Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Proiect Decizia etapei de încadrare din 12.07.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de SRT Silvirom Timber Gmbh SCS cu sediul în mun. Brașov, str. Albatrosului, nr. 2, județul Brașov, privind Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SRT Silvirom Timber Gmbh SCS – UP II SRT Zagon, amplasat pe teritoriul administrativ a localității Zagon, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4014/28.06.2017, în baza:

 • Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 • Ord. 1052/2014 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- consultările autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 11.07.2017 desfăşurat la sediul APM Covasna;

- amenajamentul silvic nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor ariilor protejate din judeţul Covasna;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SRT Silvirom Timber Gmbh SCS – UP II SRT Zagon, amplasat pe teritoriul administrativ a localității Zagon, judeţul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Documentaţia conţine:

- Solicitare aviz mediu înregistrată la APM Covasna cu nr. 4014/28.06.2017;

- Memoriul tehnic, planuri de amenajament, evidenţe de amenajament, anexe - documentaţie întocmită de SC NEW WAY SRL Brașov;

- Procese verbale ale Conferinţei I şi II de amenajare a fondului forestier;

- Documente privind proprietatea; piese desenate;

- Dovada achitării tarifului etapei de încadrare;

- Proces-verbal şedinţă CSC nr. 18/11.07.2017.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Suprafața totală a fondului forestier aparţinând SRT Silvirom Timber Gmbh SCS – UP II SRT Zagon este de 273,80 ha;

Terenurile din fondul forestier au următoarele folosinţe stabilite prin amenajament :

A - Păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi …………......….273,40 ha

          A1  - Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează                                      

                   recoltarea de produse principale …………………………..............273,40 ha

           A11 - Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă.................................270,80 ha

           A13 – Regenerări pe cale naturală cu reușită parțială...........................2,6 ha

B – Terenuri afectate gospodăririi silvice.............................…………......…......0,40 ha

          B7  - Terenuri cultivate pentru nevoile administrației..............................0,40 ha.                                      

Zonarea funcţională:

Păduri din grupa II funcţională:

- 1 B – Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea: 273,40 ha;

Bazele de amenajare adoptate sunt :

 • Regim: codru
 • Tratamente: tăieri progresive;
 • Compoziţia ţel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
 • Exploatabilitatea: tehnică pentru arboretele încadrate în grupa a II-a funcţională;
 • Ciclul de producţie: 110 ani.

Posibilitatea anuală de produse principale este de 1503 mc.

Lucrări prevăzute în deceniul de aplicare:

- degajări: 0,19 ha/an;

- curățiri: 1,15 ha/an cu un volum de extras de 15 mc/an;

- rărituri: 90,3 ha/an cu un volum de extras de 362 mc/an;

- tăieri de igienă: 155,10 ha/an cu un volum de recoltat de 140 mc/an;

Pentru a mări accesibilitatea fondului forestier se propune construirea unui drum forestier FN001 – Pârâul lui Almoș cu lungimea de aprox. 3,6km, care va deservi o suprafațaă de 111,60 ha.

La exploatare se vor respecta restricţiile prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport a materialului lemnos.

În procesul de exploatare se va acorda atenţie deosebită următoarelor aspecte:

 • protejarea regenerării naturale instalate;
 • protejarea arborilor pe picior contra vătămărilor de exploatare;
 • acces redus al utilajelor de scos apropiat în perioadele cu precipitaţii;
 • acces numai pe trasee dinainte stabilite;
 • curăţirea suprafeţelor în lucru concomitent cu exploatarea.

Amenajamentul nu propune viitoare proiecte, construirea de drumuri forestiere noi.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Amenajamentul silvic analizat se integrează cu amenajamentele silvice ale suprafeţelor limitrofe, fiind o condiţie a  asigurării continuităţii vegetaţiei fondului forestier.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

În cazul nerealizării planului („alternativa 0”) fondul forestier din zona studiată se va degrada atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Varianta de plan supusă aprobării propune măsuri silvotehnice în acord cu Legea 46/2008 (*actualizată*) Codul silvic şi „Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor” care presupun o gospodărire a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale ale acesteia.

Obiectivul principal al planului constă în stabilirea modului de gospodărire a fondului forestier deţinut de către titular în vederea dezvoltării durabile şi în concordanţă cu obiectivele ecologice şi social-economice ale acestuia. Acesta presupune conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală (optimă), planificarea recoltelor, conservarea biodiversităţii.

Avantajele pe care le prezintă realizarea amenajamentului sunt:

 • creşterea eficacităţii funcţionale a arboretelor;
 • creşterea producţiei de lemn;
 • creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţă a arboretelor la acţiunea agresivă a factorilor externi şi interni destabilizatori;
 • păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor şi pădurii în ansamblul său;
 • asigurarea calităţii factorilor de mediu (apei, aerului, solului);
 • creşterea productivităţii arboretelor şi a pădurii;
 • îmbunătăţirea calităţii producţiei de lemn;
 • mărirea capacităţii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare;
 • recoltarea biomasei lemnoase în vederea valorificării ei, care altfel prin eliminarea naturală s-ar recicla în cadrul ecosistemelor forestiere respective.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: - nu este cazul;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: - nu este cazul;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: măsurile de gospodărire a fondului forestier deţinut de către titular au fost adoptate pornind de la necesitatea menţinerii continuităţii pădurii, condiţie esenţială pentru exercitarea funcţiilor atribuite. În amenajament sunt prevăzute măsuri de protecţie a fondului forestier: protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă, protecţia împotriva incendiilor, protecţia împotriva bolilor şi a altor dăunători, măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală.

