Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

 Din data de 13.04.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DEICANTO S.R.L. , cu sediul în județul Covasna , municipiul Sfântu Gheorghe , str. Oltului , nr. 5 , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 2023 din data de 03.04.2017 , ( registratură electronică : 209/31.03.2017 ) în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale , a florei şi faunei sălbatice , cu modificările şi completările ulterioare ,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide , ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.04.2017 , că proiectul REABILITARE , EXTINDERE ȘI REFUNCȚIOANARE CASĂ DE LOCUIT CA HOTEL TURISTIC propus a fi realizat în municipiul Sf.Gheorghe , str.Oltului , nr. 7A , judeţul Covasna , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 , anexa nr. 2 , la pct. 13 , litera a ) ;

- anunț public afișat de titular în ziarul Observatorul de Covasna din data 11.04.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 05.04.2017 ;

- în urma anunţului public nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului ;

- completări înregistrate la APM Covasna cu nr. 2237 / 10.04.2017 ;

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului - proiect de dimensiuni medii , având ca obiectiv general dezvoltarea activității turistice din zonă , contribuind astfel la creșterea numărului de locuri de muncă , precum și la creșterea atractivității turistice.

Terenul se află în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe si este în proprietatea solicitantului , conform extras C.F. nr. 26882 , C.F.nr. 26882 – C1 – U1 ;

Amplasamentul din care face parte parcela obiectivului este alcătuit din 3 parcele : un drum de servitute , care trece printr-un gang , înscris în C.F. Sf. Gheorghe cu nr. 38885 , pe o suprafață de 94 m2 ; parcela nr. 5 , înscrisă în C.F. Sf. Gheorghe cu nr. 38886 pe o suprafață de 218 m2 și parcela nr. 7 înscrisă în C.F. Sf. Gheorghe cu nr. 26882 – nr. top 862 pe o suprafață de 550 m2.

Obiectul investiției , apartamentul 1/A de pe parcela nr. 7 care face parte din casa Punkosti , înscrisă în lista monumentelor istorice din 2010 cu codul CV-II-m-B-13112 se află în proprietatea firmei DEICANTO SRL.

DEICANTO SRL dorește prin această investiție să conecteze casa Punkosti ( apartamentul 1/A ) cu clădirea nr. 5 , reabilitată , noul ansamblu având funcțiunea de hotel.

În acest scop va fi realizată o nouă ordine spațială la parter fără afectarea severă a sistemului structural existent , prin executarea unor amenajări interioare , conform noului program funcțional , cu compartimentări din structuri ușoare – intervenții reversibile.

Pentru asigurarea înălțimii interioare potrivite în subsolul clădirii nr. 7 va fi realizată o subturnare de beton armat sub pereții portanți , iar cota finită a pardoselii va fi coborâtă cu aprox. 45 cm. În rest sunt suprapuse numai intervenții minore ( spargerea unor goluri de trecere în pereții portanți ) la structura portantă a acestui monument istoric.

Clădirea va avea regim de înălțime parter și mansardă. Hotelul va avea două accese auto prin două ganguri de intrare comune.

Intrarea principală este situată în casa nr. 5 direct de pe strada Oltului. Sunt prevăzute două intrări secundare în fiecare imobil , care vor fi controlate prin sistem electronic cu card. Vor fi amenajate 15 camere la parter și mansardă , dintre care două vor fi cu intrare directă din curte respectiv din gang. În subsol se poate accede din exterior prin casa scării destinată clienților , scară existentă din gangul casei Punkosti destinată personalului și o scară de incendiu. Este prevăzută o scară elicoidală de deservire pornind din zona recepției. La subsol va fi amenajată sala de mese , vestiarul personalului , spații tehnice și de depozitare.

Centrala termică amplasată în clădirea nr. 5 , într-o cameră cu destinație specială de la nivelul mansardei , este echipată cu cazane pe combustibil gazos , dimensionate pentru a acoperi necesarul de energie termică al obiectivului ( atât pentru încâlzire cât și pentru preparare apă caldă pentru consum menajer ) .

