Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 15.05.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de KEZDI KAR WASK SRL prin Kovesdi Zoltan  cu sediul/domiciliul în Municipiul Targu Secuiesc, str. Garii, nr. 66,  județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr.2654 din data de 28.04.2017 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.05.2017, că proiectul Construire spalatorie auto si bransamente edilitare aferente   propus a fi realizat în Municipiul Targu Secuiesc, str. Garii, nr. 66,  județul Covasna,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, litera a);

- anunt public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data  de 03.05.2017,  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 02.05.2017;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect propune construirea unei spalatorii auto de tip Self- Service si a bransamentelor utilitare aferente ,care se va materializa sub forma unei platforme continue cu 7 pozitii ,4 dintre acestea fiind acoperite de o copertina metalica cu invelitoare de policarbonat. Accesul autovehiculelor se va face de pe partea sud-estica a zonei amplasamentului ,urmand marcajele de pe suprafata carosabila pentru a parcurge prgramul de curatare dorit- interior si/sau exterior.Iesirea autovehiculelor este separata de intrarea autovehiculelor. Pistele de spalare vor fi betonate si prevazute cu o panta de scurgere de 2,5%.Fiecare pista acoperita sau neacoperita este prevazuta cu rigole pentu colectarea apelor uzate. Apa uzata din rigole trece printr-un separator de ulei si hidrocarburi in care prin metoda gravitationala se va separa uleiurile si solutiile neemulsionate prezente in apele uzate ,inainte ca acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare oraseneasca.Spalatoria este prevazuta cu un spatiu tehnic cu o suprafata de 15 mp,in care vor fi amplasate un cazan pe combustibil lichid cu un grup de pompare, pentru degivrarea suprafetelor, tabloul electric,spalatorul cu inalta presiune pentru spalarea masinilor. Capacitatea de spalare a investitiei este de aproximativ 30 de masini /zi. Suprafata construita propusa aprox. 150 mp, conform Certificatului de Urbanism eliberat in acest sens de Primaria Municipiului Targu Secuiesc cu nr. 071/28.03.2017.  Conform Extrasului CF  nr..27358 eliberat de BCPI Targu Secuiesc, spatiul ce urmeaza sa fie amenajat ,este situat in intravilanul Municipiului Targu Secuiesc si este superficiara societatea Kezdi Kar Wask SRL conform Conventiei autentificata cu nr.674/21.04.2017.Scurgerea apelor meteorice de pe invelitoare va fi dirijata numai in incinta terenului.

-asigurarea utilităţilor:

 • Alimentarea cu apă: se realizează prin racord la reţeaua centralizată de distribuţie a apei potabile existentă in zona;
 • Apele uzate: vor fi evacuate printr- un  separator de ulei si hidrocarburi in care prin metoda gravitationala se va procesa separarea uleiurilor si solutiilor neemulsionate prezente, inainte de a se efectua deversarea acestora in reteaua de canalizare locala oraseneasca;
 • Energia electrică: alimentarea cu energie electrica se va face din reţeua de energie electrică existentă.
 • Energia termica – nu este cazul,

- cumularea cu alte proiecte – proiecte similare nu au fost executate in zona studiata;

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: nisip, pietris,piatră spartă, balast, lemne, etc.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție respectiv  moloz, caramizi,pietre, material lemnos si metalic, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.);

- deşeurile rezultate în perioada de funcţionare: deşeuri menajere, deşeuri rezultate în urma procesului tehnologic (deşeuri de hartie si carton,deseuri de lemn,deseuri menajere) , vor fi depozitate selectiv, în spaţii special amenjate şi preluate ulterior de către firme autorizate conform cu legislatia in vigoare.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: utilajele din spaţiul comercial,

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – amplasamentul proiectului studiat se afla in intravilanul Municipiului Targu Secuiesc conform Conventie de Superficie cu nr. 674 din 21.04.2017;

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – amplasamentul proiectului studiat se afla in intravilanul Municipiului Targu Secuiesc conform Conventie de Superficie cu nr. 674 din 21.04.2017;

h) ariile dens populate – nu este cazul.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţul Covasna.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr.071 din 28.03.2017 emis de Primaria Municipiului Targu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. în cadrul şedinţei CAT al APM Covasna din data de  05.05.2017 au fost solicitate titularului obtinerea avize/ puncte de vedere  dupa caz din partea  DSP Covasna;
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 5. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale; STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
 7. nivelul de zgomot se va menţine în limitele prevăzute de  STAS 10009-88 privind acustica urbană, STAS 6161/3-89 – măsurarea nivelului de zgomot în localităţile urbane;
 8. HG nr. 321/2005(**republicată**)(*actualizată*) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 9. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006, HG nr.1091/2006, HG nr. 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 10. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 12. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 13. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 14. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 15. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 16. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

Titularul va notifica in scris APM Covasna la finalizarea lucrarilor in vederea realizarii ,verificarii si intocmirii procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse.

 

 

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului  are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, dupa caz.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                       Intocmit,                    

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                      Ing. Bote Daniela