Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 14.06.2022

 

Ca urmare a notificării adresate de COMPOSESORATUL UNIFICAT MICFALĂU ȘI A PERSOANELOR FIZICE: Gyurka Alexandru, Kicsi Margareta, Gyurka Ferencz, Szabo-Sandi Melinda, Sandi Vilhelm, Dan Paraschiva, Bod Varvara, Dan Andrei, Kiss Anna, Dan Moise, Albert-Gyorbiro Ana-Maria, Gyorbiro Adelheid, Sera Levente Zsolt, Miniska Ildiko, jud. Covasna U.P. I Micfalău proiectant SC IRISILVA SRL cu sediul secundar în municipiul Brșov, str. Poienelor, nr. 2, județul Brașov, privind ”Amenajamentul Silvic al Unității de Producție (U.P.) I MICFALĂU” amplasat în județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 2829/19.04.2022, în baza:

 • OUG nr. 68/2019, Art. 6. — (1) privind înfiinţarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului şi prin comasarea cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin preluarea activităţilor şi structurilor acestuia, precum şi a unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea celor două ministere;
 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. M.M.A.P. nr. 1946/2021 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 • Ord. 1822/2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

 • consultările autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 09.06.2022 (proces-verbal nr. 16/09.06.2022);
 • Adresa Ministerului Mediului nr. 20162/C.A./10.04.2020 privind modul de parcurgere a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamente silvice;
 • Punctul de vedere nr. 4043/02.06.2022 și lista de control pentru etapa de încadrare EA (Anexa 1 Ordinul MMP nr. 19/2010) întocmit de către Compartimentul Arii Protejate din cadrul A.P.M. Covasna;
 • lista de control etapă de încadrare SEA – Anexa F Ghid Generic privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe;
 • completarea titularului – Memoriu de prezentare, Proces-verbal Conferința a II-a de amenajare nr. 68/20.04.2022, înreg. APM Covasna cu nr.  3444/12.05.2022;
 • în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Amenajamentul Silvic al Unității de Producție (U.P.) I MICFALĂU” amplasat în județul Covasna, are posibile efecte semnificative asupra mediului şi este necesară evaluarea de mediu, cu includerea cerințelor specifice pentru evaluarea adecvată.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Documentaţia conţine:

 • Solicitare aviz mediu înregistrată la APM Covasna cu nr. 2829/19.04.2022;
 • Proces verbal privind verificarea lucrărilor de amenajare – faza teren din 22.12.2021;
 • Tema de proiectare nr. 5901/25.10.2021;
 • Memoriu de prezentare a amenajamentului;
 • Piese desenate;
 • Proces verbal al Conferinţei I de amenajare nr. 285/06.12.2021;
 • Proces-verbal Conferința a II-a de amenajare nr. 68/20.04.2022;
 • Dovada achitării tarifului etapei de încadrare OP nr. 22/09.05.2022;

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Unificat Micfalău și a persoanelor fizice Gyurka Alexandru, Kicsi Margareta, Gyurka Ferencz, Szabo-Sandi Melinda, Sandi Vilhelm, Dan Paraschiva, Bod Varvara, Dan Andrei, Kiss Anna, Dan Moise, Albert-Gyorbiro Ana-Maria, Gyorbiro Adelheid, Sera Levente Zsolt, Miniska Ildiko, jud. Covasna (fond forestier situat pe raza judeţului Covasna) care face obiectul amenajării este de 332,05 ha, conform documentelor de proprietate.

Documentele de proprietate prin care atestă proprietea asupra fondului forestier sunt:

 • Titlurile de Proprietate nr. 45169/18.02.2009, nr. 45170/18.02.2009, nr. 7579/10.11.2008, nr. 1429/12.12.2002, nr. 5382/14.07.2005, nr. 27126, 8252/05.08.2010 și nr. 8251/05.08.2010.
 • Contractul de închiriere nr. 614/13.04.2008;
 • Contractele de vânzare cumpărare nr. 434/14.07.2005;
 • Extrasul de carte funciară nr: 25203 (contractul de vânzare cumpărare nr. 1708/24.11.2020);
 • Proces verbal de predare – primire nr. 1227/06.06.2003.