Clădirea va fi încălzită cu corpuri de încălzire echipate cu robinete cu cap termostatic , amplasate pe contur , sub ferestre , alimentate cu agent termic printr-o coloană ramnificată.

Este prevăzut și un sistem de climatizare al camerelor cu ajutorul ventilo-convectoarelor.

Asigurarea utilităţilor:

- alimentarea cu apă : branșament la rețeaua stradală ;

- apele uzate menajere : vor fi descărcate în rețeaua de canalizare orașenească ;

- alimentarea cu apă caldă a bucătăriei , băilor și grupurilor sanitare se va face de la boilerul pentru apă caldă montat în centrală termică existentă în clădirea nr. 5 ;

- alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la reţeaua orășenească ;

- cumularea cu alte proiecte – în zona proiectului ” Reabilitare , extindere și refuncționare casă de locuit ca hotel turistic ” ( str. Oltului , nr. 7A ) , există în curs de derulare proiectul ” Reabilitare , extindere și refuncționare casă de locuit ca hotel turistic ( str. Oltului , nr. 5 ) având Decizia etapei de încadrare nr. 87 / 11.11.2016 . Prezenta lucrare a fost deja avizată de către APM Covasna dar prin expirarea Certificatului de Urbanism care a stat la baza acestuia , respectiv schimbarea beneficiarului s-a demarat încă o dată avizarea proiectului .

- utilizarea resurselor naturale : în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție : nisip , piatră spartă , balast , lemne , etc.

- producţia de deşeuri – deșeurile reciclabile rezultate în cantități modeste în urma executării lucrărilor de construcții vor fi valorificate de firme specializate. Pietrișul și pământul dislocat va fi utilizat pentru umpluturi și amenajarea amplasamentului.

Deșeurile colectate selectiv și cele municipale amestecate , provenite de la angajați , vor fi stocate temporar în pubele și preluate periodic de către firme specializate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie : surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor , transportul materialelor , deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei ;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: activitatea nu va constitui o sursă de poluare.

- riscul de accident , ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii , PSI , de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – conform PUG aprobat zona este destinată ca zonă spații birouri , locuințe , spații comerciale , spații hoteliere.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – amplasamentul nu se află pe teritoriul nici unei rezervații sau sit de importanță comunitară/națională sau locală .

 Cel mai apropiat sit este ROSCI0329 Oltul Superior cu cea mai apropiată limită la 1,5 km de amplasament.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare , cum sunt : zone de protecţie a faunei piscicole , bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul ;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul ;

h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul orașului , în centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică , culturală şi arheologică – Obiectul investiției , apartamentul 1/A de pe parcela nr. 7 , face parte din casa Punkosti , înscrisă în lista monumentelor istorice din 2010 cu codul CV-II-m-B-13112 .

Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului : aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus , pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite , a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor ;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție , poluări accidentale;

e) durata , frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 , privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale , a florei şi faunei sălbatice , cu modificãrile şi completãrile aduse de : OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008 , Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2001 , fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obținerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 135 din 27.03.2017 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe , precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta ;
 2. se va solicita punct de vedere sau aviz din partea Direcției de Sănătate Publică Covasna ;
 3. se vor respecta : prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului , cu modificările şi completările ulterioare , respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor ;
 4. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 5. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;
 6.  titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie ;
 7. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu , cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf , zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor ;
 9. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament , în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate . În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură ;
 10. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii , pe bază de contract sau comandă , păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate , pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri ;
 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii ;
 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale , la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială ;
 13. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei ;
 14. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia , după caz , în conformitate cu prevederile legale.

 

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului , titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizației de mediu existente , conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007 , privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu , cu modificările şi completările ulterioare , după caz .

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                           DIRECTOR EXECUTIV ,

                                           Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize , Acorduri , Autorizaţii ,                                   Întocmit ,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                         Ing. Ghican Oana Elena