Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 06.10.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de PRIMARIA COMUNEI  BRETCU prin Primar Dimeny Zoltan  cu sediul în judeţul Covasna, comuna Bretcu, sat Bretcu,  nr.142, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4161/21.07.2016 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.07.2016, că proiectul “Executie retea de apa potabila si canalizare a localitatii Martanus, jud. Covasna propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul comunei Bretcu, satul Martanus, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, litera b);
 2. - anunţ public (titular) privind solicitarea de emitere a acordului de mediu afisat la sediul Primariei Comunei Bretcu cu nr.1384 din data de 17.06.2016;
 3. anunţ public (titular) privind solicitarea de emitere a acordului de mediu in ziarul Observatorul de Covasna, din data de 18.08.2016;
 • anunţ public afişat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro), privind solicitarea de emitere a acordului de mediu din 27.07.2016;
 • aviz de gospodarire a apelor nr.50 din 06.10.2017 emis de SGA Covasna;
 • în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 1. prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie care prevede extinderea  retea de apa in localitatea Martanus,  prin cuplarea retelei proiectate la sistemul existent din Bretcu, astfel: utilizarea sistemului existent de captare a apei, a statiei de tratare a apei si a instalatiei de pompare pana la rezervorul de apa din Bretcu, pomparea apei de la rezervorul statiei Bretcu pana la rezervorul proiectat, care se va situa la o cota de unde este posibila asigurarea presiunii de functionare pe intreg teritoriul satului Martanus. Retea de canalizare menajera in sistem separativ , prin cuplarea retelei proiectate ca ansamblu la sistemul de colectare ape uzate existent din Bretcu astfel : apele uzate dirijate spre reteaua de canalizare a satului Bretcu si de acolo la statia de epurare, 7 retele gravitationale de ape uzate racordate fiecare la cate o statie de pompare de ape uzate dotate cu tocator, o retea de ape uzate racordate la bazin vidanjabil pentru un grup mic de gospodarii.  

Situaţia existentă:

În prezent alimentarea cu apa a satului Bretcu este asigurata din doua puturi forate la adancimea de 50 m, statie de tratare a apei , rezervor de inmaganizare  cu capacitatea de 300 mc, statie de tratare si pompare existenta si retea publica de alimentare cu apa.Canalizarea menajera in satul Bretcu respectiv reteaua publica de colectare ape uzate fiind racordata la statia de epurare aferenta satului. In satul Martanus nu exista retea publica de alimentare cu apa si retea publica de canalizare menajera.Alimentarea cu apa este asigurata individual prin puturi sapate iar evacuarea apelor uzate se face in prezent in fose septice. Necesitatea investitiei deriva din situatia existenta si se propune sistemul de alimentare cu apa cu urmatoarele caracteristici:

 Situaţia proiectată:

Investitia ” Executie retea de apa potabila si canalizare a localitatii Martanus, jud. Covasna ”, consta in extinderi ale retelei de distributie apa si canalizare menajera existente  in satul Bretcu,  la satul Martanus.

Realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Martanus a fost dimensionata – conform standardelor si normativelor in vigoare, in perspectiva anului 2042.

Necesarul/cerinta de apa este: Qmed.zi = 129,63 mc/zi = 1,50 l/s

                                               Qmax.zi  =   270,33 mc/zi =3,12 l/s

                                               Qmax.orar  = 12,45 mc/h  = 3,45 l/s  

 Sistemul de alimentare cu apa este compus din:

             STATIE DE POMPARE – compusa din statie de pompare dubla(una activa + una dubla), doua surse de alimentare cu energie electrica- retea publica de energie electrica + generator diesel 6 kw, vas hidrofor de protectie de 1000 litri ( pentru protejarea instalatiei impotriva loviturii de berbec);

             CONDUCTA ADUCTIUNE – Ltot = 1105 m, din care PE 80 SDR 13,6, DN 110 PN10- 1105 m;  Nr. camine vane : 3 buc,

            REZERVOR DE APA  - rezervor semiingropat din beton armat turnat monolit cu volum util de 150 mc, dotat cu compartiment uscat pentru vane.

          RETEA DE APA MARE PRESIUNE (≥ 6 bar)- Ltot = 560 m,din care PE80 SDR13,6 DN110 PN10-560 m,  nr. camine vane- 1 buc;

           RETEA DE APA MICA PRESIUNE (≤ 6 bar) – Ltot =  8571 m,

Din care :   PE80 SDR17,6 DN40 PN6 -1241 m,

                  PE80 SDR17,6 DN63 PN6- 4644 m,

                  PE80 SDR17,6  DN90 PN6- 10 m,

                  PE80 SDR17,6 DN110 PN6 -2676 m,

 nr. camine vane  - 24 buc, inele de retea- 4 buc, hidranti supraterani de stins incendiu DN80 -9 buc, cismele stradale -4 buc,  subtraversari parau – 2 buc, foraje orizontale sub carosabil asfaltat – 36m.

          BRANSAMENTE APA – bransament propriu de apa pentru fiecare gospodarie – 280 buc, lungime medie bransament apa PE80 SDR17,6 DN32 PN6 – 5m, nu contine caminul de apometru si contorul de apometru, care trebuie executat in interiorul gospodariilor, la maxim fata de limita de proprietate; dotat cu robinet de inchidere avand diametrul de 1.   

