Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 9 din 05.03.2018

  

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, P-ța Gábor Áron nr. 24, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 96/08.01.2018, (electronic în SIM cu nr: 00/00.00.2018),  în baza:

  • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
  • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Covasna decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2018, că proiectul Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, propus a fi realizat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre, nr. 20, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

 

Justificarea prezentei decizii:

 

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-   proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.b și 13.a

-  în urma anunţurilor publice afisate la sediul APM Covasna în data de 16.02.2018, pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 16.02.2017, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 21.02.2018, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului:

Se dorește construirea unei grădinițe cu program prelungit, în municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre, nr. 20. înaintea construirii grădiniței construcțiile existente trebuiesc demolate.

▪  situația existentă

    Terenul cu suprafața de 1349 mp (intabulat prin CF nr. 29600 Târgu Secuiesc) se află în intravilanul municipiului, str. Ady Endre nr. 20 și este rezultatul dezmembrării dintr-o parcelă, aparţinând liceului pedagogic Bod Péter. Terenul este împrejmuit printr-un gard de lemn, spre parcela liceului pedagogic, iar spre laturile către parcelele învecinate (la sud si la est) print-un gard de zidărie. Accesul pietonal şi auto se face de pe strada Apor Péter, trecând prin curtea liceului, pe latura nord-vestică a terenului

     Vecinătăți: 

     - spre nord, teren de sport - Liceul Bod Peter  

     - spre est:  Liceul Apor Peter

     - spre sud: terenuri private

     - spre vest: Liceul Bod Peter

     Pe terenul mai sus menționat se află trei construcții:

     - Casa Elevilor de 102 mp (în continuare corp A/C1), construcție din cărămidă, acoperiș cu șarpantă din țiglă/plăci ondulate din azbociment ?

     - Atelierul şi magazie de 98 mp (în continuare corp B/C2), construcție din cărămidă, acoperiș cu șarpantă din țiglă/plăci ondulate din azbociment

     - Depozitul subteran de combustibil lichid uşor de 54 mp (în continuare corp C/C3), se compune dintr-un Rezervor (V = 140 mc, cu dimensiunile interioare LxlxH = 6,75x5,25x4,20 m)  și Căminul stației de pompare (cu dimensiunile interioare LxlxH = 4,90x2,10x4,20 m), construite  din beton armat de 20 cm grosime, tencuite cu mortar de ciment hidroizolant, acoperite cu placă din beton armat, prevăzute fiecare cu gură de vizitare și scară de acces metalică, încastrate în pereții verticali ale acestora. Depozitul de combustibil este așezat pe o placă de beton de egalizare. Intre corpul depozitului și placa de egalizare se află un strat de hidoizolație tip 1c+2b   

      Se dorește demolarea celor trei construcții, pentru a permite construirea unei noi clădiri

      Demolarea (dezafectarea) depozitului de combustibil subteran va avea următoarele faze:

- Curățirea rezervorului de combustibil și a căminului stației de pompare, de combustibil, de apa contaminată cu produse petroliere, alte reziduuri petroliere, pănă la îndepărtarea totală a acestora, operațiune efectuată de către firme autorizate pentru efectuarea acestor operațiuni, cu dreptul de preluare și de transport a acestor deșeuri în vederea tratării, valorificării sau eliminării acestora

- Spargerea pereților si capacului depozitului, scoaterea din pământ a bucăților de beton armat potențial contaminate cu produse petroliere, urmând a fi preluate de către firme autotrizate pentru colectarea, transportul, tratarea/valorificarea sau eliminarea acestor deșeuri

-  Efectuarea analizelor din solul cavității create (pereții și fundul acestuia), pentru indicatorul THP (total hidrocarburi din petrol), de către un laborator acreditat

-  În cazul în care concetrația THP depășeste 500 mg/kg, care reprezintă pragul de intevenție pentru soluri cu tipuri de folosințe sensibile, conform Ord.MAPPM 756/2007 reactualizată, Anexa 1, Tabelul 2, excavarea solului contaminat se va continua până  când valoarea acestuia scade sub pragul de intervenție, fapt confirmat de analize repetate

