Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect Decizia etapei de încadrare din   02.08.2022

 

Ca urmare a notificării adresate de COMUNA CHICHIS prin viceprimar TARAS SILVIU, cu domiciliul/sediul în comuna Chichis, nr. 103, judeţul Covasna, privind “Elaborare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism”, al comunei Chichis,  judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 2922/09.06.2020, în baza:

 • Ordonanței de Urgenţă nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, unde la Art. 6 se menționează că se înființează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (*actualizată*);
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 • Ord. nr. 1822/2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.02.2021 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 4/22.02.2021);

- completări la documentatie înregistrate la APM Covasna cu nr. 6649/14.12.2020,

- Aviz favorabil nr. 8/ST CV /28.04.2021 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Covasna, in calitate de autoritate responsabila al ariei naturale protejate ROSCI0329 Oltul Superior, inregistrat la APM Covasna cu nr. 4233/09.06.2022.

- Punct de vedere emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna nr. 2501489/19.02.2021;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 52/08.12.2020 privind ”Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Chichis,  jud. Covasna” emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

 

 

 

 

D e c i d e:

 

PLANUL “Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, al comunei Chichis, satele Chichis și Bacel, judeţul Covasna nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

 Obiectul lucrarii

Obiectul prezentei lucrări îl constituie actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Chichis, cuprinzând localitatea reședință de comună Chichis și localitatea Bacel.

Suprafața teritoriului administrativ al comunei Chichis este de 2107,71 ha.

Localizarea obiectivului: comuna Chichis este situată în partea de sus a județului Covasna. Teritoriul comunei Chichiş este situat în partea de sud a judeţului Covasna, extremitatea sudică reprezentând graniţa cu judeţul Braşov. Având în vedere situarea în raport cu punctele cardinale, comuna are următorii vecini :

 • spre nord- municipiul Sfântu Gheorghe ;
 • spre sud-est comuna Dobârlău ;
 • spre sud judeţul Braşov ;
 • spre vest comuna Ilieni ;

Reşedinţa comunei este satul Chichiş, situat la 10 km de municipiul Sfântu Gheorghe, pe drumul naţional DN 11. În momentul de faţă comuna are în componenţă 2 (două) sate : satul reşedinţă de comună Chichiş şi satul Băcel situat la 5 km de centrul de comună Chichiş.

Accesibilitatea - Comuna Chichiş şi satele aparţinătoare, Chichiş şi Băcel, sunt străbătute de DN11, DN 12, respective de DC27A și DC34A. Artera principală de acces la localitatea Chichiş este deviaţia de circulaţie din drumul naţional DN12, iar drumurile care pătrund în interiorul teritoriului satului din direcţia sud şi est se ramifică din DN 11. Prin intermediul acestora se realizează legătura spre Sfântu Gheorghe, spre Braşov şi alte direcţii puncte de reper importante la nivelul zonei. Din DN11 se deviază şi drumul comunal care duce spre Băcel, constituind coloana vertebrală a satului. Drumurile naţionale sunt prevăzute cu îmbrăcăminte asfaltică. Strada principală din localitatea Chichiş este asfaltată, alte străzi importante având infrastructura realizată în stare bună şi urmând să primească o îmbrăcăminte definitivă. Străzile secundare sunt în mare parte nemodernizate. Infrastructura majorităţii căilor de comunicaţie rutieră în comună este realizată din piatră şi se află în stare bună.

Indicatorul de intrare- ieșire în/ din localitatea Chichiș, pe DN11 se mută de la km. 19+110 la km.19+003, respectiv de la km 20+910 la km 21+528. Pe DN12 se montează indicator de intrare- ieșire nou la km.0+952.

Din punct de vedere economic Comuna Chichiș este o comună în dezvoltare. Din cauza desfiinţării marilor centre industriale din cele două oraşe vecine Braşov şi Sfântu Gheorghe, în comuna Chichiș forța de muncă a fost redistribuită astfel au apărut mici

 

 

 

 

întreprinzători, agricultura se află în plin proces de capitalizare, iar forţa de muncă disponibilă şi neocupată este redusă.

Potenţialul economic al comunei susţine următoarele activităţi:

Agricultura, favorabilă culturilor de cereale: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, a pomiculturii şi creşterii animalelor. Zona este pretabilă culturii de viţă de vie;

Activităţi de turism şi agroturism, de valorificare a cadrului natural şi a monumentelor istorice, religioase şi de arhitectură tradiţională de pe teritoriul comunei;

Activităţi de mică industrie şi transport pentru valorificarea eficientă a produselor agricole ale comunei - unităţi de prelucrare locală a produselor, de servicii de reparaţii, de prestări de servicii pentru populaţie, etc.

Funcţiile economice şi sociale din teritoriul comunei Chichiș sunt date de:

Cadrul natural variat, ca forme de relief;

 Resursele solului;

Fondul forestier;

 Fondul agricol;

 Resurse ale subsolului;

Materiale de construcţii;

Poziţia geografică a comunei.

Agricultura :

Producătorii, la nivelul comunei sunt în număr de 24, la nivelul anului 2014. Produsele locale obținute sunt: cartofi, porumb, grâu, floarea soarelui, legumele de câmp, lapte și produse derivate din lapte, miere și produse apicole. Din punct de vedere economic comuna este în dezvoltare, au apărut mici întreprinzători, agricultura este în proces de dezvoltare. La nivelul anului 2015, pe raza comunei erau înregistrate 36 de societăți comerciale, 4 întreprinderi individuale, 2 PFA, 1 întreprindere familială și 1 cabinet veterinar. Aceștia își desfășoară activitatea în diverse domenii cum ar fi: comerț, agricultură, turism, industria lemnului, industrie exploatare/ agregate balastieră, construcții, panificație, prestări servicii, etc. Numărul mediu de salariați, la nivelul anului 2012 a fost de 218 persoane, care au activat în diverse domenii.

Regimul juridic al terenurilor: terenul situat în intravilanul și extravilanul comunei Chichis, este domeniu public și domeniu privat al statului și proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice conform Cerificatului de Urbanism nr. 29/07.11.2019, emis de Consiliul Județean Covasna

Planul Urbanistic General cuprinde și reglementări privitoare la teritoriul administrativ dar se are în vedere în primul rând fundamentarea strategiei de dezvoltare urbanistică a localităților. Pe baza acestei documentații se eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire în teritoriul intravilan al localităților.

INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL

Fata de PUG aprobat anterior s-au realizat si aprobat planuri urbanistice zonale care au dus la introducerea de noi suprafețe în intravilan.