Lungimea totala a retelei de alimentare cu apa proiectate in satul Martanus este de 8571 m,lungimea bransamentelor de apa pentru gospodarii este de 1400 m, conducta de aductiune intre statia de pompare si rezervor inmagazinare are lungimea de 1105 m, reteaua de alimentare cu apa de presiune mare este de 560 m.Lungime totala conducte (aductiune + retea + bransamente) = 11636 m, reteaua de distributie propusa cuprinde toate strazile, cu exceptia unei strazi cu lungime de 350 m, unde din motive tehnico- economice nu este posibila executia retelei de apa.Varianta optima de executie a retelei este din teava tip PE 80 din polietilena imbinate prin fitinguri speciale prin electrofuziune. Prin lucrarile proiectate se va asigura in procent de 97,5% utilitatile de apa – canal pentru locuitorii satului Martanus.Necesarul de apa potabila (Nmax/zi) este 135,93 mc/zi (1,57l/s) conform breviarului de calcul ,retelele de alimentare cu apa proiectate in conformitate cu NP 133-2011 si SR 4163/1996, iar caminele de pe reteaua de alimentare in conformitate cu GP 106/2004.

 Reteaua pe traseul drumului asfaltat se realizeaza pe ambele laturi ale strazii iar in restul strazilor datorita latimii inguste se executa reteaua pe o singura latura a strazii, astfel incat sa nu fie afectat carosabilul asfaltat.

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM SEPARATIV PRIN EXTINDERE, PRIN CUPLAREA RETELEI PROIECTATE CA ANSAMBLU LA SISTEMUL DE COLECTARE APE UZATE ALE SATULUI BRETCU,ASTFEL:

 • apele uzate dirijate spre reteaua de canalizare a satului Bretcu si de acolo la Statia de epurare existenta
 • 7 retele gravitationale distincte de ape uzate racordate fiecare la cate o statie de pompare de ape uzate dotate cu tocator
 • 1 retea de ape uzate racordate la bazin beton vidanjabil pentru un grup mic de case de locuit izolate(3 gospodarii)

Sistemul de canalizare cuprinde:

- Retele de canalizare din conducte PVC KG cu lungime totala de Ltotal = 10687,30 m, din care :

- PVC- KG Dn 160 – 471,9 m

- PVC- KG Dn 200 – 6179,5 m

- PVC- KG Dn 250 – 546,8 m

- PVC- KG Dn 315 – 138,1 m

- Conducte de refulare sub presiune , Tub PE80 SDR17,6 PN6 Dn 50*3 -691,0 m;Tub PE80 SDR17,6 PN6 Dn 110*6,3 – 2660,0 m;

- Supratraversare parau Martanus – 1 buc,

- Supratraversare parau Bretcu -1 buc, nr. camine beton -77 buc, nr. camine PVC gofrat Dn 315- 205 buc, nr. statii de pompare ape uzate – 7 buc, foraj sub carosabil asfaltat – 79 m.

Racorduri canalizare menajera- racord propriu canalizare menajera pentru fiecare gospodarie- 280 buc, lungime medie racord canalizare menajera PVC-KG SN4 DN 125 -5 m, dop canalizare la capat conducta racord canalizare PVC- KG SN4 DN125.

- Masina de vidanj si curatire retea de canalizare menajera- 1 buc;

Pentru colectarea si evacuarea integrala a apelor uzate menajere se vor  realiza  9 retele distincte de colectare ape uzate , din care 8 cu scurgere gravitationala, astfel ca retelele distincte sunt legate intre ele prin statii de pompare ape uzate prin tocator Apele pluviale se scurg prin rigole,santuri,tuburi de beton spre colectorul natural, albia paraului Martanus.Cantitatile de ape uzate menajere la nivelul satului Martanus, conform breviarului de calcul: Qmed zi ape uzate = 103,70 mc/zi (1,20l/s).

-  Intrucat statia de epurare existenta in satul Bretcu lucreaza la un debit foarte apropiat de debitul minim necesar functionarii in conditii optime a statiei, prin racordarea sistemului de canalizare menajera a satului Martanus, va creste eficienta functionarii procesului de epurare.

- cumularea cu alte proiecte:  nu sunt alte proiecte similare în zonă;

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuţie se vor utiliza diferite materiale specifice: nisip, pământ, conducte din PIED, etc.

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri rezultate din construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protecţia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului – in proiectul propus  lucrarile vor fi  executate atat in extravilanul cat si in intravilanul localitatilor conform PUG aprobat. Lucrarile se vor face pe terenuri apartinand domeniului public al Primariei Bretcu ,suprafata de teren ocupata de catre conducta de distributie  si de canalizare apartine domeniului public al comunei, in intravilanul si extravilanul  localitatii conform PUG aprobat .

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială – se va asigura zona de protecţie sanitară in zona forajelor de apa,

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154/2008, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 49/2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor precizate în Certificatul de Urbanism nr. 172/19.04.2016 şi respectarea condiţiilor din acesta şi din documentaţia tehnică;
 2. se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 9. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 10. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 13. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 14. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizatie de mediu existente, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                                   Întocmit,

Ing.Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing.Bote Daniela