Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 04.01.2019

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT ORAS INTORSURA BUZAULUI cu sediul/domiciliul în Orasul Intorsura Buzaului, strada Mihai Viteazul, nr. 173, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7265/20.12.2018, în baza:

{C}-       {C}Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

{C}-       {C}Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.01.2019 că proiectul Construire pod peste raul Buzau, zona Camping, orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna propus a fi amplasat în orasul Intorsura Buzaului, strada Campingului, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) corelat cu pct. 10, lit e);

- în urma anunţurilor publice afișate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 27.12.2018, respectiv publicat de către titular în ziarul Mesagerul de Covasna la data de 28.12.2018 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

Descrierea proiectului: proiect de dimensiuni medii, care prevede realizarea unui pod nou din beton peste raul Buzau, in zona Camping, orasul Intorsura Buzaului.

Imobilul identificat prin Plan de situatie in temeiul reglementarlor Documentatiei de urbanism nr. 39/1997, faza PUG, aprobata prin HCL nr. 15/1999, completata cu HCL nr.10/2001, ce apartine  domeniului public al orasului Intorsura Buzaului,aflat in administrarea Consiliului Local, se afla in intravilanul localitatii Intorsura Buzaului conform PUG.

Prin realizarea unui pod nou, de beton se urmăreşte în primul rând siguranţa şi confortul cetăţenilor a căror gospodării se află pe malul celălalt al apei. În altă ordine de idei, se va face economie la bugetul local, prin eliminarea resurselor financiare repetate alocate reparaţiilor. cu caracter de provizorat, deoarece podul fiind din lemn, nu prezenta nicio garanţie în faţa unor situaţii limită generate de fenomene meteo extreme.

 Descrierea lucrărilor proiectate

Caracteristicile tehnice ale podului sunt:

- lungimea totală a podului împreună cu rampele 89,06 m;

- lungimea totală a podului între zidurile întoarse 39,06m;

- lungime suprastructură 30,00m;

- înălţimea de construcţie 1,31m;

- lăţimea totală tablier 8,50m, din care parte carosabilă 5m şi trotuare pietonale 1m.

       Podul va asigura o bandă de circulaţie cu lăţimea de 5,00m, şi două trotuare cu lăţimea utilă de 1m. Podul va avea o singură deschidere de 30,00m, în schema statica de grindă simplu rezemată. Lungimea totală a podului împreună cu zidurile întoarse fiind de 39,06m.

Infrastructura va fi compusă din două culei masive din beton armat, realizate monolit fundate prin intermediul unor chesoane deschise la cota de -6,50m faţă de rostul elevaţiei-fundaţiei.

       La partea superioară, culeile vor acea banchetă de rezemare, zid de gardă şi ziduri întoarse, realizate din beton armat C25/30.

       Tranziţia pe terasamnete va fi făcută prin intermediul unor plăci de racordare prefabricate, cu dimensiunile L=3,00x0,20x1,10m, rezemate pe zidul de gardă la culei, iar în capătul dinspre terasament, va fi rezemat pe o grindă de rezemaredin beton armat, realizată monolit.

Bancheta de rezemare a grinzilor va fi amenajată cu psntă de 5% spre albie. Grinzile se vor rezema pe infrastructuri, prin intermediul unor cuzineţi din beton armat.

Aparatele din reazem vor fi din neopren armat cu tole metalice. Podul se va dimensiona pentru convoaie coprespuntător clasei „I” de încărcare, şi va fi realizat într-o pantă longitudinală de 1.0% spre „zlona de camping”.

       Structura va fi realizată din 6 grinzi prefabricate precomprimate cu armătură post întinsă L= 30,00m, şi H= 1,03m, solidarizate la partea superioară cu o placă de suprabetonare realizată monolit C30/37, cu grosimea între 12 şi 17cm.

Hidroizolaţia s-a prevăzut a fi realizată din membrană bituminoasă aplicată prin lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport constituit din placa de suprabetonare.

Racordarea podului la platforma străzilor existente se va realiza pe minim 25,00m, la ambele capete cu corelarea liniei roşii. Pentru evacuarea apelor pluviale pe rampe se vor realiza casiuri de descarcare dirijate către albie. Se vor amplasa scări de acces pe zona rampelor.

