Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

 

                       

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 02.02.2017

PROIECT

 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PK RED SRL, cu sediul în Str. Calea Floreasca, Nr. 169A, Bucureşti Sectorul 1 , Judetul Bucureşti, prin arh. Dinu Alexandra reprezentant S.C. H.B.R.O. SRL proiectant, cu adresa, 547530 Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr.1107, e-mail team.white@hb.design , înregistrată la APM Covasna cu nr. 155/10.01.2017,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.01.2017, că proiectul Construire Retail Park Târgu Secuiesc, împrejmuire, branșamente, și utilități” propus a fi amplasat în mun. Tg. Secuiesc, str. Cernatului, nr.20, jud. Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.  

    Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, litera b),

b) -anunţ public (titular) privind solicitarea de emitere a acordului de mediu in ziarul Observatorul de Covasna din data de 20.01.2017,

     - anunţ public afişat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro), privind solicitarea de emitere a acordului de mediu din 20.01.2017,

     - anunt public afisat de titular in ziarul x din data de x privind decizia etapei de incadrare

     - în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

     c) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului:

      Se propune construirea unui centru comercial pe un teren destinat construcțiilor comerciale cu regim de înălțime P și P+1E, conf. PUZ aprobat cu POT maxim admis 67,97% și CUT volumetric maxim admis 0,74. Obiectul prezentului proiect se încadrează și completează caracterul comercial al vecinătății. Bilanț teritorial: -suprafață teren 7026 mp,      -suprafață construită propusă 3301mp, -suprafață desfășurată propusă 3301,50 mp, - POT propus 46,98%, -CUT propus 0,46, -regim de țnălțime parter,- suprafață spațiu verde 772,00 mp, -suprafață parcare exterioară 2029,55 mp, -nr. -Total de locuri de parcare propuse 82, -zonă de aprovizionare 500,37 mp, -zonă servitute permanentă 291.03 mp, -zonă servitute temporară 362,16 mp, -volum clădire 23 110,50 mc. Construcția are amprenta în plan poligonală și va fi realizată cu structură prefabricată de beton armat și structură metalică. Acoperirea se face prin sistem tip terasă necirculabilă cu structură de grinzi metalice cu tablă cutată peste care se așează o barieră contra vaporilor din două straturi de 10 cm vată minerală bazaltică, urmată de o hidroinzolație. Închiderile se vor realiza cu pereți cortină cu tâmplărie din aluminium și panouri termoinzolante, local cu placaj tip „bond” . Accesul în spațiile comerciale se vor realiza din exterior, distinct pentru fiecare chiriaș. Terenul liber va fi amenajat cu platforme și parcări cât și cu spații verzi. Obiectivul va fi racordat la rețelele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, energie electric și termică) existente în zonă. Apele pluviale convențional curate se vor evacua prin rețeaua pluvială internă în rețeaua de canalizare stradală existentă. Încălzirea spațiilor comune aferente întregului complex comercial se va realiza cu convectoare electrice. Deșeurile menajere cât și celelate deșeuri se vor depozita temporar în depozite special amenajate pe sortimente și preluate de agenți economici specializați.                                                                                                                                                                                      

- cumularea cu alte proiecte: Proiectul se încadrează conform Certificatului de urbanism nr.150/20.05.2016 emis de Primăria Municipiului Tg. Secuiesc în PUG aprobat cu H.C.L. Tg. Secuesc și PUZ aprobat.

- utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri rezultate din construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protecţia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului –proiectul propus este amplasat pe teren intravilan destinat construcțiilor comerciale.

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială –nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154/2008, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 49/2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

emis de Primăria Municipiului Tg. Secuiesc

   Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor precizate în Certificatul de Urbanism               nr. 150/20.06.2016  emis de Primăria Municipiului Tg. Secuiesc şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 2. se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma opetaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 9. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 10. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 13. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 14. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizatie de mediu existente, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de

   

   

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                                                                                                                                  Ing.Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                                        Întocmit,                                                                                                                       Ing.Jehac Constantin