Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din data de 04.08.2022

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA OZUN prin PRIMAR BORDÁS ENIKŐ, cu sediul în comuna Ozun, sat Ozun, str. Gábor Áron, nr. 75, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3962/31.05.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.04.2022 că proiectul „EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ POTABILĂ ȘI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA” propus a fi amplasat în comuna Ozun, satele: Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, Bicfalău, Lisnău, județul Covasna, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a.
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 20.06.2022; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în ziarul Observatorul de Covasna din data de 12.07.2022, nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 20/02.08.2022 (nr. înreg. 5396/02.08.2022);
 4. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 5. Memoriul de prezentare depus la APM Covasna cu nr. înregistrare 5101/19.07.2022 și punctele de vedere ale membrilor CAT formulate în scris (GNM Covasna nr. 1190/CJ CV/22.07.2022, ANANP – ST CV nr. 392/ST CV/25.07.2022);
 6. Aviz de gospodărire a apelor nr. 40/28.06.2022 emis de către SGA Covasna;
 7. Aviz favorabil nr. 71/Z/20.07.2022 din partea Direcției Județene pentru Cultură Covasna;
 8. Dovadă plată (500 lei) - OP 740/09.06.2022;
 9. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune extinderea rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare în Comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, Bicfalalău și Lisnău.

Schema generală a investiției proiectate, pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în Comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, Bicfalău și Lisnău prezintă următoarele obiecte:

OBIECT 1 – Extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, județul Covasna

- Subobiect 1.1 Extindere retea de apă potabilă sat Sântionlunca și gospodăria de apă

- Subobiect 1.2 Extindere retea de apă potabilă sat Ozun

- Subobiect 1.3 Extindere retea de apă potabilă sat Lunca Ozunului

OBIECT 2 - Extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, Bicfalău si Lisnău, județul Covasna

- Subobiect 2.1 Extindere retea de canalizare menajeră sat Sântionlunca

- Subobiect 2.2 Extindere retea de canalizare menajeră sat Ozun

- Subobiect 2.3 Extindere retea de canalizare menajeră sat Lunca Ozunului

- Subobiect 2.4 Extindere retea de canalizare menajeră sat Bicfalău

- Subobiect 2.5 Extindere retea de canalizare menajeră sat Lisnău

 

Perioada de implementare propusă:

Durata etapei de construire este estimate, aproximativă, 2 ani.

Durata etapei de funcţionare este de minim 10 ani maxim 25 ani, fără a fi necesare investitii majore in retehnologizare

 

Amplasamentul lucrărilor este în întregime în intravilanul, respectiv extravilanul satelor, pe domeniul public al comunei Ozun.

Bilanțul suprafețelor scoase temporar și definitiv pentru conductele de apa potabila si pentru canalizare menajera, din domeniul public se prezintă astfel:

 • Suprafața de teren ocupat temporar S = 60597 mp, teren neproductiv din domeniul public.
 • Suprafața de teren ocupat definitiv S = 3244 mp, teren neproductiv din domeniul public.

Situația actuală

Localitatea Ozun, dispune de sisteme centralizate de canalizare menajeră și mai multe stații de epurare ale apelor uzate menajere precum şi reţele de distributie si de alimentare cu apă în comuna Ozun. În prezent, în satele: Ozun, Sântionlunca, Lisnău și Bicfalau există retea de alimentare cu apă și retea de canalizare menajeră. Satul Lunca Ozunului nu dispune de sistem de apă potabilă și nici de retța de canalizare menajeră.

În prezent apa potabilă pentru satul Sântionlunca este preluată direct din conducta de aducțiune existentă, de PEID, DN 125mm (fără stație de hidrofor sau stație de pompare) iar conducta de aductiune existentă este cuplată direct în ramura care alimentează rețeaua de distributie de apă potabilă a localității Ozun. Ramura de alimentare a rezervorului de V=300 mc din gospodăria de apă (GA) din satul Ozun, alimentează rețelele de distributie a satelor: Bicfalau și Lisnau, prin conducte de aducțiune separate și câte o stație de pompare aferentă formată din (1A+ 1R) pompă activă și de rezervă amplasate în GA Ozun. Rezervorul V=300 mc, are functia de bazin de aspiratie si de compensare pentru sistemele de distributie apa potabilă Bicfalău și Lisnău.

