Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 11.08.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA OZUN, cu sediul în comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron, nr. 75, judeţul Covasna, tel/fax: 0267.331.002, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4931/04.08.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.08.2017, ca proiectul “Modernizare străzi în comuna Ozun, județul Covasnapropus a fi amplasat în comuna Ozun, satele Ozun, Bicfalău, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 litera e), corelat cu punctul 13 litera a);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului

Proiectul cuprinde modernizarea următoarelor străzi:

SAT OZUN

 • Strada Petőfi Sándor 0+000 – 0+505
 • Strada Köleskert 0+000 - 0+590
 • Strada Kispál 0+000 - 0+414
 • Strada Vajna István 0+000 - 0+642
 • Strada Tatrangi Sándor 0+000 - 0+263
 • Strada Ilieni 0+000 - 0+110
 • Strada Jokai Mor 0+223 – 0+436

SAT BICFALĂU

 • Strada Principala 0+000 - 0+420
 • Strada Tópataka 0+000 - 0+535
 • Strada Campul Lung 0+000 - 0+426
 • Strada Digului 0+000 - 0+180
 • Strada Bisericii 0+000 - 0+325

Necesitatea lucrărilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentată de starea fizică a străzilor susmenționate, raportată la condițiile generale de circulație actuale si de perspectivă  precum si de diagnoza de viabilitate.

Proiectul are ca obiect principal imbunătățirea infrastructurii de transport local, facilitand astfel accesul populației si a bunurilor in localitatea Ozun.

Lungime totală traseu străzi = 4,623 km;

Lățimea părȚii carosabile = 3,0/4,0/4,50/5,0/5,50 m;

Lățimea platformă stradă = 3,30….12,80 m + supralărgiri;

Șanțuri neprotejate, rigole de acostament betonate, șanțuri betonate;

Trotuare asfaltate pe o parte pe străzile Petőfi Sándor, Kispal, Vajna Istvan, Tatrangi Sandor si Ilieni.

Structura rutieră,  straturi proiectate:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 - AND 605-2013;

- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD20 – AND 605-2013;

- 15 cm piatră spartă în strat de bază – STAS 6400-1984;

- 15 cm strat de fundaȚie din balast – STAS 6400-1984;

- 15 cm strat de formă din pământ coeziv și slab coeziv, stabilizat în situ cu 3% liant hidraulic rutier

DOROSOL C30 sau similar - STAS 12253-84, SR EN 13282-1:2013.

SCURGEREA APELOR

In lungul traseului scurgerea apelor s-a studiat si s-a proiectat funcție de profilul longitudinal, configurația terenului și posibilitatea evacuării apelor in emisarul natural. Șanțuri neprotejate existente, care se reprofilează sunt numai pe sectorul strada Petőfi Sándor Km 0+000 – 0+085 partea dreaptă, conform profilelor tip. Pe celelalte sectoare de străzi, s-au proiectat sanțuri și rigole de acostament betonate conform profilelor tip, în vederea asigurării condițiilor hidrologice favorabile la evacuarea apelor de pe platforma drumului, precum si eliminarea posibilității innoroirii spațiului cuprins intre limitele de proprietăți si partea carosabilă.

Nu sunt necesare si nu se vor executa poduri noi peste cursuri de apă permanente sau temporare. Albiile cursurilor de apă codificate si necodificate nu vor fi afectate.

In satul Ozun pe Strada Petőfi Sándor avem 1 buc. podeț tubular transversal, pe Strada Kispal avem 1 buc. podeț transversal care necesită inlocuire, respectiv pe Strada Tatrangi Sandor 1 buc. podeț tubular transversal, care se va desființa – după reamenjarea scurgerii apelor.

In satul Bicfalău - pe Strada Principala avem 1 buc. podeț tubular transversal care se desființează, respectiv se va monta 1 buc. podeț tubular transversal nou. De asemenea avem 3 buc. podețe tubulare laterale, din care 2 buc. necesită inlocuire, iar 1 buc. se desființează – se montează rigolă carosabilă betonată.

In satul Bicfalău, Strada Topataka traversează paraul Satul (necodificat), la Km 0+085 cu un podeț din zidărie și beton existent Lt=3,55m, L=2,00m, B=7,30m, h=1,30m, care se va reabilita, redimensionandu-se rezultand un podeț casetat din beton armat cu Lt=2,40m, L=2,00m, B=8,00m, H=1,80m, h=1,30m.

