Back

proiect decizie a etapei de incadrare

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 13.02.2018

PROIECT

 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPACT SRL, cu sediul în Str. LUNCA OLTULUI , Nr. 26-28, Sfântu Gheorghe , Judetul Covasna, prin S.C. V&K S.R.L.-România în calitate de proiectant general, cu adresa mun. Sf. Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 24, jud. Covasna, email v$k@honoris.ro, înregistrată la APM Covasna cu nr. 627/02.02.2018,  în baza:

-Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.02.2018, că proiectul SPĂLĂTORIE AUTO, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER propus a fi amplasat în mun. Sf. Gheorghe, str. Gen. Grigore Bălan, nr.f.n., jud. Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.  

    Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, la pct.10, lit a);

    b) proiectul are Certificat de Urbanism nr.158 din 29.03.2017 emis de Primăria municipiului Sf. Gheorghe, jud.Covasna;

    c) -anunţ public (titular) privind solicitarea de emitere a acordului de mediu in ziarul Observatorul de Covasna din data de 06.02.2018,

     - anunţ public afişat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro), privind solicitarea de emitere a acordului de mediu din 06.02.2018,

     - anunt public afisat de titular in ziarul Observatorul de Covasna din data de xxxxxxxxxx privind decizia etapei de incadrare

     - în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

     d) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:

 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului:

      Obiectivul propus este situat în mun. Sf. Gheorghe, la intersecția bl-dului Gen. Grigore Bălan cu str. Fabricii. Terenul se află în intravilanul mun. Sf Gheorghe, în Unitatea Teritorială de Referință nr.1-LCS-zonă funcțională de locuințe colective, comerț și servicii, conf. Planului de Urbanism Zonal LUNCA OLTULUI SUD-EST, aprobat prin HCL Sf. Gheorghe nr.299/2011. Suprafața totală pe care se construiește spălătoria auto expres este de 500 mp Bilanț teritorial: -construcție acoperită deschisă propusă 110,40 mp, -platforme exterioare, alei carosabile, parcaje în incintă 289,60 mp, -spații verzi 100 mp adică 20%, - POT propus 22,8%, -CUT propus 0,23. Spălătoria auto expres este concepută ca o construcție acoperită deschisă cu delimitări individuale și va funcționa atât în regim cu angajat cât și în regim self service – atoservire cu jeton valoric și va putea deservi 3 rampe de spălare. Spălătoria auto expres va fi dotată cu sistem de degivrare a rampelor de spălare, cu încăpere pentru centrală termică murală pentru preparare apă caldă necesară la spălare auto, tablou elelectric, grup sanitar. Accesul în incintă se va realiza atăt din b-dul  gen. Gr. Bălan cât și din str. Fabricii. Alimentarea cu apăse realizează din rețeaua publică a mun. Sf. Gheorghe. Evacuarea apelor uzate și menajere se face în rețeaua de canalizare menajeră a mun. Sf. Gheorghe prin separator de nisipuri și uleiuri. Energia electrică este din rețeaua municipală. Energia termică și apa caldă se produce prin centrală termică proprie pe gaz metan sau combustibil solid.                    Apele pluviale se vor evacua prin rețeaua pluvială internă în rețeaua de canalizare stradală existentă. Deșeurile menajere cât și celelate deșeuri se vor depozita temporar în depozite special amenajate pe sortimente și preluate de agenți economici specializați.                                                                                                                                                                                     

- cumularea cu alte proiecte: Proiectul se încadrează conform Certificatului de urbanism nr. 158 din 29.03.2017emis de Primăria municipiului Sf. Gheorghe, jud.Covasna în PUZ Lunca Oltului sud-est, aprobat cu HCL Sf. Gheorghe nr.299/2011.

- utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri rezultate din construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: se vor executa panouri absorbante pentru eliminarea eventualelor poluări fonice.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protecţia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului –proiectul propus este amplasat pe teren intravilan destinat construcțiilor comerciale și de servicii.

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială –nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154/2008, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 49/2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

       Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. 1. obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor precizate în Certificatul de Urbanism  nr.158 din 29.03.2017 emis de Primăria municipiului Sf. Gheorghe, jud.Covasna             nr. 150/20.06.2016  emis de Primăria Municipiului Tg. Secuiesc şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 2. 2. se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se va obține Avizul S.G.A. Sf. Gheorghe;
 3. 3. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 4. 4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. 5. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, se va obține Avizul D.S.P. Covasna;
 6. 6. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. 7. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor cât și în timpul funcționării;
 8. 8. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma opetaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 9. 9. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 10. 10. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 13. 13. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 14. 14. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizatie de mediu existente, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu.

   

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          DIRECTOR EXECUTIV,

           Ing. Neagu Gheorghe

      

 

 

 

 

 

 

 

   Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                           Întocmit,

      Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                    Ing.Jehac Constantin