Aducțiunea existentă spre GA Sântionlunca este pozată partial, de-a lungul drumului national DN11, pana la strada Cimitirului, urmând apoi, traseul acestei străzi până la GA Sântionlunca.

Extinderea pentru canalizare menajera se va face în satele Santionlunca, Ozun, Lunca Ozunului, Bicfalau si Lisnau,

În prezent satele: Sântionlunca, Ozun, Bicfalău si Lisnău dispun de rețele de canalizare menajeră, cu excepția localității Lunca Ozunului, unde încă nu există rețea de canalizare menajeră.

 

Obiectivele prevăzute de proiect:

OBIECT 1 – Extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, cuprinzând următoarele lucrări principale:

- Realizarea gospodăriei de apă în satul Sântionlunca

- Extinderea rețelei de distribuție de apa potabilă în satul Sântionlunca

- Extinderea rețelei de apă potabilă în satul Ozun

- Extinderea rețelei de apă potabilă în satul Lunca Ozunului

Extinderea rețelei de apă potabilă, în satele Sântionlunca, Ozun, și Lunca Ozunului va avea o lungime totală de L=6533 m.

Subobiect 1.1: Extindere retea de apă potabilă sat Sântionlunca și gospodăria de apă

Gospodăria de apă din satul Sântionlunca propusă, pentru satul Sântionlunca va ocupa o suprafață de teren de 2436,40 mp și se va amplasa pe un teren aflat în domeniul public al comunei Ozun, conform extras CF24341.

GA Sântionlunca va fi echipată cu statie de clorinare/postclorinare, rezervor V=300 mc si statie de pompare, prin care se va distribui apa potabilă în rețeaua de distribuție existentă către populatie.

Lucrări prevăzute:

 • Amenajare teren;
 • Realizarea drumurilor și platformelor;
 • Procurare montare rezervor metalic suprateran cu volum util 300 mc;
 • Realizarea perimetrului de protecție cu regim sever.

Bilanțul suprafetelor:

 • St = 2436,40 mp – Suprafața totală a terenului
 • Sc = 154,05 mp – Suprafața construită
 • Sr = 22,65 mp – Suprafața ocupată de rețele subterane
 • Sa = 215,00 mp – Suprafața căilor de access și a platformelor
 • Sv= 2044,70 mp – Suprafața totală spațiilor verzi.

Procentul de ocupare al terenului: POT = 16.08 %. Coeficient de utilizare al terenului: CUT = 0,06.

Gospodăria de apă propusă pentru satul Sântionlunca – cota teren amenajat ±0.00=525,99, amplasată într-o incintă împrejmuită.

Coordonatele STEREO 70 (4 colțuri la împrejmuire rezervor):

Împrejmuire

Rezervor

X

481047.99

481091.51

481070.04

481026.23

481059.86

Y

567655.43

567678.71

567719.12

567696.36

567686.64

Z

526.38

525.75

525.55

526.05

525.99

Împrejmuirea se va realiza din plasă bordurată pe stâlpi din țeava rectangulară L=194 m. Accesul se face prin racord la drumul de acces. Suprafața pentru drum de acces si platforma de întoarcere este de 195,00 mp.

Gospodăria de apă constă în: Rezervor Vu = 300 mc; Stație de clorinare; Stație de pompare.

- Rezervor de înmagazinare apă, cu un volum de 300 mc, conform normativului NP 133-2013, asigură rezerva de apă pentru combaterea incendiilor, rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă şi rezerva de avarie.

- Statia de clorinare a apei, amplasată în container cu dimensiuni 3,0x2,44x2,50 m. Stația de clorinare

alcătuită din rezervor stocare hipoclorit de sodiu V = 120 l, pompă dozatoare hipoclorit de sodiu.

- Stația de pompare cu grup de pompe Booster, amplasată în container cu dimensiuni 6,06x2,51x2,50 m. Statia de pompare apă, este dimensionată pentru debitul de Q=10 l/s si H=25 mCA, având rolul de a aspira apa din rezervorul de apă și de a pompa în reteaua de distributie din localitate, asigurând în orice punct al rețelei de distibuție presiunea apei la un consum maxim orar și va avea un grup de pompare, 1A+1R+ pompă de incendiu.