-   Se vor scoate din pământ și conductele de transport combustibil. In prealabil acestea  vor fi golite si curățite,

-   Solul contaminat va fi transportatat de către o firmă autorizată la o stație de bioremediere (dacă va fi cazul)

-  Umplerea excavației cu material steril sau necontaminat, tasarea acestuia, acoperirea cu pământ fertil, unde se va crea spațiu verde

Bilanțul teritorial existent și propus după demolare:

    -   Suprafața terenului.....................................................1349,00 mp

    -   Aria construită existentă...............................................254,00 mp

    -   Aria desfasurată existentă............................................200,00 mp

    -   Aria construită propusă (după demolare)..........................0,00 mp

    -   Aria desfasurată propusă (după demolare).......................0,00 mp

    -   POT existent....................................................................18,82 %

    -   POT propus (după demolare).............................................0,00 %

    -   CUT existent.......................................................................0,1882

    -   CUT propus (după demolare)………………………………..0,00

▪  Situația propusă

După demolarea construcțiilor existente, se propune  construirea unei noi clădiri cu aria construită de 402 mp, adăpostind o grădiniță cu program prelungit. Soluția arhitecturală vizează construirea a trei volume „pavilionare”, cu regim de înălțime P+E, cu acoperiș șarpantă, care vor fi legate printr-un corp central, având regim de înălțime tot P+E, dar cu acoperiș terasă. Corpul central va fi cel de primire, prin care se face accesul în clădire, precum și amenajarea unui teren de joacă, spații verzi, alee, suprafațe pavate

 

Bilanțul territorial după realizarea construcției

    -   Suprafața terenului.....................................................1349 mp,    100 %

    -   Aria construită…………………………………………….402 mp,      30 %

    -   Aria construită desfășurată………………………………799 mp,     59 %

    -  Terasă deck………………………………………………….50 mp,       4 %

    -  Teren de joacă……………………………………………...141 mp,    10 %

    -  Scări, rampe…………………………………………………..30 mp       2 %

    -  Suprafață pavată……………………………………………123 mp        9 %

    -  Alee…………………………………………………………...354 mp      26 %

    -  POT max. admis………………………………………………………….35 %

    -  POT propus……………………………………………………………….29,78 %

    -  CUT max. admis……………………………………………………….0.60

    -  CUT propus…………………………………………………………….0,59

 

Caracteristicile proiectului:

 

a)  dimensiunea și concepția întregului proiect: proiect de dimensiune medie dar care poate să aibă efecte semnificative pentru solul și apa freatică din zonă, în cazul efectuării necorespunzătoare a lucrărilor de dezafectare a depozitului de combustibil subteran

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – în zonă pot fi efectuate și alte lucrări de construcții, modernizări, renovări la unitățile de învățământ din imediata vecinătate

c) utilizarea resurselor naturale, în special al solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcţie: nisip, pietriș, cherestea, etc.  

d)  Producţia de deşeuri

În timpul efectuării lucrărilor de demolare/dezafectare

- din demolarea corpurilor A/C1 și B/C2 rezultă următoarele tipuri de deșeuri (codificarea deșeurilor în conformitate cu HG 856/2002 (a). Semnul „*” semnifică deșeurile periculoase)

17 01 01 – beton, 17 01 02, 17 01 03 - cărămizi țigle şi materiale ceramice, 17 02 01 – lemn, 17 02 02 – sticlă, 17 02 03 - materiale plastice, 17 05 04 - pământ şi pietre, 17 04 05 - fier şi oţel, 17 04 11 – cabluri, 17 06 05* - materiale de construcţie cu conţinut de azbest (dacă este cazul), 17 06 04 - materiale izolante, 17 08 02 - materiale de construcţie pe bază de gips, 17 09 04 - amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări

- din demolarea (dezafectarea) depozitului subteran de combustibil lichid – corpul C/C3

17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase, 17 06 03* - alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase, 17 04 05 - fier şi oţel, 17 05 03* - pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase, 17 05 04 - pământ şi pietre

