Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 04.02.2019

  

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT prin ȘTEFAN PRALĂ, cu sediul în oraș Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 180/11.01.2019, în baza:

  • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;
  • Hotărârii Guvernului 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
  • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
  • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
  • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Covasna decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.01.2019, că proiectul Regularizare pârâu Cașin sector Ruseni-Sânzieni, județul Covasna, în regim de urgență, propus a fi realizat în municipiul Tg. Secuiesc, comuna Sânzieni, judeţul Covasna, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. f).

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 10)., lit. f).

- în urma anunţurilor publice afisate pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) în data de 23.01.2019, respectiv publicat de către titular în ziarul Observatorul de Covasna la data de 15.01.2019, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele: 

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiect de dimensiune mică, importanță mărită, datorită caracterului său de prevenire a inundațiilor. Obiectivul specific este adoptarea unui managment sustenabil al riscului la inundaţii pe teritoriul localității Sânzieni și a orașului Tg. Secuiesc în cele mai vulnerabile zone, prin realizarea unor măsuri structurale de prevenire a inundațiilor.

Descrierea proiectului:

Proiectul prevede lucrări de amenajare a albiilor pentru prevenirea efectelor viiturilor, produse de nivelul ridicat al precipitațiilor, astfel: recalibrări/reprofilări/regularizări albii, consolidări maluri, praguri de fund.

Lucrările hidrotehnice proiectate sunt amplasate în bazinul hidrografic Olt, pe cursul pârâului Cașin (cod cadastral VIII.1.45.8). 

În urma viiturilor care au avut loc în iunie-iulie 2018, albia pr. Cașin a suferit puternice modificări ale morfologiei, urmare a eroziunilor și colmatărilor. În intravilanul loc. Sânzieni au fost distruse consolidările de mal pe lungimea de 130 m, iar în loc. Tg. Secuiesc au fost distruse consolidările de mal cu pereu zidit pe lungimea de 150 m. Pe tot sectorul de râu studiat albia a suferit eroziuni pe sectoarele neconsolidate și depuneri de material în zonele convexe.

În aval de loc. Sânzieni digurile din material local au fost erodate, astfel încât pe malul drept au apărut eroziuni în corpul digurilor pe o lungime totală de 700 m, iar pe malul stâng a apărut o breșă în dig de 70 m lungime.

În urma fenomenelor hidrometeorologice au fost inundate mai multe străzi din loc. Ruseni (mun. Tg. Secuiesc) și loc. Sânzieni, rezultând pagube substanțiale.

Descrierea lucrărilor:

Reabilitarea structurilor de apărare va consta în refacerea regularizării albiei minore pe lungimea L=5 km, refacerea consolidărilor de mal cu pereu zidit pe lungimea L=150 m, refacerea corpului digului de pe malul drept din aval de localitatea Sânzieni pe lungimea L=700 m, refacerea secțiunii digului de pe malul stâng pe lungimea L=100 m în zona în care s-a produs breșa refacerea apărării de mal din intravilanul localității Sânzieni pe lungimea L=130 m și apărarea malurilor cu pereu uscat pe o lungime de L=2359 m iar pentru stabilizarea talvegului s–au prevăzut praguri de fund pe o lungime de L=27 m.

Lucrările sunt detailate în tabelul de mai jos:

Refacere regularizare albie

km

5.0

ST1.1-Pereu zidit din piatră brută+zidărie de piatră

m

40.0

ST1.2-Pereu zidit din piatră brută

m

110.0

Refacere corp dig, mal drept

m

700.0

Refacere corp dig, mal stâng (breșă)

m

100.0

Refacere apărare de mal cu gabioane h=4.0m

m

130.0

Pereu uscat

m

2359.0

Prag de fund

m

27.0

 

Reprofilare albie - pentru a asigura tranzitarea debitului de calcul cu probabilitate de depăşire de Q1%, s-au efectuat calcule de dimensionare a secţiunii, verificând capacitatea albiei naturale şi caracteristicile unei secţiuni stabile.

Dimensiunile secţiunii transversale pentru reprofilarea cursului fiind mai mici, rezultă viteze 2,32-2,68m/s, necesitând consolidarea malului. Prin urmare secţiunea de reprofilare s-a stabilit la o secţiune trapezoidală cu baza albiei b=10-20m, taluze la mal de 1:1,5 şi înălţimea de h=4.00-5.00m.

Terasamentul rezultat din excavaţii se va utiliza pentru umpluturi în spatele lucrărilor şi aducerea malului la cotă, precum și în realizarea digului.

