Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DIN 07.08.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ZĂBALA prin FEJER LEVENTE primar, cu sediul în comuna Zăbala, satul Zăbala, nr. 476,  judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4265/25.07.2018,  în baza:

 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
 2. Hotărârii Guvernului nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 3. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
 5. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2018 că proiectul ”Modernizare Strada de Sus în comuna Zăbala” propus a fi amplasat în comuna Zăbala, sat Zăbala, str. Intravilan, aflat în proprietatea comunei Zăbala, conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public, conform HCL Zăbala nr. 93/2017 și extras CF Nr. 25293, jud. Covasna nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 litera e), corelat cu punctul 13 litera a),
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 30.07.2018; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Mesagerul de Covasna din data de 27.07.2018);, nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 25/03.08.2018;
 4. Notificarea pentru începerea execuției  nr. 21 din 31.07.2018 emis de SGA Covasna;
 5. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 6. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente în comuna Zăbala, în vederea asigurării premiselor de dezvoltare economică și socială durabilă, și creșterii standarde de calitate a vieții pentru comunitatea locală. Obiectivul specific al proiectului este modernizarea sectorului de 1,043 km stradă. Suprafața maximă ocupată de lucrările modernizare a străzii, este de aproximativ 8.240 mp., lungime totală traseu studiat = 1,043 km, lăţimea părţii carosabile =  4,00 / 5,0 m; lăţimea platformă drum = 7,0…. 9,0 m; acostamente din piatră spartă = 2 x  0,50 m conform profile tip; șanțuri neprotejate; În prezent, sectorul din Strada de Sus cuprins între km 0+830 – 1+873 nu este modernizat, fiind pietruit pe o lățime minimă.

Categoria de importanţă a construcţiei cf. HGR 766/1997 este " C " (construcţii de importanţă normală).

Conform STAS 4273-83, lucrările se încadrează în clasa de importanţă IV, respectiv:

- Încadrarea construcţiei hidrotehnice după:

- durata de exploatare: definitivă

- după rolul funcţional: secundară

Straturi proiectate:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16–AND605/BA16 rul 70/100-SR EN 13108-1;

- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD22.4–AND605 / BA22.4 leg 70/100-SR EN 13108-1;

- 10 cm piatră spartă în strat de bază – STAS 6400

Straturi existente:

- 20 cm pietruire existentă

- pământ de fundare tip P1 nisip cu pietriş, pietriș cu nisip - insensibil la îngheț – dezgheț;

Drumul în plan:

Lungimea totală a traseului studiat este de L= 1,043 Km. În conformitate cu tema de proiectare, traseul proiectat al drumului în plan urmăreşte în general traseul existent, având aliniamente 36,70% şi curbe 64,30%. Racordările prevăzute în plan sunt circulare, și au raze cuprinse între Rmin= 55 m şi Rmax= 1.500 m,

Drumul în profil longitudinal:

Linia proiectată urmăreşte linia actuală a terenului, cu diferenţe în ax pozitive + corecturile necesare, aplicat în aşa fel ca pasul de proiectare prevăzut în STAS 863/85 şi STAS 10144/3-91 să fie respectat. Racordările prevăzute în plan vertical sunt circulare.

Panta minimă este de 1,23% , iar cea maximă este de 4,16% .

S-au prevăzut 12 buc. racordări în plan vertical cu raze cuprinse între Rmin= 1200,0m  şi Rmax= 15000,0 m.

Drumul în profil trasnsversal:

Pe traseul studiat, partea carosabilă va avea lăţimea de 4,0 / 5,0 m conform profilelor tip + supralărgirile în curbe. S-au prevăzut acostamente pietruite cu piatră spartă pe ambele părţi ale platformei drumului pe 2x0,50 m şi vor avea panta transversală de 4,0/%.

Scurgerea apelor:

Din punct de vedere al cadastrului apelor, drumul se situează în bazinul hidrografic al pârâului Zăbala (cod cadastral VIII-1.45.13), afluent de stânga a Râului Negru (cod cadastral VIII-1.45). Apele pluviale de pe platforma drumului se colectează în şanţuri cu secţiune neprotejată, conform STAS 10796/2-79. Aceste ape se evacuează din zona drumului prin podeţele transversale existente şi proiectate, şi se descarcă în pârâul Zăbala, prin canalele naturale și gurile de scurgere existente, care nu se modifică. Nu sunt necesare noi guri de scurgere. Se respectă prevederile STAS 10796/2-79.

            Conform STAS 4273-83, lucrarea se încadrează în clasa de importanţă hidrotehnică IV, având categoria 4, fiind construcţie hidrotehnică permanentă şi rol funcţional secundar.

 

 

PODEŢE TRANSVERSALE - Strada de Sus

Nr.crt.

