Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Proiect Decizia etapei de încadrare nr. 49 din 11.10.2017

 

     Ca urmare a notificării adresate de MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMAR,  cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, privind Planul Urbanistic Zonal – Amenajare acces rutier la Sala de sport multifuncțională cu 3000 de locuri în municipiul Sf. Gheorghe, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, DN 12 -  E578 FN (CF nr. 25655 și 30280 Sf. Gheorghe, respectiv 23478 și 27374 Arcuș), judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 6230/26.09.2017, (e: 564/26.09.2017), în baza:

  • OUG nr. 1/2017, Art. 14, privind înfiinţarea Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
  • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
  • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  • Ord. 1052/2014 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

Având în vedere următoarele:

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.10.2017 desfăşurat la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 27/06.10.2017);

- că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- Aviz de oportunitate nr. 41 din 29.11.2016 emis de catre Consiliul Judetean Covasna

- Aviz nr. 57.403 din 08.12.2016 emis de catre Serviciul Roman de Informatii U.M. 0362 Bucuresti

- Aviz nr. DT.7293 din 20.12.2016 emis de catre Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General

- Acord nr. 97/78116/2012 – 412.233/2012 emis de catre CNAIR (fost CNADNR) – IGPR, prelungit in 10.09.2014, privind amenajarea accesului rutier prin realizarea unui sens giratoriu pentru deservirea “Salii de sport multifunctionale”, inclusiv plansa anexa

- Acord nr. 3598 din 03.08.2017 emis de catre Pirmaria Comunei Arcus, referitoare la introducerea in intravilan a terenurilor afectate de obiectiv

 

- Declaratie notariala a lui Tegzo Lorand, a Beder Irinei si a lui Gecse Katalin-Judit prin care isi exprina acordul privind realizarea accesului rutier partial pe terenul proprietatea lor (CF 23487) la care se refera prezentul proiect;

- Declaratie notariala a lui Retyi Odon si a SPC Escort S.R.L. prin care isi exprina acordul privind realizarea accesului rutier partial pe terenul proprietatea lor (CF 27374) la care se refera prezentul proiect;

- Declaratie notariala a Fundatiei “MENS SANA” prin care isi exprina acordul privind realizarea accesului rutier partial pe terenul proprietatea lor (CF 30280) la care se refera prezentul proiect

- Plan de incadrare in zona vizat de Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara Covasna;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- În lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Plan Urbanistic Zonal – Amenajare acces rutier la Sala de sport multifuncțională cu 3000 de locuri în municipiul Sf. Gheorghe, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe,

DN 12 - E578, FN (CF nr. 25655 și 30280 Sf. Gheorghe, respectiv 23478 și 27374 Arcuș), judeţul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

▪   Terenul (zona studiata) se afla partial în intravilanul municipiul Sfantu Gheorghe, partial în extravilanul comunei Arcus, teren categoria de folosinta drum, curti-constructii si arabil și se invecinează cu:

- la nord – zona comert si servicii

- la sud – zona servicii si agrement

- la vest – terenuri proprietate privata, persoane fizice sau juridice – apartinand comunei Arcus

- la est – Sala de sport multifunctionala cu 3000 de locuri, zona servicii si agrement

Zona studiata a fost partial reglementata prin P.U.Z. “Zona rezidentiala si servicii Nord”, proiect nr. 2/2009 elaborat de catre S.C.”PRO-INVEST” S.R.L., aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe nr. 295 din 2010.

▪  Disfuncționalități, pentru care este necesară elaborarea documentatiei PUZ

Din analiza situatiei existente rezulta urmatoarele:

- zona studiata, in conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Sfantu Gheorghe si a PUZ “Zona rezidentiala si servicii Nord”, se afla partial in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, partial in extravilanul comunei Arcus.

- categoria de folosinta a terenurilor studiate este actualmente “teren curti-constructii”, “arabil” și ”drum”.

- terenurile pe care se intocmeste prezentul  sunt partial in proprietatea Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe, partial in administrarea CNAIR – DRDP Brasov – SDN Sfantu Gheorghe, partial in proprietatea unor persoane fizice si juridice

- adiacent terenului reglementat prin prezenta documentatie de urbanism este realizata “Sala de sport multifunctionala cu 3000 de locuri”, pentru care s-a obtinut acordul nr. 97/78116/2012 – 412.233/2012 emis de catre CNAIR (fost CNADNR) – IGPR, prelungit in 10.09.2014, privind amenajarea accesului rutier prin realizarea unui sens giratoriu, in acest sens este necesara elaborarea documentatiei PUZ pentru reglementarea zonei si rezolvarea intersectiei.

- nu exista probleme majore care ar creea dificultati sau costuri ineficiente in cazul realizarii accesului pe aceste terenuri.

