Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Din 11.08.2017

Ca urmare a solicitării depuse de DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA prin Ocolul Silvic Comandău, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 5/A, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 3693/15.06.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.08.2017, ca proiectul “Reabilitare drum auto forestier Bâsca Mică propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Zagon, județul Covasna și Gura Teghii, județul Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10 litera e), corelat cu punctul 13 litera a);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- Decizia ANPM nr. 200/20.07.2017 prin care se deleagă Agenției pentru Protecția Mediului Covasna competența de derulare a etapei de încadrare din cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată pentru acest proiect;

- punctul de vedere nr. 9403/07.08.2017 (înregistrată la APM Covasna cu nr. 5002/08.208.2017) emis de APM Buzău;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – drumul auto forestier Bâsca Mică prezintă o stare de degradare aproape a tuturor componentelor sale (sistem rutier, șanțuri, podețe, etc.). Suprafața totală deservită de drumul forestier este de cca. 3555 ha. Prezentul proiect propune în principal refacerea lucrărilor vitale ale drumului: suprastructură și lucrările de artă (ziduri de sprijin, podețe) atât prin înlocuire cât și prin reparații, precum și corectarea elementelor geometrice ale drumului astfel ca acestea să corespundă categoriei în care este încadrat.

Proiectul în plan urmărește traseul existent. Lungimea totală a tronsonului propus spre reabilitare este de 15,90 km și cuprinde:

 • Ramura principală Bâsca Mică Km 0+000 – 12+470;
 • Ramificația Giurgiu km 0+000 – 2+890;
 • Ramificația Benedek km 0+000 – 0+540;

Sistemul rutier se va executa ținând cont de condițiile naturale oferite de fundația existentă a drumului. Astfel straturile noi proiectate sunt următoarele:

 • piatră spartă poligranulară împănată cu criblură 20 cm, scarificare cu adaos de balast 10 cm - se aplică în cale curentă;
 • piatră spartă poligranulară împănată cu criblură 20 cm, balast de ranforsare suplimentară 20 cm, scarificare cu adaos de balast 10 cm – se aplică în locurile unde este necesară o ranforsare suplimentară a structurii datorită stării existente a împietruirii;
 • sistem rutier în casetă: piatră spartă poligranulară împănată cu criblură 20 cm, scarificare cu adaos de balast 10 cm, balast în casete 40 cm – se aplică pe sectoarele de drum unde lățimea paltformei existente este mai mică decât cea proiectată și se vor executa casete de lărgire pe o parte a drumului;

Toate curbele se vor amenaja cu supralărgire la interior și supraînălțare;

Pentru asigurarea trecerii vehiculelor care circulă în sensuri opuse se realizează 6 platforme de încrucișare, care au fiecare lățimea de 2,70 m și lungimea de 20 m.

La capătul sectorului Bâsca Mică – ramura principală se va amenaja o platformă de întoarcere.

Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pante longitudinale și transversale, iar colectarea prin rigole și șanțuri evacuate prin podețe. Sunt proiectate 91 de podețe tubulare cu diametrele de 600, 840 și 1000 mm.

Podurile de pe traseu sunt într-o stare tehnică bună, se propune decolmatarea și reprofilarea albiei la toate podurile.

S-au prevăzut lucrări de apărare-consolidare de mal pe tronsoanele unde s-au produs eroziuni:

 • apărări de mal din gabioane pe o lungime 530 ml;
 • ziduri de sprijin din beton 425 ml, H 1,5 - 3m;

Corectare de torenți: se vor decolmata și amenaja albia torenților în amonte și aval la toate podurile și podețele de pe traseu pe o lungime totală de 46 ml. Amenajarea torenților constă din realizarea unui prag de gabioane de lungime și lățime variabilă.

Pentru siguranța circulației se vor amplasa indicatoare rutiere, borne hectometrice, parapeți de siguranță.

cumularea cu alte proiecte – în zonă sunt în curs de implementare proiecte asemănătoare de reabilitare a drumurilor auto forestiere;

utilizarea resurselor naturale: în cadrul lucrărilor de reabilitare se vor folosi piatră spartă, balast, perioada de execuţie (deşeuri de materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: traficul rutier aferent exploatărilor forestiere şi lucrărilor silvice;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – drum auto forestier;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – amplasamentul propus se află într-o zonă montană, împădurită de mare întindere;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de functionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor naturale protejate;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Titularul proiectului va solicita și obține act de reglementare de la SGA Buzău;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se interzice depozitarea în albia râului Bâsca Mică şi a afluenților a materialelor rezultate sau folosite la executarea lucrărilor care ar crea pericol pentru faun acvatica, de inundare în aval, la viituri prin obturarea secţunii de curgere a apei;
 7. Se interzice staţionarea, repararea sau întreţinerea utilajelor în albia minoră a cursurilor de apă;
 8. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 9. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 10. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 13. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                  Întocmit,

           Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                  Ing. Farkas János