Refacere protecţie de mal din gabioane h=4.00m - a fost proiectată o secţiune alcătuită din 4 cutii etajate de gabioane, pe fundatie de saltea de gabioane, umplute cu piatră spartă cu dimensiunile cutiilor din elevatie: 1.0x3.0x3.0 m, 1.0x2.0x3.0 m, 1.0x1.5x3.0 m şi 1.0x1.0x3.00 m. Salteaua de gabioane va fi realizată din 2 cutii pe lățime, cu dimensiunile: 0.3x3.5x3.0m, si 0.3x3.0x3.0 m. Carcasele din cutii se vor realiza pe 3,00 m lungime, cu un cadru din oţel beton OB37 Ø10-16mm pe care se va monta plasă zincată Ø2,8mm, cu ochiuri de 50x50 mm. În spatele gabioanelor se va executa un filtru invers din nisip si piatră spartă de 50cm grosime, pe toată înălțimea consolidării.

Sectiune tip – pereu zidit din piatră pe prism de anrocamente existent - pereu zidit din piatră în grosime de 30 cm este pozat pe un strat filtrant din balast de 15 cm, care urmărește panta taluzului (1:1.5) realizând o lungime desfasurata pe taluz de 5.1m. Incastrarea in mal si in talveg se va realiza cu grinzi din beton, clasa C25/30.

Secțiune compusă zidărie +pereu zidit din piatră –în zonele cu distanță drum mal foarte redusă (de minim 1m) și taluz cu înclinație 1:0.75 si 1:1 s-a proiectat o secțiune compusă formată dintr-un zid de sprijin din zidărie de piatră de 1.2 m înălțime peste care se aplică o grindă din beton armat (0.4x0.7), beton C25/30, lucrarea se continuă cu pereu rostuit cu înălțime de 1.2 m incastrată în mal printr-o grindă de beton C25/30 (0.2x0.45) care respectă cantitățile pereului zidit din piatră brută pe prism de anrocamente.

Secțiune tip – pereu uscat din piatră brută pozat pe prism de anrocamente – este compus din fundatie - prism din anrocamente cu greutatea pietrei de g>440kg/buc. îngropat în talveg realizat după o secţiune trapezoidală, având 0.95m la bază, 2.20m la cota talvegului și adâncimea de fundare de 1.50 m.

Taluzul se va consolida cu pereu uscat din piatră brută cu grosimea de 0.30 m pe strat drenant de 0.15 m din balast. Panta taluzului este de 1:1.5, realizându-se o lungime desfăşurată pe taluz de 5.40m.

Refacere corp dig - Umpluturile din corpul digului se vor realiza din cariere locale. Umpluturile se vor realiza în straturi având grosimea de 30 cm. Pentru realizarea conlucrării între materialul din digul existent si materialul din umplutura pus în opera pentru refacerea si aducerea la cota digurilor vor fi realizate trepte de infrățire cu înăltimea de 30 cm. Umpluturile vor fi compactate manual și mecanizat în zona de infrățire. Digurile sunt prevăzute a se executa cu lățimea la coronament de 3.0 m și pantele taluzelor 1:2 spre apă și panta taluzului 1:2 spre incintă. Refacerea digurilor prevăd o banchetă cu o lungime de minim 5.0 m si panta taluzului spre apă 1:1.5. Taluzele digurilor vor fi protejate prin înierbare – așternerea unui strat de 20 cm pământ vegetal care apoi se va însămânța.

Prag de fund se va realiza îngropat, din anrocamente g≥440kg/buc. 2.5 mc/ml și din anrocamente g≥50kg/buc 1.65mc/ml (pentru impanare), având lungimea de 5.20 m la nivelul talvegului și adâncimea de 1.20 m.

Suprafața care urmează să fie ocupată de lucrare este estimate la 109000 mp.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu se cumulează cu alte proiecte existente sau aprobate în zonă.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: la execuţia lucrărilor proiectate se vor folosi cu preponderenţă materiale locale, compatibile cu cadrul natural existent. Principalele materiale utilizate sunt: material mineral local - se utilizează pentru aducerea la cota proiectată a malurilor şi pentru lucrările de sistematizare; - agregate minerale (nisip şi pietriş) - filru invers în spatele consolidărilor; - pământ vegetal; - beton - se utilizează la constructiile hidrotehnice; - anrocamente.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: principalele tipuri de deșeuri care se vor genera în perioada de construcție sunt: deșeuri menajere (20 03 01) de la personalul care lucrează pe șantier, deșeuri metalice din demolarea construcțiilor existente și din lucrările de construcții (17 09 07), pământ și pietre (17 05 04) din lucrările de refarecere a liniei de apărare, moloz- amestecuri de deșeuri (17 09 04), deșeuri de lemn (17 02 01), ulei uzat (13 02 05*), acumulutori uzați (16 06 01*), filtre ulei uzate (16 01 07*), și anvelope uzate (16 01 03) de la întreținerea utilajelor. Toate tipurile de deșeuri vor fi depozitate selectiv, pe sortimente şi predate ulterior la societață autorizate și specializate.

