Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 06.08.2018

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE cu sediul/domiciliul în Municipiul Sfantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4261/25.07.2018, (r.e. nr. 187/25.07.2018) în baza:

 • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2018 că proiectul “Reabilitare str. Sporturilor intre  str. 1 Decembrie 1918 si str. Nuferilor propus a fi amplasat în municipiul Sfantu Gheorghe, strada Sporturilor, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) corelat cu pct. 10, lit e);

- în urma anunţurilor publice afișate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 30.07.2018, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 27.07.2018 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului: proiect de dimensiuni medii, care urmareste reabilitarea  si refacerea retelei de colectare a apelor pluviale din zona strazii Sporturilor din municipiul Sfantu Gheorghe.

Situatia existenta: Justificarea necesitatii proiectului

Rețelele de canalizare pluvială sunt în stare de funcționare, dar prezintă neetanșeități și necesită reparații frecvente. Acest capitol se va descrie mai detaliat în urma obținerii avizelor specificate în certificatul de urbanism.

Conform temei de proiectare se propune refacerea rețelei de colectare a apelor pluviale din zona străzii Sporturilor, din mun. Sfântu Gheorghe.

Reţelele de canalizare existente se vor înlocui cu conducte din PVC SN8 şi se vor respecta pantele recomandate de normativele în vigoare. S-a prevazut înlocuirea colectorului de canalizare pluvială existent pe str. Sporturilor, de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 până la intersecţia cu str. Nuferilor precum și şi înlocuirea căminelor  de vizitare și a gurilor de scurgere amplasate pe acest colector.

Conductele care alcătuiesc reţeaua de canalizare se vor amplasa în axul străzilor, sub carosabil.

Sistemul de canalizare pluvială proiectat este un sistem etanș ce nu va permite scurgeri în  afara acestuia. S-au prevazut conducte şi echipamente din materiale noi, agrementate pentru execuţia lucrărilor de canalizare

Pentru dimensionarea colectoarelor de ape uzate s-au calculat debitele de apă pluvială conform normativelor şi standardelor în vigoare.

 

Strada Sporturilor, cu trotuarele aferente, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe este proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe. Imobilul se află în zona cu funcțiunea dominantă: zonă de locuințe,folosința actuală: cai de comunicație rutieră – stradă în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.

Solutia proiectata: Proiectul cuprinde:

Profilul şi capacităţile

Reţeaua de canalizare pluvială prevăzută este alcătuită din tuburi din PVC SN8 De 1000 mm cu îmbinare şi etanşare prin inele de cauciuc şi lungimea totala de aproximativ 422 ml. Au fost prevăzute un număre de 24 guri de scurgere conform prevederilor STAS 6701-82 de tip A, care se vor racorda la colectorul proiectat. Pe toată lungimea colectorului au fost proiectate un număr de 10 cămine prefabricate din beton DN 1000.

Sistemul  de canalizare proiectat  a fost dimensionat  ținând cont de:

 • Frecventa ploii de calcul: adoptata conform prevederilor SR EN 752-2008- cap. 8.4.3.3 – tabelul 2 – Frecvente de calcul recomandate utilizate cu metode de proiectare simple – pentru Centre de oras/zone industriale/ zone comerciale f = 1: 5 ani ;
 • Coeficientul m – avand in vedere durata ploii de calcul rezultata in urma elaborarii breviarului de calcul m = 0,8 ;
 • Coeficientul de scurgere considerat ∅ = 0,85 (terase asfaltate: ∅ = 0,85 – conform SR 1846–2– 2007, cap. 4.3.1.2 – tabelul 2 – Valori specifice pentru coeficientul de scurgere);
 • Suprafata totala a tramei stradale : S = 0,5183 ha (parte carosabila + trotuar);
 • Timpul de concentrare superficiala tcs = 12 min (panta medie este de aprox. 0,46 %);
 • Timpul minim al ploii de calcul tp = 15 min.

Colectorul de canalizare va fi executat din tuburi de PVC SN 8 De 1000 mm.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;       Materiile prime utilizate sunt compuse din cămine de vizitare prefabricate din beton, guri de scurgere prefabricate  din beton, conducte și fitinguri pentru canalizare din PVC. Acestea se vor achiziționa de la distribuitori locali care vor asigura și livrarea la amplasament.

Ca și combustibili pentru utilajele utilizate vor fi motorina și benzina care se vor asigura direct de la stațiile PECO din imediata apropiere.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

La căminul proiectat Cp1 se va racorda colectorul din beton Ø1000 mm ce traversează strada 1 Decembrie 1918, existent conform cu avizul nr. 7184/20.06.2018 eliberat de  Gospodăria Comunală  SA Sfântu Gheorghe.

În căminele proiectate: Cp3, Cp5,Cp6, Cp7, se vor racorda colectorii de canalizare pluvială existenți, executați din beton, conform planului de situație anexat.

Colectorul proiectat se va racorda la colectrul de canalizare pluvială executat din tuburi de beton Ø1000 mm existent pe strada Puskas Tivadar în căminul Cp12 proiectat la intersecția străzii Nuferilor cu strada Puskas Tivadar.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

 • demonatarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier
 • colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie
 •       refacerea structurii carosabile, a drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului,
 • decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase – daca este cazul.

