Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 13.06.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PROMOBIL SRL cu sediul/domiciliul în Municipiul Targu Secuiesc, strada  Puntea Rozelor, nr. 4, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 3071/25.05.2018, (r.e. nr. 119/22.05.2018) în baza:

 • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2018 că proiectul “Construire hala de productie propus a fi amplasat în municipiul Targu Secuiesc, strada Puntea Rozelor, nr. 4, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a);

- în urma anunţurilor publice afișate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 30.05.2018, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 05.06.2018 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului: proiect de dimensiuni medii, care prevede construirea unei hale de productie, unde urmeaza sa se produca  mobila si semifabricate din lemn. Proiectul se va executa pe un teren în suprafaţă de 6918 mp, în Municipiul Targu Secuiesc, str. Puntea Rozelor, nr.4, judetul Covasna.Terenul se află în intravilanul localităţii, zona are destinatia de zona cu functiuni industriale, aflat în proprietate privată a SC PROMOBIL SRL, conform extras de CF nr. 29895 Targu Secuiesc.Folosinta actuala curti,constructii.

Constructia halei are o forma de poligon, in plan cu regim de inaltime  al  constructiei parter .Hala are o suprafata utila de 580 mp,cuprinde urmatoarele incaperi: hala de productie, birou de pregatire,lansare si urmarire productie, grup sanitar.

Zona de lucru asigura un ciclu de productie care debuteaza cu achizitionarea materiei prime,respectiv cherestea si producerea de mobilier si panouri de lemn.

 • Zona de primire şi introducerea materiei prime in spatiul de prelucrare
 • Zona de debitare/prelucrare prin taiere
 • Zona de distribuire a prduselor prelucrate catre beneficiari.

Indici urbanistici:

 • POT = 30%;  CUT = 0,35;

 

Asigurarea utilităţilor:

 • Alimentarea cu apă: se realizează prin racord la reţeaua centralizată de distribuţie a apei potabile existentă a localităţii printr-un bransament propriu. Apa este utilizată în scop igienico-sanitar;
 • Apele uzate de tip menajer: vor fi evacuate prin conectare la reteaua existenta.
 • Energia electrică: clădirea va fi racordată la reţeua de energie electrică existentă.
 • Încălzirea spaţiilor administrative  este asigurată cu centrala cu combustibil solid.

1.Caracteristicile proiectului:

a)dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiectul de dimensiune medie, care prin implementarea lui va asigura îmbunătățirea condițiilor de trai a populatiei, cresterea veniturilor si reducerea somajului. Terenul unde este propus proiectul ”Construire hala de productie” este proprietate privata a SC PROMOBIL SRL, conform extras de CF nr. 29895 Targu Secuiesc.Folosinta actuala curti,constructii.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – în zonă au mai fost executate proiecte pentru reabilitare și modernizare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției și reabilitării drumurilor (balast, piatră spartă, mixturi asfaltice).

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): prin activitatea de execuție și exploatare,”Construire hala de productie”, nu afectează starea de sănătate a  populației din zonă.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: Terenul unde va fi implementat proiectul este situate in intravilanul Municipiului Targu Secuiesc, conform extras CF nr. 29895, imobilul este proprietatea SC PROMOBIL SRL, cu sediul in Târgu Secuiesc.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Lucrările se execută în intravilanul  orasului Targu Secuiesc; 

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Targu Secuiesc;

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe un amplasament , ceea ce nu va afecta populația ce activează zona, numai în perioada de execuție a lucrărilor.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform certificatului de urbanism nr. 112/09.05.2018 zona lucrărilor nu sunt incluse pe lista monumentelor istorice și nu se află în zone de protecție monumente istorice.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus, realizat în principal pe perioada de implementare a proiectului și este local.

b) natura impactului: zgomot și vibrații produse de utilaje, emisii în aer generate pe perioada de execuție a lucrărilor.

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției lucrărilor de modernizare, impactul se limitează în mare parte la nivel local;

e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: temporar, pe perioada executării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: Nu este cazul;

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-au stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

 • în urma analizării documentației în cadrul ședinței CAT din cadrul APM Covasna s-a stabilit necesitatea solictării și obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor Covasna.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 112/09.05.2018 emis Primaria Municipiului Targu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • în urma analizării documentației în cadrul ședinței CAT din cadrul APM Covasna s-a stabilit necesitatea solictării și obținerii Avizului/Notificarii de la DSP Covasna.
 • se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 • respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 • pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 • respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 • se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 • deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 • implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 • pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 • titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 • titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                 Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                              Ing. Bote Daniela