Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 DIN DATA DE 10.11.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA ESTELNIC PRIN DOMOKOS FERENC – PRIMAR, cu sediul/domiciliul în județul Covasna, comuna Estelnic, strada Principlă, nr. 175, pentru proiectul MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA ESTELNIC, JUDEŢUL COVASNA”, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7272/08.11.2017 (nr. Registratură electronică 660/08.11.2017), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.11.2017 că proiectul MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA ESTELNIC, JUDEŢUL COVASNApropus a fi amplasat în comuna Estelnic, satul Estelnic şi Valea Scurtă, nr. F.N., judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, litera a);

- anunț public afișat de titular în ziarul Observatorul de Covasna din data de 09.11.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- proiectul deciziei etapei de încadrare afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro);

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) privind decizia etapei de încadrare;

- în urma anunţului public nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- notificare pentru începerea execuţiei nr. 21/02.10.2017 emisă de SGA Covasna;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiectul propune modernizarea a trei drumuri comunale ce se află pe domeniul public al comunei Estelnic, lucrările de drum fiind astfel proiectate încât să păstreze traseul existent, fără efectuarea de exproprieri de terenuri, pe o lungime totală de cca. 3,6 km întrega suprafată de teren aflându-se în intravilanul Comunei Estelnic. Se vor efectua lucrări de terasamente, lucrări de structură de drum, lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor, podeţe transversale şi laterale, amenajări de intersecţii cu drumurile laterale.

Întrucât tronsoanele de străzi propuse pentru modernizare au o structură alcătuită din

macadam cu piatră spartă, urmat de praf argilos, sunt fie contaminate, fie nu asigură o curbă granulometrică conform normativelor în vigoare, acestea nu pot fi utilizate ca şi fundație numai ca şi strat de formă. Structura rutieră este necorespunzătoare din punct de vedere al capacității portante, fapt ce necesită modernizarea acestor străzi pentru a se îmbunătăți confortul și siguranța circulației pentru utilizatori.

Prin lucrările propuse se cere modernizarea unor străzi din satele Estelnic şi Valea Scurtă, comuna Estelnic, după cum urmează:

 • Drum local nr. 1 (km 0+020 – km 1.194,21) – 1.174,21 m;
 • Drum local nr. 2                                            -    1.598,77 m;
 • Drum local nr. 3                                            -       843,25 m;

Drumurile locale propuse pentru modernizare sunt de clasa tehnica IV, corespunzătoare unei viteze de 25 km/ora, lucrarea se încadrează în clasa de importanță «C» - normală.

Traseul în plan

În plan traseul drumului este proiectat pentru viteza de 25 km/h, iar în zonele curbelor cu

raze mici unde nu s-au putut face corecții ale curbelor din cauza necesității realizării exproprierilor deosebit de dificile şi costisitoare, viteza de proiectare este 15km/h.

Amenajarea străzilor laterale se face de la marginea părţii carosabile a străzii modernizate. Zona de racordare dintre strada care se modernizează şi străzile laterale se amenjează identic cu strada modernizată. Străzile laterale se amenajează pe o lungime de 15 m de la marginea părţii carosabile a străzii modernizate şi cu o lăţime de 4,00 m.

Profilul longitudinal

Linia roşie proiectată pentru străzile supuse modernizării va urmări niveleta existentă, ţinând cont de cotele platformei existente şi de cotele limitelor de proprietate.

Profilul transversal tip

În profil transversal străzile supuse modernizării au fost amenajate corespunzător clasei tehnice IV în care se încadrează. Drumuri locale cu partea carosabilă de 4.00 m, acostamente cu lățimea de 0.50 m (platforma de 5.00 m - drumuri cu o bandă de circulație), șanț pavat pentru scurgerea apelor pe o parte.

 • Drum local nr. 1 (km 0+020 – km 1.194,21) – 1.174,21 m;
 • Drum local nr. 2 între km 0+500 şi 1+598,77 – 1.098,77 m;                                       
 • Drum local nr. 3                                              -    843,25 m;

Drumul 1 la intersecția cu DJ 114, între km 0+000 și km 0 + 020 este asfaltat.

Drum local (drum 2 – L = 335 m) cu partea carosabilă de 5.00 m, acostamente cu lățimea de 0.50 m (platforma de 6.00 m - drum cu o bandă de circulație) între km 0+000 – km 0+335, șanț pavat pentru scurgerea apelor pe o parte existent.

