Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 13.06.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL TG. SECUIESC prin Primar Bokor Tiberiu cu sediul/domiciliul în Municipiul Targu Secuiesc, strada  Pta. Gabor Aron, nr. 24, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 2991/23.05.2018, (r.e. nr. 115/19.05.2018) în baza:

 • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2018 că proiectul Extindere Retea de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala in str. Fortyogo nr. 73 propus a fi amplasat în municipiul Targu Secuiesc, strada Fortyogo,nr.73, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) corelat cu pct. 10, lit e);

- în urma anunţurilor publice afișate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 29.05.2018, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 07.06.2018 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului: proiect de dimensiuni medii, care urmareste extinderea retelei publice existente  de alimentare cu apa si de canalizare menajera pe strada Fortyogo – nr.73,Tg.Secuiesc

Situatia existenta: În strada Fortyogó - nr 73 (stradă perpendiculară pe strada Fortyogó), în prezent nu există conductă publică de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială. Strada nu are carosabil asfaltat, și nu este pavata cu alte materiale.Strada studiată face legătura între strada Fortyogó și strada Papp Mihály, ambele având carosabilul asfaltat, și asigură accesul la 16 parcele destinate de construire de locuințe individuale.Zona studiată, conform documentațiilor de urbanism are destinația de locuințe individuale și colective. Studiind situația actuală de parcelare, se poate observa că în strada Fortyogó – nr.73 trebuie asigurată utilitățile de apă-canalizare exclusiv pentru locuințe individuale.Întrucât parcelele din stradă sunt date în folosință de către municipiul Târgu Secuiesc către persoane eligibile în scopul construirii de case de locuit, se derivă și oportunitatea realizării investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială în str. Fortyogó, nr. 73”, prin realizarea conductei publice de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, echipate cu branșamente de apă, racorduri canalizare și guri de scurgere după caz. Astfel pentru a putea realiza îmbrăcămintea finală a străzii, se propune realizarea tuturor utilităților publice, cu mențiunea că conducta de apă se va racorda la conductele existente astfel încât să formeze un inel de alimentare.

 

 

Solutia proiectata: Proiectul cuprinde:

 • 1 tronson nou de alimentare cu apă, care va deservi întreaga stradă Fortyogó, nr. 73, precum și va asigura stingerea incendiilor prin hidranți de stins incendiu subterani
 • 16 branșamente de apă, realizate până la limita de proprietate ale terenurilor adiacente
 • 2 tronsoane noi de canalizare menajeră și 16 racorduri de canalizare menajeră în total
 • 1 tronson nou de canalizare pluvială cu 4 guri de scurgere (grătare ale căminelor de vizitare tip Geiger)

Alimentare cu apa:

TRONSON EXTINDERE nr. 1 – str. FORTYOGÓ – nr. 73

Conducta proiectară de alimentare cu apă se realizează prin extinderea rețelei existente din zonă cu un tronson dea lungul străzii studiate. Racordarea se va realiza la ambele capete la rețelele existente în strada Fortyogó și strada Papp Mihály, rezultând un inel nou de alimentare.

Legătura la rețeaua existentă se face :

 • în strada Fortyogó, la conducta de apă PEHD Dn 110, situată pe partea opusă a străzii
 • în strada Papp Mihály, la conducta de apă PVC Dn 110, situată pe partea opusă a străzii

Elementele principale a rețelei de distribuție proiectate :

Rețeaua de distribuție se realizează din tuburi PE80 SDR17,6 Pn 6 pe o lungime totală 288,7 m, din care :288,7 m – Dn 110 mm, din care:

 • montat prin săpătură deschisă 273,7 m
 • montat prin foraj orizontal 15,0 m

Principalele caracteristici ale lucrărilor propuse:

 • Cămin vane – 2 buc
 • Robinete de secționare 4” – 2 buc
 • Îmbrăcămintea străzii de acces studiate – macadam, beneficiarul urmând să  amenajeze strada + trotuare pe ambele laturi ale străzii
 • Conductele se amplasează lângă partea carosabilă a străzii de acces – cu mențiunea că nu este nevoie de desfacere carosabil asfaltat
 • Hidrant subteran/suprateran de incendiu Dn 80 mm – 3 buc
 • Conf. P118/2-2013, art. 6.4 nu se admite montajul hidranților de stins incendiu pe conducte având diametrul mai mic de Dn 100, diametrul tronsonului propus s-a ales astfel încât să fie asigurată această condiție

Conductele de alimentare cu apă rece se pozează la minim -1.10 m de cota terenului sistematizat pe un pat de nisip de 10 cm și acoperit cu pat de nisip de la generatoarea superioară cu încă 10 cm.

