Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DIN 07.08.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4262/25.07.2018,  în baza:

 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
 2. Hotărârii Guvernului nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 3. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
 5. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2018 că proiectul ”Reabilitare carosabil, trotuar, canalizare pluvială și iluminat public str. Crângului” propus a fi amplasat in domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aflat în intravilanul localității, conform poziția Nr.crt.28 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HG nr. 975/2002, conform P.U.G și R.L.U aprobat prin H.C.L nr. 27/2016, cu respectarea Legii nr. 50/1991, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 litera b), corelat cu punctul 13 litera a),
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 30.07.2018; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Observatorul de Covasna din data de 27.07.2018)nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 25/03.08.2018;
 4. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 5. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Strada Crângului, propusă pentru reabilitare, are o lungime totală de L=779,26 ml, prezintă gropi, crăpături, fisuri, denivelări, etc., fiind improprie unui trafic în condiții normale.

Proiectul ”Reabilitare carosabil, trotuar, canalizare pluvială și iluminat public str. Crângului” propune reabilitarea drumului, prevede lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale și modernizarea iluminatului public. Strada propusă pentru reabilitare este localizată între strada Banki Donath și strada General Grigore Bălan.

 

 

 Drumuri:

Strada propusă pentru reabilitare are următoarele caracteristici:

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime proiectată

[ml]

1

Strada Crângului

779,26

Total

779,26

Axul tronsonului de stradă va fi păstrat cât mai aproape de cel existent, realizănd corecția acestuia numai în conformitate cu prevederile din normele  și STAS-urile de specialitate.

În conformitate cu prevederile din STAS 10144/2-91, 10144/3-91, și a normelor tehnice privind proiectarea și realizarea srăzilor aprobate cu ordinul MT.Nr. 50/27.01.1998, se va căuta ca traseul proiectat să urmărească traseul existent.

Caracteristici principale ale traseului în plan: lungime totală: 779,26 ml; categoria de importanță C: lucrări cu importanță normală cf. H.G. 766/1997; viteza de proiectare 30 km/h,

Structuri rutiere:

Parte carosabilă:

            Sistem rutier nou: strat de formă, h = 20 cm din balast; strat de fundație, h = 20 cm din balast; strat de bază: h = 20 cm din blast stabilizat; strat de legatură, h = 6 cm din beton asfaltic deschis BAD22,4; strat de uzură, h = 4 cm, din mixtură asfaltică.

            Trotuar:

            Sistem rutier nou: strat din balast, h = 15 cm; strat din balast stabilizat,

h = 15 cm; strat de uzură, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8

Lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale

Se va realiza o rețea de canalizare cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn315mm, Dn400mm, Dn500mm, și Pafsin  SN 10000 Dn600mm. Cele 39 buc. de guri de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 cu diametrul Dn200mm și lungime totală L= 586m, la canalizarea proiectată și existentă, în cămine de vizitare sau ramificații la 45⁰.

Racordurile  pluviale existente de la blocuri și case se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 cu diametrul Dn160mm și lungime totală L=586m, la canalizarea proiectată , în cămine de vizitare sau ramificații la 45⁰.

Sunt prevăzute 22 cămine de vizitare realizate din beton, care vor fi acoperite cu ramă și capac din fontă care să suporte o sarcină de 400KN. Traseul rețelei va fi pe terenul care aparține domeniului public , conform Planurilor de situație și va avea o lungime totală de 829 m, astfel: PVC-KG SN8 Dn 315 mm, L= 303 m, PVC-KG SN8 Dn 400 mm, L= 141 m; PVC-KG SN8

Dn 55 mm, L= 198 m; PVC-KG SN10000 Dn 600 mm, L= 187 m.

Iluminat public

Alimentarea trifazată cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza utilizându-se cabluri ACYAbY 5x16 mm2 L=782m,pozate  îngropat în pământ la adâncimea de 0,90 m față de cota terenului  terenului amenajat. Cablurile se vor proteja în fundațiile stâlpilor de iluminat cu tuburi din PEHD Dn 40mm.

Iluminatul public proiectat pe str. Crângului se va alimenta din BMPIIP1 și din  BMPIIP2 existenți, comutarea alimentării iluminatului public  se va realiza cu ajutorul întrerupătoarelor prevăzute în cutiile de distribuție CDIP1 și  CDIP2.

Instalația de iluminat va conține:

AIL-01: aparat de iluminat stradal, carcasă, difuzor, LED- uri, echipat cu surse luminoase de mare putere 32 buc. LED, 3700K±10%, montat pe stâlp din oțel la înălțimea de 8 m, (Lstâlp= 8 m), puterea electrică maxim consumată la funcționare P = 98W. Iluminatul se va realiza cu ajutorul celor

21 buc. stâlpi, distanța dintre stâlpi va fiind de d = 38 m.

Pentru siguranța circulatiei se vor prevedea:

-indicatoare

-semnalizare orizontală

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în zonă au mai fost executate proiecte pentru reabilitare;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice folosite în construcția și reabilitarea drumurilor( balast, piatră spartă, mixturi asfaltice). Apele meteorice rezultate se vor colecta prin rețeaua de canalizare proiectată

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de materiale de construcții, deșeuri de ambalaje, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se va institui un sistem de evidență și control al tuturor deșeurilor generate.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul; În urma realizării proiectului se va îmbunătații considerabil starea drumului, și nu va constitui sursă de poluare

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- doar în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul execuției;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul,

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 40/08.02.2017, prelungit până la data de 07.02.2019 eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, strada Crângului cu trotuarele aferente se află în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe și este proprietatea municipiului conform poziția Nr.crt.28 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HG nr. 975/2002, cu modificările și completările ulterioare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:  Lucrările se fac strict în limita terenului alocat drumului să nu afecteze suprafețe suplimentare.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional- nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe un amplasament existent cea ce va afecta populația în mică măsură și doar în perioada de execuție a lucrărilor. Proiectul propune realizarea unei suprafețe care reduce poluarea sonoră,

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul execuției lucrărilor;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 03.08.2018 s-a stabilit că proiectul nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă.

-se va depune documentație la SGA pentru obținerea unui act de reglementare.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 4. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 7. După terminarea lucrărilor de execuție terenul ocupat temporar va fi redat destinației inițiale;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 40/08.02.2017 prelungit până la 07.02.2019 eliberat de Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 13. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
 14. În cadrul ședinței CAT din data de 03.08.2018 s-a stabilit că înainte de începerea lucrărilor se va notifica ISU.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing. Farkas Berta