Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 06.02.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CANTIMIR EMIL,CANTIMIR AURELIA prin SC PROFI ROM FOOD SRL  cu sediul/domiciliul în municipiul Brasov, strada Bronzului, nr.30,  județul Brasov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 392 din data de 25.01.2017 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,   

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.02.2017, că proiectul “Transformare, Reamenajare anexa din caramida si copertina, structura metal-lemn pentru spatiu comercial si amplasare sigla pe fatada imobilului propus a fi realizat în municipiul Sfantu Gheorghe,str.Garii, nr.1, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, litera a);

- anunt public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 01.02.2017  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 26.01.2017;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, beneficiarul doreste amenajarea unui spatiu comercial in cladirea existenta (corp C2 si corp C3) in suprafata construita aprox. 391 mp si amplasarea pe fatada a unor elemente de identificare a spatiului comercial tip reclama luminoasa.In acest sens Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a eliberat Certificat de Urbanism nr.252/16.06.2016.Conform Extrasului CF  nr..37383 eliberat de BCPI Sfantu Gheorghe cladirea in care se afla spatiul ce urmeaza sa fie amenajat ,este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe si este in proprietatea sotilor Cantimir Emil si Cantimir Aurelia.Avand in vedere ca spatiul comercial se afla intr-o cladire existenta ,distantele fata de constructiile invecinate sunt cele stabilite in proiectul inital.Accesul publicului in spatiul comercial se va face pe latura sudica (strada Garii),aprovizionarea si accesul auto pe latura nordica (curte),de asemenea imobilul va dispune de o iesire pentru evacuare in caz de incendiu.

ZONE FUNCTIONALE

Spatiul de vanzare in suprafata de 234 mp este compus din :zona de acces,depozitare bagaje,rafturi legume si fructe,rafturi produse alimentare si nealimentare,rafturi paine,rafturi frigorifice,lazi produse cogelate,cantare,case de marcat.

Raion carne vrac :vitrina frigorifica,agregat frigorific pentu depozitare,sterilizator de cutite,chiuveta de inox,masa de inox.

Alte functiuni: caserie,birou sef magazin, birou receptie marfa,spatiu manipulare si depozitare marfa,vestiar si grupuri sanitare,camera frigorifica refrigerate,camera frigorifica congelate,oficiu.

Circuitul clientilor este organizat astfel:zona de intrare- zona de autoservire- zona caselor de marcat- iesire prin zona de acces initial.Aprovizionarea cu marfa se face prin intermediul unui acces  secundar  si  este realizata de furnizori specializati.Numarul de angajati este aprox.18 persoane care lucreaza in doua schimburi pe parcursul a 16 ore.

-asigurarea utilităţilor:

 • Alimentarea cu apă: se realizează prin racord la reţeaua centralizată de distribuţie a apei potabile existentă in zona;
 • Apele uzate de tip menajer: vor fi evacuate prin conectare la reteaua de canalizare menajera,respectiv pluviala a zonei de amplasament. Pentru canalizarea menajera se va prevedea si un separator de grasimi.
 • Energia electrică: alimentarea cu energie electrica se va face din reţeua de energie electrică existentă.
 • Energia termica se va produce cu ajutorul instalatiilor de climatizare care vor produce si aer rece si aer cald.

- cumularea cu alte proiecte – proiecte similare au fost executate in zona studiata;

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: nisip, pietris,piatră spartă, balast, lemne, etc.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție respectiv  moloz, caramizi,pietre, material lemnos si metalic, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.);

- deşeurile rezultate în perioada de funcţionare: deşeuri menajere, deşeuri rezultate în urma procesului tehnologic (deşeuri de hartie si carton,deseuri de lemn,deseuri menajere) , vor fi depozitate selectiv, în spaţii special amenjate şi preluate ulterior de către firme autorizate conform cu legislatia in vigoare.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: utilajele din spaţiul comercial,

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – conform CF nr.37383, terenul se află  în intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in proprietatea sotilor Cantimir Emil si Cantimir Aurelia.

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului studiat se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţul Covasna.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 252 din 16.06.2016 emis de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. în cadrul şedinţei CAT al APM Covasna din data de  03.02.2017 s- a solicitat  titularului obtinerea avizului de la Ministerul Culturii,
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 5. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale; STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
 7. nivelul de zgomot se va menţine în limitele prevăzute de  STAS 10009-88 privind acustica urbană, STAS 6161/3-89 – măsurarea nivelului de zgomot în localităţile urbane;
 8. HG nr. 321/2005(**republicată**)(*actualizată*) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 9. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006, HG nr.1091/2006, HG nr. 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 10. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 12. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 13. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 14. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 15. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 16. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

Titularul va notifica in scris APM Covasna la finalizarea lucrarilor in vederea realizarii ,verificarii si intocmirii procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse.

 

 

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului  are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, dupa caz.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                       Intocmit,                    

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                      Ing. Bote Daniela