Perimetrul intravilan a fost identificat pe teren ocazie cu care s-au reperat şi zonele care necesită revizuiri ale perimetrului intravilan, la solicitarea autorităţii publice locale şi având în vedere considerente urbanistice de zonificare, asigurarea acceselor la zonele funcţionale etc.. Intravilanul localităţii reşedinţă Chichiş cuprinde: satul Chichiş, trupuri izolate reprezentând unităţi de gospodărie comunală (puţ sec, platformă de gunoi), respective cele două cătuneȘ Chieniseg și Szilvas. Intravilanul localităţii Băcel cuprinde satul Băcel şi un trup izolat reprezentând fosta platformă de gunoi.

Intravilanul comunei este format din doua localități si trupuri independente cu functiuni diverse: case de locuit, unitati de productie, zone turistice, zone de gospodarie comunală

TRUP A

Vatra satului Chichiș

 

172,96ha

TRUP B

Vatra satului Băcel

 

146.00 ha

TRUP C

Puț sec

 

0.50 ha

 

 

 

TRUP D

Platformă gunoi Chichiș

 

0.50 ha

  TRUP E                    Catun Chieniseg                                          3,46 ha

  TRUP G                   Catun Szilvas                                               2,07 ha

   PUZ-uri aprobate                                                                         69,79 ha

                        Suprafete propuse a fi introduce in intravilan         52,01 ha

                        Suprafete propuse a fi scoase din intravilan           6,52 ha

TOTAL EXISTENT    INTRAVILAN                                               395,78 ha

 

Zone funcționale

Zonificarea functională a localităților este prezentată în planșa “Situația existentă, disfunctionalități” prin indicarea, prin culori, conform indicatiilor cuprinse in “Ghidul MLPAT” privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic general nr. GP 038/99, a suprafețelor ocupate de funcțiunile principale.

Zona pentru interes public si servicii

Primăria se află pe strada Europa, ca și Politia, Biserica Reformată, Școala Generală 8 clase I-VIII, și dispensarul uman, situate în zona centrală a localității Chichiș.

Grădinița și Școala cu clasele I-VIII din localitatea Băcel se află pe strada Principală, în perimetrul zonei centrale.

Zona de locuit

Zona destinată locuirii are cea mai mare pondere în ambele localități

Fondul construit:

Locuirea e acea funcţiune de bază care ilustrează modul în care fondul de locuinţe asigură confortul de locuire, calitatea şi specificitatea cadrului rezidenţial, fiind un indicator al nivelului de trai, de civilizaţie şi de cultură. Fondul construit se prezintă in stare bună şi medie în majoritatea zonelor rezidenţiale. Există în ambele localităţi, respectiv Chichiş şi Băcel, construcţii de locuit care necesită intervenţii de renovare, consolidare, reabilitare constructivă sau funcţională, sau reconversie funcţională.

        În localitatea Chichiş, fondul construit de locuinţe se caracterizează printr-un regim de înălţime parter, cu puţine construcţii care depăşesc acest nivel. Există în zona centrului două construcţii de locuit- blocuri P+3 nivele, unul având şi spaţii comerciale la parter. Construcţiile de locuit mai vechi păstrează un specific arhitectural aparte, construcţiile noi sunt de tip urban, chiar dacă funcţiunea lor rămâne în continuare de specific tradiţional.

      În localitatea Băcel, fondul construit este mai slab dezvoltat, construcţiile de locuinţe fiind amplasate în grupuri izolate, neputându- se vorbi în marea parte a satului de fronturi închegate. Majoritatea locuinţelor sunt amplasate la frontul străzii principale, iar zonele posterioare ale loturilor sunt ocupate de anexe gospodăreşti: grajduri, şure, şoproane, etc. dotările social- culturale funcţionează în construcţii mai vechi care sunt în parte renovate, în parte însă necesită intervenţii de renovare, mai cu seamă în localitatea Băcel.

Zona agro-zootehnică

Se află la sudul localității Chichiș, in apropierea DN11. în trupuri independente

Zona industriala  si depozitare

Este amplasată în zona drumului național

Zonele de spatii verzi si sport

Localitățile Chichiș și Băcel dispun de mai multe zone de agrement: lacuri, spatii verzi publice, zona Natura Parc, teren de sport, etc.

Monumente istorice

Monumente istorice de valoare naţională – categoria A

  Ansamblul bisericii unitariene CV-II-a-A-13188 cu componentele:

     -  Biserica unitariană CV-II-m-A-13188.01,

     - Zid de incintă (fragmente ), cu turn-clopotniţă CV-II-m-A-13188.02,

 

 

 

 

  Biserica ortodoxă de lemn „Sfântu Petru şi Pavel” CV-II-a-A-13190

Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – categoria B

- Casa Serester József CV-II-m-B-20290

- Biserica reformată CV-II-m-B-13189

- Casa de lemn (casa parohială ortodoxă) CV-II-m-B-20500

Obiective cu valoare de patrimoniu de interes zonal incluse în „Lista obiectivelor patrimoniului cultural construit din judeţul Covasna” aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna

 - în capitolul IV. Monumente de artă, monumente şi ansambluri memoriale, la poziţia 26: · Monumentul lui Gábor Áron

- în capitolul V.2. Locuri istorice - cimitire, la poziţile 14 şi 15:

· cimitirul unitarian

· cimitirul orthodox

Alte situri arheologice cuprinse Repertoriul arheologic naţional:

 · Mormântul medieval de la Chichiş. pe malul drept al râului Negru, lângă pod Epoca medievală timpurie (sec. XIII), cod RAN: 64247.01

· Situl preistoric de la Chichiş - Între Anini – eneolitic cod RAN: 64247.02

Bilanţul teritorial al UAT Chichiş prezintă proporţia dintre suprafeţele ocupate de zone funcţionale pe întreg teritoriul administrativ, atât pentru intravilan cât şi pentru extravilan. Se evidenţiază categoriile de folosinţă ale terenurilor pe categorii şi în total. Există câteva zone restrânse de livezi, dar nu de dimensiuni şi importanţă remarcabilă în cadrul întregului teritoriu administrativ. Suprafeţele neagricole sunt reprezentate, în mod evident, de folosinţa de curţi-construcţii, în intravilan, de căile de comunicaţie rutieră şi feroviară, de cursurile de ape şi zonele aferente acestora, care au pondere relativ ridicată în cadrul teritoriului.

