Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 10 din 07.03.2018

  

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de JUDEȚUL COVASNA, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 4, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1038/21.02.2018, (electronic în SIM cu nr: 31/21.02.2018),  în baza:

  • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
  • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Covasna decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2018, că proiectul ”Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe”, propus a fi realizat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 1, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

 

Justificarea prezentei decizii:

 

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-   proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b). coroborat cu pct. 10 e). și pct. 13 a).

-  în urma anunţurilor publice afisate la sediul APM Covasna în data de 23.02.2018, pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 23.02.2017, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 28.02.2018, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

 

Descrierea proiectului:

Proiectul are ca scop extinderea Unității de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență ”Fogolyan Kristof” și asigurarea accesului ușor la aceasta, respectiv a locurilor de staționare necesare ambulanțelor.

▪Situația existentă

Terenul cu o suprafață totală de 45971 mp identificat prin CF nr. 39293, nr. cad. 39293 se află în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 1, proprietar Județul Covasna, cu drept de administrare Spitalul Județean ”Dr. Fogolyan Kristof”.

Vecinătăți: 

- Nord – str. Spitalului

- Sud – Tipografia Deico, blocuri de locuit

- Est – Incubator de afaceri

- Vest – str. Stadionului

Bilanțul teritorial – existent:

Suprafață totală                                             45971,0 mp, din care:

Suprafață construită existentă: Sc ex =           7612,00 mp

Suprafața accese : Sa =                                 ~8500,0  mp

Suprafață spații verzi, grădină =            ~ 29859,0 mp

În prezent Serviciul de Primire Urgențe a Spitalului Județean își desfășoară activitatea în demisolul clădirii Spitalului de Policlinică. Suprafața și încăperile actuale nu asigură spațiile funcționale prevăzute și necesare conform prevederilor Ordinului nr. 1706/02.10.2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor.

Caracteristicile principale ale corpului existent UPU (demisol) sunt:

Nr. blocuri operator: 1 paturi

Nr. spații cu consultații specifice: 2 (pediatrie și ginecologie)

Aria construită = 364,73 mp, Aria utilă = 297,46 mp;

Regim înălțime P (DS+P+5E), din care spații aferente UPU nivelul demisol.

Clădirea fiind construită în anii ’80, datorită consolidării, modernizării recente se află în stare foarte bună, nu sunt semne de tasări, deformații sau alte deteriorări.

▪ Situația propusă

Proiectul prevede extinderea UPU existent cu un nou corp de clădire, prin care se asigură spațiile funcționale necesare. Secțiile UPU trebuie organizate astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilirea și aplicarea tratamentului de urgență pacienților sosiți cu ambulanțele sau cu mijloacele proprii de transport. Prin realizarea proiectului se va asigura accesul ușor la noul corp de clădire atât pentru personalul propriu, ambulanțe/ambulanțe SMURD, cât și pentru pacienții care se prezintă singuri la spital.

Caracteristicile principale ale corpului nou propus (corp extindere):

Tip construcție – in situ –beton armat. Regim înălțime: P. Acoperiș tip terasă cu învelitoare din membrană bituminoasă.

Nr. paturi evaluare, tratament imediat: 6 paturi

Nr. paturi resuscitare: 2 paturi

Nr. paturi tratament urgențe minore: 2 paturi

Aria construită desfășurată = 685,38 mp, Aria desfășurată = 685,38 mp, Aria utilă = 593,05 mp.

POT existent = 16,55%; POT propus = 18,04%

CUT existent = 0,5383; CUT propus = 0,5532.

Prin arhitectura clădirii nou propuse se va rezolva racordarea celor două corpuri de clădire (existente și nou propuse) pentru a facilita transportul pacienților în cadrul UPU, respectiv transferul la alte secții ale spitalului, exclusive în interiorul clădirilor cuplate între ele.

Corpul nou proiectat va fi legat de clădirea existentă cu un coridor și un gol de ușă realizat prin peretele de închidere exterioară din zidărie de cărămidă lângă ușa existentă, pe ambele laturi pe o lățime de 85 cm. Se va executa o rampă din beton armat între corpul existent și corpul nou.

Se propune schimbarea destinației a două încăperi și împărțirea lor prin înzidirea câte unui zid de compartimentare, pentru a asigura spații de așteptare pentru încăperile de consultații specifice.

Intrări și căi de acces propuse:

Intrare nr. 1 – acces pentru ambulanțe, dotat cu ușă dublă luminator pe ambele laturi, mechanism de deschidere prin fotocelulă;

Intrare nr. 2 – acces decontaminare, ușă cu deschidere spre exterior;

Intrare nr. 3 – acces aparținători, ușă cu deschidere spre exterior;

Intarare nr. 4 – cale evacuare pentru corp existent și propus UPU, deschidere spre exterior;

Intarare nr. 5 – acces CTA existent afferent bloc operator.

Intrările 1-4 constituie și căi de evacuare în caz de incendiu.

Accesul persoanelor cu dizabilități va fi asigurată prin rampe special amenajate și facilități în interior (balustrăzi pe pereți, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități).

 

 

Asigurarea utilităților:

Alimentare cu apă – construcția se racordează la rețeaua de alimentare cu apă existentă din incinta imobilului.

Evacuarea apelor uzate – în reţeaua de canalizare din incinta spitalului.

Asigurarea încălzirii/incălzirea se va face prin cuplarea instalațiilor de încălzire proiectate la deja existente.

Parcări, alei și platforme carosabile:

Traseul proiectat va face legătura între intrarea principală la complexul spitalicesc, secție U.P.U și spațiu de parcare ambulanțe, totodată se asigură sensul unic de circulație pe căile de acces propuse și este facilitat plecarea în intervenție a ambulanțelor, întrucât căile de acces proiectate și cele existente formează “sens giratoriu” în jurul parcului central.

