Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

  16 / 23.07.2020

 

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ENGIE ROMANIA SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mărăseşti, nr. 4-6, prin prin Asocierea Protelco SA - Instal Service Tehnology SRL, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Covasna cu nr. 2997/11.06.2020,

    în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.06.2020 că proiectul „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale şi instalaţii de racordare MP din PE100 SDR11, str. Vasile Goldiş, Umbrei şi Aleea Centralei din mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna’’, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; anexa 2, pct. 10.i
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet, respectiv pe avizierul APM Covasna în data de 17.06.2020; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Observatorul de Covasna în data de 22.07.2020, nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;  
 3. punctul de vedere al Compartimentului Biodiversitate din cadrul APM Covasna din data de 17.06.2020, ca proiectul nu se afla in interiorul ariilor naturale protejate
 4. Memoriul de prezentare depus la APM Covasna cu nr. 3890/21.07.2020
 5. Punct de vedere – Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Covasna – la gestionarea deșeurilor din construcții să se respecte prevederile art. 4  și art. 17, alin. 3 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor
 6. Punct de vedere - Direcția Județeană pentru Cultură Covasna, nr. 21/950/22.07. 2020 – înregistrată la APM Covasna cu nr. 3935/22.07.2020 - deoarece pe str. Umbrei există descoperiri de factură arheologică înscrise în Repertoriul Arheologic Național (Mormântul scitic de la Sfântu Gheorghe – str. Umbrei, Cod RAN: 63401.10) documentația va trebui să fie depusă pentru avizare la DJC Covasna 
 7. Punct de vedere - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe – obligativitatea respectării prevederilor HCL 26/2019 cu privire la refacerea îmbrăcăminții asfaltice afectate de lucrare
 8. Punct de vedere – DSP Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3929/22.07.2020 – proiectul nu face obiectul avizarii sanitare
 9. Punct de vedere – SGA Covasna, din data de 10.07.2020 – nu este necesar obținerea avizului de gospodărire a apelor
 10. Proces-verbal ședință CAT nr. 15/10.07.2020;
 11. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

▪  Situația existentă

   Reteaua de distributie gaze naturale, din Str. Goldis Vasile, Str. Umbrei si Aleea Centralei, Loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, este constituita din conducte si bransamente de gaze naturale de presiune redusa (RP) si medie MP, teava existenta fiind din otel izolat cu bitum. Conductele si bransamentele au fost realizate in perioada 1976 – 1998 si prezinta un grad de degradare avansat prin coroziune 

  Conducta în lungime totală de 811,25 m, care se va inlocui vor fi conducte din polietilena PE100 SDR11, în lungime totală de 941 m, incluzând și o porțiune din str. Dealului.

▪ Lucrări propuse a fi executate

  Organizarea de șantier se va amenaja în vecinătatea traseului rețelei de gaze naturale.

  Punctul de lucru și șanțurile vor fi marcate cu indicatoare avertizoare atât pe timp de zi cât și noaptea. La săpături se vor monta parapete si podețe metalice pentru marcarea și delimitarea șanțurilor, respectiv pentru asigurarea circulației pietonale și rutiere în condiții de siguranță maximă. Unde este cazul, se vor lua măsuri pentru dirijarea circulației, reducerea traficului pe anumite tronsoane pe timpul execuției sau devierea accesului rutier si pietonal.

  Pentru prevenirea incendiilor pe parcursul execuției, se vor monta avertizoare de interdicție a accesului pietonal sau rutier în apropierea locurilor unde se lucrează, este pericol de explozie sau incendiu, pana la distanta de 50 m.

  Conducta existenta care se va racorda, avand regim actual RP, va functiona in regim MP

  Conductele de gaze naturale din polietilena se vor poza la o adâncime de minim 1,0 m măsurată de la generatoarea superioara a conductei, sau a tubului de protectie la suprafața solului. Săparea șanțului se va face cu puțin timp înainte de montarea conductelor.

  După pozarea conductei, se umple șanțul cu nisip panăcând grosimea stratului de nisip, în urma compactării, depășește cu 10 cm generatoarea superioara a conductei. Materialul rezultat din săpătura, va fi introdus treptat în straturi de max. 30 cm și va fi compactat manual.

  Intersecția traseelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu traseele altor instalații și construcții subterane sau supraterane se face cu avizul unităților deținătoare și se realizează astfel: a) perpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate; b) la cel puțin 200 mm deasupra celorlalte instalații sau în tuburi de protecție, în cazul în care nu se poate respecta condiția. Protecțiaconductelor de distribuție a gazelor naturale, la intersecția cu traseele cablurilor electrice, se va realiza numai cu tuburi de protecție din beton sau cu pat de cărămizi.

  Marcarea traseului se realizează de prin inscripții pe plăcuțe amplasate pe construcții, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanța dintre plăcuțe nu va fi mai mare de 30 de metri. Acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea, se montează borne inscripționate, din țeavă sau beton, la distanțe de 150 m între ele.

