Back

Proiect Decizia etapei de încadrare

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr.  19 din 16.04.2018

  

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de   SDEE TRANSILVANIA SUD SA, cu sediul în municipiul București, sectorul 3, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1410/12.03.2018 (electronic în SIM cu nr:),  în baza:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului  Mediului;

- Hotărârii Guvernului 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;

-  Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

-    Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului

APM Covasna decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.03.2018, că proiectul

 „Mărirea gradului de siguranță la stația 110/35/20/6 kV Căpeni”, situat  în orașul Baraolt, str. Industriei, nr. FN, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3.b

-  în urma anunţurilor publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

afisate la sediul APM Covasna în data de 14.03.2018, pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 14.03.2018, respectiv publicat de către titular în ziarul Mesagerul de Covasna la data de 11.04.2018,

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului:

▪  Situația existentă

    Suprafaţa împrejmuită a incintei este de circa 4759 mp, pe care este situată actuala stație de transformare de 110/20/6 kV, se află în intravilanul localității Baraolt, zona industrială și este în proprietatea SDEE Transilvania Sud SAAccesul auto la stație se realizează din DC38, intersecție cu DC40.

   Pentru executarea lucrărilor de retehnologizare, nu este necesară obţinerea unei suprafeţe suplimentare de teren faţă de cea deţinută în prezent.

▪   Vecinătăți: 

     - spre nord: DC38 (Baraolt, str.Industriei – Racoșul de Sus), terenuri agricole, Exfor SRL

     - spre est: unitati industriale (fostele depozite), DC 40

     - spre sud: terenuri agricole

     - spre vest: terenuri agricole

▪  Justificarea necesitaţii proiectului

   De la punerea în funcțiune a stației până în prezent echipamentele primare și secundare s-au degradat fizic și moral, conducând la scăderea accentuată a gradului de siguranță în funcționare al instalației, devenind necesară retehnologizarea stației de 20 kV și de 6kV și respectiv înlocuirea transformatoarelor de 110/6 kV, cu transformatoare de 110/20kV, prin optimizarea schemei electrice primare și utilizarea echipamentelor corespunzătoare tehnicii existente actual pe plan mondial, în scopul aducerii instalațiilor la un nivel de siguranță și fiabilitate corespunzător zonei din punct de vedere energetic, contribuind astfel la creșterea calității serviciului de transport, siguranței în deservirea utilizatorilor rețelei electrice de transport și scăderea cheltuielilor de mentenanță.

    Modernizarea stațiilor de 110kV, 20 kV și 6kV este necesară din următoarele considerente:

-  creșterea gradului de siguranță al stației, care determină implicit creșterea siguranței sistemului de transport și distribuție

-  promovarea și încadrarea instalațiilor din zona Căpeni în sistemele de teleconducere EMS/SCADA ale DEZ și DEL Brașov.

-  reducerea costurilor de mentenanță, prin montarea de echipamente performante și adoptarea unor soluții constructive corespunzătoare tehnologiilor existente pe plan mondial

-  îmbunătățirea indicatorilor de fiabilitate la nivelul întregii stații și în special al timpilor de eliminare a defectelor și a incidentelor pe perioada de funcționare.

   Se estimează (de către proiectant/beneficiar) că durata lucrǎrilor este de circa 18 luni, în 5 etape, iar valoarea investiţiei este de 19.697.065 lei fǎrǎ TVA

▪  Situația propusă

Lucrări ce vor fi efectuate după propunerea de program de eşalonare:

Etapa 1- Lucrări de provizorat pe LEA 110 kV Hoghiz

1. Realizarea lucrărilor de provizorat constând în:

*realizarea fundațiilor pentru izolatoarele suport, inclusiv montarea suporților și a izolatoarelor suport (13buc) în câmpul   I-II/a-b, între cadrul terminal existent și sistemul de bară colectoare

*montarea legăturilor flexibile dintre izolatoarele suport

*montarea  lanțurilor de izolatoare de susținere (3buc) pe rigla existentă dintre axele I-II/a

*amenajarea în interiorul și exteriorul stației a drumului pentru acces trailer

*demontarea legăturilor aeriene de ieșire în LEA Hoghiz dintre stâlpul terminal și cadrul existent din axele III-IV/a, inclusiv a legăturilor de derivație la transformatoarele de tensiune și separatorul de linie