- Cămin de vană si by-pass amplasată în gospodăria de apă, cu dimensiunile 2,0 x 2,0 x 2,0 m.

- Conducte de legatură, ce vor asigura circuitul tehnologic între componentele gospodăriei de apă.

- Conducta de canalizare menajeră, ce va prelua apele uzate de la chiuveta de spălare din statia de clorinare si le va deversa în canalizarea menajeră, va fi din PVC Dn 50 în lungime de aproximativ 4,00m.

Alimentarea cu energie electrică a gospodăriei de apă se va face din reteaua electrică existentă în zonă. Pentru asigurarea funcționării sistemului de automatizare a statiei de clorinare și a stației de pompare, in situatia in care alimentarea cu energie electrica din sistem se intrerupe, se va prevede ca sursă de rezervă un generator electric de 15 kWh.

Extinderea rețelei de distributie în satul Sântionlunca se va realiza pe străzile: Morii, Cimitirului, Pal Ferenc si Minei,.

 • DE 63 mm L = 450 m; strada Morii și strada Minei;
 • DE 110 mm L = 480 m; strada Cimitirului;
 • DE 160 mm L = 186 m; strada Pal Ferenc.
 • 2 buc hidrant de incendiu suprateran din fontă ductilă Dn80—PN10(16);
 • 2 buc instalația de aerare, dezaerare montat subteran Dn 50 mm;
 • 2 buc vană de secționare DN 100 PN 10;
 • 2 buc vană de secționare DN 50 PN 10;
 • 2 buc instalatie de golire Dn 50 mm
 • 7 buc cămin circular DN 1000 prefabricat
 • 1 buc cămin circular DN 1500 prefabricat.

 

Subobiect 1.2: Extindere retea de apă potabilă sat Ozun

 • DE 110 mm L = 835 m; strada Beke György
 • 2 buc hidrant de incendiu suprateran din fontă ductilă Dn80—PN10(16)
 • 2 buc vană de secționare DN 100 PN 10
 • 1 buc instalație de golire Dn 50 mm
 • 2 buc cămin circular DN 1500 prefabricat
 • 1 buc traversare drum comunal prin săpătură deschisă, Tub PE 100, DN 110 mm, în tub de protecție din oțel Φ 245x8 mm.

 

Subobiect 1.3: Extindere retea de apă potabilă sat Lunca Ozunului Ltotal=4582 m.

 • DE 63 mm L = 899 m; strada Câmpului si strada Bisericii
 • DE 110 mm L = 3683 m; strada DC34 si strada Bisericii
 • 6 buc hidrant de incendiu suprateran din fonta ductilă Dn80—PN10(16)
 • 1 buc instalația de aerare, dezaerare montat subteran Dn 50 mm
 • 1 buc vană de secționare DN 50 PN 10
 • 8 buc vană de secționare DN 100 PN 10
 • 5 buc instalație de golire Dn 50 mm
 • 11 buc cămin circular DN 1000 prefabricat
 • 2 buc cămin circular DN 1500 prefabricat
 • 1 buc cămin rectangular Tip 2 1,50x1,00x2,00 m
 • 3 buc traversări drumuri comunale prin săpătură deschisă, Tub PE 100, DN 110 mm, în tub de
 • protecție din oțel Φ 245x8 mm
 • 1 buc traversare drum comunal săpătură deschisă Tub PE 100, DN 63 mm, în tub de protecție din oțel Φ 178x6 mm.

 

Branșamente (total 117 buc):

 • sat Sântionlunca – 28 buc de gospodării.
 • sat Ozun – 4 buc de gospodării
 • sat Lunca Ozunului – 85 buc de gospodării

Conductele pentru branșamente se vor realiza din conducte PEID PE80 SDR17 PN 10 cu diametre de Ø 25mm.

Lungimea totală a branșamentelor: Sântionlunca: 280 m; Ozun: 40 m; Lunca Ozunului: 850 m.

Se menționează ca rețeaua de distribuție a fost dimensionată astfel încât într-o fază următoare să se poată realiza branșarea fiecărui consumator la aceasta. Această extindere este obligatoriu pentru asigurarea necesarului de apă pentru toti locuitorii din comună.