Amplasarea amenajamentului silvic

Fondul forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Unificat Micfalău și a persoanelor fizice, U.P. I MICFALĂU, județul Covasna, provine din:

Ocolul Silvic

U.P.

Parcele aferente

Suprafața acte proprietate,

ha

Suprafața din amenajamentul anterior

OS Tălișoara

IV

44%, 45, 46%

63,40

63,40

OS Sugas

V

69,74

8,41

8,41

VI

11, 12, 74, 81

6,23

6,23

OS Baraolt

III

45

1,0

1,0

Pășune împădurită

 

18, 24, 26, 27, 28, 31

359,33

252,8

TOTAL GENERAL

438,37

331,84

 

În prezent suprafaţa fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Unificat Micfalău și a persoanelor fizice, organizat în U.P. I MICFALĂU, județul Covasna, este administrată de către Ocolul Silvic Tălișoara și Ocolul Silvic Privat Târgu Secuiesc, jud. Covasna

Repartiţia fondului forestier pe categorii de folosinţe

 1. Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi: 332,05 ha.

Repartiţia fondului forestier pe etaje fito-climatice este următoarea:

 • Etajul montan de făgete (FM 1+FD4) – 325,76 ha – 98 %;
 • Etajul deluros de făgete, gorunete și goruneto-făgete (FD 3) – 6,29 ha – 2 %;

Zonarea funcţională

În concordanţă cu obiectivele social-economice fixate, condiţiile staţionale existente, ţelurile de gospodărire adoptate şi structura reală a arboretelor, întreaga suprafață a fondului forestier studiat a fost încadrată la actuala amenajare, în grupa

I – a funcțională (332,05), cu următoarele categorii funcționale:

Pădurile sunt încadrate funcţional astfel:

Grupa funcţională

Subgrupa

Categoria funcţională

Suprafaţa

Cod

Denumire

Cod

Denumire

ha

%

Grupa I –

Păduri cu funcţii speciale de protecție

2

Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice

2A

Arborete situate pe stâncării, grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe ternuri cu înclinarea mai mare de 30o pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos, argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35o, pe alte substrate litologice.

8,79

3

5

Păduri de interes știițific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme naturale de valoare deosebită

2R

Arborete cu valoare protectivă, pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistă din reţeaua ecologică Natura2000 ROSPA (T IV)

323,26

97

TOTAL  GRUPA I

332,05

100

TOTAL  GENERAL

332,05

100

 

Suprafața luată în studiu se suprapune 100% cu situl Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc – Baraolt:

Aria naturală protejată

Unitățile amenajistice ce se suprapun peste AP

Suprafața

Nume

Categoria

Clasificare IUCN

ha

%

ROSPA 0082 Munții Bodoc Baraolt

avifaunistică

V IUCN

18A, 18D, 19B, 23B, 24C, 26B,C,D, 27A,B, 28B, 29B, 31B, 33C, 69A, 74A, 345A, 611A, 612A,C, 674A, 681A, 744A, 745A,B,C, 745A

332,05

100

 

Coordonatele stereo 70 a fondului forestier UP I Micfalău sunt:

U.P. I Micfalău

Nr.

X

Y

Tr. Valea Zălanului

1

502241

560862

2

500717

561100

3

501463

561997

4

501169

560227

Tr. Baraolt

5

506381

548816

6

506090

549008

7

506230

549026

8

506195

548767

Tr. Micfalău

9

509364

568479

10

503247

569431

11

506809

572522

12

505618

564436

Tr. Heretz

13

499923

567766

14

498796

567861

15

499352

567584

16

499269

568211

Tr. Fotos

17

491322

569247

18

490269

570247

19

490841

569125

20

490544

570517

 

Subunităţi de gospodărire

În raport cu obiectivele urmărite şi funcţiile de producţie şi de protecţie stabilite au fost constituite următoarele subunităţi de producţie sau protecţie:

S.U.P. A - codru regulat, sortimente obişnuite  ...................................  323,26 ha;

S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebită............  8,79 ha.

Total UP: 332,05 ha.

