Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 30.04.2024

 

Ca urmare a notificării adresate de COMPOSESORATUL ZĂLAN, prin Szilagyi Ludovic, reprezentant, cu sediul în localitatea Zălan, str. Principală, nr. 127, elaborator SC. IL SILV SOLUȚII INGINEREȘTI, adresa poștală: MIERCUREA CIUC, Str. GÁL SÁNDOR, Nr. 16/A, Jud. Harghita, privind avizarea AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ UP XXI ZĂLAN, amplasat pe raza comunei Bodoc, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 10357/20.12.2023, în baza:

 • Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • HG nr. 236/15.03.2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;
 • Ordinul MMAP nr. 1682/2023 Ghid metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 • Ord. 1822/2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- Punct de vedere întocmit de către Compartimentul Arii Protejate din cadrul A.P.M. Covasna din data de 28.02.2024, conform căruia AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ UP XXI ZĂLAN este situat 100% în situl Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt,

- Punct de vedere întocmit de către Compartimentul Arii Protejate din cadrul A.P.M. Covasna din data de 11.04.2024, conform căruia se propune trecerea la etapa de studiu EA și RM;

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit, proces-verbal ședință nr. 14/26.04.2024;

 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ UP XXI ZĂLAN, amplasat pe raza comunei Bodoc, județul Covasna, are posibile efecte semnificative asupra mediului şi este necesară evaluarea de mediu cu includerea cerințelor specifice pentru evaluarea adecvată.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Planul de amenajare propus spre reglementare UP XXI Zălan (684,91 ha) se află în întregime pe teritoriul sitului ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt (56646,20 ha), propunând o serie de lucrări silvice pe o suprafață de 682,36 ha (2,06% din suprafața sitului), iar o suprafață de 2,55 ha fiind ocupată de plantații și drumuri, existente din cicluri de amenajare anterioare.

Lucrările propuse vizează păduri de peste 80 de ani într-o proporție de 58,97% (403,83 ha) din suprafața totală UP XXI Zălan (684,91 ha), iar pădurile tinere între 40-80 ani (92,93 ha) sunt de 13,56%, iar cele sub 35 ani (188,15 ha) în 19,38%. Pădurile sunt de foioase sau amestec de foioase cu conifere (compoziția actuală 42FA 21GO 17PI 14CA 3MO 2ME 1PAM).

Lucrările sunt propuse decalat în timp de 10 ani (tăieri produse principale 13053 m3, respectiv 177 m3/ha media; tăieri îngrijire 8975 m3, respectiv 14,74 m3/ha media), spațiu (tăieri progresive și succesive pe o suprafață de 73,71 ha distribuite în 5 pâlcuri de 41,17 ha, de 13,72 ha, de 12,58 ha, de 5,64 ha și 0,6 ha, și vârste de exploatabilitate diferite (peste 105 ani). Se menține compoziția țel în totalitate pe suprafața UP XXI Zălan, modificările sunt doar la nivelul de procentaj în compoziția speciilor principale.

Lucrările de tăiere de produse principale se execută pe timp de iarnă. Lucrările de îngrijire conform tehnicilor silviculturale în pădurile foioase și de amestec de foioase cu conferire sunt recomandate a fi execute în timpul sezonului de vegetație (mai ales marcajele), și cu executarea extragerilor spre final de vegetație (15 august-15 septembrie), însă înainte de primele înghețuri - pentru a asigura dezvoltarea optimă a arborilor.

Zonarea funcțională:

Fondul forestier a fost încadrat în grupa I funcțională și în următoarele categorii funcționale:

 • 1.2A- Păduri destinate protecției solului, situate pe stâncării și pe terenuri cu înclinare mai mare de 30g, în zona de fliș-TII-28,03 ha;
 • 1.5R- Arborete cu valoare protectivă, pentru specii de interes deosebit încluse în rețeaua Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt: TIV-654,33 ha;

Descrierea PP și distanța față de ANPIC

Nr. Crt.

