Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

din 13.03.2018

 

Ca urmare a notificării adresate de DEAK ZSOLT SI ALTII, cu domiciliul/sediul în comuna Catalina,satul Catalina, nr.305, judeţul Covasna, privind “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal  – Zona rezidentiala”, propus a fi amplasat în comuna Catalina, satul Catalina, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 445/25.01.2018,

în baza:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/2017,ce prevede infintarea Ministerului Mediului

- H.G. 19/17.01.2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

-  H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 09.02.2018 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 5/09.02.2018);

- Aviz de amplasament favorabil nr. 70601706724/12.01.2018, emis de SDEE Transilvania Sud;

- Aviz de gospodarire a apelor nr.3 /31.01.2018, emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Covasna;

- Adresa emisa de Primaria Catalina nr. 445/16.02.2018,

- Aviz nr.50 din 12.02.2018, emis de Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov;

- Comunicare nr. 3 din 13.02.2018, emisa de Directia Judeteana pentru Cultura Covasna;

- Notificare nr.1136 din 12.03.2018 emisa de DSP Covasna;

- având în vedere că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

”Planul urbanistic zonal - Zona rezidentiala ”, propus a fi amplasat în comuna Catalina,str.Bisericii, judeţul Covasna nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Proiectul de fata propune reglementarea unei zone aflate in intravilanul comunei Catalina, prin PUZ ZONA REZIDENTIALA , intr-o zona in care titularii proiectului doresc sa construiasca cinci case de locuit individuale pe loturile existente.Se doreste realizarea  acestui proiect PUZ ZONA REZIDENTIALA in vederea schimbarii destinatiei terenului  de 5800 mp, din zona de gospodarie comunala, cimitire in zona rezidentiala.

– Imobilul, terenuri identificate cu nr. cad. 24597,24598, 24599, 24723 si 24724 se afla in intravilanul localitatii Catalina, cu o suprafata de 5800 mp, pentru care se propune schimbarea destinatiei functionale este neconstruit, liber de orice sarcini si folosit in prezent ca teren agricol. Conform PUG, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Catalina nr. 8/2000,prelungit prin HCL nr. 9/2016, terenurile fiind proprietatea solicitantilor, conform extras CF 24597, 24598, 24599, 24723, si 24274 Catalina. Conform PUG aprobat terenul care a generat acest PUZ este inclus in proportie de 15% in zona de protectie a Conacului Sinkovits, amplasat la nr. 370.Acest conac este pe lista monumente la nr. 279 CV-II-m-A-13161.

Regimul economic : Terenul care face obiectul PUZ are suprafata de 5800 mp, categoria de folosinta este arabil in intravilan.

Obiectivul planului prevede realizarea unei zone rezidentiale ce va cuprinde:

Case de locuit individuale, anexe gospodaresti, garaje, foisoare. Regimul maxim de inaltime al cladirilor propus este P+1, cu sau fara subsol pentru locuinte, P pentru anexe. Aliniamentul (delimitarea dintre spatiul public si cel privat) este stabilit la limita proprietatii. Cladirile vor fi retrase cu minim 3 m fata de aliniamentele din nord si est.

Spatiile  verzi vor fi realizate in incinte, ele vor reprezenta min. 30% din totalul fiecarui lot. Drumurile existente vor fi modernizate conform profilului stradal propus, in incinte se vor realize alei carosabile, locuri de parcare.

Indici de ocupare a terenului:

Procent de ocupare a terenului       POT min = 5%       POT maxim = 35 %.

Coeficient de ocupare a terenului  CUT min = 0,08      CUT maxim = 0,7.

 

Probleme de mediu-relatia cu zone de protectie

In urma analizarii situatiei existente s-au constatat ca la est de amplasament aprox. 100 m exista un cimitir, la vest de calea ferata este  incinta fostei ferme Avicola dezafectata in anii 1990, tot la vest la o distant aprox. 500 m de amplasament PUZ, exista o ferma de vaci cu capacitate de aprox. 80 capete, la nord exista incinta fostului I.A.S.,fostele constructii folosite ca depozite, si la aprox. 250 m, exista doua grajduri de vite care insumeaza 98 de capete.