b) natura cumulativă a efectelor: cumularea unor efecte provenind din implementarea anumitor poiecte/planuri/activităţi în suprafaţa studiată se va analiza individual, la reglementarea acestora;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): efectuarea  lucrărilor propuse prin amenjamanet are un efect pozitiv şi benefic atât asupra mediului şi implicit şi asupra  sănătăţii umane;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus reglementează o suprafaţă de păduri proprietate privată de 273,80 ha, amplasată în raza teritorială a localității Zagon, Covasna;

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare, prezentul plan conţine măsuri de reducere a impactului asupra mediului;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul.

 

Obligaţiile titularului:

Măsuri pentru protejarea integrităţii sitului de interes comunitar:

 • La colectarea masei lemnoase se interzice târârea şi depozitarea buştenilor în albiile apelor curgătoare;
 • Trecerea buştenilor peste apele curgătoare se va face peste podeţe;
 • Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
 • Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
 • În perioadele de îngheţ – dezgheţ sau cu precipitaţii abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
 • Traversarea pâraielor cu buşteni se va face obligatoriu pe podeţe de lemn iar platformele primare şi organizările de şantier vor fi amplasate la o distanţă de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor;
 • Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
 • Menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc., prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;
 • Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor;
 • Nu se vor amenaja depozite de carburanţi în aria protejată şi în apropierea cursurilor de apă;
 • Nu se vor executa lucrări de reparaţii a motoarelor, de schimbare a uleiului şi încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil în aria protejată;
 • Se interzice deversarea în apele de suprafaţă, apele subterane, evacuarea pe sol şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
 • Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în aria protejată;
 • Menţinerea habitatelor marginale cum ar fi lizierele, stâncării, mlaştini, etc;

Respectarea în integralitate a legislaţiei de mediu în vigoare şi a următoarelor acte normative:

 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;
 • Legea Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • H.G. 188/2002 (*actualizată*) privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 • H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 • Legea 86/2014 de aprobare a O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/199 (*actualizată*);
 • Legea 46/2008 (*actualizată*) Codul silvic;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- se vor respecta epocile şi termenele de tăiere şi colectare a materialului lemnos din parchete prevăzute în OM 1540/2011;

- în cazul tăierilor progresive să fie lăsaţi suficienţi arbori în vederea asigurării regenerării naturale, dar şi pentru a oferi loc de cuibărit pentru păsări;

- completarea regenerărilor naturale cu specii conforme tipului de pădure;

- alte lucrări  în afara celor prevăzute în amenajamentul silvic se execută cu avizul prealabil al  autorităţilor publice centrale de specialitate;

- se interzice introducerea de specii de arbori sau plante alohtone atât pe terenurile care fac parte din fondul forestier cât şi pe terenurile din afara fondului forestier;

- proprietarii terenurilor au obligaţia de a asigura luarea  măsurilor de salubrizare a terenurilor de deşeuri;

- este interzisă incendierea vegetaţiei  sau resturile vegetale;

- se interzice amplasarea de construcţii  fără aprobarea legală;

- în vederea eliminării scurgerilor accidentale de hidrocarburi societatea va asigura controlul periodic al utilajelor din dotare, asigurând astfel o stare de funcţionare adecvată a acestora; eventualele defectiuni vor fi remediate in ateliere de reparaţii autorizate;

- colectarea deseurilor se va efecua in recipienti special amplasati pentru acest scop, iar golirea si transportul lor de catre o firma specializata la intervale regulate de timp;

- se vor respecta prevederile impuse de reglementările în vigoare în materie de manipularea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor periculoase;

- se vor evita traversările prin albiile apelor supraterane. În acest scop se vor amenaja/reabilita podeţe din material lemnos, fără a interveni prin decolmatare sau regularizare a albiilor naturale;

În vederea combaterii eroziunii precum şi a reducerii prejudiciilor  asupra arboretelor în timpul exploatării şi a altor lucrări aferente acestei activităţicu impact asupra factorilor de mediu şi pentru protejarea surselor de apă se impune:

        -folosirea drumurilor de exploatare existente;

        -interzicerea amplasării drumurilor pe suprafeţe sensibile din punct de vedere ecologic;

        -atunci când solul este îmbibat cu apă se vor sista lucrările de exploatare;

        -se vor lua măsuri pentru evitarea deprecierii seminţişului şi a arborilor rămaşi pe picior; 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna în datele de 28.04.2017 şi 04.05.2017;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de 12.07.2017;

 

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Înaintea demarării lucrărilor de exploatare forestieră unitatea care execută lucrările va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii/revizuirii autorizaţiei de mediu după caz, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Se va solicita acord de mediu pentru lucrări de înfiinţare de drumuri forestiere, împădurirea de terenuri pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului, conform Ordinului MMP nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

 

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                 Întocmit,

          Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   Ing. Farkas János