*montarea consolei aferentă fazei R pe stâlpul terminal al liniei

*montarea legăturilor aeriene dintre cadrul din axele I-II/a și stâlpul terminal, inclusiv a corzilor de legătură dintre acestea și conductoarele existente ale liniei

*montarea legăturilor de derivație de la conductoarele de ieșire în linie la izolatoarele suport prin intermediul lanțurilor de susținere

*montarea legăturilor de derivație de la conductoarele barei colectoare la izolatoarele suport

*adaptări în circuitele secundare pentru noua configurație PIF LEA Hoghiz bloc trafo T1

Etapa 2 – Lucrări de modernizare în stația de 110 kV - secția B și realizarea noii stații de 20 kV

2. Lucrări în stația de 110 kV-secția B constând în:

*demontarea legăturilor dintre transformatoarele de curent și separatorul de linie, respectiv dintre acestea și separatorul de bară în celula LEA Hoghiz

*demontarea legăturilor dintre transformatoarele de curent și întreruptor și a legăturilor de derivație la transformatoarele de curent din celula T2

*demontarea transformatoarelor de tensiune din celula Hoghiz și a celor de curent din celulele Hoghiz și T2, inclusiv dezafectarea părții de construcție aferente

*realizarea fundațiilor și montarea suporților pentru noile echipamente de 110 kV

*montarea noilor transformatoare de tensiune în celula Hoghiz și a noilor transformatoare de curent în celulele Hoghiz și T2, inclusiv pozarea cablurilor de j.t aferente

*demontarea legăturilor de derivație la bornele de 110 kV ale lui T2, inclusiv demontarea legăturilor de la bornele de 20 kV ale lui T2 la racordul rigid și dezafectarea acestuia

*demontarea legăturilor aeriene dintre axele IV-V/a-d și dezafectarea cadrului din axele IV-V/d (2stâlpi+1riglă)

*demontarea echipamentelor aferente instalației de tratare neutru și alimentare servicii proprii (TSI2+BS2) de 6 kV și a bateriei de condensatoare de 6 kV (BC2)

*demontarea accesoriilor aferente lui T2, tragerea de pe fundație și evacuarea din șantier

*dezafectarea cuvei, fundației și căilor de rulare

*realizarea fundațiilor și montarea cadrelor din axele IV-V/c1 și IV-V/d1

*remontarea legăturilor flexibile dintre axele IV-V/a-c1, refolosind legăturile flexibile demontate dintre axele  IV-V/a-d, fixate prin lanțurile de izolatoare de întindere existente de cadrele din axele IV-V/a și IV-V/c1 (demontate de la cadrul din axul IV-V/d și remontate pe cadrul din axul IV-V/c1)

*montarea legăturilor noi de derivație de la legăturile aeriene dintre axele IV-V/a-c1 la transformatoarele de curent din celula T2

*montarea legăturilor dintre transformatoarele de curent noi și separatorul de linie, respectiv separator bară în celula Hoghiz și a celor dintre trafo. de curent noi și întreruptor în celula T2

*realizarea fundației, cuvei și căilor de rulare pentru noul transformator T2-110/20 kV, 16MVA

*descărcarea transformatorului de pe platforma trailerului, tragerea pe fundație, blocarea roșilor, montarea accesoriilor, inclusiv efectuarea testelor

*montarea echipamentelor de pe nul

*montarea legăturilor noi aeriene dintre axele IV-V/c1-d1, inclusiv a legăturilor de derivație de la acestea la bornele de 110 kV ale lui T2

*realizarea fundațiilor pentru dulapurile bateriilor de condensatoare aferente stației de 20 kV, inclusiv montarea acestora (BC1 și BC2), inclusiv pozarea cablurilor de j.t aferente

*realizarea fundațiilor și cuvelor pentru transformatoarele de servicii proprii 20/0,4 kV, inclusiv montarea acestora (TSI1 și TSI 2)

3. Realizarea stației noi de 20 kV, constând în:

*demontarea celulelor de 6 kV aferente secției B și a podului de bare

*reabilitarea interioară și exterioară a clădirii aferente secției B-6 kV și realizarea noilor canale interioare de cabluri