Drumul de acces proiectat pentru trafic greu, (ambulanțe, autoutilitare de mare tonaj – încărcare stație oxigen, aprovizionare materiale medicale, etc.), în suprafață de 760 mp, va fi asfaltat și prevăzut cu marcaje corespunzătoare. Calea de acces în fața corpului de clădire propus prin extindere va avea două benzi de circulație, care permite staționarea simultană a 6-8 ambulanțe în același timp, dintre care 2 locuri de staționare acoperite. Sistemul rutier va fi format din: fundație din balast amestec optim cu grosimea de 30 cm, strat de balast stabilizat cu grosimea de 20 cm, reprofilare cu piatră spartă 10 cm, uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA 16.

Se vor realiza trotuare şi trotuare de gardă în suprafaţă totală de 160,0 mp, din dale de beton, amplasate pe strat suport din beton și pat nisip de 10 cm grosime.

Lucrări de peisagistică:

Se propune tăierea de către alpinişti a 23 copaci coniferi, pentru a asigura amplasamentul liber a corpului de construcţie propusă, inclusiv alea acces şi trotuare. Proiectul prevede și plantarea de copaci noi în același cantitate cu numărul copacilor propuse spre tăiere în incinta spitalului.

În plus se prevede amenajarea unei spații verzi decorative de către horticultori specializați, care cuprinde pregătire teren, plantare copaci ornamentali, arbori și arbuști ornamentali, flori perene.

 

Caracteristicile proiectului:

 

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiectul de dimensiune medie, care prin implementarea lui va asigura o unitate de urgență compactă, autonomă, cu funcționalitate integrală (investigații, diagnostic și tratament) în cadrul Spitalului Județean. Totodată prin investițiile propuse vor fi îndeplinite cerințele fluxului medical și prevederile legislative din domeniu. Proiectul s-a elaborat în conformitate cu cerințele programului P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 – Operațiunea B -Unități de primire urgențe în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – prezentul proiect este conform Planului Strategic de Dezvoltare a Spitalului Județean. În incinta acestuia au fost executate și sunt în continuare prevăzute proiecte pentru reabilitare și modernizare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: pentru construcția clădirii propuse, cu regim de înălțime P, se vor utiliza diferite materiale de construcții: beton, cărămidă, lemn, elemente metalice, elemente prefabricate, tâmplărie PVC pentru uși și ferestre termopan, pentru construcția drumului de acces și a trotuarelor va fi folosit nisip, piatră spartă, beton asfalt, dale din beton.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deșeuri rezultate din lucrările de construcție și dezafectare, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier vor fi depozitate selectiv, pe sortimente şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- deșeuri rezultate în faza de funcționare: deșeurile periculoase rezultate din activitatea spitalicească/medicală se colectează în saci, cutii din PP și de carton, în conformitate cu prevederile OMS 1226/2012 și vor fi predate către firme specializate și autorizate în acest sens, deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și preluate de firma de salubrizare a municipiului.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: eventual poluare fonică de la circulația ambulanțelor și de la alte mijloace care deservesc spitalul.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor. Lucrările de termoizolație ale corpului UPU propus prin extindere s-a întocmit în conformitate cu Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020 elaborat de Ministerul Mediului și Pădurilor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): realizarea investiției va contribui la asigurarea unor servicii medicale mai eficiente și moderne, în acest sens va avea numai efecte benefice asupra sănătății populației. Proiectul nu prezintă risc pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenul se află în intravilanul municipiului Sf. Gheorghe, este propietate publică a Județului Covasna, drept de administrare Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe. Regimul economic este zonă de instituții publice și servicii, folosință actuală spital și policlinică.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Zonă antropizată, cu caracter urban. Proiectul prevede plantarea de copaci noi, în locul celor care vor trebui tăiate pentru a asigura amplasamentul liber pentru construcția propusă și amenajarea de unei spații verzi decorative.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: incinta spitalului se situează în intravilanul municipiului Sf. Gheorghe, în vecinătatea amplasamentului se află blocuri de locuit. Proiectul prevede plantarea de copaci noi și amenajarea de unei spații verzi decorative.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: în incinta spitalului se află ”Clădirea fostului spital și morgă”, conf. Lista Monumentelor Istorice propuse spre clasare, M1, poz. 84 conf. HCJ 13/2001.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus ca spațiu și timp, numai pe perioada execuției proiectului.

  (b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție, datorată dezafectării aleilor existente și a lucrărilor de construcție.

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției, impactul se limitează în mare parte la incinta spitalului;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: frecvență unică, pe perioada realizării investiței, se prevede aducerea amplasamentului la starea inițială.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se integrează în Planul de Management al Spitalului Județean, si contribuie la modernizarea și reabilitarea acestuia.

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

 

  II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; HG 188/2002 (actualizată) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; HG 1175/2007 (ADR), pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport; SR 10009-2017 privind limitele admisibile a nivelului de zgomot; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

2. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 43/06.02.2018 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

3. în cadrul ședinței CAT - APM Covasna, din data de 02.03.2018 s-a solicitat titularului depunerea documentației la Direcția de Sănătate Publică Covasna;

4. Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate selectiv şi vor fi preluate pentru tratare/valorificare/ eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură

5. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) a legislaţiei si normativelor în domeniul situaţiilor de urgenţă (Legea 307/2006, Ord.ANRE 118/2013 şi altele) precum şi înştiinţarea ITM Covasna, respectiv ISU Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

6. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ord.MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

 

7. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

8. respectarea Legii nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor;.

9. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

10. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

11. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

12. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii, respectiv la terminarea lucrărilor

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize,

Acorduri, Autorizaţii                                                                             Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                   ecol. Balazsi Beata