Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Proiect Decizia etapei de încadrare din 11.05.2018

 

Ca urmare a notificării adresate de S.C. COMPACT S.R.L., CUI 14004410 cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 26-28, judeţul Covasna, privind ”ELABORARE P.U.Z. – MODIFICARE PARȚIALĂ U.T.R. 31 B-DUL GENERAL GRIGORE BĂLAN” propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. General Grigore Bălan, FN, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 2536/02.05.2018, în baza:

  • Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
  • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
  • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  • Ord. 1052/2014 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 11.05.2018 desfăşurat la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 16/11.05.2018);

- Avizul de oportunitate nr. 6 din 26.10.2017 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;

- că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor naturale protejate;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

P.U.Z. – MODIFICARE PARȚIALĂ U.T.R. 31 B-DUL GENERAL GRIGORE BĂLAN”, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. General Grigore Bălan, FN, judeţul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se propune refuncționalizarea zonei din zona functionala pentru constructii administrative si financiar bancare, respectiv din zona functionala pentru bloc de  locuinte si spații comerciale, în zonă mixtă - turism, servicii, comerț și apartamente de închiriat - sistem hotelier. Terenul se afla in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, în partea de nord-vest în apropierea zonei centrale, Unitatea Teritoriala de Referinta nr. 31, carte funciara nr. 23322 în suprafata de 1.862mp și nr.  28116 în suprafata de 550mp.

Această zonă funcțională mixtă va cuprinde:

-  loturi construibile de  cca. 500-1.800 mp, pentru realizarea de spatii pentru turism, servicii, comert si apartamente de inchiriat - sistem hotelier, cu functiunile complementare (spatii de depozitare, birouri, anexe sociale aferente, zone tehnice, etc.);

-  parcaje in conformitate cu prevederile H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul General de Urbanism;

-  semnalistica de reclama: turn publicitar, panouri publicitare, steaguri , etc.;

-  alei carosabile si pietonale de incintă;

-  străzi si alei carosabile modernizate pentru accesibilitatea zonei functionale;

-  perdele verzi și spatii verzi amenajate urban, plantatii de aliniament;

-  spatii verzi de agrementare a zonei;

- retele tehnico-edilitare aferente (alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentare cu gaz metan, energie electrica si telefonizare).

Bilantul teritorial al zonei se prezinta astfel :

 

EXISTENT

PROPUS

Suprafata de teren aferenta zonei studiate

7.300,00 mp

 

7300,00 mp

 

Suprafata de teren aferent P.U.Z.

2.412,00 mp

 

2.412,00 mp

 

Suprafata zona locuinte joase si functiuni complementare

165,87 mp

 

165,87 mp

 

Suprafata zona pentru insitutii publice si servicii existenta – ZISa constructii administrative si financiar bancare

2.038,85 mp

 

2.038,85 mp

 

Suprafata zona pentru insitutii publice si servicii existenta – ZISt constructii pentru turism

239,67 mp

 

239,67 mp

 

Sprafata zona industrie

61,72 mp

 

61,72 mp

 

Zona locuinte si servicii exsitenta conform P.U.Z. “Bloc de locuinte si spatii comerciale”, proiect nr. 6/2015, intocmit de S.C. “Proinvest” S.R.L., aprobat cu HCL nr. 130 din 26 mai 2016

550,00 mp

 

-

 

Suprafata drumuri de deservire publica, parcaje, garaje

3.620,15 mp

 

3.620,15mp

 

Suprafata zona functionala mixta – turism, servicii, comert si apartamente de inchiriat sistem hotelier “TCS” , UTR nr.31/A

-

 

2.412,00 mp

100 %

Suprafata estimata aferenta drumuri, platforme, parcaje de incinta

-

 

361,80 mp

15 %

Suprafete de spatii verzi minime

-

 

603,00 mp

25 %

Suprafata construita maxima

-

 

1.447,20 mp

60 %

Suprafata desfasurata maxima

-

 

5.788,80 mp

 

Procent global de ocupare a terenului – POT existent:

- zona functionala administrativa si financiar bancara ZISa

- zona functionala bloc de locuinte si spatii comerciale

 

70 %

50 %

 

 

-

-

 

Procent global de ocupare a terenului – POT propus:

- zona functionala mixta – turism, servicii, comert si aprtamente de inchiriat sistem hotelier

 

-

 

 

60 %

 

Coeficient global de utilizare a terenului – CUT existent:

- zona functionala administrativa si financiar bancara ZISa

- zona functionala bloc de locuinte si spatii comerciale

 

2,8

1,44

 

 

-

-

 

Coeficient global de utilizare a terenului – CUT propus:

- zona functionala mixta – turism, servicii, comert si apartamente de inchiriat sistem hotelier

 

-

 

 

2,4

 

 

Alimentarea cu apă: în zona exista conducte publice de distributie apa potabila, cu diametre de  200mm, 100mm și 63mm. Terenurile care fac obiectul prezentului P.U.Z., respectiv constructiile existente pe acestea au bransament de apa potabila, din caminul de vane si apometre amplasat la estul amplasamentului.

Canalizare menajera si pluviala: în zonă există retele de canalizare menajera cu diametru de 300mm pe Bulevardul General Grigore Balan, respectiv de 200mm pe strada Mikes Kelemen. Terenurile care fac obiectul prezentului P.U.Z., respectiv constructiile existente pe acestea sunt racordate la canalizarea menajera.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Se propune refunctionalizarea zonei din zona functionala pentru constructii administrative si financiar bancare (conform Planului Urbanistic General aprobat al Municipiului Sfantu Gheorghe), respectiv din zona functionala pentru bloc de locuinte si spații comerciale (conform Planului Urbanistic Zonal “Bloc de Locuinte si spatii comerciale”), în zona mixta - turism, servicii, comert si apartamente de inchiriat - sistem hotelier.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Planul urbanistic prevede spaţii verzi amenajate;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: nu este cazul;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul, planul nu prevede activități industriale cu risc pentru sănătatea umană și pentru mediu;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Impactul este local, nesemnificativ pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare şi funcţionare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul.

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 553/15.12.2017, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- conform Procesului-verbal nr. 16/11.05.2018 al ședinței CSC, titularul planului are obligația de a solicita și de a obține la faza DTAC act de reglementare din partea Inspectoratului pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna pentru refuncționalizarea clădirii P+3 existente pe amplasament;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularilor planului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna din datele de 27.04.2018 şi 02.05.2018;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de 11.05.2018;

 

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                               Întocmit,

     Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                           Ing. Farkas János