*montarea noilor celule de 20 kV, inclusiv a celor 2 poduri de bare

*pozarea în pământ a cablurilor de 20 kV (2cabluri/fază) de la bornele de 20 kV ale lui T2 la celula nouă de 20 kV

*pozarea în pământ a cablurilor de 20 kV (1cablu/fază) de la noile celule la transformatoarele de servicii proprii de 20/0,4 kV (TSI1 și TSI2), bateriile de condensatoare de 20 kV (BC1 și BC2) și la instalația existentă de tratare neutru 20 kV (TCN3+BS3)

*pozarea în pământ a cablurilor de 20 kV aferente celulelor de linie de la noile celule de 20 kV până la gardul stației, respectiv locul de intrare în stație a cablurilor existente

4. Lucrări în blocul de comandă existent constând în:

*dezafectarea panourilor din sala de comandă 35 kV și reabilitarea camerelor din blocul de comandă, inclusiv recompartimentarea

*montarea noii baterii de acumulatoare în camerele aferente atelier și magazie și pozarea cablurilor de j.t de la aceasta la dulapurile de distribuție în c.c existente

*dezafectarea bateriei de acumulatoare existentă și montarea în încăperea respectivă a noilor dulapuri de alimentare și distribuție în c.c și c.a, inclusiv pozarea cablurilor de j.t de la noua baterie la dulapurile noi  de distribuție în c.c și de la transformatoarele de servicii proprii la noile dulapuri de distribuție în c.a

*montarea echipamentelor aferente sistemului de comandă-protecție și a sistemului SCADA în sala dezafectată de comandă a stației de 35 kV

*montarea containerului aferent noului Grup Diesel (containerizat pentru montaj in exterior cu pornire automată, cu o putere nominală de 150 kVA,  rezervor de combustibil subteran cu pereți dubli, conducte din cupru), inclusiv pozarea cablurilor de j.t de la acesta la noul dulap de cuplă de 0,4 kV

*pozarea cablurilor de j.t de la noile dulapuri de c.c/c.a la celulele noi de 20 kV, instalațiile noi de tratare neutru și bateriile de condensatoare

*pozarea cablurilor de j.t de la noile dulapuri de c.c/c.a și comandă-protecție la celulele T2 și

LEA Hoghiz

5. Demontarea legăturilor aeriene aferente provizoratului de linie dintre cadrul din axul I-II/a și stâlpul terminal

Montarea noilor legături de ieșire în linie dintre cadrul din axul III-IV/a și stâlpul terminal, inclusiv a legăturilor de derivație de la acestea la noile transformatoare de tensiune și la separatorul de linie

6. Manșonarea pe rând, în exteriorul stației a cablurilor existente cu cablurile noi de 20 kV aferente circuitelor de linie

7. PIF stația 110 kV-secția B și stația nouă de 20 kV

Etapa 3 – Lucrări de provizorat pentru 6 kV și lucrări noi pentru 20 kV

8. Lucrări de provizorat pentru 6 kV constând în:

*realizarea unei construcții metalice demontabile pe partea bornelor de 20 kV ale lui T4 și montarea racordului rigid realizat din 3 bare de Al 80x10, fixate pe capul a 6 izolatoare suport

*montarea legăturilor flexibile dintre bornele de 20 kV ale lui T4 și barele racordului rigid

*pozarea cablurilor de 20 kV de la noua celulă la bornele de 20 kV ale lui T4 (1cablu/fază), inclusiv racordarea capetelor terminale prin barele racordului rigid la bornele de 20kV a lui T4

*demontarea corzilor de legătură dintre bornele de 20 kV ale lui T4 și legăturile flexibile aeriene de racord la celula existentă de 20 kV

*demontarea legăturilor dintre capetele terminale ale cablurilor existente de 6 kV și racordul rigid aferent bornelor de 6 kV ale lui T4

*montarea legăturilor de derivație de la legăturile aeriene de racord la celula existentă de 20 kV a lui T4 la barele aferente racordului rigid existent de 6 kV

*demontarea corzilor de legătură dintre bornele de 20 kV ale lui T3 și legăturile flexibile aeriene de racord la celula existentă de 20 kV

*demontarea transformatoarelor de tensiune de 20 kV din celula de măsură existentă MB și

remontarea transformatoarelor de tensiune de 6 kV demontate din celula de măsură aferentă secției B-6kV

