Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 11.06.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GYONGYOSI ATTILA-GYOZO ȘI COPROPRIETARII cu sediul/domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Puskas Tivadar, nr. 64, bl. 33, sc. A, et. 1, ap. 1, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 2741/09.05.2018, în baza

 • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2018, că proiectul “Construire hală industrială propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 60/A, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, litera a);

- anunt public afișat de titular în ziarul Observatorul de Covasna din data de 08.06.2018 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 10.05.2018 privind solicitarea acordului de mediu;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

- prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului:

– proiect de dimensiuni medii, care prevede construirea unei hale industriale ce va cuprinde două ateliere mecanice și anexele necesare acesteie. Construcția proiectată va fi în formă de ”U”, cu regim de înălțime P+E parțial.

Parcela înscrisă în CF nr. 30771, Sf. Gheorghe cu nr. Cad. 30771 are 1171 mp, fiind în proprietatea solicitantului și a coproprietarilor.

Momentan terenul este liber de construcții și este parțial împrejmuit cu un gard de sârmă.

Vecinătăți:

 • N – teren private privată
 • S – teren private privată
 • E – teren private privată
 • V -  str. Lunca Oltului/DN12.

Accesul autoturismelor se va realiza pe partea nord-vestică a parcelri cu locuri de parcare pentru clienți și angajați.

Hala va avea o structură metalică compusă din stâlpi și grinzi metalici. Cele două ateliere vor fi separate cu zidărie de cărămidă.

Indici de ocupare teren: POT propus = 40,00%, CUT propus = 0,506.

Asigurare utilități:

Alimentare cu apă: se va realiza printr-un racord (branșament) de apă nou propus ce se va racorda la rețeaua de distribuție apă din dreptul imobilului de pe str. Lunca Oltului. La limita de proprietate se va prevedea un cămin de apometru din care se alimentează cele două zone ale clădirii.

Canalizare menajeră: apele uzate menajere vor fi colectate și deversate în rețeaua de canalizare menjeră existentă în dreptul clădirii de pe strada Lunca Oltului.

Canalizare pluvială: colectarea apelor pluviale de pe platforma incintei vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi deversate în pârâu.

Încălzirea încăperilor se va realiza cu centrale termice proprii pentru ambele încăperi, cu funcționare pe combustibil solid, cu o putere termică de minim 50 kW /bucată.

Alimentarea cu energie electrică: se va realiza printr-un branșament electric racordat la rețeaua de joasă tensiune din zonă.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: proiect de dimensiune medie, care prin implementarea lui asigură dezvolatarea zonei.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: nisip, piatră spartă, balast, etc.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: în faza de execuţie se vor utiliza diferite materiale de construcţie (deșeuri de material plastic, fier și oțel, cabluri, materiale izolante, cabluri, materiale de construcție pe bază de gips, deșeuri menajere) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

 • În perioada de funcţionare – deșeuri menajere, deșeuri de ambalaje hârtie și carton, deșeuri de ambalaj plastic, fier și oțel, cabluri, etc;

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei lucrărilor, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;
 • surse de poluare în perioada de funcţionare: Toate activitățile de întreținere și reparații se vor desfășura în spațiu închis, sau în așa fel ca să nu depășească limitele admisibile prevăzute de normativele în vigoare, inclusiv cele de transport sau de circulație pe amplasament.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): terenul pe care se dorește realizarea investiției este amplasată în intravilanul localității Sfântu Gheorghe. Conform certificatului de urbanism regimul economic al terenului este de zonă industrială și servicii. Folosința actuală a terenului este de curți construcții.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 28/02.02.2017 prelungit până la data de 01.02.2019 terenul este situat în intravilanul localității Sfântu Gheorghe.

Regimul economic al terenului este de zonă industrială și servicii.

Folosința actuală a terenului este de curți construcții.

Regimul tehnic: conform PUZ și RLU aprobat prin HCL nr. 87/2000 construcția proiectate se va marca ăe PUZ-ul aprobat.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

 i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

 ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

 iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

 iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

 v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe o suprafață de 1171 mp;

viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: imobilul nu este inclus pe lista monumentelor istorice și nu se află în zone de protecție monumente istorice și/sau ale naturii.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor rezultate.

b) natura impactului: zgomot și vibrații produse de utilaje pe perioada de execuție a lucrărilor.

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

e) probabilitatea impactului – numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: temporar, pe perioada executării lucrărilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 28/02.02.2017 prelungit până la data de 01.02.2019 emis de Primăria MunicipiuluiSfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • Respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei, respectiv a Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Legii 278/2013, privind emisiile industriale; STAS 12574-87 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate; HG 321/2005(A) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; STAS 6161/3-89 - măsurarea nivelului de zgomot în localitățile urbane; STAS 10009/1988 – Acustica urbană – Limitele admisibile a nivelului de zgomot, HG nr. 321/2005(A) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient; SR ISO 1996: Caracterizarea și măsurarea zgomotului din mediul inconjurator - adoptând măsuri tehnologice adecvate pentru reţinerea şi neutralizarea poluanţilor atmosferici, a emisiilor de praf, particule în suspensie și de zgomot, atat în timpul execuției investiției, cât și în timpul funcționarii acesteia. In acest scop gurile de evacuare de la centralele termice vor fi amplasate cât mai departe posibil de Stația Regională de monitorizare a calității aerului, situată în incinta Stației de tratare apă potabilă, pe partea de Sud-Vest a acesteia;
 • se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 • respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 • titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 • respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 • deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 • implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 • pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 • titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 • titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Înaintea punerii în funcţiune a obiectivului, titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu (după caz), conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                              Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                           Ing. Csáki Gabriela