Drum local (drum 2 – L = 165 m ) cu partea carosabilă de 4.00 m, un acostament (drum cu o bandă de circulație) între km 0+335 – km 0+500, rigolă carosabilă pentru scurgerea apelor pe o parte existentă.

Structura rutieră

Sistemul rutier proiectat conform datelor de trafic pentru următoarele drumuri locale are următoarea alcătuire:

 • Drum local nr. 1 (km 0+020 – km 1.194,21) – 1.174,21 m;
 • Drum local nr. 2 între km 0+500 şi 1+598,77 – 1.098,77 m;                                       
 • Drum local nr. 3                                              -    843,25 m;

Sistemul rutier proiectat va fi alcătuit din :

• substrat de nisip în grosime de 7 cm ;

• balast în grosime de 20 cm;

• piatră spartă amestec optimal în grosime de 15 cm;

• strat de legătură din beton asfaltic deschis – 6 cm;

• strat de uzură - 4cm;

Sistemul rutier proiectat pentru drumul 2 între km 0+000 şi km 0+500 are următoarea

alcătuire:

 • 4cm strat de uzură din beton asfaltic;
 • Sistemul rutier existent;

Pe drumul 2, tronsonul între km 0+000 și 0+500 a fost asfaltat de către beneficiar.

Structura rutieră existentă fiind alcătuită din:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură;

- 10 cm strat de fundație din macadam.

Scurgerea apelor

Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevăzut șanțuri pavate sau rigole betonate carosabile. Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor în lungul drumului s-au prevăzut podețe tubulare Ø600 la intersecțiile cu drumurile laterale și podețe tubulare Ø300 la accesele în proprietăți. De asemenea s-au prevăzut pentru descărcare, podețe tubulare de diametruØ1000.

La intersecţia străzilor s-au montat de asemenea indicatoare de circulaţie „oprire” care asigură prioritatea traficului de pe străzile importante faţă de cele secundare. Aceleași indicatoare au fost prevăzute a se monta şi la intersecția străzilor laterale ce se modernizează la accesul lor în strada principală.

Sistemul de canalizare ape uzate menajere din localitate nu va fi afectat de lucrările de modernizare ale sistemului de drumuri. Accesul la punctele de lucru se va face pe drumurile existente în localitate. Căile de acces vor fi cele existente. Proiectul nu prevede realizarea de căi noi de acces.

Alimentarea cu apă - nu este cazul;

Evacuarea apelor uzate - nu este cazul;

Asigurarea apei tehnologice - nu este cazul;

Asigurarea agentului termic - nu este cazul;

- cumularea cu alte proiecte – în zonă au fost efectuate proiecte similare.

- utilizarea resurselor naturale - În perioada de execuție se vor folosi agregate (nisip, piatră) și apă pentru realizarea obiectelor propuse.

- producţia de deşeuri – Conform HG 856/2002 deșeurile din construcții care vor fi generate pentru obiectivul studiat se clasifică după cum urmează:

 • deșeuri de piatră și spărturi de piatră;
 • pământ și materiale excavate;
 • deșeuri amestecate de materiale de construcții;
 • produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

Deșeurile rezultate din activitatea de construcţie şi deșeul menajer vor fi colectate selectiv şi eliminate prin firme autorizate. Nu se generează deșeuri periculoase prin lucrările proiectate. Materiale rezultate în urma activității de șantier vor fi colectate corespunzător în pubele. Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Atât în timpul execuției cât și în exploatare nu se utilizează substanţe toxice sau periculoase.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - risc redus, se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului – lucrările se vor executa pe domeniu public, în intravilanul localităţilor Estelnic şi Valea Scurtă, conform Certificatului de urbanism nr. 327 din 07.09.2015 emis de Consiliul Judeţean Covasna.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

 Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările se vor executa în intravilanul localităţilor Estelnic şi Valea Scurtă;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

 Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local, numai pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:                                          

 1. Solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 327 din 07.09.2015 emis de Consiliul Judeţean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. Se vor respecta condiţiile stabilite în notificarea privind începerea execuţiei nr. 21/02.10.2017 emisă de SGA Covasna;
 3. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. Respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Respectarea prevederilor Legii nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
 7. Se vor respecta prevederile HG 173/2000 actualizată, privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;
 8. Pe toată durata de implementare a proiectului, executantul și beneficiarul au obligaţia să respecte cu stricteţe, toate prevederile cuprinse în normele de prevenire și stingere a incendiilor;
 9. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 10. Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 11. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate şi neamenajate special în acest sens;
 12. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 13. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament, suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură.
 14. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 15. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 16. Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor, în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                          Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                            Ing. Ghican Oana Elena