*montarea de rastele metalice de susținere fixate de peretele clădirii de 6 kV în dreptul celulei LEA Sortare pentru fixarea cablurilor, inclusiv a capetelor terminale ale acestora necesare provizoratului

*demontarea legăturilor dintre izolatoarele de trecere ale celulei de 6 kV și conductoarele existente  ale LEA Sortare

*pozarea cablurilor monofazate de 6 kV de provizorat între celula existentă de 6 kV Sortare și 

celula existentă de 20 kV aferentă LES Vârghiș 4

*racordarea capetelor terminale ale cablurilor de 6 kV pentru provizorat la izolatoarele de trecere ale celulei existente de 20 kV Vârghiș 4 și conductoarele flexibile aeriene ale LEA 6 kV Sortare

*demontarea legăturilor dintre capetele terminale ale cablurilor de 6 kV ale LES Zarand și celula aferentă, inclusiv demontarea cablurilor până la locul de acces în stație a cablurilor aferente liniei

*pozarea cablurilor monofazate de 6 kV de provizorat între celula existentă de 20 kV aferentă LES Augustin și gardul stației (locul de intrare a cablurilor aferente LES Zarand), inclusiv racordarea capetelor terminale ale cablurilor la izolatoarele de trecere ale celulei de 20 kV Augustin la un capăt, iar la celălalt capăt manșonarea cablurilor cu cablurile existente aferente LES Zarand PIF pentru liniile Zarand și Sortare pe stația de 20 kV existentă alimentată din T4, funcționând la 6 kV

9. Lucrări noi aferente stațiilor noi de 20 kV și 6 kV constând în:

*realizarea fundațiilor și cuvelor pentru instalația de tratare neutru 20 kV -secția B, inclusiv montarea  echipamentelor aferente acesteia (TCN4+BS4)

*pozarea în pământ a cablurilor de 20 kV (1cablu/fază) de la noua celulă de 20 kV la instalația de tratare neutru 20 kV-secția B

Etapa 4 - Lucrări de modernizare în stația de 110 kV -secția A și realizarea noii stații de 6 kV

10. Lucrări în stația de 110 kV-secția A constând în:

*demontarea legăturilor de derivație la transformatoarelor de curent, inclusiv a legăturilor dintre transformatoarele de curent și întreruptor în celula T1

*demontarea transformatoarelor de curent din celula T1, inclusiv dezafectarea părții de construcție aferente

*realizarea fundațiilor și montarea suporților pentru noile echipamente de 110 kV

*montarea noilor transformatoare de curent în celula T1, inclusiv pozarea cablurilor de j.t aferente

*demontarea legăturilor de derivație la bornele de 110 kV ale lui T1, inclusiv demontarea legăturilor de la bornele de 20 kV ale lui T1 la racordul rigid și dezafectarea acestuia

*demontarea legăturilor aeriene dintre axele II-III/a-d și dezafectarea cadrului din axele II-III/d (2stâlpi+1riglă)

*demontarea echipamentelor aferente instalației de tratare neutru și alimentare servicii proprii 6 kV (TSI1+BS1)

*demontarea accesoriilor aferente lui T1, tragerea de pe fundație și evacuarea din șantier

*dezafectarea cuvei, fundației și căilor de rulare

*realizarea fundațiilor și montarea cadrelor din axele   II-III/c1 și II-III/d1

*remontarea legăturilor flexibile dintre axele II-III/a-c1, refolosind legăturile flexibile demontate

 dintre axele   II-III/a-d, fixate prin lanțurile de izolatoare de întindere existente de cadrele din

axele II-III/a și II-III/c1 (demontate de la cadrul din axul II-III/d și remontate pe cadrul din axul II-IIIc1)

*montarea legăturilor noi de derivație de la legăturile aeriene dintre axele II-III/a-c1 la

transformatoarele de curent din celula T1

*montarea legăturilor dintre transformatoarele de curent noi și întreruptor în celula T1

*realizarea fundației, cuvei și căilor de rulare pentru noul transformator T1-110/20 kV, 10MVA

*descărcarea transformatorului de pe platforma trailerului, tragerea pe fundație, blocarea roșilor, montarea accesoriilor, inclusiv efectuarea testelor