Prin propunerile PUZ se respecta distantele minime de protectie respectiv 100m fata de cimitir ,peste 250 m fata de grajduri si conform adresei de la Primaria Catalina nu exita in evidenta platforma de dejectii.

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apa: se va realiza prin racordarea la conducta de distributie exitenta pe str. Bisericii, care face parte din sistemul centralizat de alimentare cu apa a localitatii Catalina;Bransamentele se vor executa la conducta existenta prin intermediul a 5 buc. camine de vizitare si prin racord PEHD –De =25 mm(la fiecare consumator).

  Necesarul de apa conform breviarului de calcul este urmatorul :

Q zi med. =2,8 mc/zi

Q zi max. =3,64 mc/zi

Q h max. =0,30 mc/h = 0,08 l/s

. Contorizarea apei consumate se va realiza prin intermediul apometrelor Dn 20 mm (montate in camine la limita proprietatii ,separate pentru fiecare cladire)

- canalizarea menajera: Canalizarea menajera se va face  in prima faza cu bazine vidanjabile impermeabilizate, amplasate la min. 10m de locuinte. Cand se va realiza reteaua de canalizare menajera pe strada se vor face bransamentele la aceasta in mod obligatoriu, pe cheltuiala proprietarilor.

-  Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale cladirilor vor fi evacuate si stocate in 5 buc. bazine vidanjabile izolate corespunzator (avand fiecare un volum de   6 mc ) de unde urmand a fi vidanjate de catre o firma autorizata , la statia de epurare a Mun Tg. Secuiesc .Calitatea apelor uzate menajere se vor incadra in  N.P.T.A 002  Debitul de apa uzata menajera  (aferenta celor 5 cladiri de locuit) este urmatorul:

Q zi max. =3,64 mc/zi =0,042 l/s

Q h max. =0,30 mc/h = 0,08 l/s

Dupa realizarea sistemului centralizat de canalizare menajera in localitatea Catalina ,bazinele de vidanjare vor fi dezafectate ,urmand ca,cladirile  sa fie racordate direct la reteua stradala de canalizare menajera.

- canalizarea pluviala : apele meteorice de pe acoperisuri si suprafetele din incinta  se vor colecta si conduce prin rigole si santuri deschise, spre spatiile verzi, respectiv spre rigola stradala;

- asigurarea agentului termic: locuintele vor fi incalzite cu centrale termice, functionand cu combustibil solid sau cu energie electrica,

- alimentarea cu energie electrică : pentru asigurarea alimentarii cu energia  electrica necesara se va realiza racordul la reteaua existenta pe strada  pe baza de proiect de specialitate oferite de firma furnizoare;

- alte lucrari impuse pentru protectia factorilor de mediu: depozite de deseuri menajere- se vor rezolva in mod corespunzator colectarea si depozitarea temporara  a deseurilor de tip menajer, materialele refolosibile se vor colecta separat si se vor preda la unitati specializate de colectare,prin grija proprietarului;

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: nu este cazul.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: planul va contribui la modernizarea şi dezvoltarea zonei;.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: organizarea circulaţiei, echiparea edilitară a terenului;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: terenul este situat în intravilanul  localitatii Catalina.

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor):  nu este cazul;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus, cu destinatia de Zona rezidentiala , are o suprafaţă totală de 5800 mp, se află în intravilanul localitatii Catalina, proprietate privata a titularilor proiectului conform CF  24597, 24598, 24599, 24723, si 24274 Catalina .

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

          (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Conform PUG aprobat terenul care a generat acest PUZ este inclus in proportie de 15% in zona de protectie a Conacului Sinkovits, amplasat la nr. 370.Acest conac este pe lista monumente la nr. 279 CV-II-m-A-13161.

         (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

          (iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din judeţ.

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 182/25.04.2017, emis de Consiliul Judetean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Observatorul de Covasna în data de 12.09.2017 şi 14.09.2017;

- Convocatorul nr. 710/07.02.2018 transmis catre membrii CSC privind participarea la sedinta din data de 09.02.2018,

- Procesul verbal al sedintei CSC nr.5 din 09.02.2018 ;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                          Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                          Ing. Bote Daniela

E STAT