Cămine - pe conductele de distribuție sunt prevăzute următoarele tipuri de cămine:

- cămine de golire care se amplasează în punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conductă, pentru a da posibilitatea golirii complete a retelei;

- cămine de vane care se amplasează la intersecții de străzi, cu posibilitatea de separare, golire sau aerisire a tronsoanelor pe care se amplasează caminul;

- instalaţii de aerisire-dezaerisire, amplasate în punctele înalte ale rețelei pentru a permite eliminarea

aerului care se formează în timpul funcționării;

- hidranţi supraterani de incendiu.

Subtraversări:

În satele Ozun și Lunca Ozunului, prin prezentul proiect sunt prevăzute subtraversări de drumuri comunale cu conducta de apă potabilă.

- Subtraversări drumuri comunale 5 buc

SBDC1 Str. Petőfi Sándor – Conductă de distributie PEID PN10 DN110 – Tr. Beke György

 • Săpătură deschisă - Tub de protecție OL 245x8mm; L=9 m
 • Coordonate Stereo 70: X: 477470,03; Y: 565917,50; Z: 511,89.

SBDC2 - DC34 – Conducta de distributie PEID PN10 DN110 – Tr. DC34

 • Săpătură deschisă - Tub de protecție OL 245x8mm; L=9 m
 • Coordonate Stereo 70: X: 477059,48; Y: 565360,67; Z: 509,75

SBDC3 – DC34 – Conductă de distribuție PEID PN10 DN110 – Tr. Bisericii 1

 • Săpătură deschisă - Tub de protecție OL 245x8mm; L=6 m.
 • Coordonate Stereo 70: X: 475258,82; Y: 564731,93; Z: 508,16

SBDC4 – DC34 A – Conducta de distributie PEID PN10 DN110 – Tr. DC 34 (2)

 • Săpătură deschisă - Tub de protecție OL 245x8mm; L=7 m.
 • Coordonate Stereo 70: X: 474745,40; Y: 564257,98; Z: 506,54

SBDC5 Str. Bisericii – Conductă de distribuție PEID PN10 DN63 – Tr. Bisericii 2

 • Săpătură deschisă - Tub de protecție OL 178x6mm; L=7 m.
 • Coordonate Stereo 70: X: 474558,20; Y: 564819,14; Z: 506,19.

 

OBIECT 2: Extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ozun, satele Sântionlunca, Ozun, Lunca Ozunului, Bicfalău și Lisnău cuprinzând următoarele lucrări principale:

- Extinderea retelei gravitationale;

- Realizarea Statii de pompare si conducte de refulare;

- Lucrări de traversare;

Lungimea totală de extindere a canalizării menajere va fi: 13680 m, numărul căminelor de vizitare 210 buc și numărul stațiilor de pompare 14 buc.

Amplasarea conductelor de canalizare menajera se va face paralel cu reteaua de apă, în spatiile verzi sau trotuare, între limita de proprietate și ampriza drumului, în funcție de spatiul disponibil și de categoria drumului, precum și de celelalte utilități existente, urmărind trama stradala, la o adâncime care să permită scurgerea gravitațională a apelor uzate menajere și panta să asigure viteza de autocurățare de 0,7m/s.

În satul Lunca Ozunului, se vor amplasa 3 stații de pompare ape uzate, din care SPAU 1 va asigura transportarea apelor uzate menajere până în statia de epurare existentă din loc. Ozun. Stațiile de pompare se vor amplasa în străzile Câmpului, Bisericii si pe drumul comunal DC34.

În satul Ozun se recomandă amplasarea a 8 statii de pompare ape uzate, în strazile DN11, Beke György, Ilieni, Kossuth Lajos, Hotarului, Florilor, Podului si DJ 103B.

În satul Sântionlunca se vor amplasa 2 stații de pompare ape uzate, în strada Cimitirului și în strada Minei. În satul Bicfalău se va amplasa o stație de pompare ape uzate pe drumul județean DJ 103B.