Bilanţul teritorial în situaţia existentă se prezintă astfel:

 

BILANȚUL TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT

ZONE FUNCȚIONALE

SUPRAFAȚA (HA)

% DIN TOTAL INTRAVILAN

CHICHIȘ

BĂCEL

TOTAL

LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

110,20

113,72

223,92

56,58

ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE, INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII

13,77

4,82

18,59

4,70

UNITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITE

38,90

3,01

41,91

10,59

UNITĂȚI AGRO- ZOOTEHNICE

7,53

0,36

7,89

1,98

INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC

24,27

1,18

25,45

6,43

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT din care:

°RUTIER

°FEROVIAR

°AERIAN

°NAVAL

 

 

 

 

17,48

0,16

0

0

 

 

 

 

12,43

0

0

0

 

 

 

 

29,91

0,16

0

0

 

 

 

 

7,56

0,04

0

0

SPAȚII VERZI, AGREMENT, SPORT, PROTECȚIE

1,14

3,45

4,59

1,16

 

CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE

0,23

1,61

1,84

0,46

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE

3,04

1,10

4,14

1,05

DESTINAȚIE SPECIALĂ

0

0

0

0

TERENURI LIBERE

0

0

0

0

APE

1,45

2,93

4,38

1,11

PĂDURI

0

0

0

0

TERENURI NEPRODUCTIVE

0

0

0

0

ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, SERVICII

4,14

0

4,14

1,05

ZONĂ MIXTĂ AGREMENT, SERVICII

26,97

1,52

28,49

7,20

ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE, UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE

0

0,37

0,37

0,09

TOTAL  INTRAVILAN EXISTENT

249,28

146,50

395,78

100

           

Pe unitatea administrativ teritoriala Chichis, terenurile aferente infrastructurii feroviare publice sunt inscrise in evidenta Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna, dupa cum urmeaza:

- CF 24982 Chichis, nr. cadastral 24982 km 17+822 – 18+904;

- CF 24981 Chichis, nr. cadastral 24981 km 18+904 – 18+976;

- CF 24980 Chichis, nr. cadastral 24980 km 18+976 – 22+526;

Suprafata totala inscrisa pe UAT Chichis este de 7.82ha.

 ZONE CU RISCURI NATURALE

În urma analizării condițiilor morfologice si litologice se poate afirma că în general intravilanul localităților nu prezintă riscuri naturale majore.

Comuna Chichiș nu figurează pe lista unităților administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren (anexă la harta hazardurilor naturale pentru Regiunea 7-Centru), terenul fiind practic orizontal, riscul la alunecare este foarte redus, se limitează doar la zona de mal a cursurilor de apă respectiv a brațelor moarte.

Riscul de inundații a fost redus substanțial prin regularizarea și construirea digurilor pe Râul Negru și râul Tărlung. Stabilirea, aprecierea gradului de protecție la inundații (gradul de apărare împotriva inundațiilor) se va face de către unități de specialitate.

 

 

 

 

 

Trupul D și E, care sunt amplasate la confluența Râului Negru cu râul Olt, pe interfluviu, sunt în afara incintei protejate de dig.  Cele două trupuri sunt construite cu locuințe (așezări tip cătun) și sunt expuse la risc de inundații.

Din informaţiile date de „Hărţile de hazard şi risc la inundaţii", întocmite prin grija Administraţiei Naţionale APELE ROMÂNE pentru implementarea Directivei 2007/60/CE

privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii, reiese că Râul Negru produce inundaţii pe tot parcursul din teritoriul administrativ al comunei.

Zona cu hazard la inundaţii se întinde pe malul stâng al râului, afectând satul Băcel şi Chichiș  într- o mai mică măsură. Satul Bacel  este expus aproape în totalitate acestui tip de fenomen.

Riscul la inundaţii este calculat pentru probabilitatea medie de apariţie, de 1% (o dată la 100 de ani). Pentru satul Băcel este un risc major de inundaţii care are un grad mediu de afectare a populaţiei, iar pentru satul Chichiș este risc major de inundaţii cu grad mic de afectare a populaţiei.

Cauzele producerii acestui fenomen sunt în principal cele naturale, şi anume cursul puternic meandral al Râului Negru şi viteza mică de curgere a apei, precum şi capacitatea insuficientă a albiei râului de a prelua cantităţile de apă care cad în perioadele cu precipitaţii abundente.

De asemenea, în zona de confluenţă a Râului Negru cu râul Olt se produce fenomenul de „remu" datorită debitului mare al Oltului şi a diferenţei de pantă dintre cele două râuri.

Pentru apărarea împotriva inundaţiilor Râul Negru este îndiguit, înălţimea digurilor de apărare fiind de 2,5 - 3,0m. 

Hărţile de hazard şi risc menţionate sunt de interes general, în scop de informare. Pentru activităţi de promovare a investiţiilor, de proiectare, etc. sunt necesare studii aprofundate executate de firme specializate in domeniu.

Comuna Chichiș se află în bazinul hidrografic Olt. Râul Negru, afluent pe partea stângă al râului Olt, traversează teritoriul administrativ al comunei Chichiș .

În afara celor menționate mai sus subliniem unele aspecte (riscuri de natură geotehnică), care considerăm că trebuie analizate și luate în considerare la realizarea și folosirea construcțiilor.

 • În stratificația subsolului în unele zone există nisipuri, nisipuri prăfoase afânate în stare submersată. Pământurile necoezive afânate pe de o parte intră în categoria pământurilor compresibile-foarte compresibile, rezultând tasări însemnate. Pe de altă parte aceste terenuri cu ocazia șocurilor seismice sunt susceptibile la lichefiere. În funcție de tipul clădirii se vor lua măsuri structurale și/sau măsuri de îmbunătățire a terenului. Pentru construcții obișnuite o anumită îmbunătățire a terenului necoeziv de fundare se poate obține prin vibrocompactarea acestuia în excavații.
 • Posibila prezență a unor pământuri coezive moi, foarte compresibile prezintă un alt risc pentru construcții. Este importantă identificarea acestor pământuri cu foraje și încercări "in situ" și luarea unor măsuri specifice fiecărui caz aparte în faza de proiectare.
 • Drumul comunal DC 27A între DN 11 și limita satului Băcel este poziționat pe coronamentul digului de protecție împotriva inundațiilor. În cazul revărsării Râului Negru până la baza sau până în taluzul digului, în urma creșterii umidității corpului digului parametrii geotehnici ai acestuia se degradează. Pentru astfel de situații se recomandă analizarea justificării introducerii unor reglementări în circulația traficului greu, cu scopul protejării integrității digului. Aceste restricții se recomandă să fie prelungite o perioadă și după retragerea apelor, până la restabilirea umidității naturale a terenului de fundare și a corpului digului.

 

 

 

Terenul din intravilanul comunei Chichiș (satul Chichiș și Băcel) în general nu pune probleme din punct de vedere al stabilității generale (nu este afectat de eroziuni și alunecări de teren).

Totuși, având în vedere că în conformitate cu Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074-2014 " studiul geotehnic reprezintă documentația tehnică obligatorie pentru proiectarea oricărei construcții în fazele de proiectare Studiu

de fezabilitate (S.F.) și Proiect tehnic (P.Th.), inclusiv în etapa de Documentație tehnică pentru autorizarea construcțiilor (D.T.A.C.)", înainte de realizarea unei construcții este necesară investigarea terenului de fundare prin foraje completate cu metode de investigare "in situ" (penetrare dinamică/statică, aparat de forfecare cu palete, etc.).

