Back

Proiect Decizia etapei de încadrare

Proiect Decizia etapei de încadrare din 03.02.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de VARGA ENIKO-KATALIN ȘI COPROPRIETARII, cu domiciliul/sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 15, bl. 20, sc. A, et. 1, ap. 5, judeţul Covasna, privind “PUZ – Modificare parțială PUZ Ciucului Grădina”, propus a fi amplasat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ferencvaros – Toroczkai Wigand Ede, FN, intravilan, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 457/27.01.2017, în baza:

- OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Art. 14. înființarea Ministerului Mediului,

- H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (*actualizată*);

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 03.02.2017 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 3/03.02.2017);

- având în vedere că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Planul urbanistic zonal “PUZ – Modificare parțială PUZ Ciucului Grădina”, propus a fi amplasat în Mun. Sfântu Gheorghe, str. Ferencvaros – Toroczkai Wigand Ede, FN, intravilan, judeţul Covasna nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

– zona studiată, a fost reglementată prin PUZ ”Ciucului Grădina” și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Sf. Gheorghe nr. 79/2000. Terenul este cuprins în UTR nr. 10, nr. 11, nr. 12 ”zonă funcțională de locuințe”.

Suprafaţă totală de teren aferentă PUZ este de 14.614 mp.

Obiectivul planului prevede ”Modificarea parțială PUZ Ciucului Grădina”, prin schimbarea rețelei stradale și modificarea edificabilului (limita zonă de construire).

Terenul are categoria de folosință ”curți-construcții” și ”arabil”.

Pe terenul identificat există câteva construcții pentru locuințe.

Terenul se învecinează:

  • la Nord – terenuri proprietate privată a unor personae fizice și juridice
  • la Sud – strada proprietatea inițiatorilor prezentului plan, terenuri proprietate privată a unor presoane fizice și juridice
  • la Vest – str. Toroczkai Wigand Ede
  • la Est – str. Ferencvaros.

Zona funcțională de LOCUINȚE cuprinde:

  • loturi construibile de cca. 300 mp la 1200 mp pentru realizarea de locuințe
  • parcaje în conformitate cu prevederile HG nr. 525/1996 – Regulamentul General de Urbanism
  • Străzi și alei carosabile pentru accesibilitatea zonei funcționale
  • Perdele verzi și spații verzi amenajate urban, plantații de aliniament
  • Spații verzi de agrementare a zonei
  • Rețele tehnico-edilitare aferente (alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvial, alimentare cu gaz metan, energie electică și telefonizare).

Regimul de înălțime a clădirilor propuse este P+1.

Indicii de ocupare a terenului: POT propus = 40%, CUT propus = 0,80.

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin extinderea rețelelor existente în vecinătare;

- apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeaua centralizată de canalizare a localității situate pe strada Ferencvaros și str. Toroczkai Wigand Ede, respective str. Romulus Cioflec.

- asigurarea agentului termic: încălzirea clădirilor, respectiv prepararea apei calde se va face cu centrale termice proprii funcționând cu gaz metan sau combustibil solid.

- energia electrică – alimentarea cu energie electrică va fi realizată în conformitate cu studiul de soluție întocmit de firmă de specialitate.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: nu este cazul.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: planul va contribui la modernizarea şi dezvoltarea zonei;.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: organizarea circulaţiei, echiparea edilitară a terenului;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: terenul este situat în intravilanul localităţii Sfântu Gheorghe în UTR nr. 10, nr. 11, nr. 12 ”zonă funcțională de locuințe”.

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor):  nu este cazul;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus, cu o suprafaţă totală de 14.614 mp, se află în intravilanul localităţii.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din judeţ.

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 446/20.10.2016 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Observatorul de Covasna în data de 30.01.2017 şi 02.02.2017;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                            Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                             Ing. Csáki Gabriela