Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din 06.12.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. BLAUENDORF S.R.L., cu sediul în comuna Chichiș, satul Chichiș, str. Europa, nr. 103, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1483/13.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.12.2017, ca proiectul Împădurire teren agricol prin PNDR 2014-2020 sM 8.1. ”Împădurire și creare de suprafețe împădurite” propus a fi amplasat în comuna Chichiș, satul Chichiș, intravilan, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. pct. 1 litera d) ”împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului”;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- Avizul CA nr. 7/30.03.2017 emis de Garda Forestieră Brașov;

- completările S.C. BLAUENDORF S.R.L. înregistrate la APM Covasna cu nr. 7542/21.11.2017;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – Suprafaţa terenului propus pentru împădurire este de 1,16 ha. Terenul este situat în intravilanul comunei Chichiș, judeţul Covasna. Accesul la teren se face pe drumul comunal DC33 Ozun-Ilieni, terenul fiind la cca. 2,5 km de localitatea Chichiș și la cca. 2,3 km de localitatea Ilieni. Coordonatele Stereo 70 ale terenului:

Pct.

X

Y

Pct.

X

Y

1

562196.32

477851.36

7

562153.41

477813.80

2

562201.36

477898.18

8

562141.42

477714.74

3

562265.63

477902.63

9

562153.08

477685.95

4

562252.01

477762.69

10

562160.47

477685.85

5

562189.74

477829.86

11

562171.60

477741.56

6

562171.04

477838.15

12

562213.00

477798.21

 

 Datorită faptului că apa freatică în zona respectivă poate ajunge până la 1,5 m față de nivelul zero terenurile propuse la împădurire sunt slab productive din punct de vedere agricol fiind afectate de exces de apă, mai ales în perioadele cu multe precipitații când apar fenomene de băltire în zonele mai joase.

Suprafaţa analizată este încadrată fitoclimatic în etajul "Deluros de gorunete, făgete şi goruneto - făgete – FD3". Prin instalarea vegetației forestiere în perimetrul studiat se va obține:

 • folosirea mai eficientă a unor terenuri improprii culturilor agricole și crearea de zone verzi cu funcții ecoprotective multiple;
 • diminuarea vitezei vântului și prin aceasta reducerea sau împiedicarea spulberării zăpezii, solului, îngrășămintelor și semințelor, evitarea furtunilor de praf, dezrădăcinarea culturilor tinere, evitarea culcării, răvășirii și scuturării premature a semințelor;
 • reducerea evapotranspirației prin reducerea amplitudinii diurne a temperaturii din interiorul și din aproprierea perimetrelor plantate, aceasta ducând la o creștere mai bună a culturilor agricole limitrofe, recoltele devenind mai stabile și crescând an de an;
 • mărirea suprafeței de zonă verde a localității și modificarea peisajului local.

Datorită analizei de sol și datelor culese din teren, suprafața în studiu va fi împărțită în patru u.a.-uri. Compoziţia de împădurire propusă pentru u.a.-urile 1 A, 1 B și 2 A este: 50ST 40Amf (FR, PA, CI) 10Arb (Pd, Că, Lc), iar u.a.-ul 2 B este: 50ANN 50Amf (FR, ME, SAP).  Schema de plantare va fi în rânduri de specii principale pure alternând cu specii de amestec și specii de arbuști, iar desimea puieţilor va fi de 5000 puieţi la ha. Frasinul va fi plantat în biogrupe de 25-100 mp, unde pânza freatică este mai ridicată, și este evident excesul de umiditate.

Tehnologia de lucru presupune execuţia următoarelor operaţii (lucrări):

a) amplasarea bornelor;

b) înfiinţarea plantaţiei:

- coborârea nivelului pânzei freatice;

- pichetarea terenului;

- pregătirea solului în vetre;

- transportul puieţilor;

- depozitarea puieţilor;

- plantarea puieţilor;

- receparea tulpinii puieţilor;

c) materializarea pieţelor de probă pentru controlul regenerării;

d) executarea lucrărilor de întreţinere:

- revizuiri;

- prașile;

- descopleșiri;

e) completarea culturilor;

f) executarea lucrărilor de îngrijire:

- două curăţiri.

cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (cu precădere la curățarea terenului de ierburile înalte, tufărișuri inutile, deșeuri menajere produse de personal, etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

utilizarea existentă a terenului – intravilanul localității Chichiș, categoria de folosința actuală: arabil;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact pozitiv asupra factorilor de mediu;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor naturale;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Respectarea prevederilor Legii nr.  46/2008 (*actualizată*) Codul silvic;
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 7. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 6 din 13.03.2017 eliberat de Primăria Comunei Chichiș, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor de plantație în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                           Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                            Ing. Farkas János