Forajele geotehnice de adâncime adecvată, cu analize de laborator, completate cu încercări "in situ", vor urmări identificarea stratificației terenului cu  atenție specială asupra terenurilor dificile. De asemenea vor da indicații privind nivelul apei subterane (nivelul de interceptare, nivelul stabilizat).

Având în vedere că o parte a localității Chichiș iar satul Băcel în întregime este amplasată pe terasa inferioară a Râului Negru respectiv a Tărlungului, cursuri de apă îndiguite, la proiectarea construcțiilor se va ține cont de prevederile Legii Apelor 107/1996 completat și modificat prin Legea 310/2004.

Astfel se interzice amplasarea obiectivelor economice, sociale, inclusiv a locuințelor în zona inundabilă între dig-mal.

De asemenea se va respecta lățimea zonei de protecție de-a lungul digului, care conform Legii 310/2004 este 4 m spre incinta apărată.

Prezentul studiu a fost întocmit pentru elaborarea planului urbanistic general și conține informații cu caracter general asupra intravilanului comunei.

Caracteristicile concrete ale terenului de fundare se vor determina pe baza unor studii geotehnice pentru fiecare amplasament aparte.

ECHIPARE EDILITARĂ

Comuna Chichiş (cu satele Chichiș și Băcel ) este situată pe terasa malului drept al râului Negru,(sat Chichiș ) respectiv malul stâng (sat Bacel), în apropierea zonei de confluenţă a râlului Negru cu Raul Olt . Albia majoră a râului Negru este limitată prin diguri de apărare.

Hidrologic zona comunei Chichiș este situată în bazinul hidrografic Olt.

 Încadrarea lucrărilor în clasa şi categoria de importanţă conform standardelor în vigoare şi împreună cu fundamentarea tehnico-economică a încadrării respective Conform STAS 4273-83, lucrările se încadrează în clasa de importantă IV, respectiv:

 - Încadrarea construcției hidrotehnice după:

- durata de exploatare: definitivă

- după rolul funcțional: secundară

- construcțiile hidrotehnice: categoria 4

 Conform STAS 4068/2-87, asigurarea de calcul şi verificare la apărarea împotriva inundatiilor este pentru clasa de importanta IV, de:

1. condiții normale de exploatare 5 %

2. condiții speciale de exploatare 1 %.

Alimentare cu apă: SITUAȚIA EXISTENTĂ Localitățile Chichiş si Băcel nu dispun de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, iar apa captată din puţurile individuale nu asigură calitatea şi cantitatea de apă necesară în localitate.

Puţurile săpate nu respectă normele de protecţie sanitară (latrinele uscate şi grajdurile de animale sunt amplasate de regulă în apropierea lor) existând pericolul infestării acestora.

Apa freatică de mică adâncime este poluată cu materiale organice improprii consumului de apă potabilă. Sursa de poluare provine din activitatea zootehnică, agricultură precum şi activitatea umană ( latrine uscate , fose septice și bazine vidanjabile ).

 

 

 

Locuitorii din gospodăriile individuale ale satului Chichiş au în mare parte fântâni săpate individual, nivelul apei fiind la o adâncime de 2-3 m.

Blocurile de locuinţe din centrul comunei Chichiş sunt alimentate prin puțuri forate. Realizarea alimentării cu apă în sistem centralizat în localitățile Chichiș și Băcel , este in concordanţă cu Master Planul Judeţului Covasna si in conformitate cu strategia de dezvoltare a comunei Chichiș 2008-2020

 La ora actuală este în curs de finalizare investiția : Alimentare cu apă a localității Chichiș prin racordare la Sistemul de alimentare cu apă a Municipiului Sf.Gheorghe (punctul de racord fiind rețeaua de distribuție a localității Coșeni jud. Covasna)

Cerința de apă în localitatea Chichiș este următoarea :

Qs.zi.med. = 188,38 m3/zi (2,18 l/s)

Qs.zi.max. = 243,58 m3/zi (2,82 l/s)

Qs.orar..max.= 20,30 m3/h (5,64 l/s)

qinc ext = 5,0 l/s

Sistemul de alimentare conform proiect este compus din urmatoarele obiecte:

        1. Conducta de aducțiune , PEHD 125 mm, Pn 6atm.,cu o lungime de 4.100,0m(între localitățile Coșeni și Chichiș ) ,ce alimentează cu apă rezervorul de înmagazinare apă 250,0mc al localității Chichiș.

 1. Rezervor de înmagazinare apă este de tip metalic, din plăci de oțel galvanizat suprateran , izolat cu plăci de polistiren expandat ,cu un volum V = 250 mc.
 2.  Rezervorul de înmagazinare are următoarele funcțiuni: o De compensare a variației consumului orar o De stocare a rezervei intangibile de incendiu ( 1 incendiu , 5l/s ,timp de 3 ore)

Rețeaua de distribuție:

Reteaua de distribuție este formată din conducte PEHD cu diametre cuprinse între

De-125mm ,De -110mm , De-90mm, De- 75mm , De -63 mm , având o lungime de cca L = 10.870 m. ,traseul urmând trama stradală și cuprinzând toate zonele construite. Distribuția se face gravitațional în sistem inelar și parțial ramificat ,iar pe rețeua de distribuție s[1]au prevăzut hidranți exteriori de incendiu și cișmele stradale.

Canalizarea menajeră

La ora actuală localitățile Chichiș și Băcel nu dispun de canalizare menajeră în sistem centralizat.Locuitorii folosesc pentru nevoi igenico –sanitare latrine uscate și fose sau bazine vidanjabile

Canalizarea apelor meteorice se realizează pe suprafața terenului prin șanțuri și rigole cu pantă naturală și cu deversare în Râul Negru sau în șanțurile de desecare din zonă

Alimentarea cu energie electrică

Reţeaua aeriană de medie tensiune (20 kV) care deserveşte comuna este pozată pe stâlpi de beton armat precomprimat (tip CONEL), specifici pentru această tensiune. Traseul ei urmăreşte trama stradală a comunei în zonele de intravilan şi este paralelă cu drumurile de exploatare în extravilan. Configuraţia reţelei de medie tensiune este în general simplu buclată, cu funcţionare radială.

Telecomunicații

 -Telefonia fixă

 Localitățile sunt racordate la rețeaua de telefonie fixă Telecom Rețeaua telefonică este de tip aerian ( conductor de cupru și fibră optică)

- Telefonia mobilă Telefonia mobilă este prezentă în comună ,prin toate companiile importante (Vodafone, Orange, Cosmote ) asigurând acoperire în loc. Chichiș, parțial în loc.Băcel.

