Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 11.08.2022

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MVM FUTURE ENERGY TEHNOLOGY SRL cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor, nr. 5, județul Harghita, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4187/08.06.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.08.2022 că proiectul ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ÎN VEDEREA PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL” (Parc nr. 1, S 129.900 mp) propus a fi amplasat în comuna comuna Arcuș, satul Arcuș, CF 24175, 24176, 24177, 24178, 24179, 24180, 24181, 24182, 24183, 24184, 24185 Arcuș, județul Covasna, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 3 litera a);
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat la sediu și pe pagina proprie de internet în data de 10.06.2022; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Observatorul de Covasna din data de 18.06.2022; anunţ APM Covasna privind etapa de încadrare și proiectul deciziei afişat de pagina proprie de internet în data de 11.08.2022, anunţul titularului privind decizia etapei de încadrare publicat în Observatorul de Covasna din data de ...2022), nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 21/09.08.2022;
 4. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 5. Memoriul de prezentare înregistrat la APM Covasna cu nr. 5134/20.07.2022; completările la memoriu înregistrate la APM Covasna cu nr. 5596/09.08.2022;
 6. Doveziile achitării tarifelor de derulare a procedurii OP 100 lei nr. 167/07.06.2022 și OP 400 lei nr. 228/20.07.2022;
 7. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Centrala fotovoltaică va fi amplasată pe un teren cu suprafața de 129.900 mp mp. Imobilul se află în intravilanul localității Arcuș, jud. Covasna, CF 24175, 24176, 24177, 24178, 24179, 24180, 24181, 24182, 24183, 24184, 24185. Pentru accesul la investiție se va folosi drumul de exploatare existent.

Panourile solare vor fi montate pe profile metalice fixate în sol prin batere, fără fundație. Execuția lucrărilor presupune utilizarea de betoane numai pentru realizarea platformelor de montare a stațiilor de transformare și pentru stâlpii împrejmuirii.

Principalele caracteristici ale centralei fotovoltaice:

- Pi putere instalată 16,542 MWh;

- număr panouri fotovoltaice de 540 W capacitate fiecare: 30.633 buc.;

- invertoare: 63 buc.;

- stații de transformare 5 buc.;

Obiectivul va fi racordat la Sistemul Energetic Național.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: la o distanță de aprox. 365 m este proiectat parcul nr. 2 cu capacitatea de 8,126 MWh al aceluiași titular;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: Centrala transformă radiția solară în energie electrică;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri materiale de construcţii, deşeuri metalice, deşeuri de material plastic, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. În timpul funcţionării vor fi generate îndeosebi deşeuri menajere şi deşeuri de la echipamente electrice şi electronice DEEE (cod 16 02 14) – deşeuri rezultate ocazional din lucrări de întreţinere/service (piese şi cabluri defecte). Deşeurile menajere vor fi preluate de către o firmă autorizată de prestări servicii de salubrizare, iar deşeurile electronice de către firma care asigură aceste lucrări de întreţinere;

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- risc redus de poluări accidentale a solului cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul montării centralei fotovoltaice;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul;

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de urbanism folosința actuală a terenului este arabil, iar destinația zonă industrie, servicii;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:

- nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul, zonă industrială.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: prin punctul de vedere nr. 30/2022 (1257/03.08.2022), Direcția Județeană pentru Cultură Covasna a solicitat efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv de către o instituție muzeală acreditată, urmând ca pe baza raportului cercetării să se emită avizul DJC Covasna.

 

 

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact nesemnificativ, suprafața ocupată de parcul fotovoltaic 129.900 mp;

  b) natura impactului: zgomote și vibrații, emisii în aer generate în perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul montării panourilor;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact  reversibil, centrala fotovoltaică va fi amplasată pe stuctură metalică fără fundație;

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și mijloacelor de transport – în perioada de execuție.

 

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completările ulterioare, fiind situat în afara ariilor naturale protejate;

   

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul are obligația de solicita și obține aviz de la  Direcția Județeană pentru Cultură Covasna conform punctul de vedere DJC Covasna nr. 30/2022 (1257/03.08.2022);
 3. În timpul executării lucrărilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluarii accidentale a solului cu hidrocarburi provenite de la utilajele și mijloacele de transport folosite;
 4. Se vor lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele), se va înştiinţa ITM Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 6. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. Deşeurile se colectează separat şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor, substanţelor poluante de orice fel.
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Obţinerea tuturor avizelor precizate în Certificatul de urbanism nr. 266/03.06.2022 eliberat de Consiliul Județean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 11. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 12. Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţie de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

  Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

  Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

  

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu, Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                         Responsabil Comp. CFM,

         Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                     Ing. Ghican Oana-Elena

 

 

 

 

                                   Întocmit, Cons. AAA, Ing. Farkas János