Bazele de amenajare

S-au adoptat următoarele baze de amenajare:

Regimul: codru;

Compoziţia ţel:  corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile şi compoziţia ţel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;

Exploatabilitatea: de protecţie: - vârsta medie a exploatabilității – 110 sau S.U.P. A;

Tratamente:  - tăieri prograsive;

Ciclul  : - 110 ani S.U.P. A.

Reglementarea procesului de producţie

Analiza şi adoptarea posibilităţii:

La S.U.P. A s-au calculat următorii indicatori de posibilitate:

C.I.: 1098 mc/an

Q: 1,15

VD/10: 1264 mc/an

VE/20: 1643 mc/an

VF/40: 1554 mc/an

VG/60: 1819 mc/an

PCi  = 1121 mc/an

Pded.= 1243 mc/an

Pind. = 1241 mc/an

Padoptată  = 1121 mc/an.

Pentru S.U.P. A s-a adoptat posibilitatea de produse principale de 1121 mc/an după valoarea indicatorului rezultat prin metoda creșterii indicatoare.

S-a prevăzut a se executa în deceniul care urmează următoarele cantităţi de lucrări de îngrijire a arboretelor:

 • Degajări: total 0,0 ha, anual 0,0 ha 
 • Curăţiri: total 10,60 ha cu 47 mc, anual 1,06 ha  cu 5 mc
 • Rărituri: total 125,09 ha cu 3930 mc, anual 12,51 ha cu 393 mc
 • Tăieri de igienă: total 120,96 ha cu 1084 m, anual 120,96 ha cu 108 mc.

Tăieri de conservare s-au prevăzut a se executa pe o suprafață de 8,79 ha cu un volum de extras de 252 mc, iar anual pe o suprafață de 0,88 ha cu un volum anual extras de 25 mc.

Analiza şi adoptarea planurilor decenale

Posibilitatea decenală de produse principale este de 11209 mc (u.a. 27 B, 69 A, 74 A, 345 A, 611 A, 612 C, 674 A și 744 A).

Curățiri s-au propus în arboretele din u.a.: 26 D.

Rărituri s-au propus în arboretele din u.a.: 18 A, 24 C, 28 B, 29 B, 681 E, 745.

Tăieri de conservare s-au propus în arboretele din u.a.: 23 B și 26 A.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: amenajamentul silvic se va corela cu Planul de management ale sitului Natura 2000: ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1643/2016;

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: În cazul nerealizării planului („alternativa 0”) fondul forestier din zona studiată se va degrada atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Varianta de plan supusă aprobării propune măsuri silvotehnice în acord cu Legea 46/2008 (*actualizată*) Codul silvic şi „Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor” care presupun o gospodărire a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale ale acesteia.

Obiectivul principal al planului constă în stabilirea modului de gospodărire a fondului forestier deţinut de către titular în vederea dezvoltării durabile şi în concordanţă cu obiectivele ecologice şi social-economice ale acestuia. Acesta presupune conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală (optimă), planificarea recoltelor, conservarea biodiversităţii.

Nu s-au propus executarea de noi instalații de transport, și nu sunt necesare construcții forestiere.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: amplasamentul se suprapune cu sit Natura 2000: ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: prevederile amenajamentul va respecta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare și Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: amenajamentul poate avea efect asupra ariilor naturale protejate cu care se suprapune;

b) natura cumulativă a efectelor: cumularea unor efecte provenind din implementarea anumitor poiecte/planuri/activităţi în suprafaţa studiată se va analiza individual, la reglementarea acestora;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): În caz de calamităţi (incendii, alunecări de teren, uscări anormale, doborâturi şi rupturi de vânt şi de zăpadă etc.), măsurile de gospodărire vor fi în conformitate cu O.M.670/2014, completat cu Odinul 766/2018, privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor. Acestea reglementează procedura şi situaţiile în care se solicită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice.

În funcţie de gradul de vătămare a arboretelor din cauza factorilor destabilizatori (biotici sau abiotici), vor fi prevăzute următoarele măsuri:

a) extragerea arborilor afectaţi (prin tăieri de igienă sau prin tăieri accidentale);

b) extragerea integrală a materialului lemnos, urmată de împăduriri cu specii aparţinând tipului natural fundamental de pădure;

            c) schimbarea compoziţiei-ţel de regenerare.