*montarea echipamentelor de pe nul

*montarea legăturilor noi aeriene dintre axele II-III/c1-d1, inclusiv a legăturilor de derivație de

la acestea la bornele de 110 kV ale lui T1

*realizarea fundațiilor pentru instalația de tratare neutru 6 kV și montarea echipamentelor

aferente (TCN1+BS1 și TCN2+BS2), inclusiv pozarea cablurilor de j.t aferente

11.  Realizarea stației noi de 6 kV, constând în:

*demontarea celulelor de 6 kV aferente secției A și a podului de bare

*reabilitarea interioară și exterioară a clădirii aferente secției A-6 kV și realizarea noilor canale interioare de cabluri

*montarea noilor celule de 6(20) kV, inclusiv a celor 2 poduri de bare

*pozarea în pământ a cablurilor de 20 kV (2cabluri/fază) de la bornele de 20 kV ale lui T1 la

celula nouă aferentă de 20 kV

*pozarea în pământ a cablurilor de 6 kV (1cablu/fază) de la noile celule de 6(20) kV la instalația nouă de tratare neutru 6 kV (TCN1+BS1 și TCN2+BS2) și la bateria de condensatoare existentă (BC 6kV) aferentă stației de 6 kV

*demontarea legăturilor flexibile aeriene aferente racordului lui T3  la celula existentă de 20 kV, inclusiv a corzilor de legătură dintre bornele de 20 kV ale lui T3 și legăturile flexibile aeriene

*dezafectarea cadrului aferent lui T3 de care erau fixate legăturile aeriene de 20 kV demontate anterior

*realizarea unei construcții metalice demontabile pe partea bornelor de 20 kV ale lui T3 și montarea  racordului rigid realizat din 3 bare de Al 80x10, fixate pe capul a 6 izolatoare suport

*montarea legăturilor flexibile dintre bornele de 20 kV ale lui T3 și barele racordului rigid

*pozarea cablurilor de 20 kV de la noua celulă de 20 kV la bornele de 20 kV ale lui T3 (1cablu/fază), inclusiv racordarea capetelor terminale prin barele racordului rigid la bornele de 20 kV ale lui T3

*demontarea legăturilor dintre capetele terminale ale cablurilor existente de 6 kV și racordul rigid existent aferent lui T3

*pozarea cablurilor noi de 6 kV de la bornele de 6 kV ale lui T3 la noua celulă de 6(20) kV, inclusiv racordarea capetelor terminale la racordul rigid existent

*pozarea în pământ a cablurilor de 6 kV aferente celulelor de linie (excepție LEA Sortare, LEA Centrala termică și LES Zarand) de la noile celule de 6(20) kV până la gardul stației, respectiv locul de intrare în stație a cablurilor existente

*manșonarea pe rând, în exteriorul stației a cablurilor existente cu cablurile noi de 6 kV aferente circuitelor de linie (excepție LEA Sortare, LEA Centrala termică și LES Zarand)

*pozarea în pământ a cablurilor de 6 kV aferente celulei Centrala termică de la noua celulă de 6(20) kV până în dreptul racordului existent aerian (în dreptul celulei noi de 20 kV Bățani), fixarea de console a cablurilor noi și racordarea prin legături flexibile de derivație a capetelor terminale ale cablurilor la conductoarele existente ale liniei

*pozarea cablurilor de j.t de la noile dulapuri de c.c/c.a la celulele noi de 6 kV, instalațiile noi de tratare neutru și bateria de condensatoare

*pozarea cablurilor de j.t de la noile dulapuri de c.c/c.a și comandă-protecție la celula T1

PIF stația 110 kV-secția A și stația de 6(20) kV (cu excepția LEA Sortare, LES Zarand și Trafo T4)

Etapa 5 - Lucrări de dezafectare provizorate în 6 kV și 20 kV

12. Lucrările de desființare provizorat constau în:

*demontarea legăturilor flexibile aeriene aferente racordului bornelor de 6 kV ale lui T4  la celula existentă de 20 kV, inclusiv a corzilor de legătură dintre racordul rigid existent de 6 kV și legăturile flexibile aeriene demontate

*dezafectarea cadrului aferent lui T4 de care erau fixate legăturile aeriene de 20 kV demontate anterior

*pozarea cablurilor noi de 6 kV de la bornele de 6 kV ale lui T4 la noua celulă de 6(20) kV,

inclusiv racordarea capetelor terminale la racordul rigid existent

*demontarea legăturilor dintre capetele terminale de exterior ale cablurilor de provizorat de