Tot in satul Bicfalău, Strada Campul lung traversează paraul Satul (necodificat), la Km 0+070 cu un podeț din zidărie, metal și beton existent cu Lt=4,80m, L=3,00m, B=2,60m, h=1,15m, care se reabilitează și s-a redimensionat la Qc5%=14,50 mc/s, rezultand un podeȚ din beton armat cu Lt=6,50m, L=3,50m, B=5,60m, H=2,40m, h=1,80m.

Drumurile laterale

Cele 17 buc. intersecții cu drumurile laterale si ulițe care se intersectează străzile studiate, conform planului de situație, se vor amenaja pe o lungime intre 5,0 – 15,0 m cu structură rutieră identică cu cel proiectat pentru străzi.

Pe străzile studiate in satul Ozun nu avem podețe laterale.

In satul Bicfalău - pe Strada Principala avem 3 buc. podețe tubulare laterale, din care 2 buc. necesită inlocuire, iar 1 buc. se desființează – se montează rigolă carosabilă betonată;

- Pe strada Topataka 1 buc. podeț tubular lateral existent se va inlocui cu rigolă carosabilă betonată;

- Pe strada Digului se va monta 1 buc. podeț tubular lateral nou;

- Pe strada Bisericii 1 buc. podeț tubular lateral existent se va inlocui cu rigolă carosabilă betonată;

Amenajarea intersecției cu drumul național DN11 (E574):

Strada Petőfi Sándor la Km 0+000, respectiv Strada Ileni la Km 0+000, deci la inceputul tronsoanelor studiate, se intersectează cu drumul național DN 11 Km 24+330, in intravilanul localității Ozun. Amenajarea acestei intersecȚii s-a proiectat conform Normativului pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice AND 600-2010, fără modificarea elementelor geometrice ale intersecției, deoarece intensitatea traficului pe Strada Petőfi Sándor este redusă, conform STAS 10144/3-91, respectiv s-a ținut cont de limitele proprietăților adiacente.

Amenajarea intersecției cu drumul județean DJ103B:

Amenajarea intersecțiilor cu drumul județean DJ 103B s-a făcut in corelare cu proiectul nr. 141/2014 – elaborat de SC PROEDER SRL, privind ”Modernizarea drumului judetean DJ103B intre km 17+750 – 33+150”, lucrarea fiind in execuȚie, avand Autorizația de construire nr. 61/06.05.2015.

In satul Ozun, Strada Kispal la Km 0+414 la sfarșitul traseului studiat, respectiv Strada Vajna Istvan la Km 0+000, deci la inceputul traseului studiat, se intersectează cu drumul județean DJ103B Km 27+335, respectiv la Km 27+570.

In satul Bicfalău, Strada Principală la Km 0+000 și Strada Campul lung la Km 0+000, deci la inceputul traseelor studiate, se intersectează cu drumul județean DJ103B Km 22+260, respectiv la Km 22+575.

Amenajarea acestor intersecții s-a proiectat conform Normativului pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice AND 600-2010, fără modificarea elementelor geometrice ale intersecȚiilor, deoarece intensitatea traficului pe străzile Kispal, Vajna Istvan, Principală și Campul lung este redusă, conform STAS 10144/3-91, respectiv s-a ținut cont de limitele proprietăților adiacente.

Amenajarea intersecției cu drumul comunal DC27B:

In satul Bicfalău, Strada Digului la Km 0+000, deci la inceputul traseului studiat, se intersectează cu drumul comunal DC27B Km 1+754. Amenajarea acestei intersecții s-a proiectat conform Normativului pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice AND 600-2010, fără modificarea elementelor geometrice ale intersecȚiilor, deoarece intensitatea traficului pe Strada Digului este redusă, conform STAS 10144/3-91, respectiv s-a ținut cont de limitele proprietăților adiacente.

cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (resturi de conducte, deşeuri de materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: traficul rutier;

-  riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – Terenurile ocupate in momentul de față de tronsoanele de străzi cuprinse în prezentul proiect se află in proprietatea publică a comunei Ozun;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul satelor Ozun și Bicfalău;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de functionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor naturale  protejate;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 4. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 7. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 8. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 10. obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 94/16.03.2017 emis de Consiliul Județean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 11. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                Întocmit,

           Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                  Ing. Farkas János