Back

proiect decizie a etapei de incadrare

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 3 din 29.01.2018

 

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  PÁSZKA LEHEL, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor, nr. 36A, judeţul Covasna  înregistrată la APM Covasna cu nr.  6798/18.10.2017, în baza:

  • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
  • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 și ca urmare a delegării de competenţă,

APM Covasna decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.10.2017, că proiectul “Construire hală pentru hipism și manej și racord la utilitățile publice’’, propus a fi realizat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuș FN, (CF 30554), judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

 

Justificarea prezentei decizii:

 

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 lit. b, corelat cu pct. 13 lit. e

- în urma anunţurilor publice afisate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 20.10.2017, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 21.11.2017, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede Construirea unei hale pentru hipism și manej și racordare la utilitățile publice

▪  situația existentă

- terenul cu suprafața totală de 20300 mp, este liber de construcții, indicatorii urbanistici: POT existent  0%, CUT existent 0,00

-  vecinătățile terenului

-  Est: Teren proprietate privată, folosință arabil

-  Vest: Teren proprietate privată, folosință arabil

-  Nord: Drum de exploatare

-  Sud: Drum de exploatare

▪  situația propusă de proiectant/beneficiar

-  Construirea unei hale pentru hipism și manej cu o suprafață totală de 730 mp, construcție deschisă, regim de înălțime parter, pe fundație de beton, stâlpi de beton cu secțiunea de 30x30 cm, și învelitoare tablă cutată pe structură metalică cu zăbrele, cu pardoseală din pământ bătut.

   Hala se va folosi o dată pe săptămână

   Terenul în afara halei va fi folosit pentru hipism

-   Racordare la utilitățile publice:

•  Alimentare cu apă: pe latura sudică există un cămin de racordare la rețeaua publică  de alimentare cu apă potabilă. Nu se consideră necesară folosirea apei pentru activitățiile desfășurate pe amplasament

• Evacuarea apelor uzate: pe latura sudică există un cămin de racordare pentru evacuarea apelor uzate menajere. Nu se consideră necesară realizarea instalației de evacuare a apelor uzate pentru activitățiile desfășurate pe amplasament

•  Alimentare cu energie electrică: clădirea va fi racordată rețeaua de energie electrică

•  Alimentare cu gaze natural – Nu este cazul

-  Accesul principal (auto și pietonal) se va asigura de pe drumul de exploatare de pe latura nordică, iar accesul secundar de pe latura sudică

indicatorii urbanistici: POT propus  3,65%, CUT propus 0,035

- cumularea cu alte proiecte – Regimul Economic (după Certificatul de urbanism): Zonă de agrement, Sport și Servicii

- utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de material de construcții, ambalaje, deșeuri metalice, deșeuri de mase plastice, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier, etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Pentru organizarea de șantier sunt prevăzute două platforme: una pentru materialele de construcții, celălalt pentru depozitarea temporară a deșeurilor pe perioada realizării construcțiilor, până la preluarea lor de către firme autorizate pentru preluarea, valorificarea sau eliminarea acestora

    Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. Surplusul de pământ rezultat în urma săpăturilor va fi transportat şi depozitat în locurile indicate de primărie. La terminarea lucrărilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea şantierului se vor preda curate. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială.

deşeurile rezultate în perioada de execuţie

    Gunoiul de grajd și dejecțiile, rezultate în perioada de funcționare vor fi împrăștiate pe teren ca fertilizant

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: praf și zgomot, gunoi de grajd, dejecții rezultate de la activitatea de hipism și manej. Gunoiul de grajd și dejecțiile vor fi împrăștiate pe teren ca fertilizant

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate. După terminarea montajului, înaintea punerii în funcţiune, se vor face probele de presiune (9 bar) şi de etanşeitate (6 bar), conform Normativelor în vigoare.

- utilizarea existentă a terenului - lucrările vor fi executate în intravilanul municipiului Tg. Secuiesc, străzi si trotuare, care aparţin domeniului public al municipiului.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

 

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările se vor efectua în intravilanul municipiului Tg. Secuiesc, aparţinând domeniului public;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact pe o arie limitată, pe durata realizării lucrărilor, cât și în timpul exploatării. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor de construcție;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact în perioada de execuţie și de exploatare 

 

  II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor, acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 67/23.02.2017, emis de Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta; vor fi solicitate avizele necesare

3. Se vor respecta prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/ eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură

4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele)

5. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii atât pe perioada executării lucrărilor, cât și pe timpul exploatării;

10. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

11. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

12. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza  eliberării prezentei;

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize,  

Acorduri, Autorizaţii                                                                          Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                    Ing. BORBÁTH József