Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DIN 11.05.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORGANIZAŢIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Energiei, f.n., judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 2463/26.04.2018,  în baza:

 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
 2. Hotărârii Guvernului nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 3. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 4. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
 5. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.05.2018 că proiectul “Modernizarea şi retehnologizarea reţelei de irigaţii deţinute de O.U.A.I. Sfântu Gheorghe, plot 986 ha, judeţul Covasna -  etapa II propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, comunei Reci și comunei Ozun, extravilan, judeţul Covasna nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului

   

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 1. litera c), corelat cu punctul 13 litera a);
 2. în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 02.05.2018; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Observatorul de Covasna din data de 08.05.2018; anunţ APM Covasna privind etapa de încadrare și proiectul deciziei afişat de pagina proprie de internet în data de 11.05.2018; anunţul titularului privind decizia etapei de încadrare publicat în Observatorul de Covasna din ...2018), nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 3. Proces-verbal ședință CAT nr. 16/11.05.2018;
 4. Avizul de gospodărire a apelor emis de SGA Covasna;
 5. Lista de control EIA întocmit conform Ord. M.A.P.M. nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 6. prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Justificarea necesităţii proiectului:

 • stația de pompare existentă nu satisface cerințele pentru o normă de udare 500 mc/zi, cu timpul de revenire 9 zile;
 • conductele de presiune prezintă avarii și nu are capacitatea de transport solicitată;
 • antenele și instalațiile hidraulice sunt într-o stare de degradare avansată, având o vechime de peste 27 ani;  
 • pierderile de apă pe conducte sunt cu mult peste limitele admisibile, ajungâd la cca. 50%.

Proiectul propune următoarele investiții, lucrări:

 • schimbarea conductelor de presiune din azbociment cu conducte din polietilena tip PE 100 PN8 SDR 21 în lungime totală de L=1097 m.
 

Lungimi de diametre

Nod

PE DN 400

PE DN 350

4-4'

480

 

4'-5

 

617

Total

 1. m
 
 • se propun a se executa antene noi în lungime totală de L=8552 m, din care:

Nr. crt.

ANTENE

Lungimi pe diameter [m]

NR. HIDRANT

DN 315

DN 250

DN 225

DN 200

DN 180

DN 160

Total

1

A2

 

 

 

 

 

675

675

10

2

A3

 

 

 

 

 

461

461

7

3

A2'

 

 

 

 

 

360

360

5

4

A3'

 

 

 

 

 

684

684

10

5

A4

 

396

288

360

360

360

1764

25

6

A5

396

432

432

432

432

216

2340

33

7

A5'

396

432

432

432

360

216

2268

32

Total

792

1260

1152

1224

1152

2972

8552

122

Traseul antenelor noi s-au prevăzut la marginea drumurilor de exploatoare agricole existente pentru o exploatoare mai uşoară şi acces uşor la armăturile de secţionare şi aerisire. Titularul proiectului a obținut dreptul de folosinșă asupra drumurilor agricole de exploatare (Contract de comodat nr. 3440/25.08.2017 încheiat cu Primăria Reci, Hotărârea Consiliului Local Reci nr. 47/2017, Contract de comodat nr. 8888/01.09.2017 încheiat cu UAT Ozun, Hotărârea Consiliului Local Ozun nr. 80/2017).

Pe fiecare antenă se va monta o vană de secţionare, tip sertar, montat subteran şi o vană de dezaerisire şi aerisire automată, aceasta din urmă asigurând şi atenuarea loviturilor de berbec şi evitarea depresiunilor în conducte. La capătul antenelor conductele se vor ancora în masive de ancoraj. Supapele automate de dezaerisire şi aerisire se va racorda la conductele de polietilenă, PVC sau azbociment prin intermediul unui colier de branşare din fontă cu ieşire cu flansă de Dn50mm. 

În cadrul investiţiei nu sunt necesare traversă de cursuri de apă.

 • vane şi hidranţi

Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, Dn 250 mm             1 buc

Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, Dn 300 mm             2 buc

Supapă automată de aerisire, dezaerisire cu flanşă                         3 buc

Vană hidrant irigaţii Dn 100 mm                                                        122 buc

 • subtraversări

Subtraversarea drumului naţional DN13E în 3 locaţii:

 • KM 33+850  prin foraj dirijat Tub PE100, Dn 200 mm, în tub de protecţie OL 324x8 mm   L=  9 m
 • KM 34+354  prin foraj dirijat Tub PE100, Dn 225 mm, în tub de protecţie OL 377x10 mm L=  9 m
 • KM 34+868  prin foraj dirijat Tub PE100, Dn 225 mm, în tub de protecţie OL 377x10 mm L=10 m

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului la adancimea minima de 1,50 m, intre cota imbracamintei in ax drum si generatoarea tubului de protectie, conform normativelor în vigoare.

Necesarul de apă este asigurat din râul Olt prin stația de pompare de bază din satul Ghidfalău din administrația ANIF Covasna. Suprafața deservită în urma modernizării rămâne neschimbată.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul”;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resurse de apă din râul Olt;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de azbociment, deşeuri de PE, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Deşeurile de azbociment (conducte vechi înlocuite) vor fi gestionate conform HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, astfel încât să nu reprezinte o sursă de poluare a mediului.

- în faza de funcţionare se vor genera deşeuri de la reparaţii/revizii accidentale: deşeuri de azbociment, deşeuri de PE, deşeuri metalice. Conform HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţa al acestora.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: demontarea, depozitarea temporară a conductelor de azbociment deteriorate se va face respectând HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) astfel încât să nu reprezinte o sursa de poluare a mediului;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- doar în cazul unor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de utilajele și mijloacele de transport folosite în timpul execuției;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): - nu este cazul, nu sunt zone locuite în apropiere, teren extravilan;

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenuri agricole și drumuri de exploatare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: - proiectul utilizează apă captată din râul Olt pentru irigaţii;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul.

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

  b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție;

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi în timpul execuției lucrărilor;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

 

    II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 11.05.2018 s-a stabilit că proiectul nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă, fiind reglementat pe linie de gospodărie a apelor decătre SGA Covasna. 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Gestionarea deşeurilor de azbociment (conducte vechi înlocuite) conform prevederile HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 7. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 8. După terminarea lucrărilor de execuție terenul ocupat temporar va fi redat destinației inițiale;
 9. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 10. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 11. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 12. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 538/13.102.017 eliberat de Consiliul Judetean Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 13. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 14. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Înainte de punerea în funcțiune a investiției titularul proiectului are obligaţia de a solicita revizuirea autorizaţiei de mediu conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                   Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                    Ing. Farkas János