Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

din 28.06.2018

 

Ca urmare a notificării adresate de VASS ERIKA, cu domiciliul în comuna Estelnic, satul Estelnic, nr.105, județul Covasna, privind Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu ”Casa de locuit P+M cu garaj”, amplasat în intravilanul comunei Estelnic, satul Estelnic, nr. 105,judetul Covasna,  înregistrată la APM Covasna cu nr. 3518 din 18.06.2018,

În baza:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/2017,ce prevede infintarea Ministerului Mediului

- H.G. 19/17.01.2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- decizia luată în urma ședinței CSC din data de 22.06.2018;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

- ca urmare a consultării autorităților participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.06.2018 la APM Covasna;

- în conformitate cu prevederile art. 5. alin (3) pct. a) și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Planul Urbanistic de Detaliu ” Casa de locuit P+M cu garaj ”, amplasat în intravilanul comunei Estelnic, satul Estelnic, nr. 105, judetul Covasna, titular Vass Erika, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Descrierea planului:

Proiectul de fata propune realizarea unei case de locuit P + M cu garaj si organizarea incintei de locuit in care nu exista in momentul de fata constructii sau amenajari importante. Asigurarea incadrarii constructiei noi in cadrul natural si cel construit existent in zona. Terenul de amplasament este in suprafata totala de 1.294 mp, din care, cu folosinta curti – constructii 715 mp, cu folosinta pasune 579 mp. Intreg terenul este intravilan. Este identificat in Cartea Funciara nr. 24478 Estelnic si este in proprietatea titularului proiectului. Prin tema program se solicita realizarea unei cladiri de locuit P+M cu garaj.Se vor amenaja spatiile exterioare astfel incat gospodaria sa functioneze corespunzator. In interiorul mplasamentului stabilit se pot construi anexe gospodaresti, centrala termica, depozit de combustibil solid, umbrare, pergole, terase. Regimul de inaltime propus este de P+M nivele supraterane. In functie de rezultatele studiului geotehnic, se pot realiza subsoluri partiale sau integrale sau demisoluri.Regimul de inaltime al cladirilor :H maxim la cornisa = 5 m, H maxim la coama = 10 m. Cladirile din zona au functiuni de locuire sau asimilat locuirii, anexe gospodaresti, ele alcatuiesc gospodarii de tip rural, in cea mai mare parte. Terenul va fi imprejmuit .Accesul carosabil si pietonal este posibil pe latura de vest a incintei, de pe DC 2. Strada este un drum public, accesibil, care deserveste multe loturi de case pe partea de est si cea de vest a acestuia.  Vecinatatile sunt :spre vest este  DC2, spre est si sud sunt incinte private de locuit si anexe gospodaresti, spre nord incinta privata de locuit.

Indici de ocupare a terenului:

Sunt propuşi următorii indicatori urbanistici:

POT maxim = 35%        

CUT maxim = 0,70;       

Accesul:

Accesul carosabil si pietonal la amplasament se realizeaza de pe latura de vest a incintei, de pe  DC2, strada care deserveste mai multe loturi de case pe partea de est si de vest a acesteia.

Asigurarea utilităților:

Amplasamentul este asigurat cu posibilitate de alimentare cu energie electrica, prin racord la reteaua existenta chiar pe DC 2, cu statie de transformare aeriana in imediata apropiere.

Alimentarea cu apa se va asigura in etapa 1 dintr-o fantana sapata pe amplasament.

Canalizarea menajera se va rezolva intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat in prima etapa.

Cand va deveni posibil, proprietarul se va racorda la retele de utilitati centralizate.

Deşeurile menajere se vor colecta containerizat şi depozita în spaţiile amenajate din zonă.

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Vecinătățile amplasamentului sunt constituite  :spre vest este  DC2, spre est si sud sunt incinte private de locuit si anexe gospodaresti, spre nord incinta privata de locuit

.c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Planul propune reglementarea amplasamentului din punct de vedere urbanistic prin P.U.D. in temeiul legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare avand in vedere faptul ca la nivelul localitatii Estelnic nu exista P.U.G. valabil si un exista  P.A.T.J.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: echiparea cu utilităţi a amplasamentului de aşa manieră încât să nu impieteze asupra factorilor de mediu, folosind instalaţii, echipamente şi utilaje ale căror caracteristici sunt compatibile cu normele de protecţia mediului.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:

Nu este cazul.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: efecte nesemnificative

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul

c) natura transfrontieră a efectelor: Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): Construcțiile prevăzute vor respecta reglementările propuse prin plan.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus se referă la o zonă aflată în intravilanul localităţii Estelnic, în suprafaţă de 1294 mp . Planul propune un grad maxim de ocupare a terenului de 35%.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: distanţa faţă de obiectivele de interes cultural sunt mari, nu pot fi afectate.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: Atât în faza de construcție, cât și în faza de funcționare a obiectivelor propuse se vor respecta standardele și normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: proiectul în sine nu are un efect asupra acestor zone.

Obligațiile titularului:

 • Solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUD indicate în Certificatul de Urbanism nr.105 din 06.03.2018, emis de Consiliul Judetean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • Respectarea legislației de mediu în vigoare.
 • Să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
  • O.U.G. 195/2005 (*actualizată*) privind protecția mediului;
  • O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
  • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
  • se vor respecta prevederile HG nr. 188 / 2002, modificată prin HG 352 / 2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
  • Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
 • În perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind inițierea PUD, publicate în ziarul Mesagerul de Covasna în data de 13.05.2018 şi 15.03.2018;

- Convocatorul nr. 3572/20.06.2018 transmis către membrii CSC privind participarea la ședința din data de 22.06.2018;

- Procesul verbal al şedinţei CSC nr.21/22.06.2018;

- Anunţul public privind decizia etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de incadrare vor fi afisate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro);

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări sau este revizuit, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si se pedepseste  conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE,

 

 

 

 

           Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                               Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                Ing.Bote Daniela