Alimentarea cu energie termică

Comuna Chichiș din judeţul Covasna este amplasată în zona climatică IV, temperatura exterioară de calcul, conform SR 1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul", fiind te = - 21°C. Conform aceluiaşi standard,

 

 

comuna se află în zona eoliană VI, viteza convenţională a vântului de calcul în localităţi şi în afara localităţilor fiind v = 4 m/s. În prezent alimentarea cu energie termică a imobilelor comunei Chichiș se realizează în principal în sistem local, cu sobe de teracotă (funcţionare cu lemne), dar şi cu centrale termice individuale ce funcţionează cu combustibil solid (lemne) sau cu energie electrica Încalzirea imobilelor se face local, combustibilul folosit fiind cel solid.

Alimentarea cu gaze naturale

În prezent, comuna nu dispune de reţea de distribuţie gaze naturale - un punct slab pe domeniul utilităţilor publice din cadrul Strategiei de dezvoltare a comunei.

Gospodărie comunală

Deșeurile sunt colectate și preluate de o firmă specilizată (TEGA) și transportate la un deposit ecologic centralizat.

PROBLEME DE MEDIU

Calitatea aerului pe teritoriul județului Covasna, calitatea aerului este monitorizată de  către un punct de măsurare al rețelei automate de monitorizare a calității aerului, precum și de un punct de prelevare existent la sediul Agenției de Protecția Mediului Covasna (APM) din municipiul Sfântu Gheorghe, care a monitorizat următorii poluanți: SO2, NO2/NHx, CO, benzen, pulberi în suspensie și ozon.  Conform datelor preluate din Raportul anual privind starea mediului în județul COVASNA, anul 2012 se constată o scădere a valorilor indicatorilor de calitate a aerului, față de anii precedenți, aceasta datorându-se în special reducerii proceselor cu impact negativ asupra atmosferei.

INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. BILANȚ TERITORIAL;

În cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafețele de teren care, alături de cele existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost făcute la cererea autorităților locale ca urmare a solicitărilor populației de a construi locuințe unifamiliale și spații destinate activităților economice

Intravilanul propus a fost stabilit pe baza următoarelor criterii:

-delimitarea intravilanului pe limite cadastrale - au fost eliminate sau adaugate supafete de teren care erau parțial incluse in intravilan

-au fost introduse in intravilan suprafețe de teren necesare dezvoltării localității: zona pentru construcții de locuințe, zone de producție

Bilanț teritorial al teritoriului administrativ

Suprafața UAT Chichiș este de 2142ha, din care în intravilan 395,78 ha  propus  441,21 ha și 1702.69 ha în extravilan.

 Conturarea zonelor funcționale propuse a pornit de la situația existentă căreia i-au fost aplicate modificări în funcție de tendințele și de necesitățile de dezvoltare viitoare.

  Bilanț teritorial intravilan propus

TRUP A

Vatra satului Chichiș

 

253,94ha

TRUP B

Vatra satului Băcel

 

155,68ha

TRUP C

Agrement si expoatare agregate

 

5.74ha

TRUP D

Zona locuințe cătun Chieniseg

 

0.23ha

TRUP E

Zona locuinte cătun Chieniseg

 

0.55ha

TRUP F

PUZ  Zona agrement Natura Parc

 

 

 

 

12,36ha

TRUP G

Zona locuințe cătun Szilvas

 

0.33ha

TRUP H

Zona locuințe cătun Szilvas

 

0.11ha

TRUP I

Complex hipic

 

5,68ha

TRUP J

Zona ferma bovine

 

3,98ha

 

 

 

TRUP K

Zona agro- zootehnice

 

0,57ha

TRUP L

Zona agro- zootehnice

 

0.52ha

TRUP M

Zona agro- zootehnice

 

1,58ha

      TOTAL PROPUS INTRAVILAN                                       441,21 ha

Propunerile PUG au produs următoarele modificări faţă de situația existentă: ° diminuarea numărului şi a suprafeţei trupurilor izolate, asigurând o eficacitate mai sporită

pentru echipare edilitară. Aceste diminuări s-au produs fie prin eliminarea trupurilor propuse prin vechiul PUG, pe care nu au fost realizate funcțiunile propuse (cazul echipamentelor tehnico-edilitare) cât şi prin înglobarea unor trupuri in vatra satului prin extinderea intravilanului (zona nord Chichiș).

Extinderea suprafeţei intravilanului existent se va face cu 45,43 ha. (10,30%).

 

BILANȚ TERITORIAL

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA(HA)

% DIN TOTAL INTRAVILAN

SUPRAFAȚA (HA)

% DIN TOTAL INTRAVILAN

LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

223,92

56,58

238,54

54,30

ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE, INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII

18,59

4,70

34,85

7,93

UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE

41,91

10,59

42,15

9,59

UNITĂȚI AGRO- ZOOTEHNICE

7,89

1,98

10,17

2,31

INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC

25,45

6,43

11,96

2,72

CĂI DE CI=OMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT din care:

°RUTIER

°FEROVIAR

°AERIAN

°NAVAL

 

 

 

 

29,91

0,16

0

0

 

 

 

 

7,56

0,04

0

0

 

 

 

 

38,90

0,81

0

0

 

 

 

 

8,85

0,18

0

0

SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECȚIE

4,59

1,16

5,95

1,35

CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE

1,84

0,46

1,84

0,42

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE

4,14

1,05

2,63

0,60

DESTINAȚIE SPECIALĂ

0

0

0

0

TERENURI LIBERE

0

0

0

0

APE

4,38

1,11

4,49

1,02

PĂDURI

0

0

0

0

TERENURI NEPRODUCTIVE

0

0

0

0

ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, SERVICII

4,14

1,05

9,63

2,19

ZONĂ MIXTĂ AGREMENT ȘI SERVICII

28,49

7,20

37,02

8,43

ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE, UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE, SERVICII

0

0

0,37

0,11

TOTAL INTRAVILAN

395,78

100

441,21

100

 

MĂSURI ÎN ZONE CU RISCURI NATURALE;

Măsurile ce urmează a fi luate în zonele cu riscuri naturale, respectiv  riscuri de inundații vor fi prevăzute în conformitate cu  documentația SGA.

DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITRE

Alimentarea cu apă

Localitatea Chichiș

Prin punerea în funcțiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă a localității Chichiș (aflat în curs de finalizare) se rezolvă problema alimentării cu apă pentru întreaga localitate .

In perioada următoare urmând a se executa branșamentele individuale la rețeaua de distribuție a localității Chichiș.

Localitatea Băcel

Se propune realizarea proiectului : Alimentare cu apă a localității Băcel care va cuprinde:

Racordul  la sistemul centralizat de alimentare cu apă a localității Chichiș ( care a fost astfel dimensionat încât să poată prelua și necesarul de apă al localității Băcel.)