 6 kV ale LES Zarand și izolatoarele de trecere ale celulei existente de 20 kV Augustin, repozarea cablurilor și racordarea acestora prin capete terminale de interior în noua celulă de 6(20) kV aferentă LES Zarand

*demontarea legăturilor dintre capetele terminale de exterior ale cablurilor de provizorat de 6 kV ale LEA Sortare și izolatoarele de trecere ale celulei existente de 20 kV Vârghiș 4, repozarea cablurilor și racordarea acestora prin capete terminale de interior în noua celulă de 6(20) kV aferentă LEA Sortare (celălalt capăt rămâne racordat la conductoarele existente ale liniei)

*demontarea cablurilor de j.t de la noua baterie de acumulatoare la dulapurile existente de c.c

*demontarea dulapurilor de comandă-protecție și de distribuție în c.c și c.a existente

*reabilitarea camerei de comandă existente și montarea noului mobilier, inclusiv mutarea

calculatoarelor și monitoarelor aferente sistemului SCADA

*demontarea celulelor existente de 20 kV

*reabilitarea interioară și exterioară a clădirii stației existente de 20 kV

Lucrări de amenajarea terenului şi căi de acces:

   Suprafaţa împrejmuită a incintei este de cca. 4670 mp, dar datorita constructiilor existente ce se pastrează, lucrările de reamenajare a platformei se vor desfasura pe o suprafata de circa 3700 mp. Prin lucrarile de sistematizare verticala se va cauta ca platforma amenajata sa aibe cote superioare terenului natural, iar panta de amenajare sa fie catre portile de intrare in stat

   La terminarea lucrărilor de construcţii montaj suprafaţa amenajată a staţiei se va nivela şi se va semăna cu gazon pentru fixarea solului şi evitarea eroziunilor pluviale sau eoliene.

   Va fi refăcută portiunea carosabilă ale drumului local (macadam) de acces la stație

Utilități, instalații anexe:

-  Alimentare cu apă – în prezent de la rețeaua de alimentare cu apa. Se prevede executarea unui puț forat cu pompă submersibilă, racord de apă rece din ţeavă de PEHD, cămin apometru, rezervor tampon si grup hidrofor independent.

-  Evacuare ape uzate menajere: bazin vidanjabil impermeabilizat. Se va reface sistemul de canalizare exterioară (cămine, conducte PVC)

-  Evacuare ape pluviale: de pe drumurile interioare ale staţiei (prin intermediul unor guri de scurgere), din cuvele unitatilor de transformare, de pe clădirea Blocului de Comandă (prin intermediul unei rigole) şi din canalele de cabluri s-a prevăzut o instalaţie de canalizare compusă din: separatoare de hidrocarburi din polietilenă (1 pentru fiecare cuva trafo statia), pompe submersibile cu flotor (pentru evacuarea apelor din cuvele trafo), cămine de canalizare din polietilenă şi o reţea de conducte de canalizare din ţeavă PVC. Apele pluviale colectate de pe suprafaţa staţiei vor fi evacuate în afara incintei staţiei, prin intermediul unui racord de canalizare din ţeavă de PVC (se pastreaza modul de evacuare existent)

-  Instalaţii de încălzire: În clădirea bloc comandă, se prevede o instalaţie de încălzire centrală, dimensionată să asigure în încăperi temperaturile interioare, conform cerinţelor tehnologice şi prevederilor din SR.EN 1907/1-97 şi din Instrucţiuni privind încălzirea staţiilor electrice de transformare - indicativ 3E-I125-9, cu corpuri de încălzire statice alimentate cu agent termic-apă caldă, furnizat de o centrală termică electrică de 40 kW și vas expansiune 100 l. Pentru statia de medie tensiune incalzirea se va realiza cu aeroterme electrice montate la inaltime.

-   Instalaţii de condiţionare a aerului Aparatele lucrează în sistem reversibil: răcire - în regim de vară şi încălzire - în regim de iarnă.

-   Instalaţii sanitare: grup sanitar cu duş,  boiler electric de 80 l

- Instalaţie de ventilare de avarie: pentru evacuarea fumului s-a propus executarea unei instalaţii de ventilare de avarie, care va asigura într-o oră ventilarea unui volum de aer de 6 ori volumul incintei Sală MT 20 kV, cu 2 ventilatoare axiale, montate în peretele clădirii.

