Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 05.01.2018

 

Ca urmare a notificării adresate de S.C. RED BARN FARM S.R.L. cu sediul în comuna Ozun, satul Lunca Ozunului, nr. 58, judeţul Covasna, privind Plan Urbanistic Zonal ”Înființare fermă zotehnică bovine carne și birouri, împrejmuire”, propus a fi amplasat în comuna Chichiș, satul Chichiș, extravilan, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 8159/20.12.2017, în baza:

 • Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 • Ord. 1052/2014 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.01.2018, desfăşurată la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 1/05.01.2018);

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 83/27.12.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna;

 

 

 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Plan Urbanistic Zonal ”Înființare fermă zotehnică bovine carne și birouri, împrejmuire”, propus a fi amplasat în comuna Chichiș, satul Chichiș, extravilan, județul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Planul urbanistic propune introducerea în intravilan a unei parcele cu o suprafața de  35.300 mp (aflată în proprietatea privata a beneficiarului – SC  Red Barn Farm SRL) și reglementarea acesteia în vederea infiintarii unei ferme de bovine de carne cu o capacitate de 600 de capete. Investitia este propusă a fi realizată din fonduri FEADR. Accesul la fermă se va face de pe drumul comunal  DC34A, care face legătura cu DN11.

Bilant teritorial propus:

 

 

existent

propus

DESTINATIA TERENULUI

 

mp

%

mp

%

Teren arabil in extravilan

 

35 300

100.00

-

-

Constructii

max

-

-

17 650

50

Alei, platforme, parcaje

max

-

-

4 942

14

Constructii edilitare (platforme pentru dejectii solide, bazin ingropat pentru dejectii lichide)

max

-

-

2 118

6

Iarba

min

 

 

10 590

30

TOTAL  fermă

 

35 300

100.00

35 300

100.00

 

In functie de utilizarea constructiilor s-au stabilit trei subzone functionale:

1. subzona administrativă si magazin de desfacere -  zona de nord vest, catre DN11 constructii propuse:

 • clădire administrativă cuprinzand spatii de birouri aferente fermei (S.c. = 116 mp),
 • magazin Ia poarta fermei pentru desfacerea si comercializarea produselor proprii, suprafața construită S.c.=55mp.

2. subzona productie – zona centrala

 • doua hale (S.c. 2 x 3198 mp - adaposturi de ingrasare) pentru vitei de came in sistem inchis dotate cu linii automate de hranire si adapare a animalelor, instalatii de alimentare cu apa si energie electrică.
 • Abator care va asigura procesarea pentru vanzare a viteilor crescuti in cadrul fermei (S.c.= 420mp)
 • bazin ingropat pentru dejectii lichide (S.c.= 315 mp) și doua platforme pentru depozitarea dejectiilor solide (2x677,50 mp), amplasate intre cele 2 hale.

 

3. subzona de depozitare – zona de sud-est

 • siloz de furaje pentru hrana necesara animalelor din ferma (S.c.=1.985mp)
 • fanar pentru hrana necesara viteilor (S.c.=882mp)
 • bucatarie furajera care va asigura pregatirea hranei pentru animalele din ferma
 • (S.c. = 460mp + 88,15 mp pentru platforma betonata silozuri materie prima bucatarie furajera)
 • depozit poliuz (S.c.=1.368mp)
 • alte hale cu funcțiune similara

Mod de asigurare utilităţi:

Alimentarea cu apă:

Pentru asigurarea necesarului de apa  (estimat la Qzi med.  =  47,0 mc/zi) s-a propus realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa format din:

 •   captare – puț forat de adincime (50 m),
 •   conducta de aductiune,
 •   gospodaria de apa compusa din: rezervor de inmagazinare V = 50 mc, statie de tratare apa cuplata cu statie de hidrofor,
 •   Retea de distributie (comuna pentru apa menajera si apa tehnologică).

Canalizarea menajeră

Apa uzata  menjera rezultata din consumul menajer (grupuri sanitare, bucatarie) se va canaliza spre microstatia de epurare prin conducte PVC-KG 110 mm, dupa care va ajunge  intr-un bazin vidanjabil aflat in incinta. Aceasta se va amplasa la o distanta minima de 10m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536 / 1997.

Canalizarea tehnologică

Apele uzate tehnologice provenite de la abator vor fi stocate intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat de unde vor fi evacuate periodic  la  o unitate autorizată pentru preluarea acestora.

Evacuarea dejectiilor si  gunoiului de grajd

Se propune infiintarea a doua platforme betonate hidroizolate pentru dejectii solide cu o suprafata de 677mp fiecare. Platformele vor avea pereti inalti de 2,00m din beton și vor fi prevazute cu praguri de retinere a efluentului si canale de scurgere a acestuia catre bazinul de lichide.

Pentru dejectiile lichide se propune realizarea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide (tip laguna)  S.c.=315mp.

- Alimentarea cu energie electrică: racord la rețeaua existentă în zonă;

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Prin funcţiunile sale, planul propus se integrează în zona preponderent agro-zootehnică din vecinătate.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

- nu este cazul;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: nu este cazul;

 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: în zonă nu sunt alte planuri sau proiecte noi în curs de implementare;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): planul se conformează la normele de igienă și sănătate publică;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Impactul este local, nesemnificativ pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare şi funcţionare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: planul urbanistic zonal propune realizarea unei ferme zootehnice;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul;

 

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 23/07.08.2017, emis de Primăria Comunei Chichiș, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- se vor respecta normele tehnice privind depozitarea şi managementul gunoiului de grajd și a efluenţilor din exploataţiile agricole, prevăzute de Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

- fertilizarea terenurilor cu gunoi de grajd se va face respectând prevederile Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 1270/2005;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularului planului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna din data de 06.12.2017 și Mesagerul de Covasna din data de 11.12.2017;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de 05.01.2018;

- Anunţul titularului planului privind decizia etapei de încadrare, publicat în ziarul Mesagerul de Covasna din data de ….

 

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                  Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                 Ing. Farkas János