Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

din 08.01.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de SIMION ZSOLT, cu domiciliul/sediul în Municipiul Sfantu Gheorghe, str.Kossuth Lajos, nr. 1, bl.2, sc. C, et. 1, ap. 2, judeţul Covasna, privind “PUZ – LOCUINTA DE SERVICIU CU AMENAJARI PENTRU ACTIVITATI DE ECO - HORTICULTURA”, propus a fi amplasat în comuna Ilieni, satul Ilieni,LA VEST DE DJ 112, LA INTERSECTIA CU DC 32, nr. FN, extravilan, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 8024/14.12.2017, în baza:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/2017,ce prevede infintarea Ministerului Mediului

- H.G. 19/17.01.2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

-  H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.01.2018 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 11/05.01.2018);

- având în vedere că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

 

 

 

D e c i d e:

 

Planul urbanistic zonal “LOCUINTA DE SERVICIU CU AMENAJARI PENTRU ACTIVITATI DE ECO - HORTICULTURA ”, propus a fi amplasat în comuna Ilieni, satul Ilieni, la vest de  DJ 112, la intersectia cu DC 32, nr.FN, extravilan, judeţul Covasna nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

– conform PUG aprobat prin HCL, terenul se află în extravilanul  localităţii Ilieni, fiind necesară elaborarea PUZ pentru imobilul identificat cu nr. Top 25974, fiind in proprietatea solicitantului.

Folosinţa actuală a terenului este arabil,iar destinatia zonei conform PUG aprobat nu prevede reglementari care sa impiedice realizarea unei zone agricole amenajate in zona de extravilan.

Proiectul de fata propune reglementarea unui teren in suprafata de 2500 mp aflat in extravilanul comunei Ilieni, satul Ilieni, pentru amenajarea unui areal pentru construirea unei locuinte de serviciu cu amenajari pentru activitati de eco - horticultura. Obiectivul planului prevede realizarea unei sistematizari si amenajari urbanistice a unui lot de teren, care va avea functionalitatea de zona de activitati agro – industriale si locuit. Pe terenul aflat in proprietate privata a titularului proiectului, in suprafata de 2500 mp,conform extras CF nr. 25974,comuna Ilieni, beneficiarul doreste  construirea unei locuinte de serviciu cu amenajari pentru activitati de eco - horticultura .Functiunea dominanta a zonei sistematizate este mixta de unitati agro – industriale si locuinte de serviciu, constructii cu regim mic de inaltime max. P+1.Suprafata construita  propusa este de 435 mp, suprafata desfasurata propusa este de 635 mp, suprafata de drumuri semicarosabile in incinta este de 100 mp, alei pietonale ,trotuare in incinta 2 mp, suprafete cu zone verzi in incinta 1940 mp.Vecinatatile sunt terenuri agricole libere si drumul judetean DJ 112 situat la estul amplasamentului.Amplasamentul este accesibil de pe  drumul judetean DJ 112, si pe DC 32 care face legatura intre DJ 112 si localitatea Sancraiu.   

Indici de ocupare a terenului:

Procent de ocupare a terenului  POT maxim = 40,00 %.

Coeficient de ocupare a terenului CUT maxim = 0,50.

Asigurare utilităţi:

-  alimentarea  cu apă potabilă se va realiza prin racordarea la conducta de aductiune cu apa a comunei Ilieni, care se va amplasa pe baza unui proiect separat ;

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se vor colecta si deversa intr-o fosa septica  vidanjabila capsulata ,propusa pe amplasament la limita estica a proprietatii ;

- asigurarea agentului termic: propunerea pentru incalzirea noilor constructii este realizarea unei centrale termice proprii cu combustibil solid de tip peleti/brichete;

- energia electrică se va asigura prin branşament la reţeaua de distribuţie existentă în zona;

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: nu este cazul.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: planul va contribui la modernizarea şi dezvoltarea zonei;.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: organizarea circulaţiei, echiparea edilitară a terenului;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: terenul este situate în zona extravilan a localităţii Ilieni, satul Ilieni;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor):  nu este cazul;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus, cu o suprafaţă totală de 2500 mp, se află în extravilanul localităţii, fiind necesară schimbarea destinaţiei terenului din zonă agricola în zonă de activitati agro – industriale si locuit.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din judeţ.

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 79/06.03.2017, emis de Consiliul Judetean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

 - respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Observatorul de Covasna în data de 18.12.2017 şi 21.12.2017;

-Convocatorul nr.03/03.01.2018 transmis catre membrii CSC privind participarea la sedinta din data de 05.01.2018,

- Procesul verbal al sedintei CSC nr.1/05.01.2018,

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                          Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                          Ing. Bote Daniela