-   Instalaţii de paratrasnet Datorita inlocuirii acoperisului se va reface instalatia de paratrasnet a cladirii, care va fi alcatuita din:  Dispozitiv de captare de tip retea pe acoperişul constructiei din bandă de cupru 20x5 mm; Conductoare de coborare din bandă de cupru 20x5 mm, montate aparent pe structura constructiei. Racordarea acestora la priza de pamant se face prin piese de separatie. Element de legare la priza de pamant a statiei va fi din banda de cupru 30x5 mmp

-  Instalatii de iluminat exterior si perimetral - corpuri LED pentru: Instalații de iluminat ext. de orientare de 5 lx; Instalatii de iluminat ext. pentru mentenanta de 30 lx; Instalatii de iluminat perimetral de 5 lx – montate pe stâlpi de 3,5m, 1,0m, 5m

-  instalatții de iluminat de siguranţa de continuare a lucrului; Instalații de  iluminat de siguranţă pt. evacuare - cu circuite independente cu baterii de acumulatoare și invertor

-  Sistem antiefractie, compusă din: Centrala de alarmare efractie;  Sirene de efractie (interior, exterior);  Butoane iesire (deblocare usi); Detector de miscare de interior;  Buton de panica;

Materiale anexe (cabluri, tuburi, bride etc)

-  Sistem supraveghere video pentru securizarii cladirii si statiei de transformare și perimetrului acesteia, format  din următoarele componente:  NVR pentru stocare si centralizare imagini video;  Stâlpi metalici; Camere video fixe în interiorirul camerei de comandă și a camerelor de conexiuni de 20 kV și 6 kV și camere video cu rotație de 360 de grade în stația exterioară; Suporti fixare in perete camere video; Carcase de exterior pentru camere video

Bilanţul teritorial

Suprafata totala a statiei este de circa 4759 mp

Suprafata construita (cladiri) este de: 515,40 mp

Suprafata construita (constructii supraterane aferente inst. tehnologice) este de:1300 mp

Suprafata construita total: 1815,40 mp

Caracteristicile proiectului:

a)  dimensiunea și concepția întregului proiect: proiect de dimensiune medie, care poate să aibă efecte semnificative numai în cazul producerii de poluări accidentale (deversări de produse/reziduuri petroliere sau a altor materiale sau deșeuri periculoase pe sol

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: conform Certificatului de urbanism, punctul regimul economic, de curți construcții; pot fi efectuate și alte lucrări de construcții, renovări, retehnologizări,

c) utilizarea resurselor naturale, în special al solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcţie: nisip, pietriș, cherestea, etc.  

d)  Producţia de deşeuri

În timpul efectuării lucrărilor de demolare/construire-modernizare:

15 01 01 - Ambalaje de hârtie şi carton; 15 01 02 - Ambalaje de materiale plastice; 15.01.03 - Ambalaje de lemn; 15 01 04 - Ambalaje metalice; 17 01 01 -  Beton şi moloz rezultat din demolări: 17 04 11 – cabluri,; 17 02 01 - Deşeuri de lemn: 17 04 01 - Cupru, bronz, alamă; 17 04 02 – Aluminiu; 17 04 05 - Fier, fontă, oţel; 17 05 04 - Pământ şi pietre 17 04 11 – cabluri, 17 06 04 - materiale izolante, 17 09 04 - amestecuri de deşeuri de la construcţii, inclusiv hărtie; 15 02 02* - absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase; 15 02 03 -absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02; 20 03 01- deşeuri municipale amestecate;

În timpul exploatării

20 01 10 – îmbrăcăminte; 20 01 11 – textile;  13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere; 13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere; 15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase 16 01 07* - filtre de ulei; 16 01 13* - lichide de frana; 16 01 14* - fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase; 16 06 01*- baterii cu plumb; 16 01 03 -  anvelope scoase din uz; 16 01 17 - metale feroase; 16 01 18 - metale neferoase; 16 01 19 -materiale plastic;  16 01 20 – sticlă; 20 03 04 - nămoluri din fosele septic; 20 03 01- deşeuri municipale amestecate;

