Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

 Din data de 13.04.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. , cu sediul în Municipiul București , str. Șos. Nordului , nr. 28-36 , sector 1 , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 2015 din data de 03.04.2017 , (registratură electronică : ( 180 /23.03.2017 ) în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale , a florei şi faunei sălbatice , cu modificările şi completările ulterioare ,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide , ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.04.2017 , că proiectul MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ” propus a fi amplasat în comuna Arcuș , satul Arcuș , strada Gr. Szechenyi Istvan , nr. 9 , judeţul Covasna , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 , anexa nr. 2 , la pct. 6, litera c ) corelat cu pct. 10 , litera a ) , anexa nr. 2 ;

- anunț public afișat de titular în ziarul România Liberă din data 07.04.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 05.04.2017 ;

- în urma anunţului public nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului ;

- completări înregistrate la APM Covasna cu nr. 2182 / 07.04.2017 ;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009 , s-au constatat următoarele :

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – obiectivul proiectului reflectă aplicarea programului de modernizare al beneficiarului pentru stația de distribuție existentă amplasată pe terenul situat în intravilanul satului Arcuș , strada Gr. Szechenyi Istvan , nr. 9 , comuna Arcuș , județ Covasna . Suprafața totală a terenului este de 2415 m2 și este în proprietatea SC LUKOIL ROMÂNIA SRL conform extras CF nr. 24009 Arcuș .

Proiectul prevede :

 • lucrări de modernizare cabină cu recompartimentări , ( fără a afecta structura de rezistență ) , refaceri finisaje interioare și exterioare , îmbunătățirea serviciilor de comercializare produse carburanți și produse complementare serviciilor auto ;
 • lucrări de schimbare elemente de identificare semnalistică conform noului standard , cu păstrarea brandului , fără a afecta structura de rezistență ;
 • lucrări de amenajare racorduri rutiere existente ;
 • lucrări de amplasare container de depozitare ( anexă gospodărească ) ;
 • lucrări de amenajare terasă deschisă ;
 • lucrări de conformare securitate și siguranță la incendiu ;
 • amplasare SKID GPL cu copertină de protecție la pompa SKID GPL .

Investiția este necesară și oportună în vederea îmbunătățirii servirii publicului ce vizitează rețeaua de distribuire a operatorului SC LUKOIL ROMÂNIA SRL cu servicii de distribuție carburanți și comercializare produse alimentare și diverse produse nealimentare.

Activitatea specifică ce se desfășoară în stație cuprinde primirea , stocarea și livrarea produselor petroliere către beneficiar și a activităților comerciale conform cod CAEN : 4532 , 4730 , 4761 în conformitate cu Autorizația de mediu 140/12.09.2011 emisă de APM Covasna .

În incinta proprietății stația existentă este alcătuită din următoarele elemente funcționale componente : cabină stație Sc=110 mp ; copertină metalică ce protejează peronul cu pompele multiprodus Sc=190 mp ; parc rezervoare subterane cu capacitate de stocare de 180 mc ; pompe distribuție carburanți multiprodus MPD , bifrontale , cu sistem de recuperare a vaporilor de COV și cu conducta de retur la rezervoare – 2 bucăți 4x8 ; o pompă rapidă 1x2 ce se reamplasează în vederea obținerii unei circulații din incinta respectând cf NP004/2003 ; container depozitare ; gura de descărcare carburanți cu bloc de aerisire vapori , se reamplasează respectând distanțele în concordanță cu NP004/2003 ; separator hidrocarburi 6 l/s tip Kessel ( colectarea apelor pluviale cu conținut poluant disociat de apele pluviale curate din incintă către un separator de hidrocarburi existent ) ; puț forat echipat cu apometru ; bazin etanș menajer vidanjabil 1 x 30 mc ( pentru colectarea apelor uzate menajere într-un bazin de beton etanș existent ce se vidanjează ) ; bazin retenție ape pluviale ( rezervă apă incendiu ) 55 mc ; cameră pompare incendiu ; hydrant incendiu suprateran 4 buc. ; platformă menajeră europubele ; platformă carosabilă incintă ; rastel butelii 250 kg ; pichet PSI ; unitate aer ; elemente identificare semnalistică ; skid GPL ; copertină protecție pompă SKID ; terasă cafe deschisă adiacentă cabinei .

