Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

din 13.06.2018

 

Ca urmare a notificării adresate de Kover Zoltan, cu domiciliul/sediul în comuna Bradut, satul Talisoara, nr. 186, judeţul Covasna, privind “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Intocmire Plan Urbanistic Zonal”, propus a fi amplasat în orasul Baraolt, str. P-ta Libertatii, nr. 3, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3066/25.05.2018,

în baza:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/2017,ce prevede infintarea Ministerului Mediului

- H.G. 19/17.01.2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

-  H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 08.06.2018 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 19/08.06.2018);

- având în vedere că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

”Planul urbanistic zonal - Intocmire Plan Urbanistic Zonal”, propus a fi amplasat în orasul Baraolt, str. P-ta Libertatii, nr. 3, judeţul Covasna, judeţul Covasna nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Proiectul de fata propune realizarea unui Plan Urbanistic Zonal, in vederea lucrarilor de construire LOCUINTA SI MAGAZIN DE MATERIALE DE CONSTRUCTII. Terenul este proprietatea lui Kover Zoltan conform CF nr.26587 a localitatii Baraolt, are suprafata de 372 mp si se afla in intravilanul localitatii Baraolt.. Obiectul proiectului il constituie reglementarea unui teren cu suprafata de 0,0372 ha,avand categoria de folosinta locuinte si dotari aferente, conf. CU nr. 18 din 27.03.2018.  Cladirile noi se vor amplasa in aliniament cu cele existente iar suprafata magazinului de materiale de constructii va fi minim de 180 mp. Accesul pe terenul studiat se face din drumul situat la nord respectiv strada Libertatii.,Terenul este adiacent unui drum local existent respectiv strada Libertatii  si se invecineaza cu terenuri proprietate privata. Se doreste realizarea  acestui proiect PUZ  in vederea modificarii procentului de ocupare al terenului de la 40% la 60%.

– Imobilul, teren identificat cu nr. cad. 26587 se afla in intravilanul localitatii Baraolt, conform PUG aprobat si se afla in proprietatea titularului.Terenul  cu o suprafata de 372 mp, pentru care se propune schimbarea destinatiei functionale este neconstruit, liber de orice sarcini si folosit in prezent ca teren curti,constructii.

Regimul economic : Terenul care face obiectul PUZ are suprafata de 372 mp, liber de constructii.

Obiectivul planului prevede realizarea unei zone de locuit si servicii, respectiv spatiu commercial pentru materiale de constructii. Retragerea fata de aliniament va fi de minim 4 m fata de situatia actual a strazii si pastrarea unui raport echilibrat intre spatiul construit si zonele verzi, accese, circulatii carosabile si platforme. Accesul pietonal si auto pe terenul studiat se face pe latura nordica a acestuia din strada Libertatii. Retragerea minima propusa fata de axul strazii va fi de 10,94 m. Regimul de inaltime maxim D+P+1E, inaltimea maxima la cornisa max. 10 m. Spatiile libere de constructii si amenajari vor ramane zone ocupate de vegetatie spontana si spatii verzi amenajate.Pe terenul propus a fi  reglementat nu exista constructii sau amenajari.

Indici de ocupare a terenului:

Procent de ocupare a terenului        POT maxim = 60 %.

Coeficient de ocupare a terenului   CUT maxim = 2,0

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apa: se va realiza prin racordarea la conducta de distributie exitenta care face parte din sistemul centralizat de alimentare cu apa a localitatii  

- canalizarea menajera: Canalizarea menajera se va realiza prin racord la sistemul centralizat de canalizare menajera a localitatii.

- canalizarea pluviala : apele meteorice de pe acoperisuri si suprafetele din incinta  se vor colecta si conduce prin rigole si santuri deschise, spre spatiile verzi, respectiv spre rigola stradala;

- asigurarea agentului termic: locuintele vor fi incalzite cu centrale termice, functionand cu combustibil solid sau cu energie electrica,

- alimentarea cu energie electrică : pentru asigurarea alimentarii cu energia  electrica necesara se va realiza racordul la reteaua existenta pe strada  pe baza de proiect de specialitate oferite de firma furnizoare;

- gospodarie comunala: Se va rezolva in mod corespunzator colectarea si depozitarea temporara a deseurilor menajere, in conditii de igiena corespunzatoare.  Acestea se vor colecta conteinerizat si se vor depozita in depozitele agrementate din zona. Materialele refolosibile, PET-uri, textile, sticla si metal se vor colecta separat si se vor preda la unitati specializate de colectare, prin grija proprietarilor.

- alte lucrari impuse pentru protectia factorilor de mediu: depozite de deseuri menajere- se vor rezolva in mod corespunzator colectarea si depozitarea temporara  a deseurilor de tip menajer, materialele refolosibile se vor colecta separat si se vor preda la unitati specializate de colectare,prin grija proprietarului;

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: nu este cazul.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: planul va contribui la modernizarea şi dezvoltarea zonei;.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: organizarea circulaţiei, echiparea edilitară a terenului;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: terenul este situat în intravilanul  localitatii Baraolt.

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor):  nu este cazul;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus, cu destinatia de PUZ , are o suprafaţă totală de 372 mp, se află în intravilanul  localitatii Baraolt, proprietate privata a titularului proiectului conform CF  26587 Baraolt .

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

          (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

          (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

          (iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 18/27.03.2018, emis de Primaria Orasului Baraolt, judetul Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Covasna din data de  08.06.2018 a fost solicitat titularului obtinerea aviz/ punct de vedere  dupa caz din partea  DSP Covasna si a ISU Covasna ;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Observatorul de Covasna în data de 24.05.2018 şi 29.05.2018;

- Convocatorul nr. 3256/05.06.2018 transmis catre membrii CSC privind participarea la sedinta din data de 08.06.2018,

- Procesul verbal al sedintei CSC nr.19 din 08.06.2018 ;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                             Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                  Ing. Bote Daniela

E STAT