Debitul de calcul (solicitat de către consumatorii din aval) pentru conducta proiectată, este de - 1,82 l/s (6,56 mc/h) aferent străzii Fortyogó, nr. 73, v = 0,24 m/s, i = 1 mmCA/m;

Instalații de stins incendiu

Având în vedere că rețelele de alimentare cu apă în localități urbane trebuiesc dotate cu hidranți interiori de incendiu, conform art. 5.4.5. NP133/1-2011, se propune asigurarea conformării rețelei din strada Fortyogó – nr. 73 cu prevederile legale în domeniul stingerii instalațiilor, prin montajul a trei hidranți subterani de incendiu DN80 PN16, situate la maxim ~100 m distanță între ele (conf. art. 5.4.5, alin 13).Conform P118/2-2013, diametrul conductelor pe care se amplasează hidranții exteriori vor fi: 100 mm pentru hidranți de 80 mm diametru, 150 mm pentru hidranți de 100 mm diametru. Din această condiție rezultă diametrul minim a conductei de apă propusă, adică PE80 SDR17,6 PN6 Dn 110.

Branșamente de apă

Branșamentele de apă rece vor fi executată din țeavă PE80 SDR 17,6 Dn 32, PN6, punctul de racordare fiind din conducta propusă din strada FORTYOGÓ, nr. 73 conform pieselor desenate. Conductele de branșament de apă rece se pozează la minim -1.10 m de cota terenului sistematizat pe un pat de nisip de 10 cm și acoperit cu pat de nisip de la generatoarea superioară cu încă 10 cm.

La capătul de conductă se vor prevedea robinete tip sertar de închidere, având diametrul 1”, în afara limitei de proprietate.

Lungimea totală a racordurilor propuse de canalizare menajeră este de L = 16,0 m

Branșamente de apă PE80 SDR 17,6 PN6 Dn 32 – total 16 bucăți.

 

Canalizare menajeră

La proiectarea sistemului de canalizare menajeră s-a prevăzut să se asigure o perfectă etanșeitate.Lucrările se vor executa conform planurilor de situație și a detaliilor de montaj.

La proiectare conductelor s-a ținut cont de :

 • sistematizarea viitoare a zonei
 • cantitatea și calitatea apei uzate
 • relieful terenului
 • extinderea rețelei în perspectivă – nu este cazul
 • asigurarea racordării consumatorilor, astfel încât după asfaltarea străzii să nu fie necesară desfacerea carosabilului asfaltat

Sistemul de canalizare menajeră publică din strada Fortyogó – nr. 73, s-a proiectat astfel încât să asigure colectarea, transportul întregului debit a apelor uzate rezultat prin scurgere gravitațională, nefiind necesar transportul sub presiune prin stații de pompare. Pentru acest lucru s-a ales panta minim necesară a conductei conform detaliilor prezentate pe profilul longitudinal, și s-a optat divizării rețelei propuse în două tronsoane cu pantă spre conductele de colectare ape uzate la care se face racordarea.Conductele propuse de canalizare sunt subterane, amplasate dea lungul străzii, lângă partea carosabilă a drumului.

S-a respectat adâncimea minimă de montaj impusă de art. 2.1.2.4 din NP-2/2011.

Apele uzate ce urmează a fi canalizate după proveniență sunt :

 • Zonă de locuințe individuale - ape uzate menajere, rezultate din satisfacerea nevoilor de

             apă gospodărești și igienico- sanitare ale locuitorilor

Instalațiile interioare de canalizare de la casele de locuit și alte imobile de asemenea se vor lega la racordurile proiectate, prin intermediul unui cămin de racord amplasat în interiorul limitei de proprietate a fiecărei parcele. La proiectarea traseului rețelei de canalizare s-a avut în vedere indicațiile din STAS 8591, privind distanțele minime între diferite conducte, canale, cabluri subterane, etc.

Încărcarea apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare în canalizare se vor încadra în valorile maxime prescrise prin NTPA 002-2005.

În caz că calitatea apelor uzate provenite de la unități generatoare de apă uzată nu se încadrează în limitele indicatorilor admiși de Normativul NTPA 002-2005, ele sunt obligați de anunța în scris furnizorul de apă și servicii de canalizare – și/sau conform soluțiilor tehnice stabilite vor realiza o instalație de pre epurare proprie, pentru a se încadra în prevederile actualul de reglementare de mai sus.La proiectarea sistemului de canalizare s-a prevăzut să se asigure o perfectă etanșeitate, o netă separare de rețeaua de alimentare cu apă (care nu trebuie să vină în contact și în nici un caz să nu treacă deasupra ei) ca se evite orice posibilă contaminare.

