Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 09.10.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA DOBÂRLĂU PRIN PRIMAR BARBU BOGDAN cu sediul în judeţul Covasna, comuna Dobârlău, sat Dobârlău, str. Principală, nr. 233, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6384/03.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.10.2017, că proiectul “Branșamente de apă potabilă sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna propus a fi amplasat în comuna Dobârlău, sat Dobârlău, intravilan, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a);
 2. anunț public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 09.10.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
 • anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 04.10.2017 privind depunerea solicitării de eimitere a acordului de mediu
 • în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 1. prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie ce prevede: realizarea de branșamente la rețeaua de apă existentă. Pentru asigurarea apei potabile la consumatori din rețeaua existentă și introducerea rețelei în exploatare la parementrii la care a fost proiectată, se vor realiza branșamente individuale pentru consumatorii localității, utilizându-se conducte din PEID PN6 PE100 cu Dn 32 mm, pentru consumatorii casnici și pentru instituțiile publice.

Lungimea totală a conductelor este de 4.085 m.

Racordurile la condutele existente se vor realiza prin teuri de branșare sau cu racord direct în căminul de vane, pe tronsoanele de capăt ale străzilor.

Se disting 3 cazuri de racordare:

 • branșament pentru un singur consumator, prin conductă PEID Dn 32 mm;
 • tronsoane cu maxim 3 consumatori, prin conductă PEID Dn 32 mm;
 • tronsoanele cu mai mulți consumatori, prin conducte PEID Dn 40 mm sau Dn 50 mm.

Construcțiile propuse pe rețea sunt: două cămine de vane pentru subtraversarea pârâului și 345 cămine apometru.

Numări și lungimi tronsoane în fucnție de diametrul conductelor:

Tip tronsoane

Nr. tronsoane (buc)

Lungimi tronsoane

(m)

PEID Dn 32 mm

335

2.187,50

PEID Dn 40 mm

9

1.436,00

PEID Dn 50 mm

6

461,50

Total

350

4.085,00

 

 

Lungimea subtraversărilor este de 33 m, din care 19,5 m subtraversări de drum comunal și 13,5 m subtraversare pârâu. Toate subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal iar conductele se vor executa exclusiv din PEID Dn 50 mm amplasate în țevi de protecție don OL 88,9x4 mm. Pentru subtraversarea pârâului se prevăd două cămine de vane, pe malul drept la punctul de racordare la conducta de distribuție existentă și pe malul stâng la 3,00 m față de limita de proprietate privată.

Categorii de tronsoane în funcție de consumatorul alimentat:

Tip branșamente/tronsoane

Simbol utilizat

Cantitate (buc)

Branșament cu un cămin apometru simplu (1 apometru în cămin)

CA

329

Branșament cu un cămin apometru dublu (2 apometre în cămin)

C2A

11

Branșament cu un cămin apometru triplu (3 apometre în cămin)

C3A

4

Cămin apometru cvadruplu (4 apometre în cămin)

C4A

1

Tronson de subtraversare DC

-

4

Tronson de subtraversare pârâu

-

1

Total

 

350

Diametrul propus al conductei comune de branșare (Dn 32 mm/Dn 40 mm/Dn 50 mm) se va păstra neschimbat până la ultimul cămin de branșare. Astfel se acordă posibilitatea racordurilor ulterioare la o conductă cu dimensiuni constante pe tronsonul de stradă.

Branțamentele de apă se vor termina cu un cămin de apometru complet echipat.

Număr și tip cămine proiectate:

Tip cămine

Simbol utilizat

Cantitate (buc)

Cămin apometru simplu (1 apometru în cămin)

CA

329

Cămin apometru dublu (2 apometre în cămin)

C2A

11

Cămin apometru triplu (3 apometre în cămin)

C3A

4

Cămin apometru cvadruplu (4 apometre în cămin)

C4A

1

Cămine de vane pentru subtraversare pârâu

CVp1/CVp2

2

Total

 

347

- cumularea cu alte proiecte:  proiecte similare au fost executate în zonă;

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuţie se vor utiliza diferite materiale specifice: nisip, piatră spartă, etc.; în perioada de funcţionare se utilizeaza resursa de apă.

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri rezultate din construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. Surplusul de pământ rezultat în urma săpăturilor va fi transportat şi depozitat în locurile indicate de primărie. La terminarea lucrărilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea şantierului se vor preda curate. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului – conductele rețelei vor fi amplasate, dacă este posibil, în afara părții carosabile.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – investiția urmărește creșterea gradului de confort și civilizație a locuitorilor din zonă.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154/2008, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 49/2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor precizate în Certificatul de Urbanism nr. 381/10.08.2016 emis de Consiliul Judeţean Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 2. în cadrul CAT al APM Covasna s-a solicitat aviz din partea SGA Covasna;
 3. se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. calitatea apelor epurate evacuate în receptorul natural (pr. Mărcușa), se va încadra în valorile limită prevăzute în Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA - 001/2002 (Anexa nr. 3 la HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare);
 5. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 6. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 7. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 8. se vor respecta prevederile HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 9. OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 11. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma opetaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 12. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 13. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 14. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 15. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 16. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 17. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu, revizuirea autorizatiei de mediu conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                                             Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                          Ing. Csáki Gabriela