Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 13.11.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA OZUN prin primar Rduly Istvan, cu sediul/domiciliul în com. Ozun, str.Gabor Aron,  nr. 75, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6966 din data de 25.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.10.2017, că proiectul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ozun, judetul Covasna propus a fi realizat în comuna Ozun, satele Ozun, Santionlunca, Lisnau Vale, Magherus, Lunca Ozunului, intravilan si extravilan, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, litera a) corelat cu pct. 10,litera e). Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, corelat cu pct.10, lit. e). Proiecte de infrastructură: construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- anunt public afișat de titular în ziarul Observatorul de Covasna din data de 11.10.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 25.10.2017;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede modernizarea drumurilor de interes local in comuna Ozun, satele Ozun, Santionlunca, Bicfalau, Lisnau Vale, Magherus, Lunca Ozunului, intravilan si extravilan, judeţul Covasna.

Amplasamentul se afla pe teritoriul comunei Ozun,judetul Covasna.Lucrarile se vor executa în intravilanul si extravilanul localitatii conform reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1191/1999 faza PUG,  aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ozun nr.29/2001, prelungita prin HCL nr. 110/2015, și este în proprietatea solicitantului, conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ozun.

Lungimea traseului studiat este de 6,60  km, cu păstrarea traseului existent.

Caracteristicile proiectului:

 • Lungime totala a traseului studiat = 6,60 km, din care:

Drum comunal clasificat

 Drumul comunal  16A   km  3+940 – 4+318 , suprafata in mp      3.780,0

 Drumul comunal  26B   km  1+600 – 2+050,  suprafata in mp      4.500,0

 Drumul comunal  27     km  5+300 – 6+862,  suprafata in mp    12.580,0

 Drumul comunal  27B   km  2+000 – 2+104,  suprafata in mp      1.040,0

 Drumul comunal 34A    km  0+000 – 0+220,  suprafata in mp      1.840,0

Sat Ozun

 Strada Kossuth Lajos   km  0+000 – 1+390,   suprafata in mp     12.300,0

 Strada Sporturilor         km  0+000 – 0+282,   suprafata in mp       2.250,0

 Strada Câmpului          km  0+000 – 0+272,   suprafata in mp       2.800,0

 Strada Ilieni                  km  0+110 – 0+327,   suprafata in mp       1.410,0

 Strada Beke György     km  0+000 - 0+590,   suprafata in mp       3.900,0

Sat Bicfalău

 Strada Principală          km  0+420 - 0+520,    suprafata in mp          600,0

 Strada Digului               km  0+180 - 0+430,    suprafata in mp       2.000,0

 Strada Bisericii             km  0+515 - 0+605,     suprafata in mp         800,0

 Strada Tópataka           km 0+535 – 0+650,    suprafata in mp          600,0

Sat Lisnău

 Strada Pét                   km  0+260 – 0+840,    suprafata in mp          200,0

 • TOTAL 6,60 km si o suprafata de 55.600,00 mp.

Descrierea sumară a proiectului

 • Lungimea totală a traseului studiat este de 6,60 km.
 • Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei, beneficiarul dorind să realizeze lucrări de modernizare a unor sectoare de drumuri de interes local – drum comunal și străzi.Soluţiile tehnice din proiect şi la execuţia lucrărilor, vor respecta prevederile Ordinului M.T.nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, a Ordinului M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, a Specificației tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulație din mediul rural ST-022-199 şi a Legii nr. 10/1995 privind calitatea construcţiilor, prevederile celorlalte prescripţii tehnice şi prevederi legale în vigoare, specifice acestor tipuri de lucrări.
 • Se vor proiecta şi executa lucrări de terasamente, lucrări de structură drum, lucrări pentru
 • asigurarea scurgerii apelor, podeţe transversale şi laterale, amenajări intersecţii cu drumurile laterale, lucrări de siguranţa circulaţiei, etc.
 • Toate aceste lucrări vor stabilite în funcţie de concluziile şi recomandările expertizei tehnice. Nu sunt necesare și nu se prevăd lucrări pentru organizare de șantier. În proiectare şi execuţie se vor respecta normele şi normativele în vigoare, specifice acestor tipuri de lucrări.
 • Amplasamentul lucrărilor nu se suprapune peste aria vreunui sit de arie protejată NATURA 2000.

 

- cumularea cu alte proiecte – au mai fost realizate proiecte care au ca scop modernizari de drumuri in zona,

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției și reabilitării drumurilor: materialele utilizate la construcţia drumurilor (piatră brută, piatră spartă, criblurile, filerul, nisip).

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: în urma realizării proiectului se va îmbunătății considerabil starea drumurilor locale, și nu va constitui o sursă de poluare.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – terenurile ocupate in momentul de fata, de sectoarele cu drumuri de interes local propuse pentru modernizare, se afla in proprietatea publica a comunei Ozun. Lucrările se vor desfăşura pe platforma existenta a drumurilor locale.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările de reabilitarese vor executa  pe platform a drumului existent. Investiția urmărește creșterea gradului de confort și civilizație a locuitorilor din zonă.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 552 din 20.10.2017 emis de Consiliul Judeţean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2.  în cadrul şedinţei CAT al APM Covasna din data de  27.10.2017 s- a solicitat  titularului, obtinerea  de avize/ puncte de vedere dupa caz din partea  SGA Covasna ;
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 5. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 6. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 7.  titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 8. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea impurificării apelor pluviale, evitarea poluării solului şi a apelor subterane;
 10. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 11. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 12. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 13. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 14. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 15. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 16. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 17. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                                     

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                              

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Ing. Bote Daniela