 

Subobiect 2.1: Extindere retea de canalizare menajeră sat Sântionlunca

Lungimea totală a conductelor de canalizare - 1609 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 200 mm 1124 m

- Conductă sub presiune din PEID PE100 SDR17 PN10 D63mm 485 m

- Cămin de inspectie vizitabil tip beton DN 1000 31 buc

- Cămin decantor DN 1000 2 buc

- Stații de pompare 2 buc

- Racord rețea de canalizare 28 buc

- Conductă racord PVC SN4 DN160 280 m.

 

Subobiect 2.2: Extindere retea de canalizare menajeră sat Ozun.

Lungimea totală a conductelor de canalizare - 5933 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 250 mm 1303 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 200 mm 3129 m

- Conductă sub presiune din PEID PE100 SDR17 PN10 D160mm 14 m

- Conductă sub presiune din PEID PE100 SDR17 PN10 D63mm 1487 m

- Cămin de inspectie vizitabil tip beton DN 1000 113 buc

- Cămin decantor DN 1000 8 buc

- Stații de pompare 8 buc

- Racord rețea de canalizare 199 buc

- Conductă racord PVC SN4 DN160 1990 m

- Subtraversare drum national DN11, conducta de canalizare gravitațională PVC SN4 DN200, tub de

protecție OL 324x8 mm, L=14 m

- Subtraversare drum judetean DJ 103 B, conducta de canalizare gravitațională PVC SN4 DN 250, tub

de protectie OL 377x10 mm, L = 14 m.

- Subtraversare Braț Mort Râul Negru, conducta de canalizare sub presiune PEID PE100 SDR17 PN10

D63, tub de protectie PEID DN 125x7,4 mm, L = 28 m.

 

Subobiect 2.3: Extindere retea de canalizare menajeră sat Lunca Ozunului

Lungimea totală a conductelor de canalizare - 5444 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 250 mm 1073 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 200 mm 1288 m

- Conductă sub presiune din PEID PE100 SDR17 PN10 D63mm 3083 m

- Cămin de inspectie vizitabil tip beton DN 1000 51 buc

- Cămin decantor DN 1000 3 buc

- Cămin de intervenție , Tip 2 1,5x1,0x2,0 m 3 buc

- Cămin de aerisire DN 1000 și instalație de aerisire 2 buc

- Stații de pompare 3 buc

- Racord rețea de canalizare 85 buc

- Conductă racord PVC SN4 DN160 850 m.

 

Subobiect 2.4: Extindere retea de canalizare menajeră sat Bicfalău

Lungimea totală a conductelor de canalizare - 335 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 200 mm 105 m

- Conductă sub presiune din PEID PE100 SDR17 PN10 D63mm 230 m

- Cămin de inspectie vizitabil tip beton DN 1000 3 buc

- Cămin decantor DN 1000 1 buc

- Stații de pompare 1 buc

- Racord rețea de canalizare 6 buc

- Conductă racord PVC SN4 DN160 60 m

- Subtraversare drum judetean DJ 103 B: 1 buc

- conducta de canalizare gravitațională PVC SN4 DN 200, tub de protectie OL 324x8 mm, L = 8 m și

conducta de canalizare gravitationala PEID PE100 SDR 17 PN10 D63, tub de protectie OL 178x6 mm,

L = 8 m.

 

Subobiect 2.5: Extindere retea de canalizare menajeră sat Lisnău

Lungimea totală a conductelor de canalizare - 359 m

- Conductă din PVC-KG, SN 4, Dn 200 mm 359 m

- Cămin de inspectie vizitabil tip beton DN 1000 12 buc

- Racord rețea de canalizare 8 buc

- Conductă racord PVC SN4 DN160 80 m.

 

Stații de pompare:

Pentru comuna Ozun, în funcţie de configuraţia terenului, pe reţeaua de canalizare au fost proiectate 14 staţii de pompare ape uzate (SPAU) amplasate punctele în care reţeaua de canalizare nu se poate descărca gravitațional în continuare spre stația de epurare.

Datele tehnice ale stațiilor de pompare sunt redate în tabelul din Memoriul de prezentare, pag. 12.

Echiparea SPAU va cuprinde:

- 1 electropompă (1A+1R) montată imersat

- un sistem pentru extragerea electropompelor,

- radier din otel-beton turnat in interiorul statiei;

- vană instalată pe conducta de intrare în stația de pompare;

- capac carosabil

- accesorii: coturi refulare, țevi de ghidaj, bride si lanţuri ancorare, scară de acces, etc.

