Back

Proiect decizie etapa de incadrare

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 11.05.2017

proiect

 

Ca urmare a notificării adresate de Healthy Egg srl, cu sediul în Str. Plaiesilor, Nr. 9, Predeal , Judetul Braşov, prin arh. Titus Chirilă,, privind P.U.Z. FERMĂ ECOLOGICĂ GĂINI OUĂTOARE propus a fi amplasat în com. Hăghig, satul Hăghig, jud. Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 2360/13.04.2017 ,înregistrare electronică nr.257/13.04.2017, în baza:

  • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
  • Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa  H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
  • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna Având în vedere următoarele:

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 21.04.2017 desfăşurat la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 10/21.04.2017);

- că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

decide:

 

 

 P.U.Z. FERMĂ ECOLOGICĂ GĂINI OUĂTOARE propus a fi amplasat în com. Hăghig, satul Hăghig, jud. Covasna, titular Healthy Egg srl, prin arh. Titus Chirilă, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

  Proiectul propune introducerea în intravilan a unei parcele de teren arabil de 45.100 mp din  extravilanul localității Hăghig, jud. Covasna și reglementarea acesteia în vederea înființării unei ferme ecologice de găini oătoare cu o capacitate de 9000 de capete. Accesul în fermă se va face din DN13E. Se propune o hală cu o suprafață de aprox. 3400 mp, amplasată în zona dinspre drum. Aceasta va cuprinde funcțiuni specifice unei ferme pentru găini ouătoare cu o capacitate de 9000 păsări. Hala este compusă din mai multe zone funcționale: -zonă pentru creșterea găinilor, -zonă de bucătărie furajeră, -zonă de ambalare ouă, -zonă tehnică. Fiind o fermă ecologică cu creșterea la sol a găinilor se asigură o suprafață de 39000 mp în exterior, teren cu iarbă.  Bilanț Teritorial propus: Teren arabil extravilan -45100 mp pe care se propune: -construcții -4510 mp; -10%; -Alei, platformeparcaje -902 mp; -2%;-Iarbă -39688 mp; -88%; Total fermă 45100 mp. Procent de ocupare a terenului POT maxim = 10 %;Coeficient maxim de utilizare a terenului CUT = 0,1.

Mod de asigurare utilităţi: - Alimentarea cu apă se va realiza din puț forat H=50m, cu gospodărie de apă, formată dintr-un rezervor subteran care va asigura consumul menajer al personalului, adăparea găinilor și rezerva strategică în caz de incendiu.

- Apele uzate menajere se vor evacua prin  rețeaua de canalizare menajeră la un bazin vidanjabil de 10 mc care va fi evacuat periodic de firmă specializată la stația de epurare Feldioara;

- Evacuare dejecțiilor solide va fi pe platformă amenajată, betonată și acoperită tip șopron cu o capacitate totală de 600 mc. Pentru colectarea levigatului, platforma este prevăzută cu o bașă de colectare de 6 mc. Cantitatea de dejecții solide pe ciclu de producție se estimează la 450 to/ciclu.

- Încălzirea halei va fi cu un sistem de ventilație și încălzire de tip ventiloconvectoare. Încălzirea celorlalte zone se face prin centrală termică pe combustibil solid sau cu energie electrică.

- Alimentarea cu energie electrică: racord la rețeaua de medie tensine existentă în zonă.

 Obiectivul propus este un ansamlu omogen de amenajări și construcții funcționale al cărui specific este neagresiv față de factorii de mediu apă. Aer, sol, subsol și așezări umane în limitele unei utilizări corecte. Prin grija investitorului, se va asigura un flux corect de creștere, hrănire, astfel încât să fie  permanent asigurată igiena incintei. Funcțiunea unică va fi cea de Fermă ecologică găini ouătoare. Spațiile verzi vor avea o pondere de min 60% în totalul incintei. Nu există obiective protejate în apropiere. Cele mai apropiate case sânt la 1500 m față de limita lotului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Prin funcţiunile sale planul propus se integrează în Planul Urbanistic General al localității Hăghig.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

- un este cazul;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: nu este cazul;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: în apropiere mai funcționează o altă fermă iar prin această investiție se conturează o zonă de producție agro-zootehnică la o distanță sufficient de mare de vatra satului;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul, distanța de localitate fiind peste 1500 m.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Impactul este local, nesemnificativ pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare şi funcţionare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul.

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 17/27.09.2016, emis de Primăria Comunei Hăghig, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna din datele de 15.11.2016 şi 28.02.2017;

- Anunțul titularului privind luarea deciziei de APM Covasna publicat în ziarul Oservatorul de Covasna din data de 24.04.2017;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de x.2017;

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna. Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu. Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.  

 

DIRECTOR,

ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                       Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                        ing. Jehac Constantin