Tip de intervenție în perioada deconstrucție/operare/dezafectare proiect

Obiectivele PPS

Descrierea intervențiilor principale/secundare și conexe proiectului-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS

Localizarea față de ANPIC

(distanța)

 1.  

Fără intervenții

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

UA: 3A’, 5A’, 21D *sunt două parcele 3A și 5A în plan - în continuare cele fără intervenții vor fi semnalate cu apostrof.

Suprafața: 2,55 ha terenuri cultivate pentru nevoile administrației și drum (21D)

Nu se execută lucrări.

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 1.  

Tăieri de igienă (degajări) – asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor.

Se va urmări:

 • extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și zăpadă, puternic atacați de insecte;
 • extragerea arborilor cursă și de control folosiți la protecția pădurilor.

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

Drum DP001, FE001, FE002, FE003 pe parcele aferente

Suprafața: 339,84 ha

Volum extras: 2994 m3 (GO, FA, CA)

Vârsta arboret: 40-110 ani

Lucrările se pot executa în sezonului de vegetație, recomandat la sfârșitul acesteia.

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 1.  

Rărituri - rărirea arboretelor la o densitate optimă stadiului de dezvoltare, printr-o selecție pozitivă

Se va urmări:

 • ameliorarea calitativă a arboretului sub raportul compoziției, al calității tulpinilor si coroanelor;
 • asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor.

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

UA: 2B, 2G, 2H, 3A, 4A, 5A, 5B, 5C, 6, 7A*, 7B*, 7D*, 7E*, 12C, 13A, 13D, 17B, 18C, 19B, 22, 23, 24

Suprafața: 322,5 ha

Volum extras: 5363 m3 (PI, FA, GO, CA, MO, ME, ANN)

Vârsta arboret: 20-55 ani

Lucrările se pot executa în sezonului de vegetație, recomandat la sfârșitul acesteia.

*Procesul verbal nr. 17/29.02.2024 nu prevede rărituri pe parcelele 7A, 7B, 7D, 7E (Anexa 2).

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 1.  

Curățiri – asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a

arboretului

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

UA: 2G, 2H, 2G, 3A, 3C, 5C, 7G, 23

Suprafața: 79,38 ha

Volum extras: 618 m3 (FA, CA, PAM, GO)

Vârsta arboret: 15-25 ani

Lucrările se pot executa în sezonului de vegetație, recomandat la sfârșitul acesteia.

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 1.  

Împădurire și îngrijire semințiș - ajutorarea regenerării naturale prin plantare cu specii din compoziția țel. Împădurire- primăvara, toamna. Îngrijire semințiș prin descopleșire (eliberare buruieni din semințiș) și degajări și depresaje (promovare exemplare valoroase)

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

UA: 11D, 13F

Suprafața: 1,86 ha

Volum extras: 0 m3 (completare cu FA) Vârsta arboret: 5 ani

Perioadele recomandate pentru efectuarea manuală sau mecanică a intervențiilor este: 15 mai -15 iunie și 15 august- 30 septembrie.

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 1.  

Tăieri progresive + regenerare naturală, împădurire și îngrijire semințiș - asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor și regenerarea pe cale naturală.

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

UA: 2C, 2E, 3E, 7H, 10B, 11B, 13C, 19A,

Suprafața: 63,7 ha

Volum extras: 9875 m3 (FA, GO, PI)

Vârsta arboret: 105-130 ani

Lucrări executate iarna (extragere material lemnos), toamna-iarna (împădurire), vara-toamna (îngrijire semințiș - vezi punctul 5)

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 1.  

Tăieri succesive + împădurire și îngrijire semințiș - asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor și regenerarea pe cale naturală.