  Pentru siguranță în exploatare, se vor monta: răsuflători; tuburi de protecție; fir trasor; vane; posturi de reglare; bandă avertizoare cu inițialele operatorului pentru o identificare cat mai ușoară, cu inscripția: Gaz Metan

  Conductele de polietilena se vor asambla prin doua procedee: sudare cap la cap sau  electrosudare (electrofuziune), la temperaturi exterioare cuprinse între 5 – 40°C.

  Conductele și branșamentele existente, din oțel izolat cu bitum, se vor dezafecta.

Dezafectarea se va realiza prin scoaterea din pământ a conductelor și a branșamentelor de oțel, și aducerea terenului la starea inițială, conform tehnologiilor indicate de primărie – acolo unde este posibil; Acolo unde condițiile nu permit scoaterea conductelor de oțel pământ – în cazul terenurilor proprietate privată sau atunci când conductele și branșamentele vechi de oțel se află la mai puțin de 2m față de cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pământ a unui stâlp LEA - dezafectarea se va face prin blindarea conductelor și a branșamentelor de oțel la capete, fără a fi scoase din pământ.

   Materialele reciclabile vor fi valorificate. Materialele nereciclabile (spărtură de beton și asfalt) vor fi transportate la o rampa de deseuri indicată de primărie

   Vor fi efectuate probe la presiune și probe de rezistență și etanșeitate

   După terminarea lucrărilor, toate suprafețele afectate de lucrări se vor reface la forma inițială. Lățimea de refacere a carosabilului va fi egală cu lățimea șanțului + 20 cm de o

parte și de alta a șanțului

 

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiecte asemănătoare in municipiul Sf. Gheorghe,

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: în perioada de execuţie vor rezulta( declarate de proiectant; Deşeuri din constructii (coduri: 17 01 01 – Beton - bucăți de beton; 17 02 03 - Materiale plastice - bucăți de conductă de polietilenă și bucăți de conductă de PVC; 17 03 02 – Asfalturi - bucăți de asfalt; 17 04 05 - Fier și oțel - bucăți de conductă de oțel; 17 05 04 - Pământ și pietre - pământ excedentar); Deşeuri municipale şi asimilabile (20 03 01 - deşeuri municipale amestecate; 20 01 01 - hârtie şi carton; 20 01 02 – sticlă; 20 01 39 - materiale plastice; 20 02 01 - deşeuri biodegradabile)

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de exploatare: funcţionarea utilajelor în principal.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul lucrărilor;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul;

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: domeniu public

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000

  desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate,

  conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările de realizează în zonele locuite, pe domeniul public a municipiului

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform punctului de vedere al DJC Covasna, nr. 21/950/22.07.2020, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3935/22.07.2020, pe str. Umbrei există descoperiri de factură arheologică înscrise în Repertoriul Arheologic Național (Mormântul scitic de la Sfântu Gheorghe – str. Umbrei, Cod RAN: 63401.10)

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

    II. 3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: zgomote și vibrații, emisii în aer generate în perioada de constructie si de  exploatare de către utilajele și mijloacele de transport folosite; posibilitatea poluarii solului și a apelor freatice numai in cazuri de poluări accidentale (deversare reziduuri petroliere, sau alte substante periculoase  pe sol, sau in timpul curățirii decantorului, sau deteriorarea hidroizolației acestuia)

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu substante periculoase în timpul constructiei sau  exploatării;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus,

 

  III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- conform procesului-verbal al ședinței CAT nr. 15/10.07.2020 proiectul nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

-  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara ariilor naturale protejate.

Condiţiile de realizare ale proiectului:

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  a Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu atentie deosebita la art. 4  și art. 17, alin. 3 (gestionarea deșeurilor din construcții) HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 2. În cazul descoperirii incidentale a unor vestigii arheologice, executantul este obligat să sisteze orice activitate și să informeze Direcția Județeană pentu Cultură Covasna în termen de 72 ore în conformitate cu art. 4, cap II din OG 43/2000 republicată; Conform punctului de vedere al DJC Covasna, deoarece pe str. Umbrei există descoperiri de factură arheologică înscrise în Repertoriul Arheologic Național (Mormântul scitic de la Sfântu Gheorghe – str. Umbrei, Cod RAN: 63401.10) documentația va trebui depusă pentru avizare la DJC Covasna
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel, substanţe poluante
 7. Lucrările de reparaţii, întreţinere la utilajele, vehiculele din dotare se vor executa în afara ariei naturale protejate, de către firme autorizate;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/ eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale cu hidrocarburi prin asigurarea stării de bună funcţionare a utilajelor şi vehiculelor folosite; Alimentarea cu combustibili se face la pompele din stațiile de benzină și din recipienti speciali de metal pentru utilajele din perimertul de lucru
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în Certificatul de urbanism nr. 166/23.04.2020 eliberat de Primăria Municipiului Sfântu   Gheorghe”  şi respectarea condiţiilor din acesta şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

  Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

  Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

  

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu, Avize,                                                                           Responsabil

Acorduri, Autorizaţii,                                                                             biodiversitate,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                     Geogr. BERDE Lajos

 

 

 

                                                                                                            Întocmit,

                                                      Ing. BORBÁTH József