  Realizarea unei stații de pompare  S.P1pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori  ( consum menajer și P.S.I )

         Conducta de aducțiune

         Rezervor de înmagazinare V= 100 mc

 Rețeaua de distribuție se va realiza din conductă PEHD cu diametre cuprinse între De110-De 63 mm

   Cerința de apă în localitatea Băcel este următoarea :

Qs.zi.med.    = 108,99 m3/zi (1,26l/s)

Qs.zi.max.    =134,08 m3/zi (1,55 l/s)

Qs.orar..max.=  11,17  m3/h  (3,10 l

 qinc ext           = 5,0 l/s

Canalizarea menajeră

Realizarea canalizării menajere centralizate în localitățile Chichiș și Băcel , este în concordanţă cu Master Planul Judeţului Covasna si in conformitate cu strategia de dezvoltare a comunei Chichiș 2008-2020

 

 

 

Prin promovarea si realizarea acestei investiții, se vor executa rețelele de canalizare menajeră in localitățile Chichiș și Băcel, comuna Chichiș , județul Covasna. Apele uzate menajere colectate vor fi transportate prin doua conducte de refulare (colectoare) către stația de pompare existentă în localitatea Lunca Câlnicului , comuna Prejmer jud Brasov.

Localitatea Chichiș

Debitele care stau la baza lucrărilor de canalizare menajeră proiectate în localitatea

Chichiș sunt:

Qu.zi.med.    = 188,38 m3/zi (2,18 l/s)

Qu.zi.max.    =243,58 m3/zi (2,82 l/s)

Qu.orar..max.=  20,30  m3/h  (5,64 l/s)

Realizarea  rețelei de canalizare va  fi capabilă să preia toate apele uzate provenite din localitatea Chichiș.

Lungimea totală a rețelelor de canalizare menajeră  proiectate în localitatea Chichiș este de 10.292 m din care:

  - conducte canalizare PVC KG, SN4    - PVC KG SN 4    Dn 200 mm        145 m;

                                                                        -PVC KG SN 4    Dn 250 mm        9.747 m;

- conducte refulare PEHD: -                     - PEHD De 90 x 5,1 mm Pn 6:       400 m

Pe rețeaua de canalizare a localității Chichiș, s-au prevazut 199 buc. cămine de vizitare  din prefabricate de beton.

            Pentru  racordarea gospodăriilor din localitate, la canalizarea menajeră a localității s-au  mai prevăzut 515 racorduri de canalizare din PVC KG 160 mm SN 4 (5 m/racord = 2.575. m), cu 515  buc. cămine de racord din polipropilenă cu Dn 300 mm , cu 1, 2 sau 3 intrări.

            Pentru  realizarea rețelelor de canalizare menajeră din  localitatea Chichiș s-au mai prevăzut următoarele lucrări:

            a. Subtraversări de drum

            - 1 buc.subtraversare drum comunal asfaltat (SD1), cu conductă PVC KG 250 mm. SN 4, in tub de protecție din țeavă de oțel Ø 377 x 8 mm., izolat anticoroziv cu bandă PVC izolație foarte întărită L=8 m./buc. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat

            b. Stații de pompare apă uzată menajeră

În localitatea Chichiș este necesară execuția a două stații de pompare SP1 si SP2, amplasate conform planurilor de situație atașate.

Stabilirea dimensiunilor de gabarit util pentru staţiile de pompare s-a facut pe considerente tehnologice, precum şi constructive. Astfel, din punct de vedere constructiv, staţiile de pompare apă uzată vor fi construcţii subterane, tip camin din PE ce se va amplasa în cheson din beton armat, din cauza adancimilor mari  si vor avea  dimensiuni interioare  cuprinse intre Ø 1,00-1,5 m.

Localitatea Băcel

Debitele care stau la baza lucrărilor de canalizare proiectate în localitatea Băcel sunt:

Qu.zi.med.    = 108,99 m3/zi (1,26l/s)

Qu.zi.max.    =134,08 m3/zi (1,55 l/s)

Qu.orar..max.=  11,17  m3/h  (3,10 l/s)

            Se propune realizarea extinderii rețelelor de canalizare pe restul străzilor din localitatea Băcel

Realizarea rețelei de canalizare trebuie să fie capabilă să preia toate apele uzate provenite din localitatea Băcel.

            Lungimea totală a rețelelor de canalizare nou proiectate este de 10.490 m din care:

            -    PVC KG  SN4 De 250 mm                                9.831 m;

            -    PEHD PE 100  De 90 x5,1 mm Pn 6              659 m ;

 

 

 

Adâncimea medie de pozare a conductelor de canalizare este de  2,70 m iar a conductei de refulare din PEHD este de 1,20 m.

Pe rețeaua de canalizare a localității Băcel ( pe conductele cu curgere gravitațională), s-au prevazut 247 buc. cămine de vizitare  din prefabricate de beton. Căminele de vizitare sunt amplasate la distanțe de maxim 60 m în aliniament și la punctele de intersecție.Pentru adâncimi mai mari de 4 m căminele vor fi din beton armat.

            Toate căminele de vizitare sunt  prevăzute cu rame și  capace din fontă carosabile sau material compozit clasa D400, având deschiderea de  Ø 600 mm

Pentru  racordarea gospodăriilor din localitate, la canalizarea menajeră a localității Băcel s-au  mai prevazut 302  racorduri de canalizare din PVC KG 160 mm

            Pentru  realizarea rețelelor de canalizare menajeră din  localitatea Băcel s-au mai prevăzut următoarele lucrări:

            a. Supratraversări de pârâie:

            În cadrul proiectului s-a prevăzut supratraversarea pârâului Târlung

            b. Stații de pompare apă uzată menajeră

In localitatea Băcel este necesară execuția a trei stații de pompare SP3, SP4 și SP5 amplasate conform planurilor de situație atașate.

Stabilirea dimensiunilor de gabarit util pentru staţiile de pompare s-a facut pe considerente tehnologice, precum şi constructive. Astfel, din punct de vedere constructiv, staţiile de pompare apă uzată vor fi construcţii subterane, tip camin din PE ce se va amplasa în cheson din beton armat,

Colectoare de legătură între localitățile Chichiș si Băcel și  stația de pompare existentă în localitatea Prejmer.

Colectoarele de legătură între localitățile Chichiș și Băcel și  stația de pompare existentă în localitatea Prejmer, reprezintă conductele  de refulare ale stațiilor SP – localitatea Chichiș  și SP- localitatea Băcel prin care debitul de apă uzată colectat din cele două localități este transportat către stația de pompare existentă în localitatea Prejmer și de aici prin intermediul rețelei existente către stația de epurare zonală a comunei Prejmer.

Conductele de refulare sunt conducte din PEHD , PN 6 în lungime totală de 7.100 m .

Alimentarea cu energie electrică

În funcţie de realizarea unor obiective propuse, va fi necesară şi mărirea capacităţii unor posturi de transformare existente.

