Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 12.10.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL TARGU SECUIESC prin Primar Bokor Tiberiu  cu sediul în judeţul Covasna, municipiul Targu Secuiesc, Piata Gabor Aron,  nr.24, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6116/21.09.2017 şi registratură electronică nr.582 din 04.10.2017 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.09.2017, că proiectul “Extindere Retea canalizare menajera si pluviala in strada Dobolyi Aladar propus a fi amplasat în municipiul Targu Secuiesc, str. Dobolyi Aladar, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, litera a), corelat cu pct. 10, lit. b);

b) anunţ public (titular) privind solicitarea de emitere a acordului de mediu in ziarul Observatorul de Covasna din data de 06.10.2017;

c) anunţ public afişat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro), privind solicitarea de emitere a acordului de mediu din 25.09.2017

In urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 • prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie care prevede extinderea reţelei de canalizare menajera si pluviala in strada Dobolyi Aladar,prin racordarea conductei proiectate la cea existenta din strada Turia.

Situaţia existentă:

În strada Dobolyi Aladar, in prezent nu exista conducta publica de canalizare menajera si pluviala , strada nu are carosabil asfaltat si nu este pavat cu alte materiale. In strada exista doua conducte de apa respectiv conducta de aductiune PEHD Dn 400 si conducta de alimentare cu apa OL Dn 400 . Zona studiata are destinatia  de locuinte individuale si colective.

Situaţia proiectată:

Investitia ” Extindere Retea canalizare menajera si pluviala in strada Dobolyi Aladar ”, consta in extinderi ale conductei de canalizare menajera din strada Dobolyi Aladar astfel incat sa asigure colectarea, transportul intregului debit a apelor uzate prin scurgere gravitationala, nefiind necesar transportul sub presiune prin statii de pompare. Pentru acest lucru s-a ales panta minim necesara a conductei conform detaliilor prezentate pe profilul longitudinal. Conducta de canalizare este subterana, amplasata in lungul strazii  langa partea carosabila a strazii

TRONSON EXTINDERE nr.1- str. Dobolyi Aladar

Lungimea totala a retelei de canalizare menajera proiectata este de L= 226,50 m.

Elemente principale sunt:

 • 226,50 m –PVC-KG Ø 200 mm,
 • Panta montaj conducta 0,005 (0,5%), respectand panta minima  impusa de normativul NP 133/1-2011;
 • Conducta de canalizare menajera proiectata va fi racordata la conducta publica de canalizare menajera din strada Turia prin camin de vizitare din beton,
 • Camin de vizitare din beton Ø1000 mm-5 buc,din care o bucata camin de rupere panta,

 

 • Camin de inspectie din PVC Ø315- 3 buc,
 • Imbracaminte drum -  pietris,
 • Conducta proiectata se amplaseaza langa partea carosabila a drumului- cu exceptia ultimului tronson intre caminele CM7-CM8, care subtraverseaza carosabilul strazii Dobolyi Aladar;

Racorduri canalizare menajera:

- lungimea totala a racordurilor propuse de canalizare menajera este de L= 7,0 m

- racorduri la canalizarea menajera PVC-KG Ø160 mm, -total 7 bucati,

Conductele de racord canalizare menajera exterioara se executa din tuburi PVC-KG Dn 160, imbinate cu inele de cauciuc. Racordurile se inchid la capete cu dop PVC- KG Dn 160.

Canalizare pluviala

Reteaua de canalizare pluviala s-a proiectat astfel incat sa asigure colectarea, transportul intregului debit a apelor uzate prin scurgere gravitationala ,nefiind necesar transportul sub presiune prin statii de pompare. Reteaua de canalizare pluviala este subterana cu guri de scurgere pe ambele laturi ale carosabilului strazii. Lungimea totala a retelei de canalizare pluviala proiectata este de L = 167,50 m.

TRONSON EXTINDERE nr.1- str. Dobolyi Aladar

Lungimea totala a retelei de canalizare pluviala proiectata este de L= 167,50 m

 • 167,50 m PVC-KG Ø315 mm,
 • Panta montaj conducta 0,005 (0,5%), mai mare decat  panta minima  admisa de normativul NP 133/1-2011;
 • Camin de vizitare din beton Ø1000 mm interior -4 buc,
 • Guri de scurgere cu gratar din fonta  - 6 buc,
 • Imbracaminte drum -  pietris, beneficiarul urmand sa amenajeze strada si trotuarele pe ambele parti ale strazii,
 • Conducta proiectata se amplaseaza langa partea carosabila a drumului- cu exceptia ultimului tronson intre caminele CP3-CP4, care subtraverseaza carosabilul strazii Dobolyi Aladar;
 • Conducta de canalizare pluviala proiectata va fi racordata la caminul proiectat de canalizare pe strada Turia, care se va executa peste conducta publica existenta,

Racorduri canalizare pluviala:

- lungimea totala a racordurilor propuse de canalizare menajera este de L= 20,0 m

- racorduri de canalizare pluviala PVC-KG Ø160 mm, aferente imobilelor de proprietate privata- total 5 bucati-avand lungimea totala de 5,0 m.

- racorduri ale gurilor de scurgere PVC-KG Ø160 mm – total 3 bucati, avand lungimea totala de 15,0 m.

Alimentare cu apa

S-au efectuat sondaje pentru determinarea posibilitatii racordarii consumatorilor la conducta publica de alimentare cu apa OL Dn 400 existenta in strada Dobolyi Aladar.S-a constatat ca gaurirea conductei de otel in mai multe locuri percliteaza calitatea conductei de apa, in consecinta nu se admite racordarea consumatorilor la aceasta conducta. Astfel se propune montajul unei conducte PE 80 SDR1 7,6 PN6 Dn 63 stradal sub adancimea de inghet. Se propune executia a 7 bransamente de apa cu DN 32, de la conducta propusa pana la limita de proprietate.

Conducta paralela de alimentare cu apa se realizeaza prin extinderea retelei existente cu o ramificatie ,legatura la reteaua existenta se face in strada Turia.

Reteaua de distributie se realizeaza din tuburi PE80 SDR1 7,6 PN6, pe o lungime totala 227,0 m,din care :

- 227,0 m- Dn 63 mm, robineti de sectionare 2’’- 1 bucata, imbracamintea drumului – pietris, hidrant subteran/suprateran de incendiu Dn 80 mm; La capatul de conducta se vor prevedea robineti tip sertar de inchidere, in afara limitei de proprietate. 

- cumularea cu alte proiecte:  proiect de extindere al retelei existente în zonă;

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuţie se vor utiliza diferite materiale specifice: nisip, pământ, conducte din PIED, etc.

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri rezultate din construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială;

 

 

 

 

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protecţia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului –proiectul propus se refera la zona care nu a fost acoperita de reteaua de canalizare a apei menajere si apa pluviala. Lucrarile se vor face pe terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Targu Secuiesc ,suprafata de teren ocupata de catre conducta de distributie de apa si de canalizare apartine domeniului public al municipiului Targu Secuiesc, in intravilanul localitatii conform Documentatiei de Urbanism nr.12/1997 faza PUG/PUZ/PUD.

 - relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială – se va asigura zona de protecţie sanitară in zona forajelor de apa,

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – teren situat in intravilanul municipiului Targu Secuiesc;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154/2008, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 49/2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor precizate în Certificatul de Urbanism nr. 238/12.09.2017 şi respectarea condiţiilor din acesta şi din documentaţia tehnică;
 2. se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma opetaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 9. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 10. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 13. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 14. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu şi/sau revizuirea autorizatie de mediu existente, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                                   Întocmit,

Ing.Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing.Bote Daniela