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor rezultate din şi a componentelor necesare execuţiei, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente; deversări accidentale de produse petroliere sau altor materiale sau deșeuri periculoase pe sol

- surse de poluare în perioada de funcţionare: poluare fonică specifică unităților de service, diferite tipuri materiale sau de deșeuri periculoase și nepericuloase

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de  schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Deversările accidentale de produse petroliere sau a altor marteriale sau deșeuri periculoase

reprezintă un risc de poluare a solului. Se vor respecta cu stricteţe legislația și normativele de mediu în vigoare, respectiv a condițiilor de realizare a proiectului din prezenta Decizie, legislația și normativele de protectia muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor. Proiectul nu prezintă un risc din punct de vedere a schimbărilor climatice

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): Poluarea solului prezintă un risc pentru populație dacă aceasta este contaminat peste limita admisă de Ord.MAPPM 756/2007 (caz în care concentrația THP depășeste 2000 mg/kg, care reprezintă pragul de intevenție pentru soluri cu tipuri de folosințe mai puțin sensibile)

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului:

-  regimul juridic: terenul se află în intravilanul localității Baraolt și este în proprietatea SDEE Transilvania Sud SA

-  regimul economic: terenul este de categoria de folosință curți, construcții

-  regimul tehnic: zonă industrial, spații și dotări aferente. POTmax. 30%,  CUTmax. 1,5.   

   Regim de înălțime P+1E+M

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Sunt cele caracteristice zonelor intravilane cu destinația zonelor de locuit, comerciale și de învățământ, cu spații verzi

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) rezervaţii şi parcuri naturale – nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele

  membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: zonă intravilană a comunei Chichiș, cu densitate

  redusă a populației

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este

  cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

    Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și   

  dimensiunea populației care poate fi afectată): posibilitate limitată de extindere a impactului,

  populație redusă de a fi afectată

  (b) natura impactului; posibilitatea poluării  solului cu produse petroliere (ulei de tranformator)

  sau cu alte marteriale sau deșeuri periculoase

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: poluare cu cantități reduse de produse petroliere, sau altor marteriale sau deșeuri periculoase

  e) probabilitatea impactului – numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: frecvență redusă, 

  sau unică;  Poluarea poate fi eliminată prin   îndepărtarea solului contaminat

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului. Manipulare atentă a produselor petroliere,

  sau altor marteriale sau deșeuri periculoase

 

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 16.03.2018 s-a stabilit că proiectul nu are impact asupra corpurilor de apă.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile  OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; Ord.MAPPM 756/2007 (actualizată) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului; HG 1175/2007 (ADR) pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania; HG 1175/2007 (ADR), pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în Romania; HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; Legea 360/2003, modificată si completată prin Legea 263/2005 şi Legea 254/2011 privind regimul substantelor şi preparatelor periculoase; HG 188/2002 (actualizată) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; HG 1175/2007 (ADR), pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport; SR 10009-2017 privind limitele admisibile a nivelului de zgomot; HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ai altor compuşi similari, modificată prin HG 291/2005 şi HG 975/2007; HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificată și completată prin HG 734/2006 și HG 210/2007

    Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate selectiv (butoaie metalice, recipienți de mase plastice, containere metalice sau de mase plastice, pubele, saci, etc. – după caz) şi vor fi preluate pentru tratare/valorificare/eliminare de societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură

2. Solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor şi stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 6 din 19.02.2018, emis de Primăria Orașului Baraolt, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

3. Dacă se dorește realizarea unui puț forat, titularul va solicita act de reglementare de la SGA Covasna.

4. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) a legislaţiei si normativelor în domeniul situaţiilor de urgenţă (Legea 307/2006, Ord.ANRE 118/2013 şi altele) precum şi înştiinţarea ITM Covasna, respectiv ISU Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

5. Pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ord.MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

6. Respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

11. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii, respectiv la terminarea lucrărilor

 

     Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, cu excepția situațiilor în care:

a) apar elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia,

b) este modificată legislația relevantă,

c) este schimbat regimul de protecție,

d) sunt modificate datele care au stat la baza emiterii.

     Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 445/2009; Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. f), considerându-se că acestea     sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

     Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanțe odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

       Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plângerii prealabile prevăzută la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize,  

Acorduri, Autorizaţii                                                                                Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                          Ing. BORBÁTH József