Se propune modernizarea reţelei de iluminat public şi realizarea unui iluminat arhitectural care să valorifice monumentele istorice

 •  

Se propune modernizarea instalaţiilor şi reţelelor de telecomunicaţii si asigurarea semnalului pentru telefonie mobile.

In viitorul apropiat nu se prevăd noi lucrari aparținând Directiei Județene de Telecomunicații.

In funcție de solicitări, se vor executa lucrări de instalare ale noilor posturi telefonice și de racordare la rețelele existente.

Alimentarea cu caldură

În etapa imediat următoare nu se prevăd modificări în sistemul de alimentare  cu energie termică a construcțiilor existente.

Încălzirea obiectivelor se va face şi în continuare în mod individual, cu sobe sau centrale termice proprii, folosind combustibilul solid (lemn de foc), lichid sau energia electrică.

Alimentarea cu gaze naturale

 Se va studia posibilitatea înfiinţării reţelei de alimentare cu gaz metan a localităţilor Chichiș și Băcel

Gospodărie comunală

 

 

 

 

 

Sunt amenanajate spațiile de colectare a deșeurilor pentru locuințele colective, instituțiile publice, zonele turistice și zonele de producție, (acolo unde acestea nu există sau pentru obiectivele noi acestea vor fi amenajate)

În continuare deșeurile menajere vor fi colectate și transportate la o rampă de gunoi ecologică existentă în zonă. În acest sens există un contract cu  o firmă de specialitate, resprectiv TEGA.

PROTECȚIA MEDIULUI;

În general se apreciază că mediul natural al comunei este in stare bună, neexistand surse majore de poluare

Amplasamentul localităților și caracteristicile unităților economice existente  nu necesită zone speciale de protecție ale mediului înconjurător.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu – Județul Covasna a stabilit o listă de categorii de acțiuni de mediu care urmează a fi implementate în județ. Documentația de urbanism prezentă preia majoritatea acestor acțiuni și încearcă sa le adapteze specificului și nevoilor sale. Astfel prin PLAM au fost propuse următoarele:

-  Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă;

- Retehnologizarea proceselor industriale poluante;

- Dotarea corespunzătoare a fiecărei localități pentru colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor;

- Găsirea de soluții pentru eliminarea deșeurilor periculoase;  Deșeurile periculoase, cu componente reciclabile (acumulatori și uleiuri uzate) vor fi în continuare gestionate de societățile generatoare prin intermediul SC Remat SA Brașov. Gestionarea deșeurilor provenite din activitățile medicale umane și veterinare se realizează prin intermediul firmelor specializate în acest domeniu de activitate.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ;

Obiectivele de utilitate publică reprezintă acele propuneri ale administrației publice menite a asigura dezvoltarea durabilă a localității, în funcție de problemele principale, de potențialul acesteia corelate cu bugetul și cu strategia de dezvoltare locală.

Obiectivele de utilitate publică propuse prin Strategia de dezvoltare a localității și prin Planul urbanistic general pentru următorii 10 ani sunt următoarele:

 •  Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale, a străzilor din localitățile comunei, precum și a drumurilor de exploatare agricolă  
 •  Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Chichiș si realizarea canalizării menajere
 •  Realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare al apelor uzate menajere în localitatea Băcel
 •  Realizarea de fâșii plantate față de drumul național și față de albia râurilor și canalelor  Modernizarea și diversificarea serviciilor și a dotărilor publice existente (modernizarea școlilor, a unităților medicale, a terenurilor de sport,)
 • Realizarea platformelor de colectare a ambalajelor plastice, a flacoanelor PET și a punctului de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)
 •  Reabilitarea și întreținerea clădirilor monument istoric
 •  Realizarea și marcarea traseelor turistice atât a celor cu valoare culturală cât și cu valențe ecologice 
 • Lucrări de amenajare a albiilor, a văilor torențiale și a zonelor afectate de alunecări de teren

Pentru asigurarea condiţiilor necesare realizării obiectivelor de utilitate publică sunt necesare luarea următoarelor măsuri:

-identificarea tipului de proprietate a terenurilor;

-determinarea circulaţiei terenurilor intre deţinatori, in funcţie de necesitaţile de amplasare a noilor obiective propuse.

 

 

 

Tipurile de proprietate asupra terenurilor existente în comună:

-terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

-terenuri proprietate UAT Comuna Chichiș, aflate în domeniul public sau privat, în administrarea consiliului local;

-terenuri proprietate de stat, aflate în domeniul public sau privat, în administrarea consiliului local sau ale unor instituții ale statului.

Tipurile de circulaţie a terenurilor  sunt următoarele:

-terenuri ce se intenţionează a fi trecute in domeniul public al statului sau al unității administrative- teritoriale(prin expropiere, schimb de teren sau cumparare)

- in zonele de teren privat ce urmează a fi lotizate, zonele ce urmeaza a fi trecute in domeniul public fiind cele aferente circulațiilor carosabile.

-terenuri aflate în domeniul privat al statului ce urmează a fi concesionate prin licitaţie publică, închiriate unor persoane fizice sau juridice, în vederea realizării unor dotări de interes general.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

 Plan Urbanistic General al comunei Chichis, cuprinde reglementări privitoare la teritoriul administrativ și are în vedere fundamentarea strategiei de dezvoltare urbanistică a localității.

Prin implementarea prevederilor planului, administraţia locală poate aduce la îndeplinire cerinţele prioritare în dezvoltare, determinate însă şi de fondurile disponibile.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: Se vor respecta prevederile din Regulamentul sitului, solicitându-se avizul custodelui pentru orice intervenție care afectează teritoriul sitului sau a vecinătăților imediate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității se încadrează în normele cerute de 26 mp/cap/locuitor.

 d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Necesități și opțiuni ale populației

Priorităţile determinate de situaţiile disfuncţionale coincid în general cu necesităţile şi opţiunile populaţiei, formulate de reprezentanţii administraţiei locale. În urma discuţiilor au rezultat următoarele opţiuni:

-asigurarea terenurilor necesare pentru dezvoltarea urbanistică, prin includerea în intravilan a unor noi zone pentru construcţii şi amenajări, precum și includerea în intravilan a tuturor construcțiilor existente

-realizarea/finalizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare pentru ambele localităţi

-îmbunătăţirea circulaţiei prin reabilitarea/modernizarea sistemului stradal

-dotarea corespunzătoare cu instituţii şi echipamente publice

-protejarea resurselor naturale şi a siturilor cu valoare deosebită.

Administraţia locală este conştientă de amploarea şi complexitatea problemelor de rezolvat şi se angajează – bazându-se pe o activitatea economică dezvoltată – în căutarea soluţiilor optime de dezvoltare.