În zonă nu există rețea de canalizare , nu există rețea de alimentare cu apă.

Apele uzate menajere se colectează prin rețeaua de canalizare a incintei și se evacuează la bazinul vidanjabil etanș.

Apele pluviale poluate sunt colectate disociat și conduse către separatorul de hidrocarburi existent ; după epurare sunt evacuate la pârâul Arcuș din zona limitrofă. Epurarea apelor poluate se face prin separatorul de hidrocarburi existent și în funcțiune.

Apele meteorice curate ( de pe cabină și de pe copertină ) se colectează și deversează în pârâul Arcuș .

Vecinătățile terenulul sunt : Nord – Registrul Auto Român ; Sud – Str. Gr. Szechenyi Istvan (DN 12) ; Est – DC 31A ; Vest – Pârâu Arcuș .

- cumularea cu alte proiecte : în zonă nu sunt propuse proiecte similare ;

- utilizarea resurselor naturale : nu este cazul

- producţia de deşeuri : deșeurile rezultate în perioada de execuție ( pământ excavat , moloz , deșeuri metalice , deșeuri menajere produse de personalul care lucrează pe șantier , etc. ) vor fi depozitate selectiv și preluate ulterior de către firme autorizate . Deșeuri rezultate în perioada de funcționare ( deșeuri menajere ) vor fi depozitate selectiv și preluate de către firme autorizate.

- emisiile poluante , inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort :

- surse de poluare în perioada de execuţie : poluare fonică rezultată din funcționarea utilajelor , transportul materialelor , deșeurilor și a componentelor necesare execuției , organizarea de șantier , praf de la manipularea unor materiale pulverulente ;

- surse de poluare în perioada de funcţionare : în cazul exploatării corespunzătoare , activitatea nu va genera emisii poluante .

- riscul de accident , ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii , PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – folosința actuală a terenului este de curți , construcții , terenul aflându-se în intravilanul localității conform Certificatului de urbanism nr. 101 / 20.03.2017 , emis de Consiliul Județean Covasna .

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă , calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenție deosebită pentru :

a) zonele umede - nu este cazul ;

b) zonele costiere- nu este cazul ;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul ;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul ;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare , cum sunt : zone de protecţie a faunei piscicole , bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul ;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul ;

h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul localității satului Arcuș ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică , culturală şi arheologică – imobilul nu este inclus pe lista monumentelor istorice și nu se află în zona de protecție monumente istorice și/sau ale naturii .

 Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului : aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus , pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite , a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor ;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus ;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție , poluări accidentale;

e) durata , frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 , privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale , a florei şi faunei sălbatice , cu modificãrile şi completãrile aduse de : OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008 , Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011 , fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ ;

Condiţiile de realizare a proiectului :

 • solicitarea şi obținerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 101 din 20.03.2017 emis de Consiliul Județean Covasna , precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta ;
 • se va solicita punct de vedere sau aviz din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Covasna ;
 • se vor respecta : prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului , cu modificările şi completările ulterioare , respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor ;
 • respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare ;
 • pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;
 • titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006 , HG 1425/2006 , HG 1091/2006 , HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie ;
 • respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu , cu modificările şi completările ulterioare ;
 • se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf , zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor ;
 • se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament , în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură ;
 • deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii , pe bază de contract sau comandă , păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate , pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri ;
 • implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii ;
 • pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale , la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială ;
 • titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei ;
 • titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia , după caz , în conformitate cu prevederile legale.

 

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului , titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizației de mediu existente , conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu , cu modificările şi completările ulterioare , după caz .

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare .

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize , Acorduri , Autorizaţii ,            Întocmit ,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                       Ing. Ghican Oana Elena