Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 21.12.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA CATALINA, cu sediul în comuna Catalina, satul Catalina, nr. 413, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 8132/19.12.2017 (nr. înregistrare electronică 703/11.12.2017), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.12.2017, ca proiectul “MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA CATALINA propus a fi amplasat în comuna Catalina, satele Catalina, Hătuica, Imeni, Mărcușa, Mărtineni, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 litera e), corelat cu punctul 13 litera a);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului

Proiectul propune modernizarea unui numar de 6 (sase) tronsoane ale unor drumuri de interes local ale caror trasee se dezvolta ca strazi apartinatoare satelor din componenta administrativa a comunei Catalina, judetul Covasna. Lungimea totală proiectată rezultată este de aproximativ 4.5 km, astfel:

 • Tronson 1 – Sat Imeni: 549 m.
 • Tronson 2 – Sat Catalina: 1040 m.
 • Tronson 3 – Sat Catalina: 605 m.
 • Tronson 4 – Sat Hatuica: 696 m.
 • Tronson 5 – Sat Martineni: 454 m.
 • Tronson 6 – Sat Marcusa: 1142 m.

Proiectul în plan urmăreşte traseul existent. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenjarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainalțări), sunt stabilite în conformitate cu prevederile STAS 863/85, pentru viteza de proiectare 20 km/h în condițiile de mediu adiacente impuse de intersecții și unele limite de proprietăți.

În profil longitudinal linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului cu mici modificări, cu diferenţe în ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier + corecturile necesare, aplicat în aşa fel ca pasul de proiectare prevăzut în STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 să fie respectat, iar accesul la proprietati sa nu fie ingreunat.

În profil transversal lățimea proiectata a partii carosabile are valori cuprinse între 3.50 – 5.50 m. Variaţiile sunt detaliate în piesele desenate. Panta transversala a partii carosabile va fi de 2.5%. Acostamentele vor avea panta de 4% spre santuri, iar trotuarele (acolo unde exista) vor avea panta transversala de 1%.

În lungul traseului scurgerea apelor s-a studiat şi s-a proiectat in funcţie de profilul longitudinal, configuraţia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural. Astfel in sectorul studiat evacuarea apelor este rezolvata prin panta longitudinala si transversala, apele vor fi  preluate de santuri noi proiectate sau de santurile existente ce se vor curata, decolmata si reprofila.

Poduri și podețe transversale

In punctele de minim din profilul longitudinal sau in punctele de descarcare si/sau de traversare a strazilor se vor monta podete noi sau se vor inlocui cele existente daca este cazul. Acolo unde din cauza pantelor terenului natural nu se vor putea monta podete, se vor monta rigole carosabile prefabricate din beton.

Un caz special il prezinta podetul de pe Tronsonul 2 – Sat Catalina de la km 0+458 (aproximativ). Acesta nu se va inlocui ci va suporta lucrari de reparatii care se refera la:

 • Reparatii locale cu mortar de ciment.
 • Montare parapet de siguranta pe timpane.
 • Decolmatare albie.
 • Amenajare albie. Pereu amonte si aval aprox. 5 m: 10 cm beton C25/30, 10 cm ballast.

Pozitia si caracteristicile podetelor/rigolelor carosabile prevazute a se monta pe fiecare tronson in parte sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Strada

Pozitie Km

Tip lucrare

Parte drum/ Amenajare amonte

Parte drum/ Amenajare aval

Lungime podet,

L [m]

 
 

Imeni-1

0+175.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

5.00

 

0+215.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

17.50

 

0+427.18

Podet transversal nou

Stanga/Timpan

Dreapta/Timpan

10.00

 

Catalina-2

0+040.00

Podet intersectie drum lateral

Stanga/Timpan

Stanga/Timpan

5.00

 

0+130.00

Podet intersectie drum lateral

Stanga/Timpan

Stanga/Timpan

10.00

 

0+205.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

5.00

 

0+390.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

12.50

 

0+477.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

7.50

 

0+735.00

Podet intersectie drum lateral

Stanga/Timpan

Stanga/Timpan

5.00

 

0+767.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

7.50

 

0+935.00

Podet intersectie drum lateral

Dreapta/Timpan

Dreapta/Timpan

7.50

 

0+990.00

Podet intersectie drum lateral

Stanga/Timpan

Stanga/Timpan

5.00

 

Catalina-3

0+000.00

Inlocuire podet existent

Dreapta/Timpan

Stanga/Timpan

15.00

 

Hatuica-4

0+000.00

Inlocuire podet existent

Stanga/Timpan

Dreapta/Timpan

12.50

 

0+119.23

Inlocuire podet existent

Dreapta/Timpan

Stanga/Timpan

10.00

 

0+372.36

Podet transversal nou

Dreapta/Timpan

Stanga/Timpan

15.00

 

0+375.00-0+480.00

Rigola carosabila

-

-

105.00

 

0+690.00

Rigola carosabila

-

-

15.00

 

Martineni-5

-

-

-

-

-

 

Marcusa-6

0+600.00

Podet transversal nou

Stanga/Camera de cadere

Dreapta/Timpan

10.00

 

0+830.00

Inlocuire podet existent

Stanga/Timpan

Dreapta/Timpan

7.50

 

0+960.00

Podet transversal nou

Stanga/Timpan

Dreapta/Timpan

7.50

 

Nu se vor executa poduri noi peste cursuri de apă permanente.

In ceea ce priveste structurile rutiere propuse, acestea au la baza recomandarile din Expertiza tehnica si sunt rezultate în urma calculelor de dimensionare la trafic, în urma verificării la îngheţ-dezgheţ şi in funcţie de studiile geotehnice efectuate.

Având în vedere reglementările tehnice în vigoare referitoare la modernizarea drumurilor publice, concluziile studiului geotehnic si ale Expertizei tehnice, grosimile minime ale compunerii sistemelor rutiere, posibilitatea măririi capacităţii portante a sistemului rutier ulterior prin metoda consolidărilor succesive, precum şi condiţiile impuse pe teren, prin dimensionare s-a propus următorul sistem rutier: 4 cm BA16 rul 70/100, 6 cm BAD 20 leg 70/100, 15-25 cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal, 30 cm fundatie din balast / pietruire existent.

cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (resturi de conducte, deşeuri de materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: traficul rutier;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – Terenurile ocupate in momentul de față de tronsoanele de drumuri, străzi cuprinse în prezentul proiect se află in proprietatea publică a comunei Catalina;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul satelor din comuna Catalina;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de functionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor naturale  protejate;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul proiectului are obligația de a solicita și de a obține aviz de gospodărire a apelor de la SGA Covasna precum și punct de vedere/act de reglementare din partea ISU Covasna; 
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 7. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 417/21.08.2017 emis de Consiliul Județean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                Întocmit,

           Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                  Ing. Farkas János