Sistemul de canalizare urmează să fie executat din tuburi PVC-KG cu cep și buză de etanșare cu garnitură de cauciuc, racordurile se realizează din aceeași material, în bună calitate utilizând tehnologii moderne astfel încât infiltrațiile să fie eliminate.

Rețeaua de canalizare s-a proiectat cu pantă de scurgere de 0,005 (0,5%) – panta minimă corespunzător diametrului de conductă Ø200.

Se vor realiza umpluturi de teren, în zonele indicate în piesele desenate, pentru asigurarea acoperirii cu pământ minim necesară peste conducte.

Conductele de canalizare proiectat s-a făcut după o schemă ramificată, astfel : canalele de racord converg în canale colectoare secundare ce se reunesc în colectoare principale, prin legarea lor la sistemul existent de canalizare din zonă – colectorul principal din strada Fortyogó precum și strada Papp Mihály.Căminele de vizitare și de inspecție sunt amplasate la schimbări de direcție și dea lungul aliniamentului, la distanțe nu mai mari de 50-60 m. Aceste cămine se execută din tuburi de beton de Φ1000 mm interior.Pe traseele propuse s-au prevăzut 3 respectiv 4 cămine de vizitare.

Sistemul existent de canalizare menajeră publică existentă în zonă poate să preia întregul debit de ape uzate provenite de la cele două tronsoane noi proiectate.

Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră proiectată din strada Fortyogó, nr. 73 este de 249,00 m.

TRONSON EXTINDERE RETEA CANALIZARE nr. 1 – str. FORTYOGÓ, nr. 73

            Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră proiectată este de L = 97,50 m.

            Elemente principale sunt :

 • 97,50 m - PVC-KG Φ200 mm
 • Pantă montaj conductă 0,005 (0,5%), respectând panta minimă 1 / Dn impusă de normativul NP 133/1-2011
 • Conducta de canalizare menajeră proiectată va fi racordata la conducta publică de canalizare menajeră din strada Fortyogó, la căminul de vizitare din beton existent
 • Cămin de vizitare din beton Φ1000 mm – 3 buc
 • Îmbrăcăminte stradă - macadam, beneficiarul urmând să se amenajeze strada + trotuare pe ambele laturi ale străzii
 • Conducta proiectată se amplasează la 2,0 m distanță față de limita de proprietate ale terenurilor adiacente

TRONSON EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE nr. 2 – str. FORTYOGÓ, nr. 73

            Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră proiectată este de L = 151,50 m.

            Elemente principale sunt :

 • 151,50 m - PVC-KG Φ200 mm, din care executat prin foraj orizontal 4,0 ml
 • Tub de protecție OL Ø356 x 8 mm, lungime = 4,0 ml
 • Pantă montaj conductă 0,005 (0,5%), respectând panta minimă 1 / Dn impusă de normativul NP 133/1-2011
 • Conducta de canalizare menajeră proiectată va fi racordata la conducta publică de canalizare menajeră din strada Papp Mihály, la căminul de vizitare din beton existent
 • Cămin de vizitare din beton Φ1000 mm – 4 buc
 • Îmbrăcăminte stradă - macadam, beneficiarul urmând să se amenajeze strada + trotuare pe ambele laturi ale străzii
 • Conducta proiectată se amplasează la 2,0 m distanță față de limita de proprietate ale terenurilor adiacente

Lungimea totală a racordurilor propuse de canalizare menajeră este de L = 32,0 m

Racorduri la canalizare menajeră PVC-KG Φ160 mm – total 16 bucăți.

Conductele de racord canalizarea menajeră exterioară se execută din tuburi din PVC-KG Dn 160, îmbinate cu inele de cauciuc. Racordurile se închid la capete cu dop PVC-KG Dn 160.

Canalizare pluvială

Rețeaua de canalizare pluvială s-a proiectat astfel încât să asigure colectarea, transportul întregului debit a apelor meteorice colectate de pe suprafața străzii, inclusiv trotuare (în perspectivă) prin scurgere gravitațională, nefiind necesar transportul sub presiune prin stații de pompare. Din această cauză, canalizarea pluvială se va realiza numai parțial în stradă.Rețeaua de canalizare pluvială este subterană amplasat dea lungul axului străzii Fortyogó - nr. 73, căminele de vizitare fiind dotate cu guri de scurgere din fontă.

            Lungimea totală a rețelei de canalizare pluvială proiectată este de L = 149,50 m.

            Elemente principale sunt :

            TRONSON EXTINDERE  RETEA CANALIZARE PLUVIALA nr. 1 – str. FORTYOGÓ – nr. 73

            Lungimea totală a rețelei de canalizare pluvială proiectată este de L = 149,50 m.