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor în toate fazele organizării de șantier și la executarea lucrărilor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): proiectul nu prezintă risc pentru sănătatea umană. Execuția lucrărilor prevăzute prin proiect sunt necesare pentru refacerea liniei de apărare a pr. Cașin, astfel reducând riscul de inundații asupra loc. Ruseni, Sânzieni.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: Lucrările proiectate în cadrul acestui obiectiv de investiţii se localizează pe cursul pârâul Caşin, afluent de dreapta al râului Negru, pe teritoriul administrativ al loc. Sânzieni și al orasului Tg.Secuiesc, jud. Covasna. Terenurile pe care se vor amplasa lucrările aparțin domeniului public al statului administrat de ANAR – ABA Olt-SGA Covasna.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia – lucrările propuse vor fi realizate în albia minoră a pârâului Cașin.

 

Materialele utilizate sunt cu preponderenţă locale, provenite din lucrările de terasamente.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor :

  1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - amplasamentul lucrărilor se situează pe cursul pârâului Cașin.

  2) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

  3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

  4) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – lucrările proiectate nu se află în perimetrul sau vecinătatea unei arii protejate, deci acestea nu vor afecta habitate și/sau specii vegetale sau faunistice protejate;

  5) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – zonă indiguită, în albia minoră a pr. Cașin, aflat în administrarea ANAR – ABA Olt-SGA Covasna.

  6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

  7) zonele cu o densitate mare a populației: proiectul prevede refacerea liniei de apărare a pr. Cașin, lucrările fiind importante din punct de vedere al apărării împotriva inundațiilor a localităților Ruseni (Tg. Secuiesc) și Sânzieni.

  8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

  a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): proiect cu importanță majoră, executat în regim de urgență, extinderea spațială fiind locală, la nivelul localităților Ruseni (Tg. Secuiesc) și Sânzieni. Pe termen lung se preconizează ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra zonelor de locuit și terenurilor agricole, prin rolul de apărare împotriva inundațiilor.

  (b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție, datorată dezafectării aleilor existente și a lucrărilor de construcție.

  c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

  d) intensitatea și complexitatea impactului: redus, numai pe perioada execuției;

  e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale;

  f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: frecvență unică, pe perioada realizării lucrăriolor prevăzute, la organizarea de șantier se prevede aducerea amplasamentului la starea inițială.

   g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu sunt identificate alte proiecte semnificative în zonă.

  (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: sunt propuse măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra mediului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

- în cadrul ședinței CAT din data de 23.01.2019 s-au prezentat lucrările prevăzute prin proiect, reprezentantul ABA Olt subliniind că acestea se execută în regim de urgență, fiind de importanță majoră din punct de vedere al apărării împotriva inundațiilor, având efect benefic pe termen lung asupra zonelor de locuit și terenurilor agricole din loc. Ruseni (Tg. Secuiesc) și Sânzieni. Pentru proiect s-a eliberat din partea din partea ANAR Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 108/12.12.2018.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; HG 1175/2007 (ADR), pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport; SR 10009-2017 privind limitele admisibile a nivelului de zgomot; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

2. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 468/28.08.2018 emis de Consiliul Județena Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

3. toate tipurile de deşeuri vor fi colectate selectiv şi vor fi preluate pentru tratare/valorificare/ eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament (șantierul organizat în cadrul proiectului), în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură

4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) a legislaţiei si normativelor în domeniul situaţiilor de urgenţă (Legea 307/2006, Ord.ANRE 118/2013 şi altele) precum şi înştiinţarea ITM Covasna, respectiv ISU Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

5. respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

6. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

7. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

8. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

9. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

10. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

11. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

12. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii, respectiv la terminarea lucrărilor.

13. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

  Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

  Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

  Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

  Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

Şef Serviciu Avize,

Acorduri, Autorizaţii                                                                                                Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                  ecol. Balázsi Beáta

 

 

Responsabil Biodiversitate,

Geogr.  Berde Lajos