Pe amplasament se vor realiza căi de acces pietonale și auto, parcaje, construcții și spatii verzi. Toată suprafața terenului se va reamenaja, conform cu planurile atașate.

Activitatile de dezafectare de pe amplasamentul lucrarilor dupa terminarea executiei sunt urmatoarele:

• Utilajele si orice echipamente mecanice se vor retrage la terminarea lucrarilor, de preferinta pe masura ce nu mai sunt utilizate, prin grija si raspunderea contractorului.

• Va fi curatat amplasamentul de resturi si pete de carburanti [daca este cazul], precum si alte resturi metalalice si materiale de constructie.

• Toate zonele pe care s-au executat lucrari se vor amenaja corespunzator pentru a conferi ambientului un aspect cat mai placut in concordanta cu solutiile din documentatii si prevederile acordurilor si avizelor.

Suprafața domeniului public afectată  de lucrări este de aproximativ 677.8 m2 cu  lățimea săpăturii de 0.6 m pe o lungime de  145 m, respectiv 1.4 , pe o lungime de 422 m.

Solutiile si masurile de dezafectare nu presupun tehnologii, echipamente si conditii de protectie speciala, ci numai de tipul celor care au fost mentionate cu conditia ca ele sa fie corect realizate, controlate si receptionate in mod strict de beneficiar.

Sistem rutier proiectat pentru partea carosabila

                                             - 4  cm strat de uzura MAS 16

 • 6  cm strat de legatura BAD20
 • 20 cm balast stabilizat in situ
 • 20 cm fundatie balast
 • 20 cm strat de forma

Sistem rutier proiectat pentru trotuare

 •  4   cm BA8
 • 15 cm balast stabilizat in statie
 • 15 cm fundatie balast

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare  și metode folosite în construcție

Realizarea obiectivului implica urmatoarele categorii de lucrari:

- Excavatii si lucrari de terasamente

- Turnari de betoane

- Instalatii exterioare [sanitare]

- Bransamente si racorduri de utilitati

- Refacere structură carosabil

Antreprenorul lucrarii va alege tehnologii moderne si cele mai bune practici disponibile in domeniul constructiilor, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanantea si securitatea lucratorilor.

Executia lucrarilor se va face in regim propriu si va implica utilizarea de materii prime specifice activitatilor de constructii: beton, agregate, ciment, otel-beton, BCA, otel laminat, alte materiale metalice, cherestea, sticla, etc – care vor fi furnizate de societati de profil.

Combustibilul necesar utilajelor de lucru (motorina) va fi asigurat prin societati de profil (statii de combustibil), fara a necesita depozite temporare pe amplasament.

Conductele proiectate sunt din PVC sau polietilena.

 

1.Caracteristicile proiectului:

a)dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiectul de dimensiune medie, care prin implementarea lui va asigura îmbunătățirea condițiilor de confort și de siguranță a utilizatorilor și a protejării mediului înconjurător. Terenul unde este propusa reabilitarea strazii Nuferilor, a rețelei de canalizare pluviala,face parte din domeniul public al municipiului Sfantu Gheorghe, aflat în administrația Consiliului Local Sfantu Gheorghe.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – în zonă au mai fost executate proiecte pentru reabilitare și modernizare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției și reabilitării drumurilor (balast, piatră spartă, mixturi asfaltice).

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul; În urma realizării proiectului se vor îmbunătății considerabil conditiile de confort a utilizatorilor, și nu va constitui o sursă de poluare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): prin activitatea de execuție și exploatare,” Reabilitare str. Sporturilor intre  str. 1 Decembrie 1918 si str. Nuferilor”, nu afectează starea de sănătate a  populației din zonă.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: Terenul unde este propusa reabilitarea strazii Sporturilor, face parte din domeniul public al municipiului Sfantu Gheorghe, aflat în administrația Consiliului Local Sfantu Gheorghe. Folosinta actual teren cu destinatie – strada.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Lucrările se execută în intravilanul  municipiului Sfantu Gheorghe; 

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe;

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe un amplasament existent, ceea ce va afecta populația ce activează zona doar în mică măsură, și numai în perioada de execuție a lucrărilor.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform certificatului de urbanism nr. 86/22.02.2018  zona lucrărilor nu sunt incluse pe lista monumentelor istorice și nu se află în zone de protecție monumente istorice.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus, realizat în principal pe perioada de implementare a proiectului și este local.

b) natura impactului: zgomot și vibrații produse de utilaje, emisii în aer generate pe perioada de execuție a lucrărilor.

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției lucrărilor de modernizare, impactul se limitează în mare parte la nivel local;

e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: temporar, pe perioada executării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se încadrează în prevederile – Prioritatea de dezvoltare nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii locale, și contribuie la modernizarea și reabilitarea acestora.   

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-au stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

 • în urma analizării documentației în cadrul ședinței CAT din cadrul APM Covasna s-a stabilit necesitatea solictării și obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor Covasna.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 86/22.02.2018 emis Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 • respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 • pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 • respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 • se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 • deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 • implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 • pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 • titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 • titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                           Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                             Ing. Bote Daniela