Grupa funcțională I, subgrupa 1-5R

UA: 11A

Suprafața: 10,01 ha

Volum extras: 3178 m3 (FA)

Vârsta arboret: 130 ani

Lucrări executate iarna (extragere material lemnos), toamna-iarna (împădurire), vara-toamna (îngrijire semințiș - vezi punctul 5)

Intersecție sit ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt - 0 km

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: se va realiza armonizarea amenajamentului silvic cu planurile de management ale siturilor Natura 2000 cu care se suprapune.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: nu este cazul;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: amplasamentul se suprapune ariile naturală protejate din rețeaua Natura 2000: ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: prevederile amenajamentului vor respecta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare și Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: amenajamentul poate avea impact asupra ariei naturale protejate ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt;

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): suprafața totală a amenajamentului silvic este de 682,36 ha.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu este cazul.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: planul este susceptibil de a avea impact asupra sitului Natura 2000: ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt;

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularului planului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate pe pagina de internet https://covasnamedia.ro/ în datele de 22.12.2023 și 29.12.2023;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de 30.04.2024;

- Anunţul titularului planului privind decizia etapei de încadrare, publicat în data de ...2024.

 

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii şi pe adresa de internet http://apmcv.anpm.ro.

 

În conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 procedura va continua cu etapa de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată.

Parcurgerea etapei de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Secţiunii a-2-a din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, conform prevederilor art. 14 din HG 1076/2004 titularul are obligaţia de a constitui un grup de lucru care are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru acest plan. Activităţile grupului de lucru sunt cele stipulate în art. 16-19 din HG 1076/2004. Parcurgerea procedurii de definitivare a planului, constă în următoarele etape:

 1. Constituirea de către titular a unui grup de lucru alcătuit din :

a) reprezentanţi ai titularilor planului ;

b) reprezentanţii autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Covasna, reprezentanţii autorităţilor interesate de efectele planului: Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, Garda Forestieră Brașov, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Covasna, Consiliul Județean Covasna – CJPNS, Direcția de Sănătate Publică Covasna, Primăriile UAT-urilor cu care se suprapune, Asociațiile de vânătoare care gestionează fonduri de vânătoare care se suprapun cu amenajament, etc.;

c) elaborator Raport de mediu, Studiu de evaluare adecvată – persoană fizică sau juridică atestată, experţi angajaţi, după caz în vederea analizării problemelor semnificative de mediu şi stabilirii măsurilor de prevenire, reducere, compensare, monitorizare a efectelor impactului asupra mediului pentru planul analizat în scopul întocmirii Raportului de Mediu de către persoanele fizice şi juridice atestate.

Titularul planului va notifica APM Covasna și celelalte autorități data și ora la care se va întâlni grupul de lucru.

În situația în care grupul de lucru nu se poate întruni fizic sau online, titularul va solicita în scris autorităților interesate de efectele implementării planului, care sunt aspectele care ar trebui abordate în cadrul raportului de mediu care include și studiul de evaluare adecvată.

 1. Punctele de vedere exprimate în şedinţele grupului de lucru se vor consemna în procese verbale, cîte un exemplar se va transmite autorităților participante.
 2. Titularul planului va prezenta grupului de lucru obiectivele specifice ale planului.
 3. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului, şi determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului.
 4. Titularul planului va proiecta alternative posibile, luând în considerare obiectivele şi aria geografică a planului, problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului precum şi obiectivele de mediu relevante şi le va aduce la cunoştinţa grupului de lucru.
 5. Grupul de lucru analizează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan.
 6. Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului va elabora detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante.
 7. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul, folosind criteriile prevazute in anexa nr. 1 la HG 1076/2004, şi stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, facând recomandări în acest sens.
 8. Măsurile şi recomandările se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.
 9. Titularul planului sau programului, luând în considerare informaţiile stabilite de persoanele atestate stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

a) alternativa finală a planului sau programului;

b) măsurile de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

 1. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu. Conținutul-cadru al Raportului de mediu este prevăzut în Anexa nr. 2 la HG nr. 1.076/ 2004 (*actualizată*), iar conţinutul-cadru al studiului de evaluare adecvată se regăsește în în Anexa nr. 5 A la Ordinului MMAP nr. 1682/2023.
 2. După întocmirea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată, recomandările prevăzute în acesta se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.
 3. În termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată, aveţi obligaţia de a-l transmite la A.P.M. Covasna în vederea continuării procedurii de reglementare a planului.

 

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                   Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                             Ing. Farkas Berta