În timpul efectuării lucrărilor de construire

17 01 01 – beton, 17 01 02, 17 01 03 - cărămizi țigle şi materiale ceramice, 17 02 01 – lemn, 17 02 02 – sticlă, 17 02 03 - materiale plastice, 17 05 04 - pământ şi pietre, 17 04 05 - fier şi oţel, 17 04 11 – cabluri, 17 06 04 - materiale izolante, 17 08 02 - materiale de construcţie pe bază de gips, 17 09 04 - amestecuri de deşeuri de la construcţii

În timpul exploatării

20 01 10 – îmbrăcăminte; 20 01 11 – textile; 20 03 01- deşeuri municipale amestecate. Deşeuri municipale amestecate rezultă și în timpul lucrărilor de demolare/dezafectare

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor rezultate din demolări şi a componentelor necesare execuţiei, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: poluare fonică specifică unităților de învățământ preșcolar

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de  schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: - Demolarea depozitului subteran reprezintă un risc de poluare a solului și a apelor freatice în cazul nerespectării legislației și normativelor de mediu în vigoare, respectiv a condițiilor de realizare a proiectului din prezenta Decizie. Se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor  de exploatare corectă a utilajelor. Proiectul nu prezintă un risc din punct de vedere a schimbărilor climatice

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): Contaminarea apelor freatice (cu reziduuri petroliere) prezintă un risc în cazul în care se folosesc fântâni sepate din apropiere. Poluarea solului prezintă un risc pentru populație dacă aceasta este contaminat peste limita admisă de Ord.MAPPM 756/2007 (caz în care concentrația THP depășeste 500 mg/kg, care reprezintă pragul de intevenție pentru soluri cu tipuri de folosințe sensibile)

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenul se află in intravilanul municipiului Tg. Secuiesc, este propietate public a acestuia, cu funcțiuni de locuințe individuale, dotări comerciale și de învățământsituat în zona de protecție a zonei de monument istoric, și a unei clădiri monument istoric. Folosință actuală curți construcții. Conform PUG aprobat se pot executa construcții pentru învățămănt cu regim de înălțime P, P+1E, sau P+M

 b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Sunt cele caracteristice zonelor intravilane cu destinația zonelor de locuit, comerciale și de învățământ, cu spații verzi

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) rezervaţii şi parcuri naturale – nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele

  membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: zonă intravilana a municipiului Tg. Secuiesc

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: zonă

  cu monument istoric

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

    Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și   

  dimensiunea populației care poate fi afectată): posibilitate limitată de extindere a impactului,

  pupulație redusă de a fi afectatăr

  (b) natura impactului; posibilitatea poluarea  solului și a apelor freatice cu reziduuri petroliere

  numai pe timpul dezafectării depozitului de combustibil

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: poluare cu reziduuri petroliere, câteva mc

  e) probabilitatea impactului – numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: frecvență unică,

  numai în timpul dezafectării depozitului de combustibil. Poluarea poate fi eliminat prin 

  îndepărtarea solului contaminatat

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului. Poluarea poate fi eliminat prin

  îndepărtarea solului contaminatat

 

  II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile  OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; Ord.MAPPM 756/2007 (actualizată) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului; HG 1175/2007 (ADR) pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania; HG 188/2002 (actualizată) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; HG 1175/2007 (ADR), pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport; SR 10009-2017 privind limitele admisibile a nivelului de zgomot; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

   Lucrările de curățire a depozitului de combustibil precum și transportul deșeurilor periculoase vor fi efectuate exclusiv de firme autorizate.

   Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate selectiv şi vor fi preluate pentru tratare/valorificare/ eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură

2. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) a legislaţiei si normativelor în domeniul situaţiilor de urgenţă (Legea 307/2006, Ord.ANRE 118/2013 şi altele) precum şi înştiinţarea ITM Covasna, respectiv ISU Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

3. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ord.MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

4. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

5. respectarea prevederilor Legii nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

6. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

7. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

8. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

9. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii, respectiv la terminarea lucrărilor

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize,  

Acorduri, Autorizaţii                                                                                Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                          Ing. BORBÁTH József