Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 10.11.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ARCUȘ prin PRIMAR MÁTHE ÁRPÁD, cu sediul/domiciliul în comuna Arcuș, satul Arcuș, str. P-ța Gabor Aron, nr. 1, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6999 din data de 26.10.2017 (r.e. nr. 633/25.10.2017), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.10.2017, că proiectul Modernizare drumuri de interes local în comuna Arcuș, județul Covasna propus a fi realizat în com. Arcuș, intravilan și extravilan, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, litera a)., corelat cu pct. 10, lit. e).;

- anunt public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 25.10.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 26.10.2017;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede modernizarea drumurilor de interes local în comuna Arcuș.

Amplasamentul obiectivului supus investiției se află pe teritoriul comunei Arcuș.

Se va păstra traseul actual al drumurilor.

Lungimea totală a traseului studiat este de 7,00 km.

Lucrările vor fi executate atât în intravilanul cât și în extravilanul localității:

Nr. crt.

Denumire drum de interes local

Poziția km

Lungime (m)

Suprafața în mp

1

Strada Seres András

0+000 – 0+093

93,0

700,00

2

Strada Orbán Balázs

0+000 – 0+277

277,0

1.540,00

3

Strada Lőrincz József

0+000 – 0+069

69,0

470,00

4

Strada Dr. Kiss Ernő

0+000 – 0+106

106,0

720,00

5

Strada Bartók Béla

0+000 – 0+138

138,0

1.060,00

6

Strada Duka János

0+000 – 0+110

110,0

570,00

7

Strada Tegző Sámuel

0+000 – 0+285

285,0

2.520,00

8

Strada Ady Endre

0+000 – 0+097

97,0

430,00

9

Strada József Attila

0+000 – 0+043

43,0

180,00

10

Strada Móra Ferenc

0+000 – 0+245

0+336 – 0+377

286,0

2.610,00

11

Stradă în piaţa Dávid Ferenc

0+000 – 0+255

255,0

2.330,00

12

Strada Imreh Domokos

0+000 – 0+460

460,0

2.440,00

13

Strada Ütő Dániel

0+000 – 0+179

179,0

1.190,00

14

Strada Cserei Gyula

0+000 – 0+291

291,0

1.660,00

15

Strada Petőfi Sándor

0+000 – 0+077

77,0

630,00

16

Strada Arany János

0+000 – 0+193

193,0

440,00

17

Strada Kriza János

0+000 – 0+377

377,0

1.920,00

18

Strada Boga László

0+000 – 0+373

373,0

2.830,00

19

Strada Dr. Gelei József

0+000 – 0+732

732,0

7.600,00

20

Strada Benkő Árpád

0+000 – 0+201

201,0

870,00

21

Drum comunal DC31A, Arcuş (DJ121B) - DN 12

(Strada Szechenyi Istvan)

0+000 – 1+158

1.158,0

11.210,00

22

Drum comunal DC31, DJ121B – Arcuș

(Strada Br.Szentkereszthy Bela)

0+000 – 1+200

1.200,0

15.680,00

TOTAL

7.000

59.600,00

 

Lucrările de modernizare se vor executa pe platforma drumului existent.

Se vor proiecta și executa lucrări de terasamente, lucrări de structură drum, trotuare, borduri, lucrări pentru asigurarea scurgerilor apelor, podețe transversale și laterale, amenajări intersecții cu drumuri laterale, lucrări de siguranța circulației, etc.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției și reabilitării drumurilor;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: în urma realizării proiectului se va îmbunătății considerabil starea drumului comunal existent, și nu va constitui o sursă de poluare.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – terenurile aparțin domeniului public al comunei Arcuș. Lucrările se vor desfăşura pe platforma străzilor comunale existente.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările de reabilitare  pe platform a drumului existent. Investiția urmărește creșterea gradului de confort și civilizație a locuitorilor din zonă.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 558 din 23.10.2017 emis de Consiliul Județean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. în cadrul CAT al APM Covasna din data de 23.10.2017 s-a solicitat aviz din partea SGA Covasna;
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 5. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 6. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 7.  titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 8. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea impurificării apelor pluviale, evitarea poluării solului şi a apelor subterane;
 10. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 11. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 12. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură;
 13. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 14. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 15. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 16. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 17. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia după caz, în confomitate cu prevederile legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                                     

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                               

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Ing. Csáki Gabriela