Hidroizolatia

Hidroizolatia s-a prevazut a fi realizata din membrana bituminoasa aplicata prin lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport constituit din placa de suprabetonare. Avand in vedere clasa superioara  a betonului din placa, C30/37,

Lucrarile de constructie desi sunt in contact cu apa, nu exista pericolul poluarii cursurilor de apa urmare a executiei lucrarilor descrise mai sus.

Procesul tehnologic implica folosirea de materiale, aplicate direct in lucrare, fara a fi in contact direct cu mediul inconjurator. Se exclude astfel existenta unor surse de poluanti.

-Prin specificul ei, lucrarea nu presupune utilizarea de statii si instalatii de epurare sau de preparare a apelor uzate.

-Pentru evitarea poluarii apelor de suprafata si a stratului freatic se recomanda urmatoarele masuri:

 -Apele pluviale vor fi directionate in casiuri de descarcare si dirijate catre sistemul drumului. Pentru colectarea eventualelor substante poluante si evitarea infiltrarii acestora in sol si stratul freatic, suprafata platformei trebuie impermeabilizata.

 -Se va evita amenajarea de depozite de materiale de constructie in apropierea vreunui curs de apa sau direct pe suprafata solului.

 -Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente rezultate din tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

 -Este obligatoriu ca la finalizarea executiei sa se realizeze lucrari de reconstructie ecologica, pentru readucerea terenului natural la starea initiala.

1.Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiectul de dimensiune medie, care prevede realizarea unui pod nou din beton peste raul Buzau, in zona Camping, orasul Intorsura Buzaului.  Imobilul inscris in Imobilul identificat prin Plan de situatie in temeiul reglementarlor Documentatiei de urbanism nr. 39/1997, faza PUG, aprobata prin HCL nr. 15/1999, completata cu HCL nr.10/2001, ce apartine  domeniului public al orasului Intorsura Buzaului,aflat in administrarea Consiliului Local, se afla in intravilanul localitatii Intorsura Buzaului conform PUG.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – în zonă au mai fost executate proiecte pentru reabilitare și modernizare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției și reabilitării drumurilor (balast, piatră spartă, mixturi asfaltice).

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

Lucrările de investiţie la podul peste raul Buzau se fac strict în limita cadastrală alocată podului şi nu afectează suprafeţe suplimentare. La terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi readus la starea inițială.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul; În urma realizării proiectului se va îmbunătății considerabil starea drumului comunal existent, și nu va constitui o sursă de poluare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): prin activitatea de execuție și exploatare, reabilitarea podului peste raul Buzau, nu afectează starea de sănătate a  populației din zonă.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenul ocupat în momentul de față de podul ce urmeaza sa fie realizat este în inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Intorsura Buzaului,  conform PUG .

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Lucrările se execută în intravilanul  orasului Intorsura Buzaului; 

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

  i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

  ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

  v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul studiat se afla in intravilanul localitatii Baraolt;

  vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

  prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există

  astfel de cazuri: - nu este cazul

  vii) zonele cu o densitate mare a populației: lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe un amplasament existent, ceea ce va afecta populația ce activează zona doar în mică măsură, și numai în perioada de execuție a lucrărilor.

  viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform certificatului de urbanism nr. 37/29.08.2018 emis de Primaria Orasului Intorsura Buzaului, zona lucrărilor nu este inclusa pe lista monumentelor istorice și nu se află în zone de protecție monumente istorice.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impact redus, realizat în principal pe perioada de implementare a proiectului și este local.

b) natura impactului: zgomot și vibrații produse de utilaje, emisii în aer generate pe perioada de execuție a lucrărilor.

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției lucrărilor de modernizare, impactul se limitează în mare parte la nivel local;

e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: temporar, pe perioada executării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se încadrează în prevederile – Prioritatea de dezvoltare nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii locale, și contribuie la modernizarea și reabilitarea acestora.   

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-au stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

{C}-          în urma analizării documentației în cadrul ședinței CAT din cadrul APM Covasna s-a stabilit existenta  Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 194 din 10.12.2018, emis de Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita.

Condiţiile de realizare a proiectului:

{C}-          solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 37/29.08.2018 emis Primaria Orasului Intorsura Buzaului, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

{C}-          se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;

{C}-          respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;

{C}-          pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

{C}-          titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

{C}-          respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

{C}-          se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

{C}-          se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură

{C}-          deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;

{C}-          implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

{C}-          pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

{C}-          titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

{C}-          titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                        Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                     Ing. Bote Daniela