 • 149,50  m – PVC-KG Φ250 mm, din care executat prin foraj orizontal 5,5 ml
 • Tub de protecție OL Ø356 x 8 mm, lungime = 5,5 ml
 • Pantă montaj conductă 0,005 (0,5%), mai mare decât panta minimă admisă 1 / Dn impusă de normativul NP 133/1-2011
 • Cămin de vizitare din beton Φ1000 interior (cu colector tip Geiger pentru sedimente), dotat cu grătar de scurgere din fontă – 4 buc
 • Îmbrăcămintea drumului – macadam, beneficiarul urmând să amenajeze strada + trotuare pe ambele laturi ale străzii
 • Conducta proiectată se amplasează la axa străzii – cu excepția ultimului tronson între căminele CP4 – CCCE, care subtraversează carosabilul străzii Fortyogó (strada principală)
 • Conducta de canalizare pluvială proiectată va fi racordat la căminul existent de canalizare în strada Fortyogó.    

La proiectarea sistemului de canalizare s-a prevăzut să se asigure o perfectă etanșeitate.

S-a prevăzut o cădere suficientă, adâncime în funcție de cotele de nivel al terenului și diametre adecvate să permită preluarea întregului debit, să nu se ajungă la blocaje și refulări la exterior pe străzi și mai rău în interiorul clădirilor.La proiectarea traseului rețelei de canalizare s-a avut în vedere indicațiile din STAS 8591, privind distanțele minime între diferite conducte, canale, cabluri subterane, etc.Sistemul de canalizare urmează să fie executat din tuburi PVC-KG cu cep și buză de etanșare cu garnitură de cauciuc, racordurile se realizează din aceeași material, în bună calitate utilizând tehnologii moderne astfel încât infiltrațiile să fie eliminate.Căminele de vizitare (și de spălare) sunt amplasate pe aliniament dar la distanțe nu mai mari de 50 - 60 m, căminele se execută din tuburi de beton de Φ1000 mm interior. Conducta pluvială stradală proiectată are pantă de scurgere 0,003 (0,5%).

 

 

1.Caracteristicile proiectului:

a)dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiectul de dimensiune medie, care prin implementarea lui va asigura îmbunătățirea condițiilor de confort și de siguranță a utilizatorilor și a protejării mediului înconjurător. Terenul unde sunt propuse extinderea rețelelor existente de canalizare, inclusiv branșamente de apă și racorduri canalizare menajeră și pluvială face parte din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, aflat în administrația Consiliului Local Târgu Secuiesc.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – în zonă au mai fost executate proiecte pentru reabilitare și modernizare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției și reabilitării drumurilor (balast, piatră spartă, mixturi asfaltice).

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul; În urma realizării proiectului se vor îmbunătății considerabil conditiile de confort a utilizatorilor, și nu va constitui o sursă de poluare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): prin activitatea de execuție și exploatare,”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială în str. Fortyogó, nr. 73”, nu afectează starea de sănătate a  populației din zonă.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: Terenul unde sunt propuse extinderea rețelelor existente de canalizare, inclusiv branșamente de apă și racorduri canalizare menajeră și pluvială face parte din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, aflat în administrația Consiliului Local Târgu Secuiesc. Folosinta actual teren cu destinatie – strada.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Lucrările se execută în intravilanul  orasului Targu Secuiesc; 

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Targu Secuiesc;

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe un amplasament existent, ceea ce va afecta populația ce activează zona doar în mică măsură, și numai în perioada de execuție a lucrărilor.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform certificatului de urbanism nr. 052/21.03.2018 zona lucrărilor nu sunt incluse pe lista monumentelor istorice și nu se află în zone de protecție monumente istorice.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus, realizat în principal pe perioada de implementare a proiectului și este local.

b) natura impactului: zgomot și vibrații produse de utilaje, emisii în aer generate pe perioada de execuție a lucrărilor.

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției lucrărilor de modernizare, impactul se limitează în mare parte la nivel local;

e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: temporar, pe perioada executării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se încadrează în prevederile – Prioritatea de dezvoltare nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii locale, și contribuie la modernizarea și reabilitarea acestora.   

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-au stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

 • în urma analizării documentației în cadrul ședinței CAT din cadrul APM Covasna s-a stabilit necesitatea solictării și obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor Covasna.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 052/21.03.2018 emis Primaria Municipiului Targu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • în urma analizării documentației în cadrul ședinței CAT din cadrul APM Covasna s-a stabilit necesitatea solictării și obținerii Avizului/Notificarii de la DSP Covasna.
 • se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 • respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 • pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 • respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 • se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 • deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 • implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 • pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 • titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 • titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                 Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                              Ing. Bote Daniela