Proiectantul consideră, în concluzie la analiza efectuată, că obiectivele prioritare şi principalele preocupări în dezvoltarea urbanistică a comunei Chichis trebuie să fie:

dezvoltarea infrastructurală, ocuparea cât mai completă a forţei de muncă; trebuie avute în vedere şi resursele regenerabile, dar şi valorile tradiţionale ale fondului construit, respectiv valorile cadrului natural, care pot contirbui la lansarea şi dezvoltarea unor activităţi ca turismul – aceste valori trebuie protejate, exploatate judicios – în acest scop există posibilitatea atragerii unor fonduri comunitare, care trebuie utilizate deja în primele faze de studiu, pentru găsirea unei soluţii optime.

 

 

 

Cerinţele beneficiarului s-au considerat ca fiind implementabile.

Depistarea disfuncţionalităţilor şi sugestiile rezultate constituie elemente de temă pentru studii şi proiecte ulterioare – subliniind importanţa lor, acestea constituind faze de proiectare intermediare, ancorate în prevederile P.U.G. şi în realităţile existente în momentul respectiv.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative; planul nu prevede unități industriale sau agro-zootehnice.

Planul propune îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin realizarea/extinderea reţelelor tehnico-edilitare, rezolvarea depozitării/evacuării controlate a deşeurilor, exploatarea judicioasă a resurselor naturale (sol, subsol, ape, păduri), protejarea corespunzătoare a valorilor naturale şi construite.

b) natura cumulativă a efectelor: cumularea unor efecte provenind din amplasarea diverselor unităţi de producţie/servicii în zonele cu funcţiuni specifice se va analiza individual, la reglementarea activităţilor;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor):  nu este cazul, construcţiile şi amenajările prevăzute vor respecta reglementările propuse prin plan; Se va urmări ca avizarea şi autorizarea unităţilor productive (agricole, industriale, zootehnice) să se facă exclusiv în baza avizelor de mediu, normelor de protecţie sanitară eliberate de organe abilitate.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Terenul cuprins în UAT a comunei Chichis este în suprafață totală de 2107,71 ha, din care total intravilan existent este de 416,92 ha.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: În stratificația subsolului în unele zone există nisipuri, nisipuri prăfoase afânate în stare submersată. Pământurile necoezive afânate pe de o parte intră în categoria pământurilor compresibile-foarte compresibile, rezultând tasări însemnate. Pe de altă parte aceste terenuri cu ocazia șocurilor seismice sunt susceptibile la lichefiere. În funcție de tipul clădirii se vor lua măsuri structurale și/sau măsuri de îmbunătățire a terenului. Pentru construcții obișnuite o anumită îmbunătățire a terenului necoeziv de fundare se poate obține prin vibrocompactarea acestuia în excavații.

Posibila prezență a unor pământuri coezive moi, foarte compresibile prezintă un alt risc pentru construcții. Este importantă identificarea acestor pământuri cu foraje și încercări "in situ" și luarea unor măsuri specifice fiecărui caz aparte în faza de proiectare.

Drumul comunal DC 27A între DN 11 și limita satului Băcel este poziționat pe coronamentul digului de protecție împotriva inundațiilor. În cazul revărsării Râului Negru până la baza sau până în taluzul digului, în urma creșterii umidității corpului digului parametrii geotehnici ai acestuia se degradează. Pentru astfel de situații se recomandă analizarea justificării introducerii unor reglementări în circulația traficului greu, cu scopul protejării integrității digului. Aceste restricții se recomandă să fie prelungite o perioadă și

după retragerea apelor, până la restabilirea umidității naturale a terenului de fundare și a corpului digului.

Terenul din intravilanul comunei Chichiș (satul Chichiș și Băcel) în general nu pune probleme din punct de vedere al stabilității generale (nu este afectat de eroziuni și alunecări de teren).

 1. caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu sunt propuse spre definire şi delimitare zone construite protejate având în vedere că în cele două sate ale comunei nu există zone unitare, conţinând o mai mare densitate a clădirilor cu valoare
 2. de patrimoniu construit sau cu valoare ambientală, care ar indica necesitatea definirii unor astfel de zone. Pe lângă monumentele istorice înscrise Lista monumentelor istorice 2015 există în satele comunei mai multe obiective de valoare de patrimoniu cultural de interes zonal, încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna” aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna, protejarea cărora intră în atribuţiile Consiului Judeţean Covasna prin colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna. În certificatele de urbanism emise pentru obiectivele cuprinse în aceste liste trebuie trecută necesitatea obţinerii avizului din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Covasna.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Conform Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, comuna Chichiș este cuprinsă în situl ROSCI0329 – Oltul Superior 3 cu < 1% din teritoriul comunei.

Situl ROSCI0329 Oltul Superior se suprapune 1% din teritoriul comunei Chichis, prin urmare a fost emis Aviz nr.8/ST CV/28.04.2021, Favorabil, cu conditii, de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate , Serviciul Teritorial Covasna, 

Obligaţiile titularului:

Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:

a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradală;

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;

c) amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, se va face fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;

d) respectarea regimului de protecţie specială a zonelor de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora;

e) adoptarea de elemente arhitecturale adecvate, optimizarea densitatatii de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a

aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;

f) reglementarea, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;

i) adoptarea de măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;

 

 

- schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

- la extinderea suprafeţei intravilanului localităţilor, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spaţii verzi publice.

- se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei din zona locuită.

- Respectarea în integralitate a legislaţiei de mediu în vigoare şi a următoarelor acte normative:

 • O.U.G. 195/2005 (*actualizată*) privind protecţia mediului;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • Legea 107/1996 (*actualizată*) – legea apelor;
 • Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea 101/2006 (*actualizată*) privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
 • se vor respecta prevederile H.G. 188/2002, modificată prin H.G. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 • Legea 47/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
 • Legea 54/2012 (*actualizată*) privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
 • H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 • Legea 86/2014 de aprobare a O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea 46/2008 (*actualizată*) Codul silvic;
 • Legea 132/2010 (*actualizată*), privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea condiţiilor din Aviz de gospodărire a apelor nr. 52/08.12.2020 privind ”Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Chichis, jud. Covasna” emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna.

- respectarea condiţiilor din Aviz favorabil nr. 8/ST CV/28.04.2021 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în calitate de administrator/custode al ariei  naturale protejate ROSCI0329 Oltul Superior.

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

 

 

 

 

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

- solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor la faza PUG indicate în Certificatul de Urbanism nr. 29/07.11.2019 emis de Primaria Comunei Chichis, judetul Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante

din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Mesagerul de Covasna în data de 29.07.2020 și 03.08.2020;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

- Convocatorul transmis către membrii CSC și procesul verbal al ședinței nr. 4/22.02.2021;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de

definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Șef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                            Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                        Ing. Bote Daniela

 

 

 

 

 

  Responsabil Biodiversitate,

       Ing. Ghican Oana Elena