Back

Proiect Decizia etapei de încadrare

Proiect Decizia etapei de încadrare din 07.02.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de SC RUTEGA SRL, MIHÁLY IRMA, MIHÁLY LÁSZLÓ și KORODI IRMA cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Aurel Filimon, nr. 19/A, judeţul Mureș, privind ”Plan Urbanistic Zonal – Zonă unități agricole – sere, propus a fi amplasat în comuna Reci, satul Bita, extravilan, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 364/20.01.2017 (nr. Înregistrare electronică 29/19.01.2017), în baza:

  • Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
  • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
  • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  • Ord. 1052/2014 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.01.2017 desfăşurat la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 2/27.01.2017);

- că planul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind limitrof cu situl Natura 2000 Râul Negru (în zona Pârâului Pădureni);

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

 

D e c i d e:

 

Planul Urbanistic Zonal - Zonă unități agricole – sere”, propus a fi amplasat în comuna Reci, satul Bita, extravilan, județul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Planul urbanistic de față propune reglementarea unui teren în suprafata de 16.300 mp aflat în extravilanul satului Bita pentru amenajarea unui areal cu functiuni de unități agricole – sere.

Zona studiata se afla in zona de nord a satului Bita si a satului Reci, comuna Reci, pe lunca de pe malul drept al paraului Padureni, fiind o zona relativ plata, de tip "campie", cu o panta usoara vest-est. Terenul are categoria de folosinta “arabil" si “faneata” și se află în proprietatea privata a S.C. RUTEGA S.R.L. si a lui Mihaly Irma, Mihaly Laszlo si Korodi Irma, conform Extraselor de Carte Funciara. Categoriile de folosință ale celor 4 parcele ale a terenului sunt arabil și fâneață.

Amplasamentul este adiacent trupului construibil reglementat prin P.U.Z. ”Fabrica de debitare si prelucrare a lemnului – Reci”, aprobat cu HCL 36/2013, cu functiunea de zona industriala. La nord de amplasament se afla linia de cale ferata ce face legatura intre municipiul Sfantu Gheorghe si orasul Covasna, fata de care s-a respectat zona de siguranta de 20,00m din axul caii ferate. În vecinătatea lui sunt mai multe terenuri agricole. Accesul se va face din drumurile de exploatare ce fac legatura cu satul Reci si cu drumul national DN 11.

Bilantul teritorial propus se prezinta astfel :

Suprafata de teren aferenta zonei studiate

39.425,00 mp

 

Suprafata de teren aferenta P.U.Z.

16.776,95 mp

 

Suprafata de teren proprietate privata a initiatorilor P.U.Z.

16.300,00 mp

 

Suprafata drumuri de deservire publica

476,95 mp

 

Suprafata zona unitati agricole – sere

16.300,00 mp

100%

Suprafata estimata aferenta drumuri, platforme, alei interioare de incinta

2.445,00 mp

15%

Suprafata minima spatii verzi

1.630,00 mp

10%

Suprafata construita maxima

12.225,00 mp

75%

Suprafata desfasurata maxima

12.225,00 mp

 

Procent de ocupare al terenului P.O.T.

75%

 

Coeficient de utilizare al terenului C.U.T.

0,75

 

Mod de asigurare utilităţi:

- Alimentarea cu apă: alimentarea cu apa rece se va asigura prin put forat;

- Canalizare menajeră: canalizarea apelor uzate menajere se vor colecta in bazin vidanjabil impermeabilizat de V=5m3;

- Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va face în baza unui studiu de solutie de specialitate realizat de SC Electrica.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Prin funcţiunile sale, planul propus se integrează în zona preponderent agricolă din vecinătate.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

- nu este cazul;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: nu este cazul;

 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: în zonă nu sunt alte planuri sau proiecte noi în curs de implementare;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul, planul nu prevede activități industriale cu risc pentru sănătatea umană și pentru mediu;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Impactul este local, nesemnificativ pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare şi funcţionare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: planul urbanistic zonal propune realizarea unei zone agricole cu sere;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: amplasamentul este limitrof sitului Natura 2000 ROSPA0347 Râul Negru (în zona Pârâului Pădureni).

 

Evaluarea adecvată a planului urbanistic fost derulată de către APM Covasna conform prevederilor Ordinului MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor protejate de interes comunitar. Având în vedere că planul urbanistic propus este limitrof cu situl Natura 2000 Râul Negru ROSPA0347 și ROSCI0374 (în zona Pârâului Pădureni), au fost parcurse etapele de evaluare iniţială şi de încadrare astfel:

- s-a solicitat şi obţinut punctul de vedere al Compartimentului Arii Protejate din cadrul APM Covasna, conform căruia amplasamentul planului este limitrof cu situl Natura 2000 Râul Negru;

- prin adresa APM Covasna nr. 469/27.01.2017 s-a solicitat titularului completarea documentației cu memoriu de prezentare întocmit conform Ordinului MMP nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor protejate de interes comunitar și aviz custode;

- custodele sitului Natura 2000 Râul Negru – Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ”Alutus” a emis Avizul favorabil cu condiţii nr. 57/31.01.2017;

- titularul planului a depus memoriul de prezentare întocmit conform Ordinului MMP nr. 19 din 13 ianuarie 2010 prin adresa înregistrată la APM Covasna cu nr. 622/03.02.2017;

- s-a definitivat lista de control pentru etapa de încadrare EA;

- în urma desfăşurării etapei s-a considerat că planul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, având în vedere că impactul este local şi nesemnificativ;

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 539/02.11.2016, emis de Consiliul Judeţean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- conform Procesului-verbal nr. 22/27.01.2017 al şedinţei CSC desfăşurate la sediul APM Covasna s-a solicitat avizul Sistemului de Gospodărire a Apelor Covasna și avizul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna privind scoaterea din circuitul agricol al terenului, conform OUG nr. 34/2013 (*actualizată*);

- respectarea prevederilor OUG nr. 34/2013 (*actualizată*) privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- se vor respecta condiţiile menţionate în Avizul nr. 57/31.01.2017 emis de custodele sitului Natura 2000 Râul Negru – Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ”Alutus”;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna din datele de 20.01.2017 şi 23.01.2017;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de 07.02.2017;

 

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

 

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                  Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                 Ing. Farkas János