▪ Prin realizarea acestei documentatii de urbanism se urmareste:

- Aprofundarea / detalierea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice ale zonei, avand in vedere mobilarea in perspectiva (dimensionarea, functionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea cu utilitati edilitare)

- detalierea specifica a destinatiei prevazute in PUZ - ul aprobat

- stabilirea terenurilor din categoria celor aflate in domeniul privat al statului din domeniul public sau privat

- amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic, tinand cont de conditiile cadrului natural si construit existent

- rezolvarea problematicii de trafic, modernizare drumuri-strazi

- rezolvarea dotarii corespunzatoare din punctul de vedere al asigurarii retelelor tehnico-edilitare

▪  Principalele obiective ale planului urbanistic zonal sunt următoarele:

- amenajarea accesului rutier la “Sala de sport multifunctionala” prin realizarea unui sens giratoriu si a acesului propiu-zis pe partea dreapta la km12+601m pe strada Lunca Oltului, DN12-E578

-  semnalistica de reclama: panouri publicitare, steaguri

- spatii verzi aferente zonei drumului

- retele tehnico-edilitare – necesitatea protejarii/devierii a celor existente si afectate de realizarea propunerilor din prezentul PUZ

▪   Zona in totalitatea ei cuprinde 3 parcele cadastrale, propuse a se reparcela in 4 loturi. Nu exista parcelari in baza unor planuri urbanistice, modul de delimitare a terenurilor fiind rezultanta aplicarii de catre administratia locala a Legii fondului funciar nr.18/1991.

 

Bilantul teritorial al zonei se prezinta astfel:

 

Existent

Propus

Suprafata de teren aferenta zona studiata

24.426,50mp

24.426,50mp

Suprafata de teren aferenta PUZ

7.042,68mp

7.042,68mp

Suprafata cai de comunicatie rutiera de deservire publica

4.661,29

6.775,07

Suprafata zona functionala servicii si agrement (municipiul Sfantu Gheorghe)

12.761,82mp

11.559,18mp

Suprafata zona functionala comert si servicii (municipiul Sfantu Gheorghe)

806,35mp

790,31mp

Suprafata zona functionala locuinte si servicii (municipiul Sfantu Gheorghe)

190,00mp

180,22mp

Suprafata teren agricol extravilan (comuna Arcus)

6.007,04mp

5.121,72mp

Suprafata aferenta amenajare acces rutier “Sala de sport multifunctionala cu 3000 de locuri” – Intersectie cu Sens Giratoriu

-

 7.042,68mp

(suprafata teren intravilan - comuna Arcus – UTR 1)

-

(6.157,36mp)

(suprafata teren intravilan - mun. Sfantu Gheorghe – UTR 2/A)

 

-

 

(885,32mp)

 

Indicii urbanistici caracteristici unitatii teritoriale de referinta POT și CUT nu sunt reglementati in prezenta documentatie, doar realizarea sensului giratoriu pentru accesul rutier la “Sala de sport multifunctionala” si a terenurilor invecinate

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

-   Prin funcţiunile sale planul propus se integrează în PUG

▪   Zona sistematizata cuprinde:

Etapa I:

-  realizarea unui sens giratoriu pe strada Lunca Oltului – DN12-E578, pentru accesarea Salii de sport multifunctionale si posibilitate de accesare in etapa ulterioara si a terenurilor situate pe partea stanga a DN12 – E578

-  profilul  stradal “P1” pentru strada Lunca Oltului – DN12-E578 - strada de categoria a III-a, 2 benzi de circulatie cu latime 3,50 metri fiecare, zona verde de 1,00m latime pe ambele laturi, pista de biciclisti de 1,50m latime pe ambele parti si trotuar cu o latime de 1,50m pe ambele laturi

-  profilul  stradal “P1’ ” pentru strada Lunca Oltului – DN12-E578 - strada de categoria a II-a, 4 benzi de circulatie, respectiv 2 benzi pentru fiecare sens, cu latime 3,50 metri fiecare, zona verde cu o latime de 1,00m pe ambele laturi, pista de biciclisti cu o latime de 1,50m pe ambele parti si trotuar cu o latime de 1,50m pe ambele laturi –

ETAPA II

-  largirea strazii Lunca Oltului – DN12 – E578, la strada de categoria a II-a cu 4 benzi de circulatie – cate 2 benzi pentru fiecare sens, confrom profilului stradal “P1’ “.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

- se va crea acces corespunzător pentru Sala de sport multifunctională

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: nu este cazul;

 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a)   probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: în zonă nu sunt alte planuri sau proiecte în curs de implementare;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul, planul nu prevede zone industrial cu risc pentru sănătatea umană și pentru mediu;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): în vecinătatea amplasamentului sunt terenuri agricole. Impactul este local, nesemnificativ pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare şi funcţionare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul.

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 556 din 15.11.2016, emisă de Consiliul Județean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-  respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Mesagerul de Covasna în datele de 28.09.2017 şi 02.08.2017;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize,  

Acorduri, Autorizaţii                                                                                     Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                               Ing. BORBÁTH József