Back

Proiect Decizia etapei de încadrare din 09.10.2018

Proiect Decizia etapei de încadrare din 09.10.2018

Ca urmare a notificării adresate de SZABO ARPAD cu domiciliul/sediul în comuna Zăbala, sat Zăbala, str. Principală, nr. 738/A, judeţul Covasna, privind “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Fermă de vaci de lapte”, propus a fi amplasat în comuna Zăbala, sat Zăbala, extravilan, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4484/06.08.2018, în baza:

- Hotărârea nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Art. 14. înființarea Ministerului Mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (*actualizată*);

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.08.2018 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 26/14.08.2018);

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 42/03.09.2018 privind ”PUZ – Fermă de vaci de lapte Zăbala, comuna Zăbala, județul Covasna” emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna;

- Notificare Asistență de specialitate de sănătate publică pentru ”Elaborare PUZ – Fermă de vaci de lapte” Zăbala emis de Direcția de Sănătate Publică Covasna;

- Punct de vedere nr. 2506508/27.08.2018 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna;

- Completări înregistrate la APM Covasna cu nr. 5734/08.10.2018;

- având în vedere că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Planul urbanistic zonal “ Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru fermă de vaci de lapte”, propus a fi amplasat în comuna Zăbala, sat Zăbala, extravilan, judeţul Covasna nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Obiectivul planului prevede amenajarea unei ferme de vaci de lapte cu o capacitate de 40 capete, în comuna Zăbala, județul Covasna în zona fostului CAP Zăbala.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 40/1999, prelungit cu HCL nr. 4/2016, zona nu este reglementată, fiind în extravilan.

Terenul de amplasament studiat se află în extravilanul satului Zăbala, adiacent unei străzi din intravilan spre vest, DC 10, derivat din DJ 121.

Se intenționează amenajarea unui teren în suprafață de 1,19 ha în vederea adăpostirii a 40 capete vaci de lapte cu construcțiile și amenajările necesare bunei funcționări a fermei.

Regimul de înălțime va fi parter.

Obiectivele principale propuse:

  • spațiu administrativ, vestiar
  • un grajd pentru vaci de lapte cu 40 capete, cuprinzând boxe pentru vaci, bucătărie de lapte, maternitate
  • fânare, silozuri de furaje (lucernă, porumb)
  • platformă de gunoi de grajd (S = 150 mp)
  • bazin pentru purine
  • bazin vidanjabil, impermeabilizat pentru apele uzate menajere
  • puț săpat (fântână) cu stație de hidrofor
  • spații verzi
  • căi de circulație – incintă, parcaje și platforme
  • împrejmuire.

Indicia de ocupare a terenului:

POT maxim = 27,00%

CUT maxim = 0,27.

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apă potabilă: se va asigura dintr-un puț săpat (fântână), prevăzut cu pompă și rezervor;

- apele uzate menajere: se vor colecta printr-o rețea de canalizare de incintă într-un bazin vidanjabil cu un V = 8 mc;

- dejecțiile lichide: se vor colecta într-un bazin impermeabil de 18 mc;

- asigurarea agentului termic: spațiile interioare (spațiul administrativ, grupuri sanitare, vestiarele) or fi incălzite de la o centrală termică proprie funcționând cu combustibil solid (lemn, paleți, altele) sau de la o centrală electrică.

- energia electrică: se va asigura prin racordul la rețeaua existentă în apropierea amplasamentului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: nu este cazul. În vecinătate există fostul CAP în care sunt grajduri pentru animale, terenuri agricole.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: Terenul studiat se constituie într-o singură zonă funcțională – zonă agricolă (zootehnică).

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu este cazul;

b) natura cumulativă a efectelor: terenul este situat în extravilanul localității Zăbala, conform Certificatului de urbanism nr. 415/14.07.2018, având destinația de teren agricol extravilan, iar categoria de folosință este arabil;

amplasamentul studiat se află într-o zonă neinundabilă, la o distanță de 120 m de albia pârâului Pava, care este îndiguită.

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus, cu o suprafaţă totală de 1,19 ha, se află în extravilanul localității Zăbala.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din judeţ.

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 415/14.07.2018, emis de Consiliul Județean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Szekely Hirmondo în data de 31.07.2018 şi 03.08.2018;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                            Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                        Ing. Csáki Gabriela