Poziţia Km

Podeţe existente

Tipul podeţului proiectat

Observaţii

1

0+832

Podeţ tubular                             D = 500 mm, L =10,20 m

 

în stare bună

2

1+394

Podeţ tubular                             D = 500 mm, L =10,00 m

Podeţ tubular                           D = 500 mm, L = 10,00 m

degradat

3

1+875

Podeţ dalat existent                            bxh=70x40cm, L=14,50m

 

în stare bună

 

 

 

 

Drumurile laterale:

Drumurile laterale şi uliţele care intersectează Strada de Sus vor rămâne cu pietruirea existentă, cu excepţia intersecţiei de la km 1+790, care se va amenaja conform planului de situaţie cu structură rutieră identică cu cel proiectat pentru Strada de Sus.

            Avem următoarele podeţe laterale,  care asigură debuşeul pentru continuizarea şanţurilor, conform Normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor, ind. PD 95-2002.:

 

 

PODEŢE LATERALE - Strada de Sus

Nr.crt.

Poziţia Km

Poduri/podeţe existente

Tipul podeţului proiectat

Observaţii

1

1+171

Podeţ tubular dr.                            D = 500 mm, L =6,00 m

Podeţ tubular dr.                            D = 500 mm, L =9,00 m

Degradat, lungime insuficientă

 

 

Amenajări trotuare, parcări și zone verzi:

            Parcări: Pe drumul studiat, nu există suprafețe disponibile între limitele proprietăților pentru amenajare de parcări.

            Trotuare: Nu s-a prevăzut în tema de proiectare. Beneficiarul poate amenaja ulterior trotuare, pe suprafețele variabile rămase între șanțuri și limitele proprietăților.

            Zone verzi: După terminarea lucrărilor, prin grija administratorului străzilor, se vor amenaja spaţii verzi între limită șanțuri şi garduri/limite de proprietăți de-a lungul străzii. Aceste suprafețe au lățimi variabile, conform planurilor de situație.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice folosite în construcția și reabilitarea drumurilor( balast, piatră spartă, mixturi asfaltice),

Cantitatea de apă utilizată la lucrare este de aprox. 230 mc, pe care executantul va aduce cu cisterna la locul execuţiei

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În urma activităţilor de execuţie a lucrărilor proiectate vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

Deșeuri din construcții și demolări, deșeuri de ambalaje, deșeuri periculoase (uleiuri minerale, echipamente de protecție uzate etc.) și deșeuri menajere.

            Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeţei, sunt pietrişul, surplusul de pământ rezultat în urma săpăturilor pe platforma drumului și la șanțuri, precum şi elemente de beton de ciment (podețe, plăci) care trebuie demolate.

          Pietrişul și nisipul, pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat în locurile de depozitare indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condiţiilor de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare.Elementele de beton degradate (borduri, podețe, plăci) se vor inventaria şi se vor transporta în depozite speciale existente în zonă pentru materiale de construcţii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrări de terasamente.

                În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuţia lucrării, acestea se vor capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staţii speciale de reciclare.Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al exploatării de gospodărie comunală.

Deșeurile periculoase se vor colecta în recipienți adecvați în condiții de siguranță.

            Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Deșeurile vor fi colectate selectiv in saci de polietilenă şi duși în containere corespunzatoare din șantier, vor fi preluate ulterior de către firme autorizate.

 

 

 

 

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

Execuția lucrărilor va crea disconfort minor locuitorilor din zonă.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- doar în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul execuției;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul,

 

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: Terenul, conform Certificatului de urbanism nr. 383/12.07.2018 eliberat de Consiliul Județean Covasna se află în intravilanul localității conform PUG aprobat, și este în proprietatea Comunei Zăbala conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public , conform H.C.L. Zăbala nr. 93/2017 și extras CF Nr. 25293 Zăbala. Lucrările vor fi realizate pe traseul Strada de Sus Km 0+830 – 1+873.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:

-După terminarea lucrarărilor, prin grija administratorului străzilor, se vor amenaja spaţii verzi între trotuare/borduri de încadrare şi garduri/limite de proprietăți de a lungul străzii. Aceste suprafețe au lățimi variabile.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional; - nu este cazul

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: -execuţia lucrărilor va crea disconfort minor locuitorilor din zonă.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii de praf în aer generate pe perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus, și numai în perioada de execuție

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul execuției lucrărilor;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 03.08.2018 s-a stabilit că proiectul nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă, fiind reglementat pe linie de gospodărie a apelor de către SGA Covasna prin Notificarea pentru începerea execuției Nr. 13 din 31.07.2018. 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 4. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 7. După terminarea lucrărilor de execuție terenul ocupat temporar va fi redat destinației inițiale;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 383/12.07.2018 eliberat de Consiliul Judetean Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 13. Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing. Farkas Berta