Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 18 din 12.04.2018

  

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC KLINHOL SRL, cu sediul în mun. Tg. Secuiesc, str. Curtea 52, nr. 15, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1672/22.03.2018, în baza:

  1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
  2. Hotărârii Guvernului 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
  3. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
  4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului - APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.04.2018, că proiectul ”Construire spălătorie auto și branșamente edilitare aferente”, propus a fi realizat în mun. Tg. Secuiesc, str. Gării, nr. 49A, judeţul Covasna, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 

Justificarea prezentei decizii:

 

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10 a).;

- b). în urma anunţurilor publice afisate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 27.03.2018, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 30.03.2018, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- c). prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului:

Proiectul propune înființarea unui spălătorii auto cu 4 poziții, în conformitate cu normele în vigoare, pe un teren închiriat cu o suprafață totală de 1000 mp.

Terenul vizat de proiect este situat în intravilanul municipiului Tg. Secuiesc, cu destinația zonă cu funcțiuni industriale, folosință actuală parc industrial, fiind liber de construcții.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

Nord – Est – parc industrial

Nord – Vest – SC. OREX SRL.

Sud – Est – drum

Sud – Vest – drum.

Suprafaţa totală a parcului industrial este de 72809 mp (împrejmuit), identificat prin CF. Nr. 25546 Tg. Secuiesc, din care prin contract de superficie nr. 10877/23.02.2018 SC. KLINHOL SRL. închiriază 1000mp.

Se propune construirea unei spălătorii auto, cu regim de înălțime parter, care se va materializa sub forma unei platforme betonate continue cu 5 poziții (piste), pozițiile laterale (2 poziții) vor fi deschise, restul pozițiilor vor fi acoperite de o copertină metalică cu învelitoare de policarbonat, care va fi susținut de o structură metalică ușoară. Pistele de spălare vor fi betonate și prevăzute cu o pantă de scurgere de 2,5%.

Pe poziția din mijloc se va amenaja un spațiu tehnic, magazin și WC pentru clienți, cu pereți exteriori din panouri sandwich. Capacitatea de spălare a investiției va fi de aproximativ 30-40 de mașini/zi.

Bilanțul teritorial propus:

Suprafaţa construită (clădiri, accese) = 139,72 mp,

Suprafață accese = 490 mp.

Suprafaţa spaţii verzi, grădină = 70 mp;

Nr. locuri de parcare pt. clienți în așteptare: 8 locuri.

Procentul de ocupare al terenului – POT = 14.00%

Coeficientul de utilizare al terenului – CUT = 0.140.

Accesul autovehiculelor se va face din drumul de acces de pe latura sud-estică a amplasamentului studiat, urmând marcajele pentru a parcurge programul de curățat, care se va desfășura sub formă de self-service. Ieșire se va face separat de intrare, de pe drumul pe latura nord-vestică.

Asigurarea utilităților:

Alimentarea cu apă se va asigura prin branșament la rețeaua existentă de alimentare cu apă din incinta parcului industrial. Necesarul de apă va fi de 0,847 l/s (3,04 mc/h). Apa se va folosi în scopuri igienico-sanitare și tehnologice (spălarea autovehiculelor).

Canalizarea se va asigura prin racordare la rețeaua de canalizare existentă în incintă. În etapa de funcționare investiția va genera ape uzate menajere și ape uzate tehnologice. Apele uzate tehnologice de la spălătorie vor fi trecute printr-un sistem de preepurare, înainte să fie deversate în rețeaua de canalizare orășenească. Sistemul de preepurare va fi compus din: 4 decantoare (deznisipatoare) realizate din beton armat și separator de hidrocarburi cu filtru coalestent.

Apele pluviale se colectează cu ajutorul jgheaburilor și burlanelor și sunt conduse către spațiile verzi din incintă.

Spălătoria va fi racordat la rețeaua de energie electrică din zonă.

Încălzirea se va asigura prin sisteme electrice. Funcționarea încălzirii va fi necesară doar periodic.

 

1.Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: Oportunitatea investiției este argumentată prin Certificatul de Urbanism nr. 029/01.03.2018 și presupune construirea a unei clădiri cu destinația de spălătorie auto cu 4 locuri, pentru a deservi necesitățile populației din zonă în acest sens.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – Amplasamentul se află în incinta parcului industrial al mun. Tg. Secuiesc, astfel se incadrează în specificul zonei. Pe o rază de 50 m nu sunt clădiri învecinate, față de clădirea propusă.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: nisip, pietriș, piatră spartă, lemne pt. cofraje, beton.

În faza de funcționare apa necesară procesului tehnologic (spălarea autovehiculelor) se va asigura prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă a mun. Tg. Secuiesc.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deșeurile rezultate din lucrările de construcție, deşeurile menajere produse de personalul care lucrează pe şantier vor fi depozitate selectiv, pe sortimente şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- în perioada de funcționare se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor: menajere, plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, nămol din decantoare. Toate tipurile de deșeuri vor fi predate către firme specializate și autorizate în vederea eliminării/reciclării/valorificării acestora.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: zgomot de la funcționarea obiectivului - spălarea și circulația autovehiculelor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): proiectul nu prezintă nici un risc pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenul se află în intravilanul municipiului Tg. Secuiesc, zonă cu funcțiuni industrial, folosință actuală parc industrial. Imobilul este proprietatea public a municipiului Tg. Secuiesc, pentru suprafața de 1000 mp SC Klinhol SRL are încheiat contract de superficie.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Amplasamentul se situează în zonă antropizată, parcul industrial al mun. Tg. Secuiesc.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: investiția se va realiza în intravilanul localității Tg. Secuiesc, dar în zona industrial a orașului.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus ca spațiu și timp, numai pe perioada execuției proiectului.

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție și în perioada de funcționare.

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: frecvență unică, pe perioada realizării investiței. Refacerea amplasamentului după construire se va realiza conform proiectului tehnic de execuție, iar suprafețele de teren rămase libere se vor amenaja și întreține ca spații verzi.

  g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul.

  h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

 

  II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; HG 188/2002 (actualizată) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; HG 1175/2007 (ADR), pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport; SR 10009-2017 privind limitele admisibile a nivelului de zgomot; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

2. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 029/01.03.2018 emis de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

3. în cadrul ședinței CAT - APM Covasna, din data de 05.04.2018 s-a solicitat titularului depunerea documentației la Sistemul de Gospodărire a Apelor Române – SGA Covasna și la Direcția de Sănătate Publică Covasna în vederea obținerii avizului/notificării;

4. Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate selectiv şi vor fi preluate pentru tratare/valorificare/ eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură.

5. respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr.188/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6 titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) a legislaţiei si normativelor în domeniul situaţiilor de urgenţă (Legea 307/2006, Ord.ANRE 118/2013 şi altele) precum şi înştiinţarea ITM Covasna, respectiv ISU Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

7. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ord.MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

8. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

9. respectarea Legii nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor;.

10. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

13. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii, respectiv la terminarea lucrărilor.

14. Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţie de mediu, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize,

Acorduri, Autorizaţii                                                                                            Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                      ecol. Balazsi Beata