În toate situaţiile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puţin diminuată.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): suprafața totală a amenajamentului silvic este de 332,05 ha, fiind situat în Situl Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt;

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare, prezentul plan conţine măsuri de reducere a impactului asupra mediului;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: planul este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra ariei naturale protejate: ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt.

 

Evaluarea adecvată

Având în vedere că suprafața luată în studiu se suprapune 100% cu situl Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc – Baraolt, conform punctului de vedere din partea Compartimentului Biodiversitate din cadrul APM Covasna nr. 4043/02.06.2022, respectiv în urma consultării și punctelor de vedere membrilor Comitetului Special Constituit, titularul amenajamentului va înainta documentația la Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont pentru avizare.

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

 • Anunţurile titularului planului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Szekely Hirmondo din datele de 03.05.2022 şi 06.05.2022;
 • Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;
 • Convocatorul transmis către membrii CSC nr. înreg. 4126/06.06.2022 și procesul verbal al ședinței nr. 09.06.2022;
 • Anunţul titularului planului privind decizia etapei de încadrare, publicat în ziarul .... din data de ....2022.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii şi pe adresa de internet http://apmcv.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 procedura va continua cu etapa de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu.

Parcurgerea etapei de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Secţiunii a-2-a din H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, conform prevederilor art. 14 din HG 1076/2004 titularul are obligaţia de a constitui un grup de lucru care are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru acest plan. Activităţile grupului de lucru sunt cele stipulate în art. 16-19 din HG nr. 1076/2004. Parcurgerea procedurii de definitivare a planului, constă în următoarele etape:

 1. Constituirea de către titular a unui grup de lucru alcătuit din:

a) reprezentanţi ai titularilor planului;

b) reprezentanţii autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Covasna, reprezentanţii autorităţilor interesate de efectele planului: Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, Garda Forestieră Brașov, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Județean Covasna, Agenția Națională pentru Arii Protejate – Sreviciul Teritorial Covasna, Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont – Consiliul Județean Covasna – Administratorul sitului Natura 2000 Munții Bodoc-Baraolt, Direcția de Sănătate Publică Covasna, Asociațiile de vânătoare care gestionează fonduri de vânătoare care se suprapun cu amenajament, etc.;

c) elaborator Raport de mediu, Studiu de evaluare adecvată – persoană fizică sau juridică atestată, experţi angajaţi, după caz în vederea analizării problemelor semnificative de mediu şi stabilirii măsurilor de prevenire, reducere, compensare, monitorizare a efectelor impactului asupra mediului pentru planul analizat în scopul întocmirii Raportului de Mediu de către persoanele fizice şi juridice atestate.

Titularul planului va notifica APM Covasna, locul, data și ora la care se va întâlni grupul de lucru.

 1. Punctele de vedere exprimate în şedinţele grupului de lucru se vor consemna în procese verbale, câte un exemplar se va transmite autorităților participante.
 2. Titularul planului va prezenta grupului de lucru obiectivele specifice ale planului.
 3. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului, şi determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului.
 4. Titularul planului va proiecta alternative posibile, luând în considerare obiectivele şi aria geografică a planului, problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului precum şi obiectivele de mediu relevante şi le va aduce la cunoştinţa grupului de lucru.
 5. Grupul de lucru analizează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan.
 6. Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului va elabora detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante.
 7. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul, folosind criteriile prevazute in anexa nr. 1 la HG 1076/2004, şi stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, facând recomandări în acest sens.
 8. Măsurile şi recomandările se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.
 9. Titularul planului sau programului, luând în considerare informaţiile stabilite de persoanele atestate stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

a) alternativa finală a planului sau programului;

b) măsurile de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

 1. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu. Conţinutul-cadru al raportului de mediu este cel prevazut în anexa nr. 2 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
 2. După întocmirea raportului de mediu, recomandarile prevăzute în acesta se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.
 3. În termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, aveţi obligaţia de a-l transmite la A.P.M. Covasna în vederea continuării procedurii de reglementare a planului.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                  Coordonator CFM                                                    

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                  Ing. Ghican Oana Elena

 

 

 

 

Întocmit,

Ing. Csáki Gabriela