Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 10.11.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA ZAGON cu sediul în comuna Zagon, satul Zagon, nr. 114, judeţul Covasna, tel./fax: 0267.343.022/0267.343.355, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1916/30.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.11.2017, ca proiectul “Extindere rețea de alimentare cu apă și apă uzată menajeră, sat Zagon, comuna Zagon” propus a fi amplasat în comuna Zagon, satul Zagon, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 litera b), corelat cu punctul 13 litera a);

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 51/19.10.2017 emis de SGA Covasna;

- completările la documentație înregistrate la APM Covasna cu nr. 7269/08.11.2017;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului: Prezentul proiect îsi propune extinderea sistemului actual de alimentare cu apă si canalizare al satului Zagon pentru a permite accesul tuturor locuitorilor la aceste sisteme.

Obiectiv 1. Extindere retea de alimentare cu apa sat Zagon, comuna Zagon

Sursa de apa este asigurata în prezent de 5 puturi forate în localitatea Zagon, care furnizeaza o apa cu debit corespunzator pentru cerinta de apa a localitatii. Extinderea retelei de distributie apă este prevăzută a se realiza din polietilenă de înaltă densitate PEID, PN 6 si va avea lungimea totală  de 2099,07m cu următoarea diametre: De 63mm, De 75mm, De 90mm si De 110mm. Conductele se vor poza în săpătură deschisă, în jurul lor asigurându-se un strat de protecție din nisip de 15 cm grosime. Constructiile propuse pe retea sunt :

- camine de vane 6 buc.,

- hidranti de incendiu 4 buc.,

- camine de aerisire si spalare 2 buc.,

- camine de branșare 166 buc.

Obiectiv 2. Extindere retea de apa uzata menajera sat Zagon, comuna Zagon

Extinderea sistemului de canalizare va avea o lungime totală L = 6716,19 m, și se va executa din tevi PVC KG cu diametru DN 250 mm pentru scurgerea gravitațională și din conducte PEID PN 10, Dn 110 mm pentru segmentele aflate sub presiune. Conductele vor fi pozate la o adancime medie de 1,5 m pe un pat de nisip in grosime de 15 cm. Pe traseul conductelor de canalizare, la ramificatii si la schimbarile de directie se vor monta camine menajere din beton armat, prevazute cu capace carosabile. Sistemul de canalizare va fi de tip divizor, adica apele uzate menajere se vor descarca separat fata de cele pluviale. Constructiile propuse pe retea sunt :

- camine menajere 187 buc.,

- camine de pompare 6 buc.,

- camine de inspectie 329 buc.,

- subtraversări pârâru 2 buc.,

- camine racordare canalizare menajera 429 buc.

cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale:  nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de materiale de construcţii, resturi de conducte, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – domeniul public al comunei;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul satului Zagon;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia pe perioada de execuţie;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de functionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor naturale protejate;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Conform procesului-verbal nr. 33 din 10.11.2017 al ședinței CAT în care a fost analizată documentația, titularul proiectului va solicita și obține punct de vedere/act de reglementare din partea Direcției de Sănătate Publică Covasna;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. În timpul executării lucrărilor este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de plante şi animale aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 7. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate; nu se vor depozita substanţe poluante sau deşeuri în albia pârâului;
 9. Se interzice staţionarea, repararea sau întreţinerea utilajelor în albia minoră a cursurilor de apă.
 10. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 13. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 9/23.06.2016 eliberat de Primăria Comunei Zagon, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 14. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu sau revizuirea autorizației de mediu, după  caz, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                    Întocmit,

         Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing. Farkas János