Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DIN 11.07.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MERENI PRIN PRIMAR MOLNAR ISTVAN, cu sediul în comuna Mereni, satul Mereni, nr. 250, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3729/28.06.2018,  în baza:

 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
 2. Hotărârii Guvernului nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 3. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
 5. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.07.2018 că proiectul ”Elaborare studiu de fezabilitate pentru investiția – canalizare menajeră în localitatea Lutoasa ,comuna Mereni , județul Covasna” propus a fi amplasat în domeniul public al comunei Mereni ,aflat atât în intravilanul cât și în extravilanul localității Lutoasa, jud. Covasna, conform PUG vechi și RLU aferent nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 litera f), corelat cu punctul 13 litera a),
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 02.07.2018; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Observatorul de Covasna din data de 03.07.2018, nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 22/06.07.2018;
 4. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 5. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin studiul de fezabilitate se urmăreşte stabilirea oportunităţii realizării unui sistem centralizat de canalizare menajeră pentru localitatea Lutoasa, comuna Mereni și construirea unei stații de epurare pe amplasamentul stației existente, care să preia apele uzate rezultate de la localitățile Lutoasa și Mereni.

Pe baza studiului de amplasare a conductelor de colectare magistrale au rezultat 9.281 m  de conducte prevazute cu mufa si garnitura:

Pe traseul rețelei de colectare magistrală se vor executa 259 buc.cămine de vizitare și 3 stații de pompare.

După amplasarea conductelor de colectare magistrale, rigolele de colectare ale apelor pluviale se vor reamenaja conform stării iniţiale, iar terenul viran de asemenea.

Conform calculelor estimate vor fi executate lucrări de refacere pentru următoarele cantităţi:

Refacere sistemului rutier existent

4,913.00

mp

Refacere pereu, trotuare si șanțuri beton

4,368.00

mp

 

            Pentru realizarea sistemului de canalizare şi a statiei de epurare terenurile vor fi ocupate temporar şi definitiv.

De asemenea, terenurile ocupate temporar, în vederea realizării platformelor de lucru pentru utilajele terasiere şi mijloacele auto, au acelaşi regim juridic.

Pentru realizarea investiţiei, este necesară ocuparea temporară şi definitivă a următoarelor suprafeţe de teren după cum urmează:

Nr. Crt

Denumire

Suprafaţa ocupată temporar (mp)

Suprafaţa

Ocupată definitiv (mp)

1

Reţea de canalizare

10.925

-

2

Staţii de pompare (3 buc)

-

    48

3

Statie de epurare

-

1.156

                    TOTAL                                                10.925                                  1.204

Descrierea și funcționarea stației:

OB.1.Treapta de eprurare mecanică se compune din:

 • Cămin grătar manual
 • Stație de pompare de intrare
 • Sită mecanică rotativă
 • Desnisipator și separator de grăsimi
 • Bazin de omogenizare și pompare a apelor uzate

         OB.2. Treapta biologică se compune din:

 • Procesul de activare
 • Reacții bio-chimice ale nitrificării și denitrificării
 • Treapta biologică anoxică
 • Treapta biologică aerobă
 • Decantor secundar
 • Cămin dezinfecție

         OB.3. Treapta de deshidratare nămol

         OB.4. Treapta de măsurare a debitului

         OB.5. Pavilionul tehnologic

 • Stație de preparare reactivi

-    Stație de suflante

            Instalația electrică de distributie joasă tensiune se compune din: tablou general de distribuție, tablou de automatizare, tablou de automatizare instalația de deshidratare nămol,instalația electrică de iluminat exterior, tablou servicii interne container, instalația de legare la pământ și paratrăsnet.

Realizarea rețelelor de canalizare menajeră ce acumuleaza apele uzate, necesită pentru epurarea lor o stație de epurare cu capacitatea de 244 mc/zi (1454LE) apele epurate fiind dirijate spre gura de vărsare in emisar. Apa epurată deversată in emisar va avea nivelul de calitate prevazut in NTPA 001/2005.

   Apele uzate care vor intra in statia de epurare vor avea nivelul de calitate conform

NTPA 002-2005.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Prin realizarea investiției se asigură protecția solului

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Prezenta investitie are ca scop principal protectia calitatii apelor prin colectarea apelor uzate menajere rezultate din locuințele individuale și de la puținele societăți comerciale. Apele uzate menajere vor  respecta normele privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localitătilor NTPA 002/2005.

Dimensionarea reţelei de canalizare s-a făcut în conformitate cu prevederile

STAS-ului 1846-90.

            - deşeuri menajere:

-provenite de la muncitorii care realizează obiectivul, compoziţia acestora este predominantă din materii organice, ambalaje de hârtie, plastic, sticlă şi resturi textile.

- deşeuri industriale:

   - deşeuri din metale feroase şi neferoase care provin de la  piese de schimb       deteriorate în timp, scăpări de produse petroliere – provenite de la exploatarea utilajelor terasiere;

Modul de gospodărire a deşeurilor

Deşeurile menajere se vor colecta selectiv, în europubele adecvate, pe platformele betonate special amenajate. Fracţiile ce se pot recicla şi valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul va încheia contract pentru eliminare.

Deşeurile din construcţie se vor colecta selectiv, în recipienţi adecvaţi, fracţiile ce se pot recicla şi valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale, vicinale, de exploatare, etc., iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul va încheia contract pentru eliminare.

Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi se vor colecta selectiv, în recipienţi adecvaţi (recipienţi metalici închişi) şi se vor preda la unităţi specializate, pentru valorificare sau incinerare.

Se vor avea în vedere următoarele:

-executantul va depozita stratul vegetal curăţat, in conditii corespunzatoare, care sa permita utilizarea ulterioara a acestuia;

-executantul va asigura transportul si depozitarea materialului rezultat în urma decolmatării si care nu este corespunzator realizarii umpluturilor, in amplasamente ce vor fi stabilite de comun acord cu autoritatile teritoriale de mediu si cu autoritatile locale;

Se interzice aruncarea şi/sau depozitarea deşeurilor pe malurile sau în albia cursurilor de apă.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, impactul este nesemnificativ, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente; execuția lucrărilor proiectate constituie o sursă de emisii de praf, sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor.Se vor alege trsee optime din punct de vedere al protecției mediului.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- doar în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de la utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul execuției

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: categoria de folosință a terenului conform Certificatului de urbanism nr. 304/30.05.2018 eliberat de Consiliul Județean Covasna este domeniu public al comunei Mereni, se află atât extravilanul cât și în intravilanul localității Lutoasa, conform PUG vechi și RLU aferent,

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: - proiectul prevede refacerea terenurilor după executarea lucrărilor.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;  nu este cazul

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul execuției lucrărilor; . Apa epurată deversată in emisar va avea nivelul de calitate prevazut in NTPA 001/2005.

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 06.07.2018 s-a stabilit că proiectul nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă, se va depune documentație la SGA Covasna. 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 4. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 7. După terminarea lucrărilor de execuție terenul ocupat temporar va fi redat destinației inițiale;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 304/30.05.2018 eliberat de Consiliul Judetean Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 13. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                   Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                     Ing. Farkas Berta