Conducta de refulare - preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de canalizare existentă, spre statia de epurare. Lungimea conductei de refulare este de 5299 m, din care PEID PE100 SDR17 PN10 D63 L = 5285 m si PEID PE100 SDR 17 PN10 D160 L = 14 m.

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: material PEID PE100 SDR17; presiunea nominală PN10 bar; diametre între D63 mm și D160 mm.

Camine de vizitare:

Reţeaua de canalizare proiectată cuprinde, pe traseul ei, cămine cu rol de supraveghere şi întreţinere a reţelei, cu rol de curăţire şi evacuare a depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

Căminele de vizitare au fost prevăzute să se realizeze din beton. Căminele proiectate, se vor executa conform STAS 2448/82, din tub de beton (beton Bc15 (C12/15)) cu diametru de 80 cm pentru coşul de acces şi diametru de 100 cm pentru camera de lucru.

Racorduri la canalizare: sunt propuse un număr de 326 racorduri: 28 buc în satul Santionlunca, 199 buc în satul Ozun; 85 buc în satul Lunca Ozunului; 6 buc în satul Bicfalău; 8 buc în satul Lisnău.

Racordurile vor fi realizate prin executarea unui cămin de racord la limita proprietății care descarcă apa menajeră printr-o conductă de racord PVC, Dn 160 mm în căminul de vizitare cel mai apropiat. Lungimea conductei de racord este de aproximativ 10 m.

 

 

Subtraversări de drumuri si de râuri cu conducta de canalizare:

Subtraversare drum comunal DC27 - 1 buc

 • SBDC1 – Conducta de canalizare gravitationala PVC SN4 DN 200 – CC2
 • Foraj orizontal - Tub de protecție OL 324x8mm; L=10 m

Subtraversare drum national DN 11 - 1 buc

 • SBDN1 – Km 24+907 m - Conducta de canalizare gravitationala PVC SN4 DN 200–Tr. Str.Florilor – Tr.1
 • Foraj orizontal - Tub de protecție OL 324x8mm; L=14 m
 • Coordonate Stereo 70: X: 478074,73; Y: 565925,49;

Subtraversare drum judetean DJ 103 B - 2 buc

SBDJ1 Bicfalau – Km 21+920 m

 • Conducta de canalizare gravitațională PVC SN4 D 200 – Tr. - CC1 - Foraj orizontal - Tub de protecție OL 324x8mm; L=8 m
 • Conducta de canalizare sub presiune PEID PE100 SDR17 PN10 D 63 – Tr. - CP1 - Foraj orizontal - Tub de protecție OL 178x6mm; L=8 m
 • Coordonate Stereo 70: X: 473352,71; Y: 568081,98.

SBDJ2 Ozun–Km 27+338 m

 • Conducta de canalizare gravitationala PVC SN4 DN 250–Tr. DJ103B– Tr.1 – Foraj orizontal - Tub de protecție OL 377x10mm; L=14 m
 • Coordonate Stereo 70: X: 477819,77; Y: 566248,24.

Subtraversare Brat Mort Râul Negru - 1 buc

 • SBR – Conductă de canalizare sub presiune PEID PE100 SDR17 PN10 D63 – Tr. DJ103B – CP1 Foraj dirijat – Tub de protecție PEID DN125x7,4; L=28 m.

Coordonate Stereo 70

Cota talveg

Adâncimea de pozare (m)

X

Y

 

 

477721,2692

566430,0185

507.90

1.50

 

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu apă:

În satele Sântionlunca, Ozun, Bicfalău și Lisnău există rețele de apă potabilă și canalizare menajeră.

În satul Lunca Ozunului nu exista infrastructură de apă și apă uzată. Apele uzate din satul Lunca Ozunului vor fi colectate și transportate catre stația de epurare existentă din comuna Ozun, localitatea Ozun. Apa potabilă va fi furnizată prin sistemul de distributie al localității Ozun.

Alimentarea energie electrică - din reţeaua stradală existentă.

 

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Având la bază Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată a judetului Covasna, implementat de Operatorul Regional SC Gospodărie Comunală SA Sf. Gheorghe, conducta de distribuție, legătura dintre extravilan Ozun și Lunca Ozunului poate prelua funcția de aducțiune conform proiect POIM și Master Plan.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului de extinderea a rețelei de apă și canalizare vor fi materiale inerte: agregatele minerale (balast, nisip, piatră spartă), pământ și apă.

În faza de funcționare se va utiliza: apă, energie electrică.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deşeurile tehnologice rezultate din etapa de construire şi activităţile anexe sunt: deșeuri menajere sau asimilabile (20 03 01); deșeuri provenite din lucrări de construcție (grupa 17 01).

Deșeurile rezultate în perioada de funcționare: deșeuri menajere (20 03 01), deșeuri de ambalaje (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07)

Toate tipurile de deșeuri atât cele rezultate în faza de construcție cât și cele rezultate în perioada de funcționare vor fi colectate și stocate temporar în recipiente corespunzătoare, astfel încât să pot fi preluate și transportate de operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: - surse de poluare în perioada de construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, praf de la manipularea unor materiale pulverulente.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):

Implementarea proiectului de extinderea rețelei de apă potabilă şi a sistemului de canalizare în satele Ozun, Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău și Lunca Ozunului, judeţul Covasna, nu prezintă risc pentru sănătatea umană și va conduce la ridicarea nivelului de trai în localitate.

În vederea asigurării sănătății oamenilor și protecției mediului, prin proiect s-au prevăzut următoarele măsuri:

- reducerea la sursă a poluării mediului prin folosirea materialelor de constructie naturale: balast de râu, pământ vegetal, etc.

- prevederea dezafectării drumurilor tehnologice, a rampelor de acces provizorii și redarea terenului la categoria de folosinta inițială.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform Certificatului de urbanism nr. 432/06.08.2021 lucrările se vor executa în intravilanul/extravilanul comunei Ozun, conform PUG aprobat. Folosința actuală a terenurilor: terenuri agricol, drumuri, ape curgătoare și altele.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: perimetrul amplasamentului proiectului se suprapune parțial cu aria specială de conservare Natura 2000 ROSAC0111 (ROSCI0111) Mestecănișul de la Reci.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – localizarea hidrografică a obiectivului (conform Aviz SGA Covasna nr. 40/28.06.2022): bazinul hidrografic Olt – VIII.1, subbazinul R. Negru (cod cadastral VIII.01, 45,00.00.00.00), afluent de stânga al R. Olt, cu cod cadastral VIII01.045;

- proiectul prevede subtraversarea Braț Mort Râul Negru cu conducta de canalizare menajeră prin foraj dirijat, cu o lungime de L=28 m.

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu aria specială de conservare Natura 2000 ROSAC0111 (ROSCI0111) Mestecănișul de la Reci;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – aria specială de conservare Natura 2000 ROSAC0111 (ROSCI0111) Mestecănișul de la Reci.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările de extindere apă și canalizare se vor executa în intravilanul și extravilanul comunei Ozun.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: în baza punctului de vedere din partea Direcției Județene pentru Cultură în comuna Ozun există monumente istorice și situri arheologice relevante. Proiectul a fost avizat favorabil prin Avizului favorabil cu condiții nr. 71/Z/20.07.2022 de către Direcției Județene pentru Cultură Covasna.

 

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): În cadrul proiectului suprafațele de teren ocupate temporar vor fi S = 60597 mp, teren neproductiv din domeniul public, suprafațele de teren ocupate definitiv: S = 3244 mp, teren neproductiv din domeniul public. Impactul va fi temporar, local, pe tronsonul de lucru şi în imediata vecinătate a acestuia..

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ.

  e) probabilitatea impactului – numai în cazul unor poluări accidentale;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact nesemnificativ și reversibil, numai pe perioada de execuție a lucrărilor. Prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor pot fi evitate poluările accidentale.

  g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor. Terenurile afectate de lucrările de execuție se vor readuce la starea inițială, după finalizarea construcției.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, având în vedere faptul că amplasamentul acestuia se suprapune parțial aria specială de conservare Natura 2000 ROSAC0111 (ROSCI0111) Mestecănișul de la Reci;

- APM Covasna a solicitat elaborarea Memoriului tehnic conform Ord. 19/2010 (*actualizat*) privind aprobarea Ghidului Metodologic referitor la evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor și proiectelor asupra ariilor protejate de interes comunitar, prin Decizia inițială nr. 43/17.06.2022.

- s-a elaborat Memoriu de prezentare, care cuprinde și datele conform Ord. 19/2010 (actualizat), înregistrat la APM Covasna cu nr. 5101/19.07.2022.

- punct de vedere din partea Birou/Compartiment Arii Protejate din cadrul APM Covasna nr. 4391/16.06.2022 și Lista de control pentru etapa de incadrare în procedura EA;

- concluzia Listei de incadrare EA: implementarea proiectului nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate;

- ca urmare a transmiterii Memoriului de prezentare în vederea consultării de către membrii CAT (Adresa nr. 5159/21.07.2022), administratorul ariei naturale protejate ANANp – ST Covasna a emis punctul de vedere nr. 392/ST CV/25.07.2022 prin care se stabilește că: ”Proiectul nu este susceptibil să influențeze negativ starea de conservare a speciilor și habitatelor pentru care a fost constituită aria naturală protejată”, respectând condițiile impuse. Totodată ANANP-ST Covasna a solicitat depunerea documentației în vederea emiterii avizului.

- în urma ședinței CAT din cadrul APM Covasna din data de 02.08.2022 (PV CAT 20/02.08.2022) s-a întocmit Adresa nr. 5422/02.08.2022 prin care s-a solicitat obținerea Avizul administratorului ariilor naturale protejate – ANANP ST Covasna.

- Proiectul propus nu are legătură directă cu managementul conservării ariei protejate, totuși, prin organizarea unor programe de educație ecologică, conștientizare, prin organizarea unor excursii în sit, poate avea efecte pozitive asupra managementului ariei protejate.

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- SGA Covasna a emis Aviz de gospodărire a apelor nr. 40/28.06.2022, cu condiții;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

 

 1. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 3. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 4. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 5. Deşeurile se vor colecta selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 6. La finalul lucrărilor de reabilitare a drumului, vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament
 7. Se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale cu hidrocarburi prin asigurarea stării de bună funcţionare a utilajelor şi vehiculelor folosite;
 8. În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare și prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltararea în adâncime spre apa subterană;
 9. În situația producerii de poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, titularul proiectului va anunța Administrația Bazinală de Apă Olt, APM Covasna şi Comisariatul Judeţean Covasna al Gărzii Naţionale de Mediu;
 10. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor; pe timp secetos drumurile de acces vor fi stropite periodic pentru limitarea cantităţii de praf antrenate de mijloacele de transport;
 11. Se va depune documentația pentru analiză și avizare la Direcția de Sănătate Publică Covasna;
 12. Titularul are obligația de a solicita și obține avizul administratorului aria specială de conservare Natura 2000 ROSAC0111 (ROSCI0111) Mestecănișul de la Reci – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna;
 13. Conform punctului de vedere nr. 1190/CJ CV/22.07.2022 (APM Covasna nr. 5192/22.07.2022) din partea GNM Covasna:
  1. gestionarea deșeurilor de construcții se va realiza cu respectarea prevederilor Art. 4 și Art. 17, alin 4 și Art. 15, alin. 1 din din Legea 92/2021 privind regimul deșeurilor, cât și prevederile Legii nr. 104/2011;
 14. Obţinerea tuturor avizelor precizate în Certificatul de urbanism nr. 432/06.08.2021 eliberat de Consiliul Județean Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 15. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire nr. 40/28.06.2022 eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna.
 16. Respectarea condiției impuse prin Avizului favorabil nr. 71/Z/20.07.2022 din partea Direcției Județene pentru Cultură Covasna;
 17. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 18. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
 19. Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului/operatorul sistemelor de apă și canal are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţie de mediu/autorizația de mediu revizuită, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

 

 

 

 

 

 

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

  Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

  Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

Şef Serviciu Avize,

Acorduri, Autorizaţii                                                                                                 Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                               ecol. Balázsi Beáta

 